VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-23-2019, 08:26 PM
hoamai7625 hoamai7625 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 3
giá cà phê h?t rang

hat cafe bao nhieu tien 1kg c?n mua cafe rang xay ngon o quang nam cà phê nguyên ch?t mua ? ?âu

Th? tr??ng giá nông s?n b?a nay 24/1, b?ng giá cà phê th? tr??ng London ?ang t?ng tr? l?i, giá tiêu khu v?c Tây Nguyên, mi?n Nam d??i m?c 49.000 ??ng/kg. M? c?a phiên giao d?ch hôm nay 24/1, giá cà phê nguyên li?u khu v?c Tây Nguyên và mi?n Nam t?ng tr? l?i, hi?n giá cà phê Tây Nguyên nao núng trong kho?ng 32.500 – 33.300 ??ng/kg.

C? th?, m? c?a phiên giao d?ch hôm nay giá cà phê t?i huy?n B?o L?c (Lâm ??ng) ? m?c 32.600 ??ng/kg, giá cà phê t?i Di Linh, Lâm Hà th?p ?ang có giá 32.500 ??ng/kg.

Trong khi ?ó giá cà phê hôm nay t?i huy?n C? M'gar (??kL?k), Ea H'leo (??kL?k) dao ??ng trong kho?ng 33.000 – 33.300 ??ng/kg. T?i huy?n Buôn H? giá cà phê ? m?c 33.200 ??ng/kg.

Giá cà phê t?i Gia Lai hôm nay ??ng ? m?c 33.200 ??ng/kg.

MUA CÀ PHÊ RANG XAY ? t?i HÀ N?I

Cafe là th?c u?ng ???c ng??i Pháp nh?p c?ng vào Vi?t Nam t? th?i k? khai phá thu?c ??a l?n th? nh?t. tr??c nh?t là s? hình thành khu ph? ng??i Pháp sau ?ó là s? nh?p các món ?n, th?c u?ng mà ng??i Pháp yêu thích t?i n?i mà h? mu?n ?inh c? lâu dài, ?ó là m?t trong nh?ng nét v?n hóa t?t ??p mà h? ?? l?i.

Và t? ?ó cafe rang xay ? Hà N?i b?t ??u nh?ng b??c tr??c nh?t ch?p ch?ng quanh con ???ng H? Hoàn Ki?m. Cách pha cafe qua phin nh? hi?n th?i c?ng g?n gi?ng v?i cách pha cafe c?a ng??i Pháp th?i ?ó. Sau m?t th?i kì thì các quán cafe c?a ng??i Vi?t b?t ??u ???c m? ra và ???c thu?n hóa theo phong cách, kh?u v? c?a ng??i Vi?t Nam ta.

S? phát tri?n cafe rang xay ? Hà N?i

Ngày x?a, cafe là lo?i th?c u?ng ch? dành riêng cho gi?i quý t?c, trí th?c vì nó r?t xa l?, xa x? ngay t? nh?ng ngày ??u nó ??t chân vùng ??t Vi?t Nam này. Ng??i Pháp không ch? mang thu?c súng, gông cùm, mà còn ?? l?i h??ng v? cafe ???m n?ng ??y quy?n r? ? l?i Hà N?i.

Theo th?i kì và s? phát tri?n c?a Hà N?i, cafe ? Hà N?i ???c bi?n t?u thành r?t nhi?u lo?i, ?a d?ng, phong phú ?? nh?m ?áp ?ng kh?u v? c?ng nh? phong cách s?ng c?a ng??i dân th? ?ô Hà N?i x?a và nay.

Trong ?ó s? bi?n t?u m?i l? ??y ??t tr?ng và ???c nhi?u ng??i h??ng ?ng nh?t d?o g?n ?ây là cafe rang xay t?i ch?. Vì trong th?i kì qua có m?t s? l??ng cafe không b?o ??m ch?t l??ng ???c bày bán trôi n?i trên th? tr??ng làm ?nh h??ng ??n ng??i tiêu dùng.


Chính nên ?? b?o ??m cho ch?t l??ng c?ng nh? giá c? h?p lý cho ng??i tiêu dùng thì cafe rang xay t?i ch? ???c r?t nhi?u ng??i th??ng thích. Ch?t l??ng c?ng nh? h??ng v? c?a nó không h? b? ??i thay, v?n gi? nguyên ???c h??ng th?m ??y s?c hút và mê l?c c?a mình.

MUA CÀ PHÊ RANG XAY ? SÀI GÒN

Cà phê rang xay ???c ng??i Sài Gòn yêu thích b?i giá r? (ch? t? 10.000 ??n 15.000 ??ng/ly) và ch?t l??ng. Cà phê h?t ???c rang và xay t?i ch? khi?n khách hàng an tâm dùng. Trong khi ?ó, trên th? tr??ng ?ang tràn lan nh?ng tin ??n v? cà phê ???c tr?n chung v?i b?t b?p, ??u nành, hóa ch?t…; còn vào quán l?n thì giá ??t ??.

Anh Minh m?t nhân viên v?n phòng (qu?n 1) cho bi?t: “Anh em trong công ty tôi hay h?i t? t?i m?t quán cà phê rang xay ?? ngh? tr?a làm vài ván c?. Giá cà phê ? ?ây r?t r? ch? có 12.000 ??ng/ly, l?i an tâm là mình u?ng ?? “chính hi?u”, khác h?n v?i quán th?m. Còn vào quán cà phê sang giá th?p nh?t c?ng ?ã 35.000 ??ng, không phù h?p v?i dân v?n phòng l?m”.


??c ?i?m chung c?a nh?ng quán cà phê này là di?n tích nh? (20 – 40 m2), ch? ?? ch?
cho 20 ng??i ng?i.

B?n Tr??ng Th?nh m?t sinh viên (qu?n 4) cho bi?t: “Sinh viên t?i em r?t thích nh?ng quán cà phê rang xay này vì giá c? hi?p. Tuy quán nh? nh?ng c?ng có wifi mi?n phí nên t?i em th??ng ch?n ?? h?p nhóm”.

??c ?i?m chung c?a nh?ng quán cà phê này là di?n tích nh? (20 – 40 m2), ch? ?? ch? cho 20 ng??i ng?i. Nhi?u quán ph?i kê thêm ra ngoài v?a hè m?i ?? ch? cho khách. Bàn gh? th??ng ???c làm b?ng g? t?p, th?p lùn, n?i th?t c?ng ???c trang hoàng ??n gi?n, v?i nh?ng h? th?y tinh ho?c thùng kính ??ng h?t cà phê. Quán nào c?ng ???c trang b? m?t máy xay, và bán c? cà phê b?t n?u khách có nhu c?u mang v?. ?? ??u t? m?t quán cà phê rang xay, hoài c?a ng??i ch? là t? 30 ??n 50 tri?u ??ng.

N?u d? vào h? th?ng nh?ng th??ng hi?u cà phê rang xay có s?n, ch? ??u t? ch? c?n b? ra 60 tri?u ??ng s? ???c lo t? A ??n Z, ch? vi?c ??ng bán và thanh toán ti?n m?t b?ng. M?c ??u t? th?p ít r?i ro nên nhi?u ng??i ??c bi?t là nhi?u b?n tr? ?ã d?n d? ??u t? m? quán.

Ch? Thanh Nga, 26 tu?i, ch? m?t quán cà phê xay rang trên ???ng Nguy?n Tr??ng T?, qu?n 4 cho bi?t: “M?i ngày ti?m tôi bán t? 5 ??n 6 kg cà phê, t? 6h sáng quán b?t ??u m? c?a, 1 kg cà phê pha theo ?úng ch?t s? ???c 33 ly không h?n không kém. Ngu?n v?t li?u cà phê r?t quan y?u nên tôi ph?i tìm lên t?n nhà v??n ? ??k L?k ?? l?y h?t v? t? rang và xay t?i quán. Khách hàng hi?n th?i không ch? ??n thu?n là u?ng ?? gi?i khát mà còn th??ng th?c. N?u ch?t l??ng cà phê không t?t, ho?c không h?p h? s? sang quán khác ngay. Quán cà phê rang xay gi? m?c lên r?t nhi?u nên ph?i c?nh tranh nhau t?ng chút m?t”.

Cafe rang xay nguyên ch?t không ch? mang ??n h??ng v? th?m ngon mà còn ??m b?o an toàn cho s?c kh?e, không ??c h?i. Nh?ng, vi?c tìm mua lo?i cà phê này t?i Sài GÒn còn khá h?n ch? do không có nhi?u c? s? cung c?p. V?y, ??a ?i?m nào cung c?p s?n ph?m này t?i Sài GÒn B?n ?ang tìm n?i cung c?p cafe h?t rang xay giá r?, uy tín và ch?t l??ng, xin chúc m?ng b?n vì b?n ?ang ? website chuyên v? cà phê rang xay nguyên ch?t. Cty cà phê Favio Coffee hân h?nh ???c ph?c v? b?n vì chúng tôi ?áp ?ng ?? ?? ngh? trên.
V?i mong mu?n ??a nh?ng s?n ph?m nguyên s? t? ??i ngàn t?i ng??i tiêu dùng m?t cách hoàn h?o nh?t, ??c Anh ??nh h??ng là công ty là s?n xu?t cà phê b?ng h?t th?y trái tim cho s?n ph?m s?ch và nguyên ch?t.

Ngoài là nhà s?n xu?t, cung c?p, phân ph?i, chúng tôi còn là nh?ng nông dân chính hi?u ???c sinh ra và l?n lên ? vùng ??t Buôn Mê Thu?t, g?n li?n v?i cây cà phê. H?n ai h?t chúng tôi hi?u và yêu cà phê gi?ng b?n. nên b?n ???c ?u ?ãi v? giá g?c c?ng nh? ch?t l??ng ??ng ??u ?? b?o ??m h??ng v? ?n ??nh.

C?ng vì ham và mong mu?n m?i ng??i ???c dùng ?úng s?n ph?m, ?úng giá tr? nên công ty luôn có chính sách và h? tr? giá t?t nh?t cho b?n.Cho dù b?n là c?a hàng, ??i lý hay ng??i dùng, chúng tôi r?t trân tr?ng b?n vì b?n tinh th?n ???c s?c kh?e c?a mình c?ng nh? ng??i nhà.

Mua cafe rang xay nguyên ch?t ? ?âu t?i Sài gòn

TP.HCM có r?t nhi?u ?i?m bán cafe rang xay, song s? l??ng cung c?p s?n ph?m nguyên ch?t l?i r?t ít. ?i?u này m?t ph?n xu?t phát t? vi?c kinh doanh vì l?i nhu?n, m?t ph?n b?t ngu?n t? yêu c?u m?t ly cà phê bán ra ph?i ??m b?o mùi th?m và có màu ?en ??m c?a các “con dân” café.
FAVIO COFFEE

??a ch?: 63/13/3A ???ng s? 6, KP.5, P.Linh Tây, Q.Th? ??c, TP.HCM

VPGD: PETRO LANDMARK, 67 Mai Chí Th?, Ph??ng An Phú, Qu?n 2, TP.HCM

X??ng S?n Xu?t: Khu ph? Qu?ng ??c, th? tr?n ?inh V?n, huy?n Lâm Hà, t?nh Lâm ??ng

Hotline: 096 863 6179 – Favio Coffee
Ngu?n: Favio Coffee
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.