VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-22-2019, 10:29 AM
thachcaowinhome thachcaowinhome is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 12
Chuyên thi công vách th?ch cao cách âm phòng h?i ngh? Huy?n Bình Chánh

Nh?n thi công vách th?ch cao cách âm phòng h?i ngh? qu?n Phú Nhu?n. Vách th?ch cao có kh? n?ng hút âm, cách âm và ???c s? d?ng r?ng rãi t?i các khu v?c có nhi?u ti?ng ?n, khu v?n phòng, phòng hát karaoke, phòng thu âm...


N?u các b?n chu?n b? thi công vách th?ch cao cách âm TpHCM qu?n 7 qu?n 10 qu?n 3 có th? liên h? v?i Th?ch Cao L?i Phát ngay ?? nh?n t? v?n.

Vách ng?n cách âm th?ch cao ???c c?u t?o t? t?m th?ch cao và khung vách ng?n. Vách ng?n cách âm th?ch cao có ch?c n?ng cách âm t?t h?n t??ng g?ch truy?n th?ng, t?o nh?ng không gian yên t?nh, ??ng th?i gi? cho âm thanh trong phòng ???c tròn ??p h?n. Tùy t?ng c?u t?o h? th?ng vách, t??ng th?ch cao khác nhau thì tính cách âm khác nhau, l?a ch?n 1 ho?c 2 l?p t?m th?ch cao.

M?t ?ng d?ng khác c?a vách ng?n cách âm th?ch cao ?ó là t?i các r?p chi?u phim. ?ây là m?t xu h??ng m?i giúp c?i thi?n âm thanh trong r?p. Nh?ng không gian nhi?u máy móc và ?ông ng??i nh? r?p chi?u phim th??ng r?t d? x?y ra h?a ho?n. Không ch? ?em l?i kh? n?ng cách âm v??t tr?i, giúp b?n c?m nh?n th?t nh?t nh?ng ho?t c?nh trong phim, vách ng?n cách âm còn có tính n?ng ch?ng cháy lan, b?o v? phù h?p cho ng??i s? d?ng.

V?i nh?ng tính n?ng v??t tr?i, vách ng?n th?ch cao là gi?i pháp t?t nh?t cho nh?ng không gian c?n c?i thi?n âm thanh nh? các phòng gi?i trí, giúp b?n tr?i nghi?m s? ti?n nghi và hoàn h?o nh?t trong cu?c s?ng.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-15-2019, 09:16 PM
sankhaudidong sankhaudidong is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 8
Re: Chuyên thi công vách th?ch cao cách âm phòng h?i ngh? Huy?n Bình Chánh

Công ty 4hmedia chuyên sa?n xuâ?t cho thuê va? thi công ca?c loa?i sân kh?u phu?c vu? s? ki?n: sân khâ?u h?i ngh?, sân khâ?u tr???ng ho?c, sân khâ?u trung tâm v?n ho?a, sân khâ?u event l?n trong nha? va? ngoa?i tr??i. Cho thuê va? thi công sân khâ?u: Ca nha?c, sân khâ?u th??i trang, sân khâ?u lê? kha?nh tha?nh, sân khâ?u khai tr??ng, sân khâ?u hô?i nghi? kha?ch ha?ng, sân khâ?u tiê?c tâ?t niên, sân khâ?u gala dinner cho ca?c tr??ng h?c: m?m non, ti?u h?c, sân kh?u cho nhà hàng, khách s?n, sân khâ?u trung tâm tiê?c c???i, công ty c??i h?i, trung tâm v?n ho?a, Công ty tô? ch??c s?? kiê?n, Tô?ng Công ty, event...- S?n ph?m ???c sa?n xuâ?t va? thi công l??p ???t 100% do nhân viên ky? thuâ?t Công ty 4hmedia tr??c tiê?p ?a?m nhâ?n không qua bâ?t ky? trung gian na?o v??i ch?t l??ng t?t, giá c? h?p lý.

- Chiê?u cao sân khâ?u ?a da?ng v??i mo?i ki?ch th???c theo yêu câ?u t?? kha?ch ha?ng:0.2m, 0.4m, 0.5m, 0.6m, 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m......

- Mo?i thông tin chi tiê?t vui lo?ng liên hê?:

Công ty TNHH ?â?u T? Quô?c Tê? Bô?n Gi?? - 4HMEDIA

VPGD: Sô? 08 ????ng Ho?a Mi, P. Hiê?p Tha?nh, Q.12, Tp.HCM

Hotline / Zalo: 0903.910.119 / 0937.837.837


Email:sankhaulapghepdidong@gmail.com - website: http://sankhaudidong.com/
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.