VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-22-2019, 11:27 PM
trunglam219 trunglam219 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 32
B?ng giá thép ti?n ch? Trung Lâm


B?ng giá xây d?ng công ty c? ph?n ??u t? xây d?ng trung lâm

V?i 15+n?m kinh nghi?m ho?t ??ng trong l?nh v?c xây d?ng. Công Ty C? Ph?n Xây D?ng Trung Lâm là ??a ch? ?áng tin c?y ?? các ch? ??u t? tìm ??n, t?o nên công trình xây d?ng v?i giá h?p lý nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.B?ng giá chi ti?t xây d?ng công trình dân d?ng c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm nh? sau:1. Giá thi công ph?n thô:

 • Khu v?c 1 (bao g?m các qu?n n?i thành nh?: qu?n 1, qu?n 3, qu?n 5, qu?n 6, qu?n 10, qu?n 11, Tân Bình, Bình Th?nh, Gò V?p, Tân Phú, Bình Tân,.v.v.)

 • Giá xây thô :1.700.000 ??ng ??n 2.600.000 ??ng /m2 ?ã bao g?m v?t t? và nhân công,hoàn công mi?n phí, giá trên giao ??ng theo thi?t k? c?a ngôi nhà anh/ch?.

2. Giá thi công hoàn thi?n:

V?i b?ng giá t? 2.900.000- 4.800.000 ?/ m2 tu? vào khu v?c và quy mô c?a d? án.

Sau ?ây là bài vi?t c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm ???c tích lu? qua nhi?u n?m kinh nghi?p s? giúp khách hàng hi?u rõ h?n trong vi?c tính giá thành khi xây d?ng nhà.

nhà thép ti?n ch?

Khi chu?n b? xây d?ng m?t c?n nhà m?i, m?t v?n ?? mà t?t c? các ch? nhà và các ch? ??u t? ??u quan tâm là giá thành xây d?ng. Vi?c tính giá thành xây d?ng ???c chia thành 2 b??c c? th? là tính khái toán giá tr? xây d?ng và tính d? toán chi ti?t.


Kinh nghi?m tính khái toán giá tr? xây d?ng

Vi?c tính khái toán giá tr? xây d?ng d?a vào s? li?u th?ng kê và kinh nghi?m qua nhi?u công trình c?a nhà th?u xây d?ng, nhà th?u có kinh nghi?m s? tìm ???c nh?ng hàm s? th?ng kê t??ng quan gi?a giá thành và m?t bi?n s? nào ?ó. Thông th??ng và d? g?p nh?t là m?i t??ng quan gi?a di?n tích xây d?ng và giá trên m?t ??n v? di?n tích.Ví d?: chúng ta th??ng nghe nói giá xây d?ng nhà ? hi?n nay là 2.4 tri?u ??ng / m2 .Nh? ?ã trình bày ? trên, vi?c tính khái toán d?a vào ??n giá / m2 là d?a vào th?ng kê nên ch?c ch?n s? có nhi?u sai s? và ?? tin c?y ph? thu?c r?t nhi?u vào s? l??ng và ch?t l??ng m?u th?ng kê. C? th? là nhà th?u ph?i có nhi?u công trình v? hình dáng, ch?t l??ng hoàn thi?n v? k?t c?u, ??a ch?t, ??a t?ng t??ng ??ng ?? có ???c m?t k?t qu? th?ng kê tin c?y.Thông th??ng, ?? sai l?ch c?a giá tr? khái toán tính trên ??n giá xây d?ng / m2 hi?n nay khá cao, có th? sai s? h?n 10% và có tr??ng h?p cá bi?t lên ??n 15%.Theo b?ng giá xây d?ng hi?n nay c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm trên ??a bàn TP.HCM, ??n giá xây d?ng / m2 ???c tính trung bình nh? sau:Ph?n thô: 2,4 -2,9 tri?u ??ng / m2 (L?u ý không bao g?m t??ng rào, sân v??n và các trang b? n?i th?t) Ph?n hoàn thi?n: 3-5 tri?u ??ng/ m2.Di?n tích xây d?ng này ???c hi?u là di?n tích c?a t?ng tr?t, các t?ng l?u k? c? ban công. N?u nhà mái ngói, th??ng c?ng thêm 30 - 50% ??n giá cho ph?n mái ngói.

nhà thép ti?n ch?

Ví d?: Xây m?t ngôi nhà di?n tích t?ng tr?t là 100 m2, xây m?t tr?t hai l?u và mái ngói thì giá tr? xây d?ng ???c tính c?a ph?n thô nh? sau: 100 x 3 x 2.500.000 + 100 x 2.500.000 x 1/3 = .


K? ho?ch d? toán chi ti?t

?ây là ph??ng pháp tính chính xác nh?t ?? tính ra giá thành xây d?ng. ?? l?p ???c m?t d? toán cho c?n nhà chu?n b? xây, ?i?u tiên quy?t là công trình xây d?ng d? ki?n ph?i ???c hoàn t?t ??y ?? h? s? thi?t k? chi ti?t, bao g?m h? s? kh?o sát ??a ch?t, h? s? thi?t k? ki?n trúc, h? s? thi?t k? k?t c?u, h? s? thi?t k? h? th?ng c?p thoát n??c, h? s? thi?t k? h? th?ng ?i?n, ?i?n tho?i, máy tính, camera b?o v?…D?a trên nh?ng b?n v? thi?t k? này, các d? toán viên s? tính ???c d? toán chi ti?t c?a công trình xây d?ng. K?t qu? tính toán c?a các d? toán viên s? cho chúng ta 3 b?ng tính toán quan tr?ng sau:1. B?ng tiên l??ng d? toán: Trong b?ng này là kh?i l??ng chính xác c?a t?t c? các công vi?c, h?ng m?c ph?i th?c hi?n t? lúc kh?i công cho ??n lúc hoàn t?t công trình.Ví d?: Trong công trình s? ph?i xây bao nhiêu m2 t??ng b?ng g?ch ?ng có ?? dày 100 cm, ph?i ?? bao nhiêu kh?i bê tông sàn, c?t...2. B?ng t?ng h?p kinh phí v?t t?: B?ng này li?t kê chính xác s? l??ng và ??n giá th? tr??ng c?a t?t c? các ch?ng lo?i v?t t? s? ???c s? d?ng.Ví d?: Ph?i s? d?ng bao nhiêu t?n xi m?ng, thép, bao nhiêu viên g?ch ?ng, g?ch th? và giá ti?n là bao nhiêu...3. B?ng t?ng h?p kinh phí d? toán: Trong b?ng này, d? toán viên s? ch? rõ chi phí cho ph?n v?t li?u, nhân công và các chi phí khác khi xây d?ng công trình. ?ây là k?t qu? d? toán cu?i cùng có ?? chính xác cao, sai s? nh? h?n 5% cho vi?c ??nh giá m?t công trình.Nh? v?y, tu? vào tính ch?t quan tr?ng c?a công trình, tu? vào m?c ?? ch?p nh?n r?i ro và sai s?, các nhà ??u t? có th? ch?n m?t ph??ng án có ?? sai s? cao nh?ng nhanh chóng, ??n gi?n (ph??ng pháp tính khái toán) hay ch?n cho mình m?t ph??ng pháp quy?t ??nh ?? tin c?y (tính d? toán chi ti?t).Công ty Trung Lâm: Cung c?p b?ng giá xây d?ng tr?n gói. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng t? v?n chính xác thi?t th?c nh?t & Báo giá d? toán chi ti?t các h?ng m?c ( thi?t k? ki?n trúc - thi?t k? k?t c?u - cung c?p v?t t? thi công ) theo ??n giá tháng 09/2017.Ch? ??u t?: Cung c?p thông tin xây d?ng nhà thép, yêu c?u chúng tôi t? v?n thi?t k? - d? toán báo giá v?t t? t?i m?c:Liên h?: Chuyên gia t? v?n thiêt k? xây d?ng nhà thép: Hotline: 0913 99 12 99Công Ty Xây D?ng Nhà Thép Trung Lâm: Công ty uy tín ???c khách hàng và ch? ??u t? ?ánh giá r?t cao, v? vi?c thi công làm vi?c chuyên nghi?p. Chúng tôi không ch? h??ng ??n ch?t l??ng mà còn h??ng ??n s? hoàn h?o. Và chúng tôi hoàn toàn có ?? kinh nghi?m và n?ng l?c ?? làm t?t ?i?u ?ó. Quý khách hàng mu?n nh?n báo giá chính xác xây d?ng nhà thép c?a mình, hãy liên h? công ty Trung Lâm chúng tôi ngay.Công Ty Nhà Thép Trung Lâm cam k?t mang ??n khách hàng gi?i pháp xây d?ng công trình dân d?ng toàn di?n v?i m?c tiêu.


" RÚT NG?N RÀO C?N TH?I GIAN CHO M?I CÔNG TRÌNH "CHÍNH LÀ M?C TIÊU VÀ ??NH H??NG PHÁT TRI?N C?A CÔNG TY TRUNG LÂM
Reply With Quote

  #2  
Old 06-05-2019, 10:21 PM
tbybhaoanh tbybhaoanh is offline
Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 20
Re: B?ng giá thép ti?n ch? Trung Lâm

Khi ?i?u tr? n?i trú m?t lo?t các r?i lo?n v? s?c kh?e tâm th?n và tâm tr?ng - t? lo l?ng và tr?m c?m ??n tâm th?n phân li?t, t? t? và các c?n lo?n th?n c?p tính - m?t nghiên c?u m?i cho th?y t?p th? d?c r?t hi?u qu? trong vi?c gi?m b?t các tri?u ch?ng b?nh nhân có th? làm gi?m b?nh nhân 'Th?i gian ???c nh?n vào các c? s? c?p tính và ph? thu?c vào thu?c h??ng tâm th?n.

David Tomasi gi?i thích: "Thái ?? chung c?a y h?c là b?n x? lý v?n ?? chính tr??c tiên và t?p th? d?c không bao gi? ???c coi là l?a ch?n ?i?u tr? s?ng hay ch?t. Bây gi? chúng ta bi?t nó r?t hi?u qu?, nó có th? tr? thành c? b?n nh? can thi?p d??c lý". , m?t gi?ng viên t?i ??i h?c Vermont, nhà tr? li?u tâm lý và tr? li?u nhóm tâm th?n n?i trú t?i Vi?n Y T? Trung tâm Y t? ??i h?c Vermont và là nhà nghiên c?u chính c?a nghiên c?u.

Các bác s? t?i các c? s? tâm th?n n?i trú - th??ng ?ông ?úc, ? các c? s? c?p tính, trong ?ó b?nh nhân g?p khó kh?n và khó ch?u nghiêm tr?ng - th??ng kê ??n thu?c h??ng tâm tr??c, thay vì các bi?n pháp t? nhiên nh? t?p th? d?c, ?? gi?m b?t các tri?u ch?ng c?a b?nh nhân nh? gi?n d?, lo l?ng và tr?m c?m. Trên th?c t?, Tomasi ??c tính r?ng ch? m?t s? ít b?nh vi?n tâm th?n n?i trú ? M? cung c?p các c? s? t?p th? d?c h? tr? tâm lý tr? li?u dành riêng cho nh?ng b?nh nhân này. Thay vào ?ó, các h?c viên d?a vào các khuôn kh? tâm lý và d??c lý c? ?i?n ?? ?i?u tr? các tri?u ch?ng tâm th?n, h? theo dõi ?? xác ??nh khi nào b?nh nhân s?n sàng xu?t vi?n.

Tomasi, ph?i h?p v?i Sheri Gates và Emily Reyns c?a UVMMC, ?ã xây d?ng m?t phòng t?p th? d?c dành riêng cho kho?ng 100 b?nh nhân trong khoa tâm th?n n?i trú c?a trung tâm y t?, và d?n d?t và ??a các ch??ng trình giáo d?c dinh d??ng và t?p th? d?c có c?u trúc 60 phút vào k? ho?ch ?i?u tr? c?a h?. Các nhà tr? li?u tâm lý ?ã kh?o sát b?nh nhân v? tâm tr?ng, lòng t? tr?ng và hình ?nh b?n thân c? tr??c và sau các bu?i t?p th? d?c ?? ?ánh giá tác ??ng c?a vi?c t?p th? d?c ??i v?i các tri?u ch?ng tâm th?n.

B?nh nhân báo cáo m?c ?? gi?n d?, lo l?ng và tr?m c?m th?p h?n, lòng t? tr?ng cao h?n và tâm tr?ng ???c c?i thi?n t?ng th?. Tomasi, Gates và Reyns nh?n th?y trung bình 95% b?nh nhân báo cáo r?ng tâm tr?ng c?a h? ???c c?i thi?n sau khi th?c hi?n các bài t?p có c?u trúc, trong khi 63% b?nh nhân báo cáo là vui ho?c r?t vui, trái ng??c v?i trung tính, bu?n ho?c r?t bu?n, sau các bài t?p . Trung bình 91,8 b?nh nhân c?ng báo cáo r?ng h? hài lòng v?i cách c? th? h? c?m th?y sau khi th?c hi?n các bài t?p có c?u trúc.

"?i?u tuy?t v?i v? nh?ng k?t qu? này là, n?u b?n ? trong tr?ng thái tâm th?n, b?n b? h?n ch? v?i nh?ng gì b?n có th? làm v? m?t tr? li?u nói chuy?n ho?c tâm lý tr? li?u. Th?t khó ?? nh?n ???c tin nh?n thông qua li?u pháp nói chuy?n trong tr?ng thái ?ó , trong khi v?i t?p th? d?c, b?n có th? s? d?ng c? th? c?a mình và không ch? d?a vào trí tu? c?m xúc ", Tomasi gi?i thích.

"?u tiên là cung c?p nhi?u chi?n l??c t? nhiên h?n ?? ?i?u tr? r?i lo?n tâm tr?ng, tr?m c?m và lo l?ng", ông nói thêm. "Trong th?c t?, chúng tôi hy v?ng r?ng m?i c? s? tâm th?n s? bao g?m các li?u pháp tích h?p - ??c bi?t là trong tr??ng h?p c?a chúng tôi, t?p th? d?c - là ngu?n l?c chính cho s?c kh?e tâm lý c?a b?nh nhân c?a h?."
Reply With Quote
  #3  
Old 08-15-2019, 08:22 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: B?ng giá thép ti?n ch? Trung Lâm

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi cuu ho oto hanoi s?a ch?a s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, cuu ho oto hanoi s?a ch?a chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? cuu ho oto hanoi s?a ch?a c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i cuu ho oto hanoi s?a ch?a, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? cuu ho oto hanoi s?a ch?a tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - cuu ho oto hanoi s?a ch?a luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay cuu ho oto hanoi s?a ch?a m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- cuu ho oto hanoi s?a ch?a ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
  #4  
Old 01-13-2020, 08:53 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: B?ng giá thép ti?n ch? Trung Lâm

???????? ??NG PH?C Cao B?ng
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? làm b?p, t?p d? n?u ?n tr? em
???? t?p d? n?u ?n tr? em ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? ch?ng n??c váy, giá t?p d? m?ngto, t?p d? n?a thân cách ?i?u
???? may t?p d? giá r?, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------


????


Chuyên in t?p d? Thành ph? Hà N?i

$Link$
Reply With Quote
  #5  
Old 07-24-2020, 07:44 AM
vantien119 vantien119 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 283
???????? ??NG PH?C Bình Ph??c

http://dongphuchathanh.com/

Phone/Zalo: 0934 554 879
------------------------------------------------------- ????
???? may ??ng ph?c t?p d?, t?p d? làm b?p
???? bán t?p d? may s?n ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? may t?p d? ??ng ph?c váy, t?p d? quán café m?ngto, t?p gi? ??p cách ?i?u
???? bán t?p d? ?en, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????


X??ng s?n xu?t in t?p d? Hà Thành


Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.