VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-29-2019, 11:24 AM
memenaotaz2 memenaotaz2 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 17
Nh? có b? phim 18+ ngày m?i có Avengers: EndGame ra ??i

Không ph?i Iron Man, m?t b? phim 18+ ít ai ng? m?i là n?n móng cho 11 n?m ma lanh c?a Marvel và Endgame b?a nay.

Tr??c khi Iron Man l?n ??u lên màn ?nh l?n vào n?m 2008, Marvel ?ã ph?i g?p quá nhi?u th?t b?i trong vi?c ??a các siêu anh hùng trong truy?n tranh thành m?t nhân v?t xem sex ?i?n ?nh. Sau th?t b?i th?m h?i c?a Howard the Duck (1986), hãng th?m chí còn ph?i rút l?i d? án Fantastic Four c?a mình ??nh ra r?p vào nh?ng n?m 1990.

Ít ng? ?âu r?ng "Blade" chính là c?u tính c?a Marvel Studios.

?i?u xui x?o thì xoành xo?ch n?i ti?p nhau vì th? ch? ngay sau s? kém duyên v?i ?i?n ?nh này, Marvel g?p ph?i kh?ng ho?ng tài chính n?ng n?, ?i ??n b? v?c phá s?n vào n?m 1996. Mãi cho ??n 2 n?m sau ?ó, m?t tia sáng ??n v?i hãng truy?n tranh này và ?ó là Blade (S?n Qu?), b? phim nhãn R (c?m khán gi? d??i 18 tu?i) tr??c tiên c?a l?ch s? phim siêu anh hùng. Di?n viên Wesley Snipes hóa thân vào vai Daywalker, m?t siêu anh hùng h?ng C n?a ng??i n?a ma cà r?ng ?ã có màn trình di?n ?áng nh? nh?t trong s? nghi?p c?a anh.

Ai mà tin ???c Marvel l?i thành công t? phim siêu anh hùng nhãn R

Blade tràn tr? trong nh?ng c?nh chém gi?t máu me ??n kinh r?n. Nh?ng c?nh hành ??ng trong phim ???c d?ng m?t cách tàn ác, ??c bi?t, b?n thân nam di?n viên Wesley Snipes - v?n xu?t thân là m?t võ s? - ?ã t? dàn d?ng nh?ng c?nh ??u tranh c?c h?ng trong phim. Ngay t? nh?ng n?m cu?i th? k? 20, hình ?nh ma cà r?ng, quái v?t ???c d?ng trong Blade ?ã khi?n nhi?u khán gi? ám ?nh ??n m?t ng? vì t?o hình ghê s? c?a chúng.

Không khí t?i t?m t?i h?p ?êm, nh?ng gã ma cà r?ng tàn t? không chút "ghê r?ng" hút máu tr?c ti?p t? ng??i b? h?i, máu b?n tung tóe lên ng??i nh?ng v? công, ti?ng súng tr?n l?n ti?ng hét,… ?ó là nh?ng gì mà ng??i xem ?n t??ng khi nh?c v? b? phim này.

"Blade" gi?ng "John Wick" h?n mà Marvel ngày nay.

Th?t khó có th? hình dong ???c m?t b? phim c?a Marvel l?i "khu?t t?t" nh? th? kia trong b?i c?nh hi?n. Blade có v? nh? là ng??i anh em cùng v? tr? v?i John Wickhay Underworld ch? ch?ng ph?i cùng v? tr? v?i Ant-Man t?ng t?ng hay Spider-Mannhí nh? n?a. th? mà, chính b? phim ?y l?i ti?p thêm r?t nhi?u hy v?ng ?? Marvel cho ra ??i m?t Marvel Studios l?n m?nh v?i doanh thu tr? giá g?n ??t m?c 20 t? USD nh? bây ch?.

B? phim ph?n anh hùng (anti-hero) này thu v? cho Marvel 131 tri?u USD trên toàn th? gi?i v?i ngân sách ch? 45 tri?u vào th?i ?i?m n?m 1998. M? ???ng cho hai ph?n phim xnxx ti?p theo ???c ra m?t vào n?m 2002 và 2004. Không ch? thành công v? m?t th??ng nghi?p, Blade c?ng giành ???c nhi?u l?i khen t? nhà phê bình ?i?n ?nh dành cho b? phim nh?ng câu ch? ???ng m?t "m?t s? ph?i h?p hoàn h?o gi?a võ thu?t và ti?ng c??i thâm thúy."

Bài h?c quan tr?ng v? ch?n di?n viên

Xét l?i v? tr??ng h?p thành công c?a Blade so v?i nh?ng tác ph?m tr??c ?ó c?a hãng, có v? Marvel ?ã rút ra m?t bài h?c: Ch?n di?n viên sao cho chu?n. 11 n?m tr??c Marvel tuy?n ch?n ngôi sao h?t th?i ?ang bét trong bùn l?y thu?c phi?n Robert Downey Jr. vào vai Iron Man v?i s? hoài nghi c?a bao khán gi? l?n nhà phê bình. ?? r?i 11 n?m sau, ng??i ta nhìn vào Iron Man, khó có th? hình dung m?t khuôn m?t nào khác ngoài nam di?n viên này.

?i?u này c?ng gi?ng y chang tr??ng h?p c?a Blade và Wesley Snipes. Công b?ng mà nói, không ph?i Blade ?em l?i cho nam di?n viên dày d?n kinh nghi?m này tên tu?i mà anh m?i ?em l?i s? n?c ti?ng c?ng nh? ch?t riêng ??n cho tác ph?m này. V? ngoài "cool ng?u" c?a anh cùng v?i nh?ng pha hành ??ng ch?ng th? nào hút m?t h?n là ?i?m nh?n mà mãi sau này khán gi? t?ng mê ??m Blade m?t th?i v?n ph?i nh?c l?i trong câu chuy?n c?a h?.

B? phim mang ý ngh?a v? ch?ng phân bi?n ch?ng t?c và gi?i tính

"Blade" mang ý ngh?a v? ch?ng t?c tr??c c? "Black Panther".

Blade th?c th? là m?t b? phim ?i tr??c th?i ??i. Vào n?m 1998, ng??i ta cho r?ng m?t b? phim v?i nhân v?t chính là m?t ng??i ?àn ông da ?en s? ch?ng bao gi? giành ???c s? ?ón nh?n trên th? tr??ng qu?c t?. th?c t?i cho th?y Blade v?n tr? nên ông vua phòng vé ? c? nh?ng th? tr??ng khó tính khó n?t, nh? Nh?t B?n ch?ng h?n. Ch?ng c?n ph?i ch? ??n n?m 2018 ?? ???c ra ??i trong hoàn c?nh phong trào ??u tranh ch?ng l?i phân bi?t ch?ng t?c m?i n? ra r?ng rãi trên kh?p n??c M? nh? Black Panther, Blade v?n giành ???c s? hâm m? t? c? fan c?a truy?n tranh Marvel l?n khán gi? th??ng nh?t.

??c bi?t, nhân v?t th?y thu?c Karen Jenson, m?t ng??i ?àn bà m?nh m? ?ã không ít l?n c?u s?ng Blade còn th?m chí ch?ng ph?i là tình nhân c?a nam anh hùng. V? th? c?a cô trong phim ngang hàng v?i Blade, gi?ng nh? m?t c?ng s?, m?t ân nhân c?a nam chính. Hi?m có tác ph?m nào, ??c bi?t là ??i v?i dòng phim siêu anh hùng, l?i có th? xây d?ng m?t nhân v?t n? chính v?i v? trí cao nh? này, ??ng nói là Blade ?ã ???c ra ??i t?n hai th?p k? v? tr??c!

T?m k?t

Thành công c?a Blade nh?c nh?m Marvel và ch?ng minh cho c? th? gi?i v? vi?c phim siêu anh hùng hoàn toàn có th? hái ra ti?n n?u có h??ng ?i ?úng! Sau khi bán ?i nh?ng ??a con quý giá c?a mình là X-Men và Spider-Man, Marvel ?ã x?c l?i tinh th?n m?t cách ngay ng?n, ?i t?ng b??c ?úng ??n trên con ???ng ?ã ???c xây d?ng b?ng ni?m tin c?a hãng v? ti?m n?ng to l?n c?a dòng phim xvideos siêu anh hùng ?? xây d?ng lên MCU mà chúng ta yêu m?n hi?n t?i. Nói cách khác, không có Blade thì c?ng ch?ng có Endgame ?âu.
Reply With Quote

  #2  
Old 08-15-2019, 08:24 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: Nh? có b? phim 18+ ngày m?i có Avengers: EndGame ra ??i

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi cuu ho oto hanoi s?a ch?a s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, cuu ho oto hanoi s?a ch?a chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? cuu ho oto hanoi s?a ch?a c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i cuu ho oto hanoi s?a ch?a, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? cuu ho oto hanoi s?a ch?a tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - cuu ho oto hanoi s?a ch?a luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay cuu ho oto hanoi s?a ch?a m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- cuu ho oto hanoi s?a ch?a ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.