VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-10-2019, 11:43 PM
landmarketvn landmarketvn is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 3
Nh?n gi? ch? v? trí ?ep Khu ?ô Th? E.City Tân ??c, Huy?n ??c Hòa-Long An

Thông tin chi ti?t
??t n?n tân ??c - n?i ??u t? lý t??ng
E. City Tân ??c t?a l?c ngay trung tâm th? tr?n ??c Hòa t?nh Long An m?t v? trí vàng v? h? t?ng giao thông. E. City Tân ??c n?m m?t ti?n T?nh l? 824, k?t n?i v?i các tr?c ???ng huy?t m?ch nh? ???ng DT10, T?nh l? 10, cao t?c Trung L??ng...
E. City Tân ??c v?i quy mô 356 ha m?t ?? xây d?ng ch? 28%, di?n tích còn l?i g?m công viên cây xanh, h? sinh thái ??y ?? các ti?n ích nh? trung tâm th??ng m?i, tr??ng h?c c?p 1.2.3, n?i khu g?m có tr??ng ??i h?c Tân T?o, b?nh vi?n Tân T?o ?ã ?i vào ho?t ??ng t? n?m 2014.
Nay ch? ??u t? tung ra th? tr??ng m?t s?n ph?m siêu hot ?ó là n?n nhà ph? th??ng m?i khu An Khang g?m các di?n tích 6x18,5m, 6x20m và 7,5x20m.
Giá g?c t? ch? ??u t? ch? 13,8tr /m2.
- Thanh toán: Linh ho?t theo ti?n ??.

- Chi?t kh?u: 3-10%.Ti?n ích trong t?m tay: Ch? 5 phút s? h?u t?t c? các ti?n ích (c?m khu công nghi?p, tr??ng h?c các c?p, b?nh vi?n, khu hành chính... vv).
Tr??ng ??i h?c Tân T?o tiêu chu?n Hoa K?, h? sinh thái 30ha, trung tâm h?i ngh?, trung tâm th??ng m?i, h? b?i, ph? th??ng m?i.
Trung tâm th??ng m?i Tân T?o ?ã ???c ký k?t xây d?ng (tháng 6 kh?i công và d? ki?n 12/2019 ?i vào ho?t ??ng).

B?nh vi?n ?a khoa Tân T?o.


Li?n k? 6 khu công nghi?p l?n nh?t Long An. N?m trong quy ho?ch khu kinh t? v? tinh phía Tây TP. HCM.
Giao thông k?t n?i d? dàng các tuy?n ???ng tr?c chính: Vành ?ai 4, Cao t?c Trung L??ng, Cao t?c B?n L?c - Long Thành. T?nh l? 10... vv.

Anh

ch? g?i ngay vào hotline bên d??i h? tr? nhi?t tình vui v?, thông tin chính xác

100% t? C?T:

Hotline,

Viber: 0904.879.777
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.