VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-08-2017, 10:23 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
kinh nghi?m mua vé máy bay ?i canada giá r?

THÔNG TIN NH?NG SÂN BAY ??N CANADA GIÁ R?
Trên th? tr??ng có nhi?u hãng bay t? vi?t nam sang canada nói riêng và b?c m? nói chung nh? United airline, Cathay Pacific, Korean airline, American airline, Eva Airline , China airline, Singapore airline… nh?ng theo mình th?y dùng nhi?u nh?t là Eva Air và Korean Air– giá h?p lý ch?t l??ng t?t nh?t.
Có m?t s? trang t?ng h?p, so sánh giá mình th?y r?t ok và uy tín là kayak, skyscanner, hipmunk và Eva Air Vietnam. Site ti?ng vi?t thì có evaair-vn.com
Ngoài ra còn có cheapoair, flighthub, flightnetwork, orbitz – các sites này có access ??n thông tin t? r?t nhi?u hãng bay, có tools ?? optimize giá ho?c th?i gian bay, và có th? có deals t?t. B?n s? có nhi?u options ?? so sánh và ch?n l?a h?n là t? tìm v?i t?ng hãng bay. N?u chuy?n bay b?n ch?n ch? liên quan ??n m?t hãng thì sau ?ó b?n có th? mua vé th?ng t? website c?a hãng ?ó cho yên tâm. Nh?ng nhi?u lúc mua qua agency có th? còn ???c giá r? h?n (l?u ý currency (CAD/USD) trên agent sites b?n nha).
MUA VÉ TH?I ?I?M NÀO LÀ THÍCH H?P?
– Ban nên mua vé t?m tháng 4 vì ?ây là tháng r? nh?t trong n?m
– ?i t? Vi?t Nam sang Canada thì nên mua vé ? Vi?t Nam
– China Southern r? nh?t t? Ca v? VN và ng??c l?i. Máy bay c?, gh? s?p s?, ph?c v? bt ch? có ?n t??ng gì, ?? gi?i trí h?u nh? không có. ???c m?i cái r? và ???ng bay ng?n, ??i n?i chuy?n ít.?


Hãng máy bay EVA AIR VIETNAM
– T? 23kg lên 32kg, ?óng $32 USD.
– Mua h?n 1 ki?n 32kg, ?óng $155 USD.
– Không kh?ng ch? s? ki?n.
– Vi?c quá 1 kg ng??i nói ???c, ng nói ko, b?n v?n c? nên h?i l?i hãng ?? confirm.
Hãng bay ?ài Loan EVA bán
+ Vé máy bay ?i Canada bao nhiêu ti?n
+ Vé máy bay ?i M? bao nhiêu ti?n

Thông tin chi ti?t v? ch?ng bay, hãng hàng không và giá vé máy bay (m?t chi?u) ??n Canada c? th? nh? sau:
Ch?ng Hà N?i – Toronto – ???c khai thác b?i hãng hàng không Korean Air Vietnam và Vietnam Airlines. Giá vé cho ch?ng này dao ??ng t? 763 USD – 894 USD.
Ch?ng TP HCM – Toronto – ???c khai thác b?i 3 hãng hàng không là: ANA All Nippon; United Airline ; Vietnam Airlines. Gía vé cho ch?ng này dao ??ng t?: 600 USD – 1648 USD.
Ch?ng Hà N?i – Vancouver – ???c khai thác b?i Vietnam Airlines và Pacific Airlines. Giá vé cho ch?ng này dao ??ng t? 495 USD – 714 USD.
Ch?ng TP HCM – Vancouver – ???c khai thác b?i hàng không Vietnam Airlines và United Airlines. Giá vé cho ch?ng này dao ??ng t? 420 USD – 1330 USD.
CÁC TH? T?C T?I SÂN BAY C?N CHU?N B?
1. ??ng ký lên máy bay: T?i sân bay Tân S?n nh?t hay N?i Bài, b?n s? vào phòng qu?c t?. Khi vào c?a, b?n s? ph?i xu?t trình vé máy bay hay h? chi?u cho nhân viên an ninh.
2. G?i hành lý: Khi ??ng ký t?i qu?y th? t?c, b?n s? g?i hành lý c?a mình cùng lúc. B?n chú ý ch? rõ cho nhân viên hàng không là hành lý c?n ???c g?i ??n n?i cu?i cùng t?i Canada, n?u không có th? hành lý s? th?t l?c t?i m?t sân bay trung chuy?n nào ?ó.
3. Ch?n ch? ng?i: Các chuy?n bay “xuyên l?c ??a” có kh? n?ng bay trên 12 gi? liên t?c hi?n nay tr? thành thông d?ng. ?? b?o ??m cho chuy?n bay dài h?i này không làm cho b?n m?t m?i hay m?t s?c, b?n nên chú ý ch?n ch? ng?i phù h?p (g?n hay xa c?a s?).
4. Phí sân bay: Sau khi ??ng ký ? qu?y vé, b?n mua l? pí sân bay tr??c khi vào làm th? t?c t?i qu?y h?i quan.
5. M?u h?i quan: Sau nhi?u n?m c?i ti?n, m?u h?i quan ?ã th?ng nh?t v?i m?u xu?t nh?p c?nh tr? thành m?t m?u duy nh?t. Trên m?u này, b?n c?n khai báo ch? y?u là các lo?i ti?n ?em theo (n?u có trên 7000$) và m?t s? lo?i hàng hoá thu?c diên c?n khai báo nh? v?n hoá ph?m v.v…Cách khai báo: Sau khi ?i?n xong m?u XNC/ h?i quan. B?n trình ra cho nhân viên h?i quan ? qu?y h?i quan cùng v?i h? chi?u. Nhân viên s? ?óng d?u và ??a l?i cho b?n c? hai liên c?a mãu.
6. M?u xu?t nh?p c?nh: Cùng n?m trong m?u h?i quan là m?u xu?t nh?p c?nh. Trong ph?n khai này, b?n cho bi?t h? tên, ??a ch?, m?c ?ích ra n??c ngoài, s? hi?u chuy?n bay v.v…
7. Xu?t trình gi?y t?: Khi lên ??n qu?y công an ra c?a kh?u, b?n trình ra m?u XNC / h?i quan. Nhân viên công an s? thu l?i m?t liên (màu vàng). B?n c?n gi? k? liên này ?? trình báo l?i cho công an c?a kh?u trong l?n v? VN sau ?ó.
8. C?a hàng mi?n thu?: Sau khi qua kh?i công an c?a kh?u, b?n vào phòng ch?. T?i ?ây b?n có th? mua các lo?i hàng hoá “mi?n thu?”. Nh?ng hãy c?n th?n! giá c? các m?t hàng có th? không r? chút nào, có khi còn ??t h?n mua bên ngoài.

TUY?T CHIÊU S?N VÉ MÁY BAY ?I CANADA GIÁ R?
Sau khi lên k? ho?ch cho chuy?n ?i du l?ch Canada b?n nên tìm hi?u thông tin và kinh nghi?m mua vé máy bay ?i Canada s?m nh?t có th?. ??n gi?n n?u b?n mua vé s?m s? r? h?n r?t nhi?u so v?i vi?c b?n mua g?n sát v?i ngày bay. Hãy tìm hi?u th?t k? thông tin v? giá r? t?i các th?i ?i?m, b?i các hãng hàng không luôn có nh?ng ch??ng trình khuy?n mãi ??c bi?t dành cho khách hàng. Hãy c?p nh?t nhanh ?? có th? mua ???c giá vé trong ??t khuy?n mãi nh? v?y b?n s? ti?t ki?m ???c khá nhi?u chi phí ?? dành cho chuy?n du l?ch Canadac?a mình.
B?n c?n tránh mua vào th?i ?i?m ??t nh?: Cu?i tu?n, ngày ngh?, t?t d??ng l?ch, t?t âm l?ch. B?i vì th?i ?i?m này các Hãng Hàng Không ??u ??ng lo?t t?ng giá vé lên r?t cao. Hãy c?n nh?c và l?a ch?n th?i ?i?m ??t vé máy bay ?i Canada thích h?p ?? có th? mua ???c vé máy bay ?i Canada giá r? nh?t.

??NG KÝ NH?N TIN KHUY?N MÃI DU L?CH CANADA
Theo kinh nghi?m du l?ch Canada các hãng hàng không luôn tung ra r?t nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi ?u ?ãi v? giá vé, th?m chí có vé ch? vài nghìn ( yêu c?u b?n ph?i có k? n?ng s?n vé khuy?n mãi th?t hoàn h?o). B?n có th? vào các website c?a các hãng hàng không ho?c lên trang vanessbooking.vn ?? c?p nh?t khuy?n mãi m?t cách nhanh chóng và chính xác.
“V?i m?c giá h?p d?n này, chuy?n ?i c?a tôi s? th?y “nh?” h?n và thú v? h?n r?t nhi?u. Vì v?i s? ti?n l? ra tôi ph?i tr? cho kho?n chi phí ?i l?i, tôi ?? dành nó cho các kho?n m?c c?n thi?t khác nh? nhà hàng, khách s?n Canada…Ngoài ra, n?u tôi may m?n “s?n” ???c vé máy bay ?i Canada giá r? t? các hãng nh? Vietnam Airlines, EVA, UNITED thì càng tuy?t, vì v?i lo?i vé này, giá vé không cao, l?i ???c h??ng các d?ch v? ??y ?? nh?: hành lý mi?n c??c, ???c ph?c v? th?c ?n, n??c u?ng trên chuy?n bay … rõ ràng s? ti?t ki?m h?n r?t nhi?u”.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.