VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-19-2019, 04:24 AM
kieudung2121 kieudung2121 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 10
Nh?n thi công vách th?ch cao tphcm ch?t l??ng ? qu?n Bình Th?nh

Chuyên thi công vách th?ch cao tphcm chuyên nghi?p ? Huy?n C?n Gi?
Vách th?ch cao (còn ???c g?i là t?m th?ch cao, t?m t??ng, t?m ?á, t?m th?ch cao, t?m th?ch cao ho?c t?m th?ch cao) là m?t t?m ???c làm t? canxi sunfat dihydrat (th?ch cao), có ho?c không có ch?t ph? gia, th??ng ???c ép gi?a các t?m gi?y dày và m?t sau trong vi?c xây d?ng các b?c t??ng và tr?n n?i th?t. Th?ch cao ???c tr?n v?i s?i (th??ng là gi?y, s?i th?y tinh, ami?ng ho?c k?t h?p các v?t li?u này), ch?t làm d?o, ch?t t?o b?t và các ch?t ph? gia khác nhau có th? làm gi?m n?m m?c, d? cháy và thu nh?n n??c.Xây d?ng vách th?ch cao tr? thành ph? quát ? B?c M? nh? là m?t cách tùng ti?m th?i gian và lao ??ng thay th? cho máy ti?n và th?ch cao truy?n th?ng.
Quy trình s?n xu?t

Vách th?ch cao ???c phát minh b?i Công ty Th?ch cao Hoa K? vào n?m 1916 và l?n tr??c h?t ???c bán trên th? tr??ng d??i d?ng g?ch ch?ng cháy nh?. Tr??c ?ó, n?i th?t ?ã d?a vào các k? thu?t ti?n và th?ch cao t?n nhi?u th?i kì và công s?c. Sau vài n?m, nó b?t ??u ???c s?n xu?t d??i d?ng m?t l?p th?ch cao ??c nh?t vô nh? ???c nén gi?a hai t? gi?y n?ng. Trong th?i k? bùng n? xây d?ng sau WW2, vách th?ch cao tr? thành v?t li?u ph? t??ng ph? quát nh?t.

Th?ch cao v? hoang ???c tr?n v?i m?t s? ch?t ph? gia, ch? h?n nh? tinh b?t, b?t gi?y và ch?t nh? hóa ho?t ??ng nh? m?t ch?t làm ??c. Nó ???c pha tr?n v?i n??c ?? t?o ra m?t h?u l?n s?n s?t ???c ph?t lên gi?y Manila thành các l?p dày. M?t t? gi?y khác c?a Manila ???c ??t lên trên tr??c khi ???c nung nóng ?? làm khô v?t li?u. Sau ?ó nó ???c c?t thành t?m.

M?c dù nó khác nhau trên kh?p th? gi?i, h? h?t các vách th?ch cao ? châu Âu ???c c?t thành các t?m r?ng 120 cm, v?i các t?m r?ng 90 cm và 60 cm c?ng có s?n. Chi?u dài c?t ph? bi?n nh?t là 240 cm, m?c d?u chi?u dài 250 cm, 260 cm, 270 cm, 280 cm, 300 cm, và dài h?n c?ng ???c c?t. Vách th?ch cao có thiên h??ng có s?n ? ?? dày 9,5 - 25 mm.

Các ph??ng pháp ?i?u tr? c?nh ph? bi?n nh?t có s?n là; c?nh thon, c?nh ph?ng và vát trên t?t th?y các m?t.

M?t s? d?ng vách th?ch cao chuyên d?ng có th? ???c s?n xu?t, nh?:

X?p h?ng ch?ng cháy: Các s?i quang ???c thêm vào h?u l?n tiêu chu?n ?? cho th?i gian cháy lâu h?n.
Ch?ng va ??p: S?i s?i ???c thêm vào và gi?y dày h?n ???c s? d?ng.
Ch?ng ?m: Gi?y xanh ch?ng n??c có th? ???c s? d?ng khi l?p ??t vách th?ch cao ? nh?ng khu v?c d? b? ?m.
B?ng âm thanh: Các polyme ???c thêm vào ?? chuy?n ??i n?ng l??ng ti?ng ?n thành n?ng l??ng nhi?t.
???c lót chì: M?t l?p chì m?ng ???c thêm vào gi?a lõi th?ch cao và l?p lót gi?y ?? dùng trong phòng X-quang ho?c các khu v?c d? b? nhi?m phóng x?.
Vách th?ch cao linh ho?t: Tr??ng h?p dùng vách th?ch cao cho các vòm và / ho?c ???ng cong kín, các t?m m?ng h?n ???c s? d?ng ?? làm ??t xu?ng tr??c khi dùng.
B?ng màu xanh: M?t l?p ph? màu xanh lá cây ??c bi?t ???c s? d?ng ?? ph? lên vách th?ch cao, giúp nh?a veneer d? dàng bám dính vào nó h?n.
B??c dau tiên trong vi?c l?p ??t vách th?ch cao là c?t các t?m theo chi?u dài c?n thi?t. ?i?u này nên ???c th?c hi?n trên b? m?t khô và b?ng cách s? d?ng c?a vách th?ch cao. M?t máy c?a l? khóa và / ho?c máy c?t vòng tròn có th? ???c s? d?ng ?? c?t các l? c?n thi?t cho ? c?m ?i?n, công t?c ?èn, v.v.

Các t?m vách th?ch cao sau ?ó ???c g?n tr?c ti?p vào ?inh tán trên t??ng ho?c các d?i m? ???c áp d?ng trên các b? m?t xây. Các t?m ???c g?n c? ??nh vào ?inh tán kim lo?i theo chi?u d?c, nh?ng c? ??nh t?t nh?t v?i ?inh g? theo chi?u ngang vì g? có kh? n?ng cong vênh theo thoi gian và treo theo chi?u ngang (cùng v?i keo dán t??ng khô) giúp gi?m thi?u ?? l?ch. K? thu?t s?a ch?a bao g?m ?inh t??ng ho?c vít th?ch cao. Thông th??ng, ?c vít ???c ??t kho?ng 10 cm.

Quá trình hoàn thi?n bao g?m vi?c che gi?u các m?i n?i gi?a các t?m b?ng b?ng dính t??ng và m?t h?p ch?t chung tr?i d?c theo m?i ???ng may b?ng dao hoàn thi?n. Khi h?p ch?t ?ã ???c thi?t l?p và s?y khô, nên chà nhám nh? b?ng gi?y nhám cho ??n khi không nhìn th?y b?ng trên b? m?t và nó m?n và ph?ng v?i ph?n còn l?i c?a b?c t??ng.

L?p ??t tr?n th?ch cao ?òi h?i các t?m m?ng h?n t??ng, vì chúng không n?ng nên làm cho chúng d? l?p ??t h?n. Khi l?p ??t, các b?c t??ng nên ???c xây d?ng tr??c ?? h? tr? thêm cho tr?n nhà.

?? s?a ch?a thi?t h?i, h?p ch?t chung ???c s? d?ng ?? l?p ??y các l? nh? sau ?ó ???c mài nh?n và x? n??c. Các l? l?n h?n có th? yêu c?u l?p ??y b?ng m?t m?nh vách th?ch cao và h?p ch?t chung. Xây d?ng vách th?ch cao ???c s? d?ng ?? tránh s? ch?m tr?, b?i vì các b?c t??ng bên trong không ph?i khô ??u tiên công vi?c khác có th? ???c b?t ??u, và ?? có ???c k?t thúc c? th?. Wallboard ???c s?n xu?t ? c? hai d?ng hoàn thi?n và ch?a hoàn thành. T?m t??ng hoàn thi?n ph?i ??i m?t v?i nh?a vinyl ho?c các v?t li?u khác trong nhi?u m?u mã và k?t c?u c? ??nh, do ?ó chúng không c?n ph?i s?n khi l?p ??t. V?t li?u sao l?u và thành ph?n c?a ?? b?ng ?i?u khi?n xác ??nh m?c ?? cách nhi?t, ch?ng cháy và rào c?n h?i có kh? n?ng. Ván treo t??ng ???c x?p h?ng ch?ng cháy t? 1 gi? ??n 4 gi? tùy theo th?i gian mà ti?n trình ch?a cháy s? b? ch?m l?i b?i b?ng t??ng.

Vì vách th?ch cao ???c g?n trên khung c?a tòa nhà, nên khung g? ph?i th?ng ?? t??ng bên trong c?n ch?nh hoàn h?o; và g? ph?i có ?? ?m th?p ?? tránh n?i l?ng móng khô. Nh?ng v?n ?? này không g?p ph?i trong vi?c s? d?ng th?ch cao ?? hoàn thi?n n?i th?t. Tuy nhiên, vì time ti?t ki?m, xây d?ng vách th?ch cao ?ã tr? nên t??ng ??i ph? bi?n trong các tòa nhà dân c?.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.