VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-11-2019, 01:03 AM
orchidspade0 orchidspade0 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 24
C? h?i cu?i cùng s? h?u bi?t th? An V??ng Nam C??ng tr??c lúc C?T t?ng giá

?a ph?n nh?ng bi?t th? An V??ng Nam C??ng ?ã ???c xây hoàn t?t ph?n thô và ?ang trong công ?o?n hoàn thi?n. Ti?n ?? thi công ???c ??y nhanh b?i nhà th?u chuyên nghi?p; ph? bi?n ti?n th? ích ??ng c?p ???c ??a vào ho?t ??ng nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng c?a c? dân; qu? ??t n?n ko còn nhi?u… là nh?ng lý do làm bi?t th? An V??ng Villa nâng cao giá trong th?i gian t?i.

???c chính th?c chào bán trên th? tr??ng bí quy?t ?ây t?m 5 tháng, An V??ng Villa lôi kéo s? s? d?ng r?ng rãi l?n t? ng??i mua nh? kh? n?ng ??u t? sinh l?i b?n v?ng. Theo ??i di?n ??n v? s?n xu?t chính th?c c?a d? án, ng??i dùng ?ánh giá cao giá tr? c?a An V??ng Villa nh? d? án n?m ngay trên m?t ???ng Ngô Thì Nh?m r?ng 40m. Ngô Thì Nh?m là tuy?n ???ng chính d?n vào Aeon Mall Hà ?ông, do ?ó ?ây là l?i th? th??ng nghi?p mang ???c cho là "có 1 không hai".

Aeon Mall Hà ?ông chính th?c khai tr??ng vào ngày 5/12 v?a r?i ?ã tr? thành ??a ?i?m vui ch?i tìm ch?n thu hút l??ng khách to ko ch? t?i qu?n Hà ?ông mà còn t?i qu?n l?n c?n. L??ng ng??i t??ng h? r?m r? trên tuy?n ???ng Ngô Thì Nh?m vào c? ban ngày và bu?i t?i s? là ngu?n khách hàng ti?m n?ng cho bi?t th? An V??ng Nam C??ng.

Hi?n nay, ?a ph?n các vi la An V??ng ?ã ???c xây hoàn t?t ph?n thô và ?ang trong giai ?o?n hoàn thi?n. Nh? v?y, khu ph? th??ng m?i tai khu ?ô th? D??ng N?i s? ???c hình thành trong t??ng lai không xa.

Cùng mang Aeon Mall Hà ?ông ?i vào ho?t ??ng, Công viên Thiên V?n h?c ??u tiên t?i Vi?t Nam r?ng 12ha n?m ngay c?nh d? án ?ang ???c ??y m?nh thi công và hoàn thi?n t?o ra h? th?ng ti?n ích nâng t?m cu?c s?ng c?a ng??i dân t?i An V??ng Nam C??ng.

C?ng theo san s? c?a ??i di?n doanh nghi?p cung c?p d? án, hi?n nay vi la An V??ng Villa ?ã hoàn t?t ch? tiêu marketing trong công ?o?n 1. Giai ?o?n 2 s? ???c b?t ??u t? tháng 1/2020. Theo quy lu?t bán hàng, sau th?i kì th?m dò th? tr??ng ? công ?o?n 1, b??c sang quá trình 2, s?n ph?m c?a các d? án s? t?ng giá.

??i s? h?u Bi?t th? An V??ng Villa Nam C??ng, trong quá trình ??n ?ây, giá vi la kiên c? s? nâng cao không ch? b?i theo quy lu?t bán hàng mà d? án còn có l?i th? buôn bán và ? th?ng ho?c có. Do ?ó, ?ây là th?i kh?c cu?i cùng ?? quý khách s? h?u th? mang bi?t th? An V??ng v?i giá ti?n ?u ?ãi tr??c lúc t?ng, ??i di?n doanh nghi?p cung c?p nh?n m?nh.

??c bi?t, vào ngày 15/12 ??n ?ây, t?i Khu thành th? D??ng N?i (T? H?u – Hà ?ông) s? di?n ra s? ki?n tr?i nghi?m bi?t th? An V??ng Villa và An Phú Shop Villa. Theo ??y ng??i dùng tham d? s? ki?n s? s? h?u th?i c? tr?i nghi?m ko gian và giá tr? ??nh cao c?a các bi?t th? tri?u ?ô t?i Khu t?nh thành D??ng N?i.

Không gi?i h?n ? ?ó, các tham v?n viên c?a công ty phân ph?i s? giúp các b?n n?m rõ ???c chính sách ?u ?ãi s? h?u m?t không hai. C? th?, ??t c?c thành công bi?t th? An V??ng Villa, khách hàng v?i th?i c? có ?u ?ãi lên ??n 1 t? 400 tri?u ??ng; ??t c?c thành công t?i s? ki?n An Phú Shop Villa ???c t?ng gói n?i th?t tr? giá ??n 900 tri?u ??ng. Ch?a h?t, t?i s? ki?n, 5 khách ??t c?c tr??c tiên t?i m?i d? án s? ???c nh?n quà t?ng tr? giá 150 tri?u ??ng/c?n/d? án.

Bi?t th? An V??ng Nam C??ng mang di?n tích t? 157m2 - 394m2 g?m 3 t?ng s? h?u không gian hi?n ??i thân thi?n v?i thiên nhiên. Các tuy?n ???ng l?n nh? T? H?u – Lê V?n L??ng, Ngô Thì Nh?m – Lê Quang ??o, Lê Tr?ng T?n – Quang Trung… giúp An V??ng Villa k?t n?i ti?n d?ng và d? dàng ??n nh?ng khu v?c tr?ng tâm nh?: Thanh Xuân, Hoàng Mai, ??ng ?a, C?u Gi?y, M? ?ình… ??n c? nh? thay vì c?n v?n ??ng quãng ???ng kho?ng 10km ??n M? ?ình và C?u Gi?y, thì nay v?i th? rút ng?n kho?ng 3km nh? tuy?n ???ng Lê Quang ??o m? r?ng.

C? dân t?i bi?t th? An V??ng Villa Nam C??ng ???c h??ng ti?n ích giáo d?c và y t? ?a d?ng có h? th?ng tr??ng h?c liên c?p Lê Quý ?ôn, tr??ng liên c?p qu?c t? Nh?t B?n, tr??ng qu?c t? VIS…; h? th?ng y t? nh? B?nh vi?n ?a khoa Hà ?ông, B?nh vi?n quân y 103, B?nh vi?n B?ng Lê H?u Trác, B?nh vi?n K c? s? 2….

Thông tin tham kh?o:
??n v? s?n xu?t chính th?c:
Mr Nam: 0989.644.555
Reply With Quote

  #2  
Old 01-13-2020, 08:54 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 290
Re: C? h?i cu?i cùng s? h?u bi?t th? An V??ng Nam C??ng tr??c lúc C?T t?ng giá

???????? ??NG PH?C B?c Giang
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? cho tr? em, t?p d? cao c?p
???? bán t?p d? may s?n ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? làm b?p váy, may tap de m?ngto, may tap de cách ?i?u
???? t?p d? da bò, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------


????


X??ng may v? t?p d? Thành ph? Hà N?i

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.