VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Request Download
forgot Password
Register

Request Download Bạn có thể download những bài nhạc ưa thích theo yêu cầu.

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #11  
Old 11-16-2019, 06:15 AM
chichi222 chichi222 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 4
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

B?n ?ang b?n khoan v? v?n ?? sinh lý c?a mình "?ang r?t y?u" nên d?n ??n m?c c?m ??i v?i V? SHOP "S?C KHO? - KHOEDEPTN.COM" xin tr?n tr?ng gi?i thi?u ??n b?n s?n ph?m h? tr? sinh lý nam ???c bào ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y c? truy?n. Vì là s?n ph?m ?ông y nên hoàn toàn không có tác d?ng ph?, s?n ph?m không ch? t?ng c??ng s?c kho? sinh lý mà còn làm cho th? tr?ng cho ng??i dùng t?ng ?áng k? sau m?t th?i gian s? d?ng

Thu?c ?ông y ch?a y?u s.inh lý nam con ki?n tây t?ng ???c s?n xu?t t? các th?o d??c quý trong t? nhiên có tác d?ng giúp nam gi?i t?ng c??ng s? d?o dai trong quan h?, h? tr? ?i?u tr? y?u s.inh lý. Thành ph?n và công d?ng c?a thu?c này nh? th? nào?


Thu?c c??ng d??ng ?ông y ki?n ?enThu?c sinh lý dành cho nam gi?i

Ki?n càng ?en hay còn g?i là ki?n gai ?en có ? vùng hoang dã Tây T?ng. Ki?n là loài v?t ??ng trong top 3 các loài v?t kh?e nh?t th? gi?i. Ki?n có th? mang vác trên l?ng chúng nh?ng th?c ?n, m?nh cây c? có tr?ng l??ng g?p 50 l?n trong l??ng c? th? chúng. Tr?ng ki?n gai ?en có tác d?ng k? di?u giúp ng? ngon, ch?ng tr?m c?m và ch?a m?i b?nh v? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c cho c? th?, gi?m c?ng th?ng và h? tr? t?t ch?ng suy gi?m ch?c n?ng sinh lý, gi?m trí nh?.


Công d?ng viên ki?n càng ?en Tây T?ng – Thu?c c??ng d??ng

B? th?n, tráng d??ng, t?ng c??ng ham mu?n,

Kien cang den tay tang mua o dau có tác d?ng v?a h? tr? t?ng c??ng sinh lý, t?ng ?? c??ng c?ng và có tác d?ng ch?ng xu?t tinh s?m ? nam gi?i vô cùng hi?u qu?.

Xin hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và c?ng c?p s?n ph?m ?úng chu?n nh?t

LIÊN H? : 090 4422739 ; FB : S?C KH?E

S? d?ng s?n ph?m giúp nam gi?i c?i thi?n, gia t?ng ch?t l??ng tinh trùng, gi?m c?m giác m?t m?i, ?au th?t l?ng sau khi quan h?.

Là s?n ph?m ???c B? y t? Trung Qu?c khuyên dùng và ???c bán ph? bi?n r?ng rãi t?i Trung Qu?c. Gi?y phép ??ng kí s?n ph?m: Zangweishizhuzi (2003) No.1

H??ng d?n s? d?ng:

Dùng cho nam gi?i t? 22tu?i tr? lên - U?ng 1viên/l?n. Dùng ?i?u tr?, t?ng c??ng sinh lý dùng 1/2 viên/ ngày

- U?ng tr??c quan h? 30 phút ?? t?ng hi?u qu? c??ng c?ng khi quan h?. L?u ý: Nên dùng khi b?ng ?ói ho?c tránh xa các b?a ?n ?? thu?c nhanh có tác d?ng. Hi?u qu? c?a viên hoàn ki?n càng ?en duy trì ??n 24h sau khi u?ng.

- Nên u?ng kèm v?i n??c ?m

Hãng S?n Xu?t: Lhasa YuKang Health Products Factory Tibet (Tây T?ng).

??a Ch?:Fu 1,66 Jinzhu Road, Lhasa, Ttibet, China.

??n v?: H?p 10 viên hoàn.

$Link$
Reply With Quote

  #12  
Old 11-16-2019, 06:16 AM
chichi222 chichi222 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 4
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

B?n ?ang b?n khoan v? v?n ?? sinh lý c?a mình "?ang r?t y?u" nên d?n ??n m?c c?m ??i v?i b?n tình SHOP "S?C KHO? - KHOEDEPTN.COM" xin tr?n tr?ng gi?i thi?u ??n b?n s?n ph?m h? tr? sinh lý nam ???c bào ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y c? truy?n. Vì là s?n ph?m ?ông y nên hoàn toàn không có tác d?ng ph?, s?n ph?m không ch? t?ng c??ng s?c kho? sinh lý mà còn làm cho th? tr?ng cho ng??i dùng t?ng ?áng k? sau m?t th?i gian s? d?ng

Thu?c sinh lý ?ông y ki?n càng ?en tây t?ng ???c s?n xu?t t? các th?o d??c quý trong t? nhiên có tác d?ng giúp nam gi?i t?ng c??ng s? d?o dai trong quan h?, h? tr? ?i?u tr? y?u s.inh lý. Thành ph?n và công d?ng c?a thu?c này nh? th? nào?


Ki?n càng ?en hoàng hoànThu?c sinh lý dành cho nam gi?i

Ki?n càng ?en hay còn g?i là ki?n gai ?en có ? vùng hoang dã Tây T?ng. Ki?n là loài v?t ??ng trong top 3 các loài v?t kh?e nh?t th? gi?i. Ki?n có th? mang vác trên l?ng chúng nh?ng th?c ?n, m?nh cây c? có tr?ng l??ng g?p 50 l?n trong l??ng c? th? chúng. Tr?ng ki?n gai ?en có tác d?ng k? di?u giúp ng? ngon, ch?ng tr?m c?m và ch?a m?i b?nh v? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c cho c? th?, gi?m c?ng th?ng và h? tr? t?t ch?ng suy gi?m ch?c n?ng sinh lý, gi?m trí nh?.


Công d?ng viên ki?n càng ?en Tây T?ng – Thu?c c??ng d??ng

B? th?n, tráng d??ng, t?ng c??ng ham mu?n,

Kien cang den tay tang mua o dau có tác d?ng v?a h? tr? t?ng c??ng sinh lý, t?ng ?? c??ng c?ng và có tác d?ng ch?ng xu?t tinh s?m ? nam gi?i vô cùng hi?u qu?.

Xin hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và c?ng c?p s?n ph?m ?úng chu?n nh?t

LIÊN H? : 090 4422739 ; FB : S?C KH?E

S? d?ng s?n ph?m giúp nam gi?i c?i thi?n, gia t?ng ch?t l??ng tinh trùng, gi?m c?m giác m?t m?i, ?au th?t l?ng sau khi quan h?.

Là s?n ph?m ???c B? y t? Trung Qu?c khuyên dùng và ???c bán ph? bi?n r?ng rãi t?i Trung Qu?c. Gi?y phép ??ng kí s?n ph?m: Zangweishizhuzi (2003) No.1

H??ng d?n s? d?ng:

Dùng cho nam gi?i t? 22tu?i tr? lên - U?ng 1viên/l?n. Dùng ?i?u tr?, t?ng c??ng sinh lý dùng 1/2 viên/ ngày

- U?ng tr??c quan h? 30 phút ?? t?ng hi?u qu? c??ng c?ng khi quan h?. L?u ý: Nên dùng khi b?ng ?ói ho?c tránh xa các b?a ?n ?? thu?c nhanh có tác d?ng. Hi?u qu? c?a viên hoàn ki?n càng ?en duy trì ??n 24h sau khi u?ng.

- Nên u?ng kèm v?i n??c ?m

Hãng S?n Xu?t: Lhasa YuKang Health Products Factory Tibet (Tây T?ng).

??a Ch?:Fu 1,66 Jinzhu Road, Lhasa, Ttibet, China.

??n v?: H?p 10 viên hoàn.

$Link$
Reply With Quote
  #13  
Old 11-16-2019, 06:44 AM
chichi119 chichi119 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 5
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Thu?c c??ng d??ng t?c thì Long h? tráng d??ng la? m?t lo?i th?c ph?m b?o v? s?c kh?e ???c bi?t ??n v?i hi?u qu? giu?p nâng cao kha? n?ng sinh ly? cu?a ?a?n ông, co? nguô?n gô?c l?y t? 100% t?? thiên nhiên

Tha?nh phâ?n cu?a Long Hô? Tra?ng D??ng Hoa?n:
?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng,Wang ke?o, Tru?ng Tha?o, Nhung, Tây Tang ma?ng tinh thê? câ?n tây, Himalaya Mirabilis


S?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$
Reply With Quote
  #14  
Old 11-16-2019, 06:45 AM
chichi119 chichi119 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 5
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Thu?c c??ng d??ng t?c th?i Long h? tráng d??ng la? m?t lo?i th?c ph?m b?o v? s?c kh?e ???c bi?t ??n v?i hi?u qu? giu?p nâng cao kha? n?ng sinh ly? cu?a ?a?n ông, co? nguô?n gô?c l?y t? 100% t?? thiên nhiên

Tha?nh phâ?n cu?a Long Hô? Tra?ng D??ng Hoa?n:
?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng,Wang ke?o, Tru?ng Tha?o, Nhung, Tây Tang ma?ng tinh thê? câ?n tây, Himalaya Mirabilis


S?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$
Reply With Quote
  #15  
Old 11-16-2019, 08:20 AM
chichi118 chichi118 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 4
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Tri?u ch?ng c?a sinh lý y?u ? nam gi?i không khó ?? nh?n bi?t. Tuy nhiênDo ?ó, vì tâm lý t? ti, ng?i th?m khám nên ??n ông th??ng gi?u b?nh, khi?n cho t? l? ch?a tr? hi?u qu? ch? ??t t? 15 – 20%. Không ph?i lo l?ng ?ã có Thu?c c??ng d??ng ?ông y

Sau nhi?u n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

S?n ph?m Thu?c sinh lý cung ?ìnhcó ??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i ch?c n?ng sinh lý suy gi?m, gi?m ham mu?n tình d?c, y?u sinh lý, li?t d??ng, di tinh, m?ng tinh, mãn d?c nam s?m, suy nh??c tình d?c, r?i lo?n c??ng. Dùng trong các tr??ng h?p th?n h?, th?n y?u, ?i ti?u nhi?u l?n, chân tay l?nh, suy nh??c c? th?, m?t m?i, ki?t s?c, tai ù, tóc b?c s?m, ?au l?ng, m?i g?i.

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739

Giá niêm y?t: 600k/h?p 15 viên

Tác d?ng c?a cung ?ình th?n ??n
 • Làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng c?a d??ng v?t và giúp “c?u nh?” duy trì ???c th?i gian c??ng c?ng lâu h?n
 • Kéo dài cu?c yêu
 • Ch?ng ???c tình tr?ng xu?t tinh s?m khi quan h?
 • H? tr? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d.??ng
 • T?ng ?? d?o dai c?a c? b?p, t?ng c??ng sinh l?c , ch?ng m?t m?i, giúp các chàng b?n b? h?n khi quan h?
 • B?i b?, ch?ng suy nh??c c? th?
 • T?ng kích th??c và chi?u dài d??ng v?t cho cu?c yêu thêm tràn ??y h?ng kh?i
 • B? th?n, nuôi d??ng khí huy?t
 • C?i thi?n s? l??ng và ch?t l??ng tinh trùng
 • $Link$
Reply With Quote
  #16  
Old 11-16-2019, 08:21 AM
chichi118 chichi118 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 4
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Bi?u hi?n c?a sinh lý y?u ? nam gi?i không khó ?? nh?n bi?t. Th? nên, vì tâm lý t? ti, ng?i th?m khám nên quý ông th??ng gi?u b?nh, khi?n cho t? l? ch?a tr? hi?u qu? ch? ??t t? 15 – 20%. Không ph?i b?n tâm ?ã có Thu?c c??ng d??ng ?ông y

Sau nhi?u n?m nghiên c?u b?i các b?c th?y v? ?ông Y gia truy?n chúng tôi ?ã tìm ra m?t ph??ng ?hu?c hoàn toàn t? thiên nhiên không tác d?ng ph?, gây h?i ???c ?i?u ch? theo tình tr?ng c?a t?ng ng??i b?nh, kông s?n xu?t ??ng lo?t nh? các lo?i ?hu?c khác s? mang l?i hi?u qu? b?t ng? cho t?ng b?nh nhân!!!

T?ng c??ng sinh lý nam gi?i Thu?c c??ng d??ng cung ?ình tráng d??ngcó ??i t??ng s? d?ng: Nam gi?i ch?c n?ng sinh lý suy gi?m, gi?m ham mu?n tình d?c, y?u sinh lý, li?t d??ng, di tinh, m?ng tinh, mãn d?c nam s?m, suy nh??c tình d?c, r?i lo?n c??ng. Dùng trong các tr??ng h?p th?n h?, th?n y?u, ?i ti?u nhi?u l?n, chân tay l?nh, suy nh??c c? th?, m?t m?i, ki?t s?c, tai ù, tóc b?c s?m, ?au l?ng, m?i g?i.

Nh?n tin ZALO ho?c FB nhà thu?c s? g?i l?i t? v?n nhanh nh?t!!
Hãy dành ra 5p nghe t? v?n ?? hi?u rõ v? tình tr?ng c?a b?n!!!


Hotline: 0904422739

Giá niêm y?t: 600k/h?p 15 viên

Tác d?ng c?a cung ?ình hoàn
 • Làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng c?a d??ng v?t và giúp “c?u nh?” duy trì ???c th?i gian c??ng c?ng lâu h?n
 • Kéo dài cu?c yêu
 • Ch?ng ???c tình tr?ng xu?t tinh s?m khi quan h?
 • H? tr? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d.??ng
 • T?ng ?? d?o dai c?a c? b?p, t?ng c??ng sinh l?c , ch?ng m?t m?i, giúp các chàng b?n b? h?n khi quan h?
 • B?i b?, ch?ng suy nh??c c? th?
 • T?ng kích th??c và chi?u dài d??ng v?t cho cu?c yêu thêm tràn ??y h?ng kh?i
 • B? th?n, nuôi d??ng khí huy?t
 • C?i thi?n s? l??ng và ch?t l??ng tinh trùng
 • $Link$
Reply With Quote
  #17  
Old 11-25-2019, 08:37 PM
vantien119 vantien119 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 49
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

TDD - ??NG PH?C HÀ THÀNH - X??ng s?n xu?t t?p d? xinh Bình D??ng

Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
thuoc cuong duong, thuoc kich duc, thuoc sinh ly, thuoc sinh ly nam

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.