VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-29-2018, 02:23 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Prudential ??t doanh thu h?n 16.000 t? ??ng trong n?m 2017

Ho?t ??ng kinh doanh b?o hi?m mang l?i cho Prudential 16.019 t? ??ng doanh thu trong 2017, t?ng 20% so v?i n?m tr??c. Trong n?m 2017, doanh nghi?p b?o hi?m ??t nh?ng k?t qu? kh? quan, ti?p n?i ?à t?ng tr??ng qua nhi?u n?m t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Ch? riêng doanh thu phí m?i ?ã ??t 3.925 t? ??ng, v??t 12% so v?i cùng k?; chi tr? quy?n l?i b?o hi?m cho khách hàng 6.261 t? ??ng.

Tính ??n cu?i 2017, t?ng giá tr? tài s?n c?a công ty lên 74.112 t? ??ng. V?n ??u t? vào n?n kinh t? ? m?c 66.241 t? ??ng. Theo báo cáo ??c tính c?a Hi?p h?i b?o hi?m Vi?t Nam, ?ây là kho?n ??u t? l?n nh?t trong s? các doanh nghi?p b?o hi?m nhân th? t?i Vi?t Nam.

V? chi?n l??c ho?t ??ng trong t??ng lai, ông Steve Clark - T?ng giám ??c Prudential Vi?t Nam cho bi?t, s? ti?p t?c ??u t? vào Vi?t Nam và tham gia h?p tác song ph??ng ?? xây d?ng n?n kinh t?, xã h?i phát tri?n b?n v?ng.

[?IMG]
Doanh nghi?p b?o hi?m ??t nh?ng k?t qu? kh? quan trong n?m 2017.

"Th?i gian t?i, chúng tôi ??y m?nh cung c?p các gi?i pháp b?o v? - ??u t?, ?áp ?ng nhu c?u ngày càng ?a d?ng c?a khách hàng nh?m ??t nh?ng m?c tiêu dài h?n trong m?ng b?o hi?m nhân th?", ông Steve Clark nói.

?óng góp cho c?ng ??ng c?ng là y?u t? ???c công ty chú tr?ng. Trong 2017, Prudential th?c hi?n nhi?u d? án xã h?i nh? ho?t ??ng gi?m thi?u r?i ro thiên tai, hi?n máu nhân ??o, giáo d?c qu?n lý tài chính cho tr? Cha-ching, ??y m?nh ch??ng trình "Safe Steps - Các b??c an toàn ???ng b?". Trong giai ?o?n 2012-2017, công ty ?ã ?óng góp 162 t? ??ng cho ba m?ng giáo d?c, s?c kh?e và h? tr? c?ng ??ng.

M?i ?ây, Prudential Vi?t Nam l?t vào danh sách d?n ??u "N?i làm vi?c t?t nh?t Vi?t Nam" nhóm công ty b?o hi?m theo kh?o sát c?a Anphabe, ghi d?u 5 n?m liên ti?p (t? 2013-2017) vào b?ng x?p h?ng.

"Thành tích này là minh ch?ng cho n? l?c g?n 20 n?m theo ?u?i t?m nhìn tr? thành m?t trong nh?ng ??n v? b?o hi?m hàng ??u trong n??c, ??ng th?i xây d?ng môi tr??ng làm vi?c h??ng ??n vi?c phát tri?n c?a nhân viên", ông Steve Clark nh?n m?nh.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-06-2018, 06:42 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 235
Re: Prudential ??t doanh thu h?n 16.000 t? ??ng trong n?m 2017

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.