VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-18-2019, 02:31 AM
coxuongkhoppcc coxuongkhoppcc is offline
Member
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 4
??a ch? bán C?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng

C?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng
Hi?n t?i Samsung ?ã ??ng kí b?n quy?n công ngh? c?m bi?n vân tay trên màn hình trên th? h? flagship Galaxy Note 9 c?a mình v?i KIPRIS - D?ch v? thông tin v? quy?n s? h?u trí tu? c?a Hàn Qu?c. Và ngay sau ?ó b?ng sáng ch? này ?ã ???c phê duy?t thành công. Vì ?ây là công ngh? khá khó ?òi h?i r?t nhi?u công ?o?n kh?t khe và làm th? nào ?? thi?t k? ra c?m bi?n vân tay ch?t l??ng là ?i?u mà không ít hãng ?i?n tho?i khác mu?n có.

Samsung trang b? cho Note 9 màn hình vô c?c Infinity Display v?i t? l? 18:9 và c?m c?m bi?n sinh tr?c vân tay ???c ??t ngay ? v? trí nút Home ?o v?i c? ch? c?m bi?n l?c gi?ng nh? 2 phiên b?n ti?n nhi?m tr??c ?ó Samsung Galaxy S8 và Galaxy Note 8.

Tuy nhiên, cách th?c ho?t ??ng c?a c?m bi?n này khá m?i l? và ??c bi?t, thay vì ??t c?m bi?n d??i màn hình, Samsung s? t?o ra m?t kho?ng tr?ng r?t nh? ? m?t tr??c c?a máy làm n?i ch?a c?m bi?n vân tay.

Ngoài các tính n?ng nh? b?o m?t khác ???c Samsung trang b? thì ph?n b?o m?t b?ng vân tay ?ang chi?m ???c r?t nhi?u c?m tình c?a ng??i dùng. Tính n?ng b?o m?t b?ng vân tay v?a có tính n?ng b?o m?t cao l?i còn d? s? d?ng.

>> Xem thêm: Bút S-Pen Note 9 (EJ-PN960) giá bao nhiêu?

??a ch? bán c?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng


Thinhmobile - ??a ch? bán C?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng

N?u máy c?a b?n b? h?ng ph?n c?m bi?n vân tay thì nên l?a ch?n ??a ch? nào uy tín hi?n nay trên th? tr??ng? Câu tr? l?i ?ó là Thinhmobile - ??a ch? bán c?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng giá r? nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. Không ph?i c?a hàng nào c?ng có th? cung c?p ???c s?n ph?m này ch?t l??ng nhé, ly do mà b?n nên ch?n Thinhmobile là b?i:

- T?i ?ây chuyên cung c?p c?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng toàn b? linh ki?n ???c l?y t? nhà máy Samsung Vi?t Nam.

- Linh ki?n thay cho khách hàng ?ang còn m?i 100%, không thay hàng ?ã qua s? d?ng và hàng ?ã qua s? d?ng.

- Linh ki?n có ?? màu s?c gi?ng v?i ph?n n?p l?ng Galaxy Note 9 không b? l?ch màu.

- Chi phí c?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng luôn ??m b?o r? nh?t

- Ch?t l??ng luôn là ?i?u mà Thinhmobile ??t lên hàng ??u.

- Ch? ?? b?o hành dài h?n vì v?y ng??i dùng có th? hoàn toàn yên tâm nhé

Trên ?ây là toàn b? thông tin v? C?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng c?ng nh? ??a ch? cung c?p ph? ki?n này chính hãng giá r? mà chúng tôi mu?n truy?n t?i ??n m?i ng??i. M?i th?c m?c liên quan ??n s?n ph?m hay b?t k? ph? ki?n nào khác c?a Note 9 nh?: thay n?p l?ng galaxy note 9 chính hãng ,

thì b?n liên h? ngay qua Hotline: 0963752233 ?? ???c t? v?n tr?c ti?p. Xin c?m ?n!
Reply With Quote

  #2  
Old 11-23-2019, 03:18 AM
hoangtuanpro hoangtuanpro is online now
Silver Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 142
Re: ??a ch? bán C?m bi?n vân tay Galaxy Note 9 chính hãng

t? v?n cho mình nhé !
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.