VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > VuiLen.com > Questions and Comments
forgot Password
Register

Questions and Comments Xin hãy góp những ý kiến để xây dựng cho VuiLen.com

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 12-13-2018, 04:06 AM
bconssuoitien
Guest
 
Posts: n/a
Quote:
Originally Posted by XEvilBestVog View Post
Yep, f*kin sp*am. Yes, yes, yes, AGAIN. And - yes, IT F*KIN WORKS BECAUSE YOU READ IT! :) Because XEvil 4.0 WAS RELEASED! It's bypass ANY captcha included ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3. Neeed more info (just to...maybe kill this Evil? ) Just Google or YouTube for it. You'll be impressed. Peace! :)
M?t câu h?i th??ng ???c các ch? doanh nghi?p b?n kho?n chính là nên ch?n nhà ph? nguyên c?n hay v?n phòng trong nh?ng tòa nhà v?n phòng chuyên nghi?p ?? ??t tr? s? công ty. Cùng tham kh?o nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t khi thuê v?n phòng sau ?ây ?? ch?n ???c ph??ng án h?p lý nh?t.

V? trí ??t v?n phòng

V?i cùng m?t m?c giá v?n phòng cho thuê qu?n 1, qu?n 3 t?i trung tâm TP. HCM, nhà ph? nguyên c?n th??ng n?m trong các h?m l?n. Còn v?n phòng cho thuê trong các tòa nhà thì luôn t?a l?c t?i m?t ti?n các con ???ng l?n, trung tâm tài chính qu?n 1, qu?n 3. Nh? t?i H? th?ng v?n phòng cho thuê PAX SKY, 13 tòa ??u t?a l?c t?i các tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a thành ph?: PAX SKY Lê Lai ??i di?n công viên 23/9; v?n phòng cho thuê qu?n 3 PAX SKY Tr??ng ??nh li?n k? công viên Tao ?àn, ... V? trí ??c ??a, nh? ?ó, giúp khách hàng và ??i tác thu?n ti?n trong vi?c di chuy?n và ??n giao d?ch.

Di?n tích và giá thuê

N?u khách hàng l?a ch?n ???c nhà ph? v?i di?n tích và các phòng s?n có phù h?p v?i nhu c?u thì s? r?t thu?n l?i cho vi?c phát tri?n kinh doanh. Tuy nhiên, di?n tích và giá thuê nguyên c?n nhà luôn có ??nh, khách hàng không th? l?a ch?n chính xác di?n tích th?c t? doanh nghi?p c?n. T? ?ó, d? gây ra lãng phí không c?n thi?t. Còn ??i v?i v?n phòng t?i các tòa nhà v?n phòng chuyên nghi?p có di?n tích linh ho?t, giá thuê theo m2, phù h?p v?i m?i quy mô công ty, ti?t ki?m chi phí nh?t cho doanh nghi?p. PAX SKY có ?a d?ng di?n tích v?n phòng, t? 50m2 cho ??n trên 2000m, ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.
Tòa nhà v?n phòng cho thuê qu?n 1 PAX SKY 144 Lê Lai.
Môi tr??ng làm vi?c

Môi tr??ng làm vi?c t?i nhà ph? th??ng t?o c?m giác gia ?ình và riêng bi?t còn t?i H? th?ng v?n phòng cho thuê PAX SKY nói riêng và các tòa nhà v?n phòng nói chung luôn t?o nên s? chuyên nghi?p, xây d?ng m?t c?ng ??ng doanh nghi?p v?n minh, doanh nhân thành ??t.

Trang thi?t b? v?n phòng

L?a ch?n ??t tr? s? công ty t?i các c?n nhà ph?, thì doanh nghi?p s? ph?i trang b? toàn b? c? s? v?t ch?t, t? h? th?ng ???ng dây ?i?n, internet, ??n ?i?u hòa, ?èn chi?u sáng, ... Còn t?i PAX SKY toàn b? h? th?ng c? s? v?t ch?t h? tr? t?t nh?t cho doanh nghi?p ??u ?ã ???c trang b? nh?: H? th?ng ?èn âm tr?n, máy l?nh trung tâm, camera khu v?c chung, WC nam n? riêng bi?t t?ng t?ng. Thêm vào ?ó, t?i nhà ph? riêng bi?t th??ng không ???c trang b? PCCC. Còn t?i PAX SKY chúng tôi có h? th?ng trang thi?t b? PCCC ??t chu?n, di?n t?p PCCC ??nh k? ?? ??m b?o an toàn cao nh?t cho các công ty làm vi?c t?i PAX SKY. M?t ?i?m c?ng n?a dành cho các tòa nhà v?n phòng luôn có khu v?c ??u xe và h?m ??u xe riêng bi?t v?i s?c ch?a l?n dành cho xe máy và ô tô. Còn t?i nhà ph?, t?ng tr?t làm ch? ??u xe và th??ng không có ch? ?? xe ô tô.

D?ch v?

??t tr? s? công ty t?i nhà ph?, doanh nghi?p s? luôn t?n chi phí cao cho b? ph?n l? tân, b?o v?, v? sinh, … và th?i gian qu?n lý các b? ph?n này. Còn PAX SKY do công ty qu?n lý b?t ??ng s?n Okamyra Sanyo ??n t? Nh?t B?n qu?n lý v?i d?ch v? chu?n Nh?t: L? tân ???c ?ào t?o bàn b?n, b?o v? thân thi?n, v? sinh nhanh chóng, ch?t l??ng, ...
H? th?ng v?n phòng cho thuê PAX SKY v?i d?ch v? chu?n Nh?t.
An ninh

B?o v? nhà ph? ch? tr?c gi? hành chính, chính vì th?, an ninh không cao. Còn t?i PAX SKY ?ã ???c trang b? h? th?ng Camera khu v?c chung, b?o v? 24/24, ??m b?o an ninh, b?o m?t doanh nghi?p ? m?c t?i ?a.

Chính sách thuê

Ch? nhà ph? là cá nhân, nên chính sách t?ng giá th??ng không rõ ràng. Có th? vì nh?ng lý do cá nhân (cho thuê ???c giá cao h?n, bán ???c nhà giá t?t, …) mà h?p ??ng b? phá b?. Còn ch? ??u t? c?a H? th?ng v?n phòng cho thuê PAX SKY là Công ty danh ti?ng Nhà Hòa Bình, ??m b?o quy?n l?i khách hàng theo ?úng h?p ??ng. Chúng tôi luôn có k? ho?ch, cam k?t c? th?, h? tr? pháp lý cho doanh nghi?p.

Uy tín doanh nghi?p

??t v?n phòng t?i nhà ph? r?t khó t?o hình ?nh chuyên nghi?p ??i v?i khách hàng t?i giao d?ch. Còn t?i tòa nhà v?n phòng chuyên nghi?p s? giúp nâng cao uy tín doanh nghi?p. Hy v?ng nh?ng thông tin trên ?ây ?ã giúp Quý khách hàng có thêm c? s? ?? ch?n l?a thuê nhà ph? hay v?n phòng chuyên nghi?p t?i các cao ?c. N?u quý khách c?n t? v?n thêm thông tin v? th? tr??ng v?n phòng, ??ng ng?n ng?i liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n mi?n phí: H? TH?NG 13 TÒA NHÀ V?N PHÒNG CHO THUÊ PAX SKY:
 • PAX SKY 1: 123 Nguy?n ?ình Chi?u, P.6, Q.3
 • PAX SKY 2: 34A Ph?m Ng?c Th?ch, P.6, Q.3
 • PAX SKY 3: 225 Bis Nam K? Kh?i Ngh?a, P.7, Q.3
 • PAX SKY 4: 235 Võ Th? Sáu, P.7, Q.3
 • PAX SKY 5: 555 Ba Tháng Hai, P.8, Q.10
 • PAX SKY 6: 186 - 186 Bis Nguy?n Th? Minh Khai, P.6, Q.3
 • PAX SKY 7: 278 Nguy?n ?ình Chi?u, P.6, Q.3
 • PAX SKY 8: 93 Cao Th?ng, P.3, Q.3
 • PAX SKY 9: 159C ?? Thám, Q.1
 • PAX SKY 10: 51 Nguy?n C? Trinh, Q.1
 • PAX SKY 11: 144 - 146 - 148 Lê Lai, Q.1
 • PAX SKY 12: 13 - 15 - 17 Tr??ng ??nh, P.6, Q.3
 • PAX SKY 13: 26 Ung V?n Khiêm, P.25, Q.Bình Th?n
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.