VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-16-2019, 11:13 PM
rosyamerica124 rosyamerica124 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 13
Tìm hi?u v? v?n ?? ?y quy?n ch??ng trình ??u t? EB-5 vùng trung tâm

Chúng ta không th? k? v?ng vi?c thêm lu?t cho ??n gi?a tháng 11 n?m 2018 là th?i gian s?m nh?t, vì Qu?c h?i t?m ng?ng làm vi?c cho ??n ngày 13 tháng 11. Trong th?i gian này, nh?ng ?i?u l? v? chi?u khán (visa EB-5) m?i v?n ch?a ?i ??n chung cu?c b?i các ?y ban c?a chính ph?. B? Ngo?i Giao cho bi?t lo?i chi?u khán EB-5 Vi?t Nam ?ã b?t ??u có th?i gian ch? ??i chi?u khán ngoài s? quy ??nh t? tháng 5 n?m nay. B?t k? nhu c?u nào xin chi?u khán EB-5 t? ng??i Vi?t Nam n?u không ???c c?p trong th?i gian còn l?i c?a tài khóa này s? b? ??t trong tình tr?ng “ch? tài khóa t?i”. Nh?ng ch? bao lâu? Ði?u này ch? có tính cách ??c ?oán, không ch?c ch?n vì có nhi?u y?u t? khách quan.Ch??ng trình ??nh c? M?Ch??ng Trình Trung Tâm Vùng (The Regional Center Program) kh?i s? t? n?m 1992 và trong m??i n?m, ch??ng trình này th??ng ???c gia h?n t? m?t ??n ba n?m. Sau tháng 09 n?m 2015, vi?c gia h?n b? c?t ng?n r?t nhi?u. Hi?n nay ch??ng trình ??u t? ???c gia h?n thêm ch? có hai tháng. Ngh? quy?t Ti?p t?c ng? ý r?ng ch??ng trình ??u t? trung tâm vùng s? v?n gi? nguyên tr?ng cho ??n ngày 7 tháng 12 n?m 2018, ho?c cho ??n khi ban hành m?t lu?t m?i tái ?y quy?n ho?c lo?i tr? ch??ng trình trung tâm vùng trong t??ng lai. Xem thêm t?i kênh Viking Global ?? bi?t thêm chi ti?t.
Ði?u quan tr?ng mà gi?i ??u t? Vi?t Nam có con c?n ph?i n?p ??n càng s?m càng t?t ?? tránh h?u qu? k? trên khi con c?a h? ?ã “quá tu?i”. Hi?n nay, nh?ng ng??i con 17 tu?i có tên trong ??n ?ã ???c n?p có th? an toàn v? s? tu?i và nh?ng ng??i con 18 tu?i c?ng có th? an toàn. Nh?ng vi?c tính tu?i r?t khó cho ??n khi chúng ta bi?t có bao nhiêu h? s? ???c n?p cho t?ng qu?c gia.??nh c? di?n EB-5 tham kh?o thêm
S? chi?u khán ??u t? EB-5 ???c gi?i h?n cho m?i qu?c gia là 700. Khi m?t n??c, nh? Trung Qu?c ch?ng h?n, dùng h?t s? chi?u khán EB-5, các ???ng ??n Trung Qu?c có th? ???c dùng h?p l? s? chi?u khán còn d? ? nh?ng qu?c gia khác. M?t s? tin t?t cho th?y B? Ngo?i Giao ?ã làm bài toán d?a trên nh?ng ch? s? hi?n t?i cho th?y t?t c? ???ng ??n Vi?t Nam v?i ngày ?u tiên ??n cu?i n?m 2017 có th? ???c duy?t xét kho?ng t? 4 ??n 5 n?m.Con cái ?i theo n?u ? trong tình tr?ng ph?i ch? ??i và ngày ?áo h?n ch?a ??n khi ??n ???c ch?p thu?n, h? không th? khóa s? tu?i theo lu?t CSPA cho ??n khi chi?u khán EB-5 có th? c?p cho h?. D? nhiên, ?i?u này có th? không là tr? ng?i n?u nhu c?u xin chi?u khán EB-5 ch?m h?n vì s? ti?n ??u t? t?i thi?u s? t?ng lên, ho?c qu?c h?i Hoa K? s? t?ng s? chi?u khán ??u t? EB-5. Chi ti?t: Cách làm th? t?c xin visa M? di?n B1- B2 không c?n nhi?u lo?i gi?y t?


Reply With Quote

  #2  
Old 02-08-2020, 10:28 PM
vantien119 vantien119 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 85
Re: Tìm hi?u v? v?n ?? ?y quy?n ch??ng trình ??u t? EB-5 vùng trung tâm

AG- ??NG PH?C ?i?n Biên cách may kh?n tr?i bàn 2020

Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.