VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems > English Poems
forgot Password
Register

English Poems Thơ sáng tác trong tiếng Anh .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-07-2020, 10:30 AM
orchidspade0 orchidspade0 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 25
Th? m?nh s? h?u nhà t?i d? án An V??ng Villa D??ng N?i

Nh?ng c?n bi?t th? An V??ng Villa ti?n d?ng ?? ?, cho thuê lúc n?m c?nh m?t ???ng to khu v?c Hà ?ông, Hà N?i.

T?a l?c t?i tr?ng ?i?m khu thành th? D??ng N?i , ngay ?i?m giao c?t gi?a ???ng Ngô Thì Nh?m và Lê Quang ??o m? r?ng, An V??ng Villa mang 5 l?i th? c?a 1 c?n vi la m?t ???ng l?n.An V??ng Villa n?m t?i m?t ???ng to và công viên Thiên v?n h?c.

V? l?i th? giao thông, t? d? án, c? dân v?i th? v?n ??ng d? dàng ??n khu v?c tr?ng ?i?m th? ?ô b?ng nhi?u h??ng khác nhau nh? tuy?n Ngô Thì Nh?m n?i có T? H?u - Lê V?n L??ng - vành ?ai 3, tuy?n Lê Quang ??o kéo dài t?i tr?ng ?i?m M? ?ình...

Trong bán kính kho?ng 500m, c? dân có th? k?t n?i ngay t?i h? th?ng tr??ng h?c qu?c t? VIS, JIS, tr?ng ?i?m th??ng m?i Aeon Mall Hà ?ông, công viên Thiên V?n h?c r?ng 12ha...

Theo ch? ??u t?, bi?t th? An V??ng Villa ???c ki?m tra mang ti?m n?ng th??ng nghi?p nh? m?t ???ng to r?ng 40m. ??i siêu th? Aeon Mall ?i vào ho?t ??ng vào tháng 12 t?i ?ây d? ??nh s? lôi kéo ko ch? c? dân t?i khu ?ô th? mà còn l??ng khách vãng lai l?n. S? h?u nh?ng bi?t th? này, ch? nhà mang th? dùng ?? m? ??a ch? kinh doanh tr?c ti?p, hàng ?n, quán cà phê, hi?u qu?n áo... ho?c cho thuê m?t b?ng kinh doanh.

"Bi?t th? An V??ng Villa là s?n ph?m l?u gi? tài s?n ?n ??nh, b?i theo ??c bi?t c?a th? thành Vi?t Nam, quanh ?ó nhà ph? m?t ti?n luôn hình thành các khu dân c? s?m u?t nh?t, mang ??n giá tr? l?y ti?n c?a An V??ng Villa", ch? ??u t? nói.

C?ng theo ch? ??u t?, An V??ng Villa có s? l??ng gi?i h?n. Khi công ?o?n t?nh thành hóa m?nh m?, nhà cao t?ng m?c lên ngày 1 r?ng rãi và s? h?u xu th? l?n l??t d?n nhà th?p t?ng, bi?t th? có m?t ti?n mang th? thu h?p d?n. ?ây s? là l?i th? cho gia ch? ho?c nhà ??u t? s? h?u nhà m?t ti?n.

Hi?n ch? ??u t? d? án An V??ng Villa ?ng d?ng chính sách ?u ?ãi. C? th?, quý khách ???c t?ng s? t?n ti?n mang giá tr? lên ??n 1,4 t? ??ng khi giao d?ch t?u bán thành công. Khách hàng thanh toán tr??c h?n c?ng ???c v?n d?ng ?u ?ãi ??t này. V?i không gian ?a d?ng t? 170 - 400m2, khách hàng s? h?u ?a d?ng c? h?i l?a t?u nh?ng c?n bi?t th? ?ng ý.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.