VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-12-2019, 10:52 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 57
Trung tâm chuyên bán và l?p ??t máy l?nh t? ??ng ( LG ) các hãng giá r? nh?t

B?ng giá tham kh?o m?i nh?t c?a nh?ng dòng máy l?nh t? ??ng t?t nh?t 2019B?n ?ang tìm b?ng giá máy l?nh t? ??ng ch?t l??ng m?i nh?t hi?n nay? Và m?t d?ch v? chuyên l?p ??t máy l?nh t? ??ng chuyên nghi?p ?úng không? Theo dõi bài vi?t này c?a chúng tôi ?? có ???c nh?ng thông tin c?n thi?t cho b?n thân v? dòng s?n ph?m máy l?nh t? ??ng nhé.

B?ng giá máy l?nh t? ??ng ch?t l??ng m?i nh?t hi?n nay ???c c?p nh?t liên t?c t?i H?i Long Vân. Cam k?t bán máy l?nh t? ??ng v?i giá s? chính hãng r? nh?t t?i khu v?c mi?n Nam cùng d?ch v? l?p ??t máy l?nh t? ??ng t?n tình chuyên nghi?p.>>>Bài vi?t nên tham kh?o: Nh?ng dòng máy l?nh t? ??ng ?áng ??ng ti?n bát g?o.??u tiên s? là b?ng giá nh?ng máy l?nh t? ??ng n?i ti?ng ch?t l??ng ?ang có m?t trên th? tr??ng. Chúng tôi s? phân ra cho b?n v? 3 phân khúc khác nhau c?a t?ng s?n ph?m ?? b?n có m?t s? so sánh toàn di?n h?n v? nh?ng dòng máy l?nh t? ??ng này nhé.Th??ng hi?u máy l?nh t? ??ng t?t nh?t, ch?t l??ng giá cao:
Công su?t

Máy l?nh t? ??ng Daikin.

Máy l?nh t? ??ng Mitsubishi Heavy.

Máy l?nh t? ??ng Panasonic.Model

Giá

Model

Giá

Model

Giá

2.0hp

CU/CS-C18FFH

19.000.000

3.0hp

FVRN71AXV1

27.800.000

FDF71CR-S5

26.300.000

CU/CS-C28FFH

28.200.000

4.0hp

FVRN100AXV1

32.500.000

5.0hp

FVRN125AXV1

36.200.000

FDF125CR-S5

35.800.000

CU/CS-C45FFH

37.300.000

5.5hp

FVRN140AXV1

44.700.000***L?u ý: Máy l?nh t? ??ng Daikin có r?t nhi?u model cùng n?i s?n xu?t khác nhau, b?ng trên ?ây chính là model ???c s?n xu?t t? Malaysia. N?u mu?n tham kh?o thêm nh?ng dòng model khác, vui lòng truy c?p vào https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/ ?? bi?t thêm thông tin.Th??ng hi?u máy l?nh t? ??ng t?m trung giá ?n ??nh và ch?t l??ng ??m b?o:


Công su?t

S?n ph?m

Máy l?nh t? ??ng Reetech.

Máy l?nh t? ??ng Gree.

Máy l?nh t? ??ng LGModel

Giá

Model

Giá

Model

Giá

2.0hp

GVC18AG

16.900.000

2.5hp

RF24

19.400.000

GVC24AG

19.900.000

APUQ24GS1A3

23.400.000

3.0hp

APUQ30GR5A3

28.000.000

4.0hp

RF36

26.600.000

GVC36AG

30.400.000

5.0hp

GVC42AG

31.500.000

5.5hp

RF48

30.000.000

APUQ48GT3E3

37.700.000

6.5hp

RF60

38.000.000

10hp

RS100

68.800.000

APUQ100LFA0

69.500.000

13hp

RS120

80.000.000

16hp

RS160

99.000.000Xem chi ti?t máy l?nh t? ??ng LG và các hãng khác t?i ?ây : https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Th??ng hi?u máy l?nh t? ??ng giá r? bình dân nh?ng ch?t l??ng r?t ok:


Công su?t

S?n ph?m

Máy l?nh t? ??ng Nagakawa.

Máy l?nh t? ??ng Sumikura.

Máy l?nh t? ??ng Midea.Model

Giá

Model

Giá

Model

Giá

2.0hp

APF/APO-180

16.000.000

2.5hp

APF/APO-210

16.900.000

3.0hp

NP - C28DL

17.800.000

APF/APO-240

19.200.000

MFSM-28CR

18.000.000

3.5hp

APF/APO-280

20.200.000

4.0hp

APF/APO-360

24.900.000

5.0hp

APF/APO-480

28.900.000

5.5hp

NP – C50DL

25.800.000

APF/APO-500

29.900.000

MFSM-50CR

27.000.000

6.5hp

APF/APO-600

33.600.000

10hp

NP – C100DL

57.800.000

APF/APO 960

66.300.000

12hp

APF/APO 1200

73.500.000D?ch v? nào bán và l?p ??t máy l?nh t? ??ng giá r? chuyên nghi?p nh?t t?i khu v?c mi?n Nam?H?i Long vô cùng t? tin trong l?nh v?c ?i?n l?nh, cam k?t cung c?p cho các b?n nh?ng m?t hàng máy l?nh chính hãng, nguyên ?ai, nguyên ki?n, có gi?y ch?ng nh?n CO – CQ, có hóa ??n ch?ng t? ghi rõ ngu?n g?c xu?t x? và ??c bi?t là d?ch v? l?p ??t máy l?nh t? ??ng giá r? chuyên nghi?p nh?t toàn mi?n Nam. Không ?i ?âu mà b?n có ???c nh?ng m?c giá h?p lý nh? ? H?i Long Vân ?âu. Vì v?y hãy cho chúng tôi c? h?i ???c ph?c v? l?p ??t máy l?nh t? ??ng giá r? chuyên nghi?p cho showroom c?a b?n nhé.Quy trình th?c hi?n l?p ??t máy l?nh t? ??ng c?a chúng tôi s? di?n ra nh? sau:

Nhân viên H?i Long Vân s? ??n t?n n?i ?? kh?o sát công trình v?n phòng công ty th?c t? và ?ánh giá chính xác v? n?i l?p ??t máy l?nh âm tr?n.
T? v?n, báo giá c? th? và tr?n gói v? các ph??ng di?n c?ng nh? kho?n thu c?n thi?t l?p ??t máy l?nh âm tr?n.
N?u ?ã ??ng ý và b?n mu?n yên tâm, H?i Long Vân s? lên h?p ??ng và b?n s? thanh toán m?t n?a chi phí tr??c cho chúng tôi.
V?n chuy?n dàn máy và các v?t t? ph? ?i kèm ??n t?n n?i ?? ti?n hành l?p ??t máy l?nh âm tr?n cho v?n phòng công ty.
Ch?y th? máy l?nh âm tr?n và ki?m tra l?n cu?i.
Bàn giao và thanh toán tr?n h?p ??ng.


Cu?i cùng s? là b?ng báo giá v? các chi phí l?p ??t máy l?nh t? ??ng chuyên nghi?p có giá t?t nh?t t?i khu v?c mi?n Nam:N?i dung.

?VT

??n giá

Công l?p ??t

Máy l?nh t? ??ng 2.0hp – 3.5hp

B?

450.000

Máy l?nh t? ??ng 4.0hp – 5.5hp

B?

500.000

Máy l?nh t? ??ng t? 6.5hp

B?

600.000V?t t? l?p ??t

?ng ??ng máy l?nh 1.5hp – 2.0hp

m

160.000

?ng ??ng máy l?nh 3.0hp

m

230.000

?ng ??ng máy l?nh 4.0hp

m

270.000

?ng ??ng máy l?nh 5.0hp & 5.5hp

m

290.000

?ng n??c x? (keo, co, l?i)m

30.000

Dây ?i?n Cadivim

10.000 – 15.000

CP ?i?n 2P/16A/32A + h?p nh?aB?

100.000 - 350.000

Khung ?? dàn nóng ??t sànC?p

CallTrên ?ây chính là b?ng giá tham kh?o m?i nh?t c?a nh?ng dòng máy l?nh t? ??ng t?t nh?t 2019 cùng d?ch v? l?p ??t máy l?nh t? ??ng t?n tình chuyên nghi?p khu v?c mi?n Nam. N?u v?n còn có ?i?u gì th?c m?c, hãy liên h? vào phòng báo giá 028 6250 2616 ho?c k? thu?t 0909787022 ?? ???c t? v?n, báo giá mi?n phí 24/7 nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.