VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-15-2019, 11:20 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 57
C?a hàng tr?c tuy?n chuyên bán và l?p ??t máy l?nh âm tr?n ( Daikin , LG ..) giá r?

Thi công máy l?nh âm tr?n cho showroom giá r? mà ch?t l??ng nh?t.D?ch v? nào thi công máy l?nh âm tr?n cho showroom giá r? mà ch?t l??ng nh?t t?i khu v?c mi?n Nam? V?i m?t ?? dày ??c các th??ng hi?u máy l?nh âm tr?n cho showroom nh? v?y thì nên ch?n hãng nào xài b?n b? mà ít b? h? h?ng l?t v?t bây gi?? Nh?ng th?c m?c này c?ng là ?i?u d? hi?u ??i v?i nh?ng ai m?i ti?p xúc v?i th? tr??ng ?i?n l?nh l?n ??u. Cho nên, trên c??ng v? là m?t ng??i ?ã có kinh nghi?m, H?i Long Vân hi?u rõ b?n ?ang g?p ph?i v?n ?? gì, do ?ó, hãy theo dõi bài vi?t này c?a chúng tôi ?? giúp b?n gi?i quy?t t?ng chút t?ng chút v?n ?? nhé.

B?ng giá máy l?nh âm tr?n cho showroom m?i nh?t ???c c?p nh?t liên t?c t?i trang web máy l?nh H?i Long Vân. Chúng tôi s? phân ra cho b?n 3 phân l?p khác nhau v? giá c? ?? b?n có th? so sánh và ch?n ra ???c m?t s?n ph?m phù h?p nhé.M?t s? hình ?nh th?c t? H?i Long Vân thi công máy l?nh âm tr?n:??u tiên s? là th??ng hi?u máy l?nh âm tr?n cho showroom t?t nh?t v?i giá c? khá cao:Công su?t

Máy l?nh âm tr?n Mitsubishi Heavy.

Máy l?nh âm tr?n Daikin

(https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/ )

Máy l?nh âm tr?n Panasonic.Model

Giá

Model

Giá

Model

Giá

1.5hp

FCNQ13MV1

18.050.000

S-18PU1H5

21.800.000

2.0hp

FDT50CR

21.300.000

FCNQ18MV1

22.450.000

S-22PU1H5

24.000.000

2.5hp

FCNQ21MV1

27.050.000

S-25PU1H5

25.500.000

3.0hp

FDT71CR

26.000.000

FCNQ26MV1

29.700.000

S-28PU1H5

29.900.000

3.5hp

FCNQ30MV1

30.800.000

S-30PU1H5

31.700.000

4.0hp

FDT100CR

34.500.000

FCNQ36MV1

35.150.000

S-40PU1H5

33.500.000

5.0hp

FDT125CR

36.000.000

FCNQ42MV1

38.550.000

S-45PU1H5

35.200.000

5.5hp

FCNQ48MV1

42.050.000

S-50PU1H5

39.600.000Ti?t t?c s? là th??ng hi?u máy l?nh âm tr?n cho showroom ? m?c t?m trung và r?t ???c ?a chu?ng:Công su?t

Máy l?nh âm tr?n Gree.

Máy l?nh âm tr?n LG.Model

Giá

Model

Giá

2.0hp

GU50T

18.600.000

ATNQ18GPLE6

20.800.000

2.5hp

GU71T

23.900.000

ATNQ24GPLE6

23.000.000

3.0hp

4.0hp

GU100T

30.900.000

ATNQ36GPLE6

30.300.000

5.0hp

GU125T

35.500.000

ATNQ48GPLE6

35.200.000

5.5hp

GU40T

38.500.000

6.5hp

GU160T

45.300.000Cu?i cùng s? là th??ng hi?u máy l?nh âm tr?n cho showroom giá r? nh?ng ch?t l??ng c?ng r?t ok:Công su?t

Máy l?nh âm tr?n Nagakawa.

Máy l?nh âm tr?n Midea.

Máy l?nh âm tr?n Sumikura.Model

Giá

Model

Giá

Model

Giá

2.0hp

NT-C1836

14.500.000

MCD-18CR

15.500.000

APC/APO-180

18.000.000

2.5hp

APC/APO-240

22.200.000

3.0hp

NT-C2836

19.000.000

MCD-28CR

19.600.000

APC/APO-280

23.400.000

4.0hp

NT-C3636

25.500.000

MCD-36CR

25.300.000

APC/APO-360

26.500.000

5.0hp

NT-C5036

28.400.000

APC/APO-480

33.500.000

5.5hp

MCD-50CR

30.200.000

APC/APO-500

34.200.000

6.5hp

MCD-60CR

36.000.000

APC/APO-600

37.400.0003 phân khúc th? tr??ng v?i 9 th??ng hi?u, m?u mã cùng giá ti?n khác nhau ?ã ???c chúng tôi gói g?n trong 3 b?ng trên, hãy xem và tham kh?o ?? ch?n ra d? dàng h?n mà không c?n ph?i ?i ?âu xa nhé.H?i Long Vân t? tin là ??n v? hàng ??u chuyên nh?n thi công máy l?nh âm tr?n cho showroom v?i tay ngh? và kinh nghi?m chuyên nghi?p trên 10 n?m. S? uy tín và tính trung th?c luôn là n?n t?ng ?? chúng tôi t?n t?i và ghi ???c d?u ?n trong lòng khách hàng trong su?t nh?ng n?m qua. ??n v?i chúng tôi, các b?n s? nh?n ???c s? hài lòng vô cùng.B?ng báo giá nhân công v?t t? c?n ?? thi công máy l?nh âm tr?n cho showroom giá r? mà ch?t l??ng nh?t:N?i dung

?VT

??n giá.

Công l?p ??t

Máy l?nh âm tr?n 2.0hp – 3.5hp

B?

450.000

Máy l?nh âm tr?n 4.0hp – 5.5hp

B?

500.000

Máy l?nh âm tr?n t? 6.5hp

B?

600.000

?ng ??ng (cách nhi?t 2 l?p)

Máy l?nh âm tr?n 1.5hp – 2.0hp

m

160.000

Máy l?nh âm tr?n 2.5hp

m

180.000

Máy l?nh âm tr?n 3.0hp – 3.5hp

m

230.000

Máy l?nh âm tr?n 4.0hp

m

260.000

Máy l?nh âm tr?n 5.0hp – 5.5hp

m

280.000

?ng n??c x? (keo, co, l?i)m

15.000 – 30.000

Dây ?i?n Cadivim

10.000 – 15.000

B? treo dàn l?nh âm tr?n (VN)B?

350.000 – 450.000

Khung ?? dàn nóng ??t sànC?p

CallNh? v?y thì trên ?ây chính là t?t c? nh?ng gì mà H?i Long Vân mu?n g?i ??n b?n v? d?ch v? l?p máy l?nh âm tr?n cho showroom c?a chúng tôi. Hy v?ng b?n s? cân nh?c và cho chúng tôi c? h?i ???c h?p tác v? vi?c l?p máy l?nh âm tr?n showroom này. M?i chi ti?t th?c m?c hãy liên h? vào phòng báo giá 028 6250 2616 ho?c k? thu?t 0909787022 ?? ???c t? v?n, báo giá mi?n phí 24/7. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi.
Reply With Quote

  #2  
Old 12-03-2019, 03:59 AM
tientet2020 tientet2020 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 23
Re: C?a hàng tr?c tuy?n chuyên bán và l?p ??t máy l?nh âm tr?n ( Daikin , LG ..) giá

N?m Con Chu?t Lì Xì Ti?n Con Chu?t

http://tienconchuot.com/ - GIÁ C?C R? CH? 20K/ T? - 0966.85.0966 T?NG KÈM BAO LÌ XÌ KHI MUA HÀNG

Lì xì ??u n?m là m?t nét ??p v?n hóa ?ã ???c l?u gi? qua nhi?u th? h?. Vào nh?ng ngày này, tr? con s? ???c nh?n nh?ng bao lì xì ?? có ti?n ? trong v?i ý ngh?a ?n mau chóng l?n, h?c gi?i. Ngày nay, phong t?c này ?ã có nhi?u thay ??i phong phú h?n. ??i t??ng ???c nh?n lì xì là t?t c? m?i ng??i, có th? là khách hàng, ??i tác, ng??i yêu, b?n bè,... Cùng v?i ?ó là các lo?i ti?n lì xì c?ng thay ??i. Và xu h??ng trong n?m 2020 là ti?n lì xì hình con chu?t mà c? th? là t? ti?n con chu?t macao 50 lì xì t?t 2020.?nh m?t tr??c t? ti?n in hình con chu?t macao 50 2020

Thay vì s? d?ng các lo?i ti?n mang giá tr? v?t ch?t thì b?n có th? dùng ti?n có hình chu?t macao 50 lì xì t?t 2020 ?? t?ng cho b?n bè, ng??i thân nh? m?t món quà tinh th?n.?nh m?t sau c?a t? ti?n con chu?t macao 50Giá t? ti?n con chu?t macao 25.000? kèm thi?p lì xì t?t 2020 khi Quý Khách mua s? l??ng ti?n t??ng ?ng.

Ý ngh?a c?a ti?n hình con chu?t

N?m 2020 v?i hình t??ng con chu?t là m?t linh v?t nhanh nh?n v?i s? thông minh. Nó là bi?u t??ng c?a s? c?n cù lao ??ng mi?t mài ?? thành công. V?y n?m con chu?t dùng t? ti?n hình con chu?t macao 50 lì xì t?t 2020. Ti?n m?ng tu?i hình con chu?t mang ý ti?n vào nh? n??c, ti?n ra nh? gi?t. Chúc ng??i nh?n sang n?m m?i có nhi?u may m?n, ch?m ch? lao ??ng, tích ti?u thành ??i.

T?o ?n t??ng sâu s?c

Thay vì s? d?ng nh?ng ti?n giá tr? v?t ch?t thì ti?n hình con chu?t macao 50 lì xì t?t 2020 s? giúp b?n t?o s? khác bi?t. Nó không mang giá tr? v?t ch?t nh?ng có giá tr? tinh th?n sâu s?c. Th? hi?n b?n là ng??i chau chu?t, k? l??ng trong vi?c l?a ch?n món quà ??u n?m. Chính vì th? s? t?o ???c ?n t??ng sâu s?c cho ng??i ???c nh?n. Tuy là ti?n l?u ni?m nh?ng t? ti?n hình con chu?t macao 50 v?n ??y ?? B?o An ch?ng ti?n gi? khi roi máy soi ti?n.
Hình ?nh b?o an hai m?t t? t? ti?n in hình con chu?t macao 50Bên c?nh ?ó, ti?n con chu?t macao 50 lì xì t?t 2020 có th? s? tr? thành m?t v?t may m?n, ???c ng??i nh?n luôn mang theo trong ví. Hay có th? gi? nó lâu dài nhi?u n?m ?? làm k? ni?m.

Xu h??ng hot nh?t n?m 2020

N?m nào lì xì ti?n hình ?ó, ti?n có hình chu?t macao 50 lì xì t?t 2020 là xu h??ng hot nh?t trong n?m con chu?t. D?a trên kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p ti?n lì xì ??c l?, chúng tôi có th? n?m b?t ???c nhu c?u m?i n?m m?t khác c?a ng??i dùng. Và n?m t?i là n?m con chu?t, xu h??ng in hình con chu?t c?ng tr? nên hot h?n c?. S? h?u ti?n có hình chu?t macao 50 lì xì t?t 2020 th? hi?n b?n là m?t ng??i hi?n ??i luôn n?m b?t ???c xu h??ng m?i.

Liên h? mua t? ti?n con chu?t macao 50 lì xì t?t 2020

Quý khách có nhu c?u mua s? l??ng l?n ti?n in hình con chu?t macao 50?? lì xì vui long li?n h? ?? ???c giá ?u ?ãi nh?t 0966.85.0966 Ngoài ti?n in hình con chu?t macao 50 shop còn nhi?u m?u ti?n lì xì t?t khác b?n có th? tham kh?o t?i ?ây Ti?n Lì Xì T?t 2020

C?m ?n Quý Khách ?ã luôn ?ng h? shop ti?n lì xì trong su?t th?i gian qua kính chúc Quý Khách N?m M?i " S?c Kh?e - Thành Công - H?nh Phúc "


http://tienconchuot.com/
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.