VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Inquiring Knowledge Kiến Thức Ngày Nay

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-20-2017, 06:18 AM
akakavn akakavn is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 2
C?u bé nh? quan h? ???c không

H?i:

Em n?m nay 22 tu?i, em khá m?t t? tin vì c?u bé c?a mình vì nh? và ng?n. Em có ??c m?t vài t?ng quan v? kích th??c c?a d??ng v?t và nh?n th?y c?u nh? c?a mình khi c??ng c?ng ch? ???c 8cm, nh? v?y là quá nh? ph?i không ?? N?u c?u bé nh? quan h? ???c không th?a bác s?? Em th?t s? m?t t? tin và lo l?ng.
H.Th (V?nh Long)
Xem thêm: T? v?n v? c?t bao quy ??u dài
Tr? l?i:
Em Th thân m?n,
c?m ?n em vì ?ã tin t??ng và g?i th?c m?c c?a mình cho phòng khám ?a khoa qu?c t? HCM c?a các chuyên gia. Tr??c s? th?c m?c c?a em v? v?n ?? c?a quý nh? quan h? ???c không, các chuyên gia y t? c?a chúng tôi s? giúp em có ???c câu t? v?n rõ ràng:
Th? nh?t, v? kích th??c c?a d??ng v?t. M?i m?t ?àn ông sinh ra và phát tri?n thông th??ng ??u có th?ng nh? v?i nh?ng kích th??c khác nhau. Có ng??i th?ng nh? dài nh?ng bên c?nh ?ó c?ng có ng??i có c?u nh? nh?, ng?n. Nguyên do c?a s? d? bi?t này là b?i y?u t? b?m sinh, gen di truy?n, do vóc dáng thân th? ph?n nào ?nh h??ng t?i. V?y nh? th? nào t?t nh?t là d??ng v?t nh??
duong-vat-nho
R?t nhi?u nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng chi?u dài trung bình c?a c?u bé khi c??ng “??t chu?n” là kho?ng 14 cm khi không c??ng c?ng ?o ???c 5,5- 9cm. Riêng v?i nam gi?i Vi?t Nam, con s? này vào kho?ng 11,2cm, còn khi không c??ng, chi?u dài này ??t kho?ng 6,6 cm. Nh? v?y, th?ng nh? ???c xem là nh? khi c??ng c?ng ch? ???c 6- 8cm và khi không c??ng là 4cm.
Tr??ng h?p c?a em khi c??ng c?ng c?u bé dài 8cm thì c?ng không quá nh?, nó v?n ???c xem là thông th??ng. Em không nên quá t? ti v? ?i?u này.
Th? hai, v? v?n ?? c?u nh? nh? có quan h? ???c không?, Em nên bi?t r?ng th?ng nh? nh? không h? làm ?nh h??ng ??n vi?c ái ân. Nó c?ng không tri?t ?? làm nguy h?i ??n khoái c?m c?a ch? em. B?i ph?n l?n ??u dây th?n kinh ? ch? em ph? n? t?p trung ? c?a âm v?t. Cái v?n ?? quan tr?ng ?? ??t ???c khoái c?m ?ó là k? n?ng, áp d?ng nh?ng t? th? quan h? m?t bi?n pháp uy?n chuy?n, khéo léo.
Tuy nhiên, xét v? ph??ng di?n tâm lý thì c?u bé nh? s? khi?n em c?m th?y t? ti, không th?a mãn mà th?c t? là chính cái tâm lý t? ti và chán n?n này m?i là rào c?n khi?n em g?p khó kh?n khi abc.
H?n n?a, em c?ng ?ang t? mình lo l?ng quá m?c c?n thi?t. Thay vì cho r?ng c?a quý c?a mình quá nh?, em có th? ch?m ch? luy?n t?p th? d?c th? thao cùng m?t s? bài t?p giúp cho th?i gian quan h? ???c kéo dài nh? ý mu?n ho?c n?u mu?n kh?c ph?c c?u nh? nh?, em có l? s? th?c hi?n gi?i ph?u kéo dài và làm to th?ng nh? t?i phòng khám ?a khoa qu?c t? HCM c?a phòng khám chúng tôi.
Tuy nhiên, tr??c khi th?c hi?n cách kéo dài và làm to c?a quý, bác s? s? khám, ki?m tra ?? to nh?, dài ng?n ? c?u nh? c?a em, n?u c?n thi?t và ?? ?i?u ki?n thì m?i ti?n hành th?c hi?n. N?u không bác s? s? ch? t? v?n v? ch? ?? th?c ph?m c?ng nh? có l?i khuyên v? m?t vài thói quen trong sinh ho?t hàng ngày c?a em sao cho lành m?nh ?? có ???c ??i s?ng tình d?c th?a mãn, tuy?t v?i nh?t.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
không gian xanh chung c? h?c vi?n khoa h?c quân s? iubongda123 Homemaking 0 12-15-2016 03:38 AM
khong co gi ca HoNgKoNgNhOkOrEa Viet Music MP3 0 09-16-2010 08:14 PM
em se khong niu keo MaOiCuuCon Love and Mariage 0 12-10-2009 09:06 PM
2 con Két khong biết con nào Chống con nào Mái Jokes 0 03-20-2006 02:12 AM
Anh thi khong kimtuyet Viet Music MP3 3 10-14-2005 07:07 PM


All times are GMT -5. The time now is 04:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.