VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-14-2018, 05:55 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Cách ph?i ?? nam sang tr?ng cùng Valentino Creations mùa hè

Phái m?nh nên ch?n trang ph?c thoáng mát, tho?i mái, cùng ph? ki?n ??n gi?n nh? giày loafer, túi... ?? tr? nên l?ch lãm ngày ??u hè. Th?i ti?t ngày hè oi b?c và th?t th??ng khi?n vi?c ph?i ?? tr? nên khó kh?n. Trang ph?c cho các quý ông v?n phòng v?a c?n ti?n l?i, h?p th?i ti?t l?i v?n l?ch s?, phong ??. ?áp ?ng nhu c?u ?ó, Valentino Creations ??a ra BST m?i ?a d?ng và phong phú v?i nhi?u s? l?a ch?n cho phái m?nh.

BST g?m series áo polo th?m hút m? hôi, mang l?i s? thoáng mát mà v?n n?ng ??ng, l?ch s?. Có ch?t t? s?ng óng ? và b?n ch?c, Mulberry Silk-ch?t li?u chính trong các thi?t k? áo ???c ?ánh giá cao trong các m?t hàng t? l?a. Ch?t li?u này c?ng ???c ?a chu?ng ??i v?i nh?ng ng??i sành ?i?u và yêu thích các s?n ph?m may m?c cao c?p có ngu?n g?c t? thiên nhiên.

Valentino Creations s? d?ng nh?ng s?i t? nõn do loài sâu t?m ???c ch?m sóc trong môi tr??ng ??c bi?t nh? s?i. Do ?ó, ch?t li?u này là t? t? nhiên nên thân thi?n v?i làn da c?a ng??i m?c. Ngoài ra, s?n ph?m có tính n?ng kh? mùi. Bên c?nh s? ??c ?áo trong ??c tính, Mulberry Silk có c?u trúc s?i d?c-ngang khít v?i nhau, giúp b? m?t v?i luôn m?m m?n và mang l?i c?m giác thoáng mát cho ng??i m?c.
[?IMG]

Áo polo nam có thi?t k? ôm sát theo phom dáng Modern Fit, nh?ng không t?o s? gò bó cho c? th? ng??i m?c. BST s? d?ng h?a ti?t ??n gi?n mà v?n sang tr?ng, ?áp ?ng c? nh?ng yêu c?u cao t? phía khách hàng.

Ch? c?n k?t h?p áo polo cùng m?t s? ph? ki?n ??n gi?n nh? giày loafer, th?t l?ng, ví c?m tay nam phù h?p v?i cá tính riêng là quý ông ?ã v? ngoài t? tin, l?ch lãm, quy?n r? mà v?n n?ng ??ng. Thay s? nhàm chán, nóng n?c c?a nh?ng b? suit, BST th?i trang nam mang l?i s? tho?i mái, phù h?p c? khi khi ?i làm, g?p g? b?n bè hay tham d? các s? ki?n.

Bên c?nh áo polo, Valentino Creations còn ?em ??n thi?t k? giày loafer tinh t? và phong cách. V?i ki?u dáng slip-on, m?u giày khá phù h?p trong th?i ti?t oi b?c c?a mùa hè. Ch?t li?u cao c?p t? Tasseled loafer là ?i?m nh?n t?o nên s? sang tr?ng k? c? khi k?t h?p v?i m?t b? suit l?ch lãm hay phong cách smart-casual.
[?IMG]
S? h?u giày loafer, nh?ng khách hàng sành ?i?u s? ???c tr?i nghi?m ch?t li?u da cao c?p, có ?? bóng m??t cao, ?? x?p th?p. Ph?n ?? cao su ???c x? lý b?ng công ngh? hi?n ??i, mang ??n s? thoái mái, nh? nhàng, h?p th? gi?m s?c và bám ???ng. ?? không khi?n nh?ng ?ôi loafer tr? nên nhàm chán, ??i ng? thi?t k? c?a Valentino Creations ?ã khéo léo t?o nên nh?ng phá cách trong vi?c s? d?ng màu s?c. ?ây là ?i?m nh?n cho ph?n chi ti?t ? ?? giày và tassel (tua rua) ? m?i giày, khi?n vi?c s? d?ng ?ôi giày c?a quý ông tr? nên linh ho?t h?n (day-to-night).

[?IMG]
Ngoài ra, túi xách th?i trang c?ng là m?t l?a ch?n c?n thi?t cho phái m?nh m?i d?p công tác hay ?i làm. Thi?t k? trang nhã và tinh t?, túi Valentino Creations là món ph? ki?n không quá c?u k?, tránh làm "r?i" t?ng th? c? b? trang ph?c

[?IMG]
Bên c?nh túi xách và giày, dây n?t th?i trang v?i thi?t k? m?nh m?, t?i gi?n c?ng là món ph? ki?n quý ông có th? cân nh?c m?i khi ?i làm hay g?p g? b?n bè. N?m trong BST mùa hè, dây n?t nam Valentino Creations là th??ng hi?u th?i trang cao c?p xu?t x? t? Malaysia mang phong cách Italia, ???c ?a chu?ng t?i nhi?u n??c nh?: Malaysia, Indonesia, Thailand….

Nhãn hi?u này ???c Công Ty TNHH Th?i Trang VMG ??c quy?n phân ph?i t?i Vi?t Nam t? 2003. ??n nay, sau h?n 15 n?m, VMG ?ã xây d?ng h? th?ng chu?i 32 c?a hàng th??ng hi?u Valentino Creations t?i các trung tâm th??ng m?i cao c?p ? TP HCM, Hà N?i và các t?nh thành kh?p toàn qu?c. ??n v?i chu?i c?a hàng c?a Valentino Creations, khách hàng s? ???c tr?i nghi?m không gian sang tr?ng theo chu?n m?c qu?c t? v? tr?ng bày c?ng nh? cung cách ph?c v?.


Công ty TNHH th?i trang VMG
??a ch?: 29-31-33-35, ???ng D1 KDTM Him Lam, ph??ng Tân H?ng, Qu?n 7, TP. HCM
?i?n tho?i: 028-62881188
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.