VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-29-2016, 03:04 AM
trannhathumg
Guest
 
Posts: n/a
Vài nét v? d? án Vinhomes Th?ng Long

>>> Bi?t th? gamuda
>>> Li?n k? gamuda
Vinhomes Th?ng Long n?m t?i giao ?i?m ??i l? Th?ng Long và ???ng Lê Tr?ng T?n – n?i k?t n?i giao thông huy?t m?ch t?i trung tâm hành chính m?i c?a Hà N?i, cách Trung tâm H?i ngh? Qu?c gia kho?ng 5 km.

Giao thông thuâ?n tiê?n: D? dàng kê?t nô?i v??i tuyê?n ????ng huy?t m?ch ?i vào trung tâm thành ph? C?ng nh? Ra qu?c t? qua sân bay quô?c tê? Nô?i Ba?i

Th?a h??ng h? th?ng d?ch v? tiêu chu?n cao t? các khu ?ô th? ??ng c?p mang th??ng hi?u Vinhomes và t? kinh nghi?m lâu n?m trong l?nh v?c qu?n lý khách s?n 5 sao c?a ch? ??u t? Vingroup, VINHOMES TH?NG LONG phát huy th? m?nh v?i nh?ng d?ch v? ???c thi?t k? riêng phù h?p v?i phong cách s?ng c?a c? dân.
S?c kh?e & y t?: bác s? gia ?ình, nút b?m y t? t?i nhà k?t n?i Vinmec
Ch?m sóc nhà: ch?m v??n, d?n b? b?i, b?o trì máy móc thi?t b?…
Ch?m sóc xe: d?n xe, r?a xe, khám xe ??nh k? và b?o trì s?a ch?a nh?
Trung tâm d?ch v? khách hàng s?n sàng ph?c v? 24/7, d?ch v? t?i gia…
An ninh luôn ???c ??m b?o v?i h? th?ng camera giám sát hi?n ??i, ??i an ninh tu?n tra th??ng xuyên và nút b?m intercom k?t n?i tr?c ti?p gi?a bi?t th? và phòng tr?c an ninh.

l??c nhu?m tóc thông minh
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:59 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.