VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Short Stories
forgot Password
Register

Short Stories Nhừng mẫu truyện ngắn .......................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-22-2018, 01:14 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Prudential chi tr? 1,5 t? ??ng cho 3 khách hàng t?i ??k L?k, Long An và Bình Ph??c.

V?a qua, Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) ?ã ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m v?i t?ng s? ti?n g?n 1,5 t? ??ng cho 3 khách hàng t?i ??k L?k, Long An và Bình Ph??c.

Ngày 10/03/2018 t?i t?nh ??k L?k, Prudential ?ã ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m v?i t?ng tr? giá 534.200.200 ??ng cho Khách hàng Nguy?n Th? Ly. Ch? Ly là bên mua b?o hi?m c?a h?p ??ng Phú-An L?c mà ch?ng ch? - anh ?? V?n Th??ng, là ng??i ???c b?o hi?m chính. S? ti?n b?o hi?m là 250.000.000 ??ng, m?c phí b?o hi?m 25.346.200 ??ng/n?m t? ngày 05/08/2014. Tháng 01/2018, anh Th??ng không may qua ??i vì b?nh n?ng. Công ty Prudential ?ã ra quy?t ??nh chi tr? quy?n l?i b?o hi?m tr? giá h?n 500 tri?u ??ng cho Khách hàng, trong ?ó quy?n l?i b?o hi?m t? vong c?a s?n ph?m Phú - An L?c là 200% s? ti?n b?o hi?m c?ng v?i các kho?n lãi ?ã công b?.

[?IMG]

Ngày 15/03/2018 t?i t?nh Long An, Prudential c?ng ?ã ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m tr? giá 500.000.000 ??ng cho gia ?ình khách hàng Nguy?n Th? Nga. Khách hàng Nga là ng??i ???c b?o hi?m chính trong h?p ??ng Phú-Toàn Gia An Phúc c?a Prudential k? t? ngày 28/08/2012, s? ti?n b?o hi?m 500.000.000 ??ng v?i m?c phí ?óng 27.100.000 ??ng/n?m. Tháng 2/2018, Khách hàng không may qua ??i vì m?c tr?ng b?nh. Prudential ?ã ra quy?t ??nh chi tr? quy?n l?i b?o hi?m theo ?úng cam k?t nh?m giúp gia ?ình khách hàng nhanh chóng v??t qua khó kh?n, ?n ??nh cu?c s?ng.

C?ng trong ngày 15/03/2018, t?i t?nh Bình Ph??c, Prudential ti?n hành chi tr? quy?n l?i b?o hi?m tr? giá 305.804.800 ??ng cho gia ?ình khách hàng Nguy?n Th? Th?y. Ch? Th?y là bên mua b?o hi?m c?a h?p ??ng Phú-An L?c, ch?ng ch? - anh Lê V?n V? – là ng??i ???c b?o hi?m chính. S? ti?n b?o hi?m là 150.000.000 ??ng, m?c phí b?o hi?m 17.596.800 ??ng/n?m t? ngày 08/12/2014. Tháng 3/2018, anh V? ??t ng?t qua ??i. Công ty Prudential ?ã ra quy?t ??nh chi tr? quy?n l?i b?o hi?m tr? giá h?n 300 tri?u ??ng cho Khách hàng, trong ?ó quy?n l?i b?o hi?m t? vong c?a s?n ph?m Phú - An L?c là 200% s? ti?n b?o hi?m c?ng v?i các kho?n lãi ?ã công b?.

[?IMG]

Là m?t trong nh?ng công ty b?o hi?m nhân th? hàng ??u Vi?t Nam v?i s? l??ng khách hàng l?n, Prudential luôn n? l?c ??y nhanh quy trình, t?c ?? gi?i quy?t quy?n l?i b?o hi?m và nâng cao ch?t l??ng ch?m sóc khách hàng. C? th?, Prudential ?ã ti?n hành ?a d?ng hóa kênh ti?p nh?n h? s? yêu c?u gi?i quy?t quy?n l?i b?o hi?m ?? k?p th?i h? tr? khách hàng. Nh? v?y, khi s? ki?n b?o hi?m x?y ra, bên mua b?o hi?m có th? n?p h? s? tr?c ti?p cho t? v?n viên, ho?c g?i ??n các v?n phòng t?ng ??i lý c?a Prudential trên toàn qu?c, ho?c n?p tr?c tuy?n qua C?ng thông tin Khách hàng ho?c g?i ?i?n ??n t?ng ?ài ph?c v? mi?n phí 18001247 ?? ???c h??ng d?n gi?i quy?t. Cùng lúc, công ty Prudential cho tri?n khai và áp d?ng nhi?u ?ng d?ng công ngh? hi?n ??i nh?m c?i thi?n và rút ng?n quy trình, ti?t ki?m th?i gian t?i ?a cho khách hàng.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.