VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Car
forgot Password
Register

Nice Car Hình của nhửng chiếc xe đẹp

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-14-2016, 11:22 AM
nkngan92
Guest
 
Posts: n/a
S? h?u c?n h? ??ng c?p t?i 8S02 Tòa c?n h? M2 -Vinhomes Metropolis

T?a l?c t?i v? trí t?i tòa nhà M2 - tòa thu hút nh?t t?i d? án Vinhomes Metropolis, c?n tòa M2 mang v? trí c?nh tuy?n ph? Kim Mã, M2 s? h?u t?m nhìn xu?t s?c t?i thành ph?n?ng ??ng. ?ây c?ng là v? trí tuy?t v?i cho vi?c buôn bán th??ng m?i.


?ây là th? altM2 là tòa c?n h? trung tâm c?a D? án vàng Vinhomes Metropolis có v? trí ??p ngay trung tâm qu?n Ba ?ình, h??ng tr?n v?n c? s? liên l?c tiên ti?n, ??c bi?t là tuy?n ???ng s?t trên cao. Theo CBRE, ??a ?c ti?p giáp v?i tuy?n Metro s? nâng cao giá trong kho?ng 10-20%, ?i?u ki?n h?p d?n này s? giúp vi?c kinh doanh t?i c?n h? c?a hàng tòa M2 t?ng giá mau chóng.?ây là th? alt

Tuy nhiên, vi?c ???c l?i chu?i ti?n ích ??ng c?p mang nhãn hi?u Vinhomes t? t?ng th? t? t?ng th? D? án giúp cho tòa M2 càng tr? nên ??t giá. tuy?n l?a c?n h? t?i M2 ?? kinh doanh h?a h?n mang l?i c? h?i sinh l?i h?t s?c h?p d?n.

C?ng ??ng c? dân ??ng c?p, th??ng l?u cùng l??ng l?n ng??i n??c ngoài làm vi?c t?i khu v?c Ba ?ình c?ng chính là ngu?n khách hàng ti?m n?ng cho ho?t ??ng kinh doanh t?i c?n h? shop tòa M2 Vinhomes Metropolis.

Thông tin c?n:

Lô: 8S02 Tòa c?n h? M2

H??ng: Tây Nam

View: ???ng Kim Mã

DT tim t??ng CH t?ng 1 (m2): 100.10

DT tim t??ng CH t?ng 2 (m2): 233.10

DT thông th?y CH t?ng 1 (m2): 91.80

DT thông th?y CH t?ng 2 (m2): 217.10

T?ng DT tim t??ng (m2): 333.20

T?ng DT thông th?y (m2): 308.90

T?ng giá lô 8S02: 37.427.252.000 ( ?ã g?m vat+b?o trì)

??n giá tim t??ng: 112.326.687/m2

Hình ?nh m?t b?ng:

?ây là th? alt

?ây là th? altChính sách bán hàng mà Vinhomes Metropolis ?ang v?n d?ng ?em ??n cho ng??i mua nhi?u s? l?a ch?n cùng nh?ng?các chính sách ??c bi?t h?p d?n.

H? tr? VAY V?N LÊN T?I 65% m?c giá c?n h? + VAT c?a 70% giá ti?n c?n h?

ÂN H?N N? G?C trong th?i gian h? tr? lãi su?t

MI?N PHÍ tr? n? tr??c h?n trong th?i gian h? tr? lãi su?t

CHI?T KH?U 1.7% giá c?n h? tr??c VAT- kinh phí b?o trì cho KH vay v?n và gi?i ngân ?úng ti?n ??

CHI?T KH?U 7%/N?M trên kho?n ti?n và s? ngày thanh toán tr??c cho KH thanh toán tr??c h?n.

Liên h? ngay hotline ?0987505193 ho?c 0946355655 ?? không b? l? c? h?i ??u t? h?p d?n t?i M2 Vinhomes Metropolis.
Reply With Quote

  #2  
Old 12-06-2018, 07:02 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 500
Re: S? h?u c?n h? ??ng c?p t?i 8S02 Tòa c?n h? M2 -Vinhomes Metropolis

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?p

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
Reply With Quote
  #3  
Old 01-05-2019, 10:04 AM
chuyennhathanh chuyennhathanh is offline
Silver Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 131
Re: S? h?u c?n h? ??ng c?p t?i 8S02 Tòa c?n h? M2 -Vinhomes Metropolis

Chuy?n Nhà Tr?n Gói Thành H?ng, Taxi T?i Thành H?ng
Chuy?n nhà thành h?ng Theo th?ng kê t? b? ph?n ch?m sóc Khách hàng c?a Taxi t?i Thành H?ng, ngày nào c?ng có vài tr??ng h?p khách g?i ?i?n t?i phàn nàn

D?ch V? Chuy?n Nhà, Chuy?n V?n Phòng Tr?n Gói - 024 37 733 733

Chi ti?t xem Chuy?n nhà thành h?ng Theo th?ng kê t? b? ph?n ch?m sóc Khách hàng c?a, ngày nào c?ng có vài tr??ng h?p khách g?i ?i?n t?i phàn nàn v? ch?t l??ng ph?c v? mà khi xác minh ra ??u do khách hàng g?i nh?m “d?ch v? gi?”. Tính sai c??c, m?t mát th?t l?c ?? ??c, hàng hóa ?? v? tr?n tránh ??n bù là nh?ng s? v? th??ng th?y. Th?m chí, còn có tr??ng h?p khách yêu c?u xu?t hóa ??n thì lái xe r?m thu thêm ti?n VAT r?i h?n ??n Thành H?ng th?t ?? l?y.Click xem t?i ?ây: ( chuy?n nhà thành h?ng ) Trên th? tr??ng, vi?c gi? m?o website c?a các th??ng hi?u uy tín ?? tr?c l?i không hi?m. Trong n?m 2016, Google ?ã xóa b? 1,7 t? qu?ng cáo vi ph?m chính sách, trong ?ó ph?n nhi?u là các qu?ng cáo b? t? cáo là vi ph?m th??ng hi?u hay l?a ??o.

C?ng theo ông Ph??ng, hàng ngày b? ph?n k? thu?t c?a Thành H?ng ph?i c? riêng ra m?t nhân s? ch? ?? tìm ki?m các website gi? m?o. K?t qu? tìm ki?m này sau ?ó ???c t?ng h?p và g?i cho Google ?? ng?n ch?n. V?i các t? ch?c, cá nhân c? tình vi ph?m nhi?u l?n, Thành H?ng s? t?p h?p h? s? và chuy?n sang các c? quan ch?c n?ng nh? công an ?? x? lý.

( 1 ) T?ng ?ài taxi t?i thành h?ng ( 024 ) 37.733.733 ti?p nh?n các cu?c g?i c?a khách hàng t? các khu v?c n?i thành hà n?i và các t?nh lân c?n h?i v? d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói, hay thuê xe taxi t?i thành h?ng nh? th? nào giá c? tr?n gói hay là ?i taxi t?i tính kilome giá bao nhiêu, nhân viên công ty ?ã t? v?n mi?n phí cho khách hàng.

( 2 ) Sau khi Công ty thành h?ng thông nh?t và h?n khách hàng ?? c? ng??i ?i kh?o sát xem n?i th?t, và gia d?ng có nhi?u không, và ? có nhi?u t?ng không,???ng ho?c ngõ oto có vào ???c không, m?y ??n quy?t ??nh giá c? ?? hai bên th?a thu?n và th?ng nh?t và ký h?p ??ng, ??a ph??ng án làm và h?n ngày gi? ?? làm.


( 3 ) ??n ngày làm d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói thành h?ng c? cán b? k? thu?t và nhân viên m?c trang ph?c m?u ?? có ch? chuy?n nhà thành h?ng ??n làm, công ty mi?n phí toàn b? v?t t? ph? nh? thùng carton, màng chít, b?ng dính, bao bì ?? ?óng gói, ?? chánh s?t sát ?? v? công ty b?c toàn b? các ?? dùng theo yêu c?u c?a gia ?ình.

( 4 ) Tr??c khi v?n chuy?n t? trong nhà ra ngoài ô tô công ty có các d?ng c? h? ch? xe kéo t? trong ngõ nh? mà xe làm hay xe taxi lo?i nh? không vào ???c, ??n khi công ty v?n chuy?n ra ngoài và cho lên xe oto nhân viên s?p x?p c?n th?n và kê ?êm toàn b? b?ng ch?n chiên ??m b?o công vi?c cho khách hàng.

( 5) V?n chuy?n v? ??n ngôi nhà m?i c?a khách hàng nhân viên công ty ?ã nhanh chóng cho toàn b? ?? ??c ? trên oto vào trong nhà và ??a lên các t?ng ?? l?p giáp theo yêu c?u c?a gia ?ình tr??c khi ra v? nhân viên h?i gia ?ình còn công vi?c n?a không thì ?? công nhân làm n?t sau khi hoàn thành công vi?c công ty và gia ?ình thành lý h?p ??ng và thanh toán cho khách hàng

Công Ty TNHH Chuy?n Nhà Thành H?ng S? 1
??a ch?: S? nhà 14 Ngõ 898 ???ng Láng, Ph??ng Láng Th??ng, Qu?n ??ng ?a, TP. Hà N?i
?T: ( 024 ) 37. 733.733
MST:
0108555889
Emil: ducphuongbds@gmail.com
Website: https://chuyennhathanhhunghanoi.com
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.