VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Làm Quen

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-01-2019, 10:26 PM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 11
Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c sinh lý t?c th?i Long h? tráng d??ng hoàn la? m?t lo?i th?c ph?m b?o v? s?c kh?e ???c bi?t ??n v?i hi?u qu? giu?p nâng cao kha? n?ng sinh ly? cu?a ?a?n ông, co? nguô?n gô?c l?y t? 100% t?? thiên nhiên

Tha?nh phâ?n cu?a Long Hô? Tra?ng D??ng Hoa?n:
 • ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng
 • Wang ke?o, Tru?ng Tha?o, Nhung, Tây Tang ma?ng tinh thê? câ?n tây, Himalaya Mirabilis


S?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$

Last edited by chichi113; 08-20-2019 at 10:27 PM..
Reply With Quote

  #2  
Old 08-13-2019, 05:16 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG

Hotline: 0988 383 757 Hà N?i 24/24h- C?u h? giao thông, C?u h? l?p ô tô, C?u h? ?c quy ô tô, L?u ??ng- Nhanh chóng – Chính xác- Giá R?!

Hãy g?i ngay 0988 383 757 T?I ?ÂYCho dù b?n ?ang ? b?t c? n?i ?âu, vào b?t c? lúc nào, n?u g?p s? c? h?ng hóc, n? l?p, ch?t máy, xe g?p n?n, trong khu v?c n?i thành Hà N?i ch? c?n nh?c máy lên và g?i ngay t?i ???ng dây nóng 0988 383 757 - d?ch v? c?u h? l?p ô tô hà n?i, ngay l?p t?c v?n ?? c?a b?n s? ???c kh?c ph?c.

D?CH V? C?U H? Ô TÔ HÀ N?I 0988 383 757 S? GIÚP B?N !!!

D?ch v? c?u h? l?p hà n?i !
 • Vá l?p ô tô l?u ??ng t?i nhà, trên ???ng
 • Thay l?p s? cua xe ô tô
 • Thay m?i l?p oto di ??ng
D?ch v? c?u h? ?c quy ô tô !
 • Kích n? ?c quy ô tô
 • Thay m?i ?c quy ô tô t?i nhà, b?o hành chính hãng
S? lý các s? c? ch?t máy không rõ nguyên nhân!
 • S?a ch?a ô tô l?u ??ng, S?a ch?a h?ng hóc, ch?t máy không rõ nguyên nhân
D?ch v? c?u h? giao thông hà n?i !
 • Ti?n hành c?u h? ô tô, C?u kéo ??a xe kh?i v? trí g?p n?n ??n ??a ?i?m theo yêu c?u c?a khách
NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CÁC D?CH V? KHÁC NH?:

??i lý l?p ô tô c? ( l?p ?ã qua s? d?ng) !
 • Cung c?p l?p l??t m?i ??n 80%, nguyên b?n không vá dùi, vá thành, giá trung bình t? 400k/qu? Hãy g?i 0972 946 555 ?? nh?n báo giá lop oto cu
D?ch v? xem xe ô tô ?ã qua s? d?ng !
 • Ki?m tra, ?ánh giá ch?t l??ng và tu?i th? ??ng c?, ?c quy, ph? tùng, ??i xe ?? xác ??nh các thông s? k? thu?t c?n thi?t xác ??nh xe ?ã ??m ??ng, h?ng hóc, ??i tu hay ch?y qua taxi không, có nên mua hay không hay mua v?i giá bao nhiêu thì h?p lý
Khi nào nên g?i c?u h? l?p ô tô hà n?i?

D?ch v? c?u h? l?p ô tô hà n?i t? khi ra ??i ??n nay ?ã tr? thành ng??i b?n thân thi?t c?a r?t nhi?u ng??i. ?u ?i?m l?n nh?t c?a d?ch v? này là giúp b?n ti?t ki?m ???c th?i gian, công s?c, và ti?n b?c. Khi xe c?a b?n r?i vào nh?ng tr??ng h?p sau ?ây thì hãy g?i ngay 0988 383 757 d?ch v? c?u h? l?p ô tô hà n?i:
 • L?p xe g?p v?n ??: xì, l?ng hay n? l?p, b?t c? khi nào và ? ?âu, b?n ch? c?n g?i cho c?u h? oto hà n?i là m?i chuy?n ??u ???c gi?i quy?t nhanh chóng.
 • Bình ?c quy y?u ho?c h?t ?i?n: ?? máy xe không n?, kh?i ??ng không ???c hãy g?i c?u h? xe ô tô hà n?i và m?i chuy?n s? ???c kh?c ph?c hi?u qu?, chuyên nghi?p.
 • Khi xe b?t ch?t ch?t máy ho?c g?p các tr?c tr?c khác: b?t c? khi nào b?n th?y xe mình có v?n ??, hãy g?i ngay cho cuu ho ha noi ?? ki?m tra và ??m b?o an toàn.
 • Tr??ng h?p xe c?a b?n g?p tai n?n, xa l?y, ,,,,c?n di chuy?n hãy g?i ngay cho xe c?u h? giao thông m?i chuy?n s? ???c gi?i quy?t ngay.
Quy trình s? lý D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng:

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô
 • N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n
*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô
 • N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài
*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân
 • N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác
*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe
 • N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.
Ph?m vi ho?t ??ng c?a d?ch v? c?u h? l?p ô tô hà n?i t?i Hà N?i

Chúng tôi nh?n s?a ch?a ô tô l?u ??ng trong m?i ?i?u ki?n, m?i tình hu?ng, m?i lúc m?i n?i trong ph?m vi n?i thành Hà N?i, bao g?m:
 • D?ch v? c?u h? hà n?i t?i Qu?n Hoàn Ki?m
 • D?ch v? cuu ho xe oto t?i Qu?n Tây H?
 • D?ch v? c?u h? l?p ô tô hà n?i t?i Qu?n C?u Gi?y
 • D?ch v? c?u h? giao thông t?i Qu?n ??ng ?a
 • D?ch v? c?u h? ô tô t?i Qu?n Ba ?ình
 • D?ch v? c?u h? xe ô tô t?i Qu?n Hai Bà Tr?ng
 • D?ch v? sua chua oto luu dong t?i Qu?n Nam T? Liêm
 • D?ch v? c?u h? l?p ô tô hà n?it?i Qu?n B?c T? Liêm
 • D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng t?i Qu?n Long Biên
 • D?ch v? cuu ho giao thong t?i Qu?n Hoàng Mai
 • D?ch v? xe c?u h? hà n?i t?i Qu?n Hà ?ông
 • D?ch v? c?u h? ô tô hà n?i t?i Qu?n Thanh Xuân
Hãy g?i ngay cho trung tâm d?ch v? c?u h? l?p ô tô hà n?i t?i Hà N?i theo s? ?i?n tho?i Hotline: 0988 383 757 ?? kh?c ph?c s? c? nhanh nh?t nh?m gi?m thi?u r?i ro và ?? m?t th?i gian ch? ??i c?a b?n.
D?CH V? C?U H? Ô TÔ T?I HÀ N?IUy tín – T?n tình – Nhanh chóng – Hi?u qu?HOTLINE: 0988 383 757https://cuuhootohanoi.com
Reply With Quote
  #3  
Old 10-12-2019, 12:24 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG

S?n ph?m c??ng sinh l?c m?nh nh?t

S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng.
Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình


??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 11-12-2019, 10:30 PM
chichi121 chichi121 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 29
Re: Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG

Hello các quý cô. Viêm nhi?m ph? khoa ? ph? n? luôn là v?n ?? ???c không ít các ch? em quan tâm. ?ây là tình tr?ng mà ph?n l?n ch? em nào c?ng t?ng m?c ph?i ít nh?t m?t l?n trong ??i. Nh?t là nh?ng ch? em ?ang ? trong ?? tu?i sinh s?n. M?c d?u b?nh không ?nh h??ng tr?c ti?p t?i tính m?ng nh?ng l?i gây ra nh?ng nguy hi?m t?i tâm lý, ch?t l??ng cu?c s?ng và s?c kh?e sinh s?n c?a ng??i b?nh. Chính thành th?, vi?c tìm hi?u nh?ng duyên c? và trang b? tri th?c t?ng quan v? b?nh s? giúp ch? em phòng b?nh và có gi?i pháp ?i?u tr? hi?u qu? nh?t. bây gi? Shop "KHO? ??P" ?ang cung c?p viên ??t ph? khoa Khang M? ??n dùng ?? ng?a và h? tr? ?i?u tr? các b?nh ph? khoa c? b?n c?a ch? em ph? n?. .

S?n ph?m ?ã ???c các bác s? ?ông y trung hoa nghiên c?u ra, s?n ph?m có ngu?n g?c t? th?i vua chúa th?i x?a truy?n l?i. Và hi?n t?i s?n ph?m ???c c?i ti?n cho hi?p v?i nh?ng ch?ng b?nh và l?i s?ng sinh ho?t hi?n ??i. V?i ngu?n c?i là ?ông ý nên các thành ph?n c?a thu?c 100% bào ch? t? thiên nhiên, vì th? trong quá trình s? d?ng không có b?t k? ph?n ?ng ph? nào, ?i?u này khi?n ch? em yên tâm h?n r?t nhi?u. Trên th? tr??ng có r?t nhi?u s?n ph?m ??t ph? khoa c? ?ông ý và tây ý nh?ng tôi b?o ??m v?i ch? em Viên ??t ph? khoa Khang M? ??n là s?n ph?m bán ch?y, an toàn và hi?u qu? nh?t th? tr??ng.

TÁC D?NG C?A Viên ??t Khang M? ?an
1. Làm s?ch gi?i ??c: Có tác d?ng làm s?ch các ch?t d? trong Â.m h? và T.? cung, các l?p n?i m?c t? cung mang ??c t? ch?a bong tróc và các t? bào th??ng bì lão hoá (t.? cung tr??c khi có mang ch? có kích th??c b?ng m?t qu? tr?ng gà, n?ng kho?ng 50g, nh?ng qua g?n 10 tháng mang thai, t? cung giãn n? gi?ng nh? m?t cái bong bóng c?ng.
tuy sau khi sinh ?? t.? cung co l?i nh?ng c?ng ch?ng th? nào h?i ph?c l?i gi?ng nh? ban s?, vách trong t.? cung xu?t hi?n nhi?u n?p nh?n, m?i tháng n?i m?c t? cung b? bong tróc theo chu k? kinh nguy?t, ??c t? n?i m?c lão hoá c?a các n?p nh?n trên không bong tróc h?t s? d? gây nên các lo?i b?nh viêm nhi?m ph? khoa).

2. V?i am h?: xúc ti?n s? tái sinh t? bào th??ng bì Am h?, t?ng c??ng tính ?àn h?i, láng bóng c?a Am h?. ph? n? ?ã l?p gia ?ình, ch?a sinh con ch? c?n dùng 03 viên ?ã có tác d?ng. ?àn bà sau khi sinh, s? d?ng 1 h?p l?n Khang M? ??n hi?u qu? r?t rõ ràng. (Trên th?c ti?n là ?àn bà ai c?ng mu?n c? quan sinh d?c c?a mình lúc nào c?ng gi?ng nh? th?i con gái, s?n ch?c và có ?? ?àn h?i cao.
Nh?ng sau khi sinh ??, Â.m ??o c?a n? gi?i th??ng b? giãn, l?ng l?o, nh?ng r?t ít ng??i m?o hi?m ?i th?c hi?n các ca gi?i ph?u khâu nh? Â.m h?. K?t qu? s? d?ng Khang M? ??n r?t có tác d?ng làm co, s?n, s?ch â.m h?).

3. Tác d?ng thông kinh m?ch, ?i?u khí ho?t huy?t, làm ??p: xoá ?i v?t nám, tàn nhang. Khang M? ??n ???c ??t vào v? trí huy?t Bào Trung. Trong c? th? con ng??i có 04 m?ch xu?t ngu?n t? Bào Trung (Nh?m, Xung, ??c, ?ái m?ch) tr?c ti?p ?? thông kinh m?ch.
Trên m?t d??c tính: ???ng quy b? huy?t, Hoàng k? b? khí, Xà S?ng T? b? th?n. ti?t ?i?u cu?c s?ng tíu tít t?o nên áp l?c l?n cho nhi?u ?àn bà, th? l?c hao mòn xu?t hi?n tình tr?ng thi?u huy?t khí. Trên lâm sàng, ???ng quy, Hoàng k? có tác d?ng b? huy?t, c?ng thêm s? k?t h?p c?a ???ng quy, M?c d??c, Nh? h??ng có tác d?ng tr? ch?ng ?au b?ng ? huy?t, ?au toàn thân.
Trong th?m m? vi?n m?t s? ng??i do m?t th?ng b?ng n?i ti?t t? d?n ??n hi?n t??ng môi thâm ?en, nám d??i m?t, khi s? d?ng Khang M? ??n ??u ??t ???c tác d?ng t?t.

4. phòng ng?a và ng?n ng?a các c?n b?nh ph? khoa: Theo k?t qu? ?i?u tra c?a c? quan h?u quan, có ??n 70 -80% ?àn bà m?c ph?i các ch?ng b?nh ph? khoa v?i c?p ?? khác nhau. Nh?ng do ng?i ngùng và thi?u hi?u bi?t, không quan tâm, không ch? ??ng ?i khám s?c kho? sinh s?n ??nh k?. Tác d?ng t? làm s?ch, t? th?m tra, t? ?i?u tr? c?a Khang M? ??n mang l?i s? may m?n l?n cho ?àn bà.

5. Tr? ch?ng ?au b?ng kinh (chính b?n thân nh?n ???c ích l?i).
H?u nh? m?i n? gi?i ??u ?ã t?ng b? làm phi?n vì các ch?ng ?au b?ng kinh, r?t nhi?u n? h?c sinh trung h?c do áp l?c h?c t?p l?n, nên th??ng g?p ph?i các hi?n t??ng kinh nguy?t không ??u, ?au b?ng khi hành kinh. Áp d?ng ph??ng pháp dán viên Khang M? ?an lên r?n c?ng ?ã cho ???c k?t qu? t?t.
Khang M? ??n duy?t tác d?ng kích ho?t hoóc môn ?? d?c n? mang l?i hi?u qu? làm ??p cho n? gi?i, ??ng th?i phê duy?t tác d?ng lên ch?c n?ng c?a Bu?ng Tr?ng làm ??y lùi tu?i mãn kinh. M?t th? cu?c c?a ?àn bà là m?t th? cu?c c?a c? quan sinh s?n, c?ng là m?t cu?c th? c?a Bu?ng Tr?ng.
dung nhan c?a ?àn bà có qun h? kh?ng khít v?i s? s?n xu?t và suy thoái c?a l??ng hoóc môn trong thân. L??ng hoóc môn sinh d?c n? có khuynh h??ng gi?m ?i t? l? ngh?ch v?i tu?i tác, là duyên do c?t t? d?n ??n lão hoá. Khi ?àn bà b??c sang tu?i 35, l??ng hoóc ?? t? d?c bình quân gi?m 3 -5 % m?i n?m, xu?t hi?n tình tr?ng da khô, s?n, nám, lão hoá…
vì th? ph? n? ph?i ??c bi?t ?? ý, tr??c tiên là b? sung, b??c ti?p theo là kích ho?t. Khang M? ??n duy?t y ?i?u ti?t các ch?c n?ng Nh?m, ??c, ?ái, Xung, Th?n M?ch, làm ho?t huy?t, thông khí. Kh? n?ng th?m hút c?a s?n ph?m làm cho các t?p ch?t d? ???c th?i ra ngoài, l?u thông kinh m?ch, làm t?ng khí s?ch, gi?m khí d?, trên d??ng dung nhan, d??i l?u thông huy?t khí. ?ây chính là công hi?u k? bí c?a Thâm C?c Chi Tuy?n Khang M? ??n.

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.