VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-21-2019, 09:35 PM
maind115 maind115 is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 14
Trùng th?o l?c nhung h??u

Thu?c c??ng d??ng HONGKONG Trùng th?o sâm nhung c?a H?ng Kông h? tr? - t?ng c??ng sinh l?c nam gi?i . S?n ph?m ???c bào ch? theo cách th?c ?ông y nên s? phát huy t?t h?n v? tác d?ng c?a Nhung H?u và ?ông trùng h? th?o ??i v?i vi?c c?i thi?n s?c kh?e sinh lý nam gi?i.Giá bán : 1.200.000/ h?p l?n 24 viên

S?n ph?m ?ông Trùng nhung h??u là s? k?t h?p t? ??ng v?t và th?c v?t và th?o d??c k?t h?p cùng v?i các v? thu?c ?ông y ?? bào ch? nên s?n ph?m. S? d?ng ph??ng pháp bào ch? c?a ?ông y cùng khoa h?c hi?n ??i ?? chi?t xu?t vì th? nó ???c h?p th? nhanh trong d? dày ch? sau m?t th?i gian ng?n s? d?ng, ng??i dùng s? c?m th?y tác d?ng c?a thu?c lên c? th? : tinh th?n h?ng ph?n, ??u óc tho?i mái, trung tâm th?n kinh tr? nên nh?y c?m h?n r?t nhi?u l?n khi?n c?m giác v? ”chuy?n ân ai ” t?t h?n nh? h?i trai tr?. Làm " C?U BÉ" giãn n? r?ng và c??ng c?ng c?c ??i, giúp kéo dài th?i gian quan h? ?? ??a b?n tình lên t?i c?c khoái.

V?i thành ph?n có?ông trùng h? th?o t?o cho thu?c ?ông y có v? ng?t, tính bình, quy kinh can, th?n nên có công n?ng d??ng ph?, b? th?n, ích tinh, ng??i ta th??ng dùng ?? ch?a các b?nh v? s?c kh?e sinh lý cho nam gi?i nh?: li?t d??ng, suy gi?m ham mu?n tình d?c, di tinh, xu?t tinh s?m, r?i lo?n c??ng d??ng, ...

T? x?a, nhung h??u ?ã ???c xem là ph??ng thu?c giúp b?i b? s?c kh?e và t?ng c??ng sinh l?c. Ngoài ra, nhung h??u còn nhi?u công d?ng khác ít ng??i bi?t ??n. Theo ?ông y, ngoài tác d?ng b? th?n, tráng d??ng, ích khí, c??ng tinh r?t thích h?p ?? c?i thi?n kh? n?ng kích thích sinh lý nam gi?i và có tác d?ng nh?t ??i v?i nh?ng ng??i b? y?u sinh lý, li?t d??ng,… nhung h??u còn có tác d?ng t?t cho ph? n? b? ch?ng huy?t h? b?ng l?u, huy?t tr?ng, ?au l?ng, m? hôi tr?m, tay chân l?nh, kinh nguy?t không ??u, t? cung l?nh, t?c tia s?a… Bên c?nh ?ó, nhung h??u còn có kh? n?ng xúc ti?n s? sinh tr??ng, thúc ??y quá trình tái sinh c?a t? ch?c, t?ng h?ng c?u và ti?u c?u, h? huy?t áp,…

Thành ph?n: s??ng h??u, nai, tinh hoàn bò Tây T?ng, ?ông trùng h? th?o, Cistanche, Epimedium, nhung h?u - nai, s?ng tê giác, nhân sâm, ?? tr?ng, cynomorium, mai rùa …
Reply With Quote

  #2  
Old 07-18-2019, 11:10 PM
maind115 maind115 is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 14
Re: Trùng th?o l?c nhung h??u

Tuy?t liên phong th?p ?an SAUREAN FONG SEP LIN có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p tr? phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, viên x??ng kh?p, thoái hóa x??ng, gai ?ôi c?t s?ng d?n ??n ch?ng ?au nh?c.


[?IMG]


Giá bán : 180.000 vn?/ h?pB?t c? ai c?ng có th? m?c các b?nh v? x??ng kh?p, b?nh x??ng kh?p th??ng có ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?n và các kh?p x??ng. Khi các x??ng và s?n b? ?n mòn s? làm gi?m t?c ?? v?n ??ng, có th? làm m?t kh? n?ng nâng ?? và ho?t ??ng ban ??u c?a các kh?p.

Ai c?ng có th? m?c ch?ng b?nh v? x??ng kh?p nh?: viêm kh?p, th?p kh?p, viêm ?a kh?p...??c bi?t là ng??i già. M?t s? ng??i tr? tu?i c?ng m?c ph?i các c?n b?nh này do l?i s?ng không khoa h?c. ?i?u này ?ã gây ?nh h??ng không nh? ??n ch?t l??ng cu?c s?ng và công vi?c.

Chúng tôi xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng s?n ph?m : Tuy?t liên phong th?p ?an. L?y thành ph?n chính là loài hoa tuy?t liên tr?ng trên ??nh núi Thiên S?n tuy?t ph? t?i t?nh Tân C??ng, Trung Qu?c. Hoa Thiên s?n tuy?t liên ???c các th?y thu?c ?ông y ví nh? " B?o b?i gi?a tr?i ??t", r?t giàu axitamin, protein ...có kh? n?ng t?ng c??ng h? mi?n d?ch, tr? ?au nh?c m?i, th?p kh?p...

?u ?i?m c?a Tuy?t liên phong th?p là có ch?a ngu?n g?c t? th?o d??c hoàn toàn t? nhiên, r?t quý hi?m, ?ã ???c ?ông y áp d?ng t? ngàn n?m nay. ??c bi?t, s?n ph?m này ?ã ???c ?ông y công nh?n là s?n ph?m h? tr? ch?a b?nh phong th?p, gout hi?u qu?. Tuy nhiên, s?n ph?m có th? mang l?i m?t s? tác d?ng ph? n?u nh? ng??i s? d?ng mua ph?i s?n ph?m kém ch?t l??ng ho?c không dùng theo h??ng d?n s? d?ng. Vì th?, vi?c tìm ??n các ??a ch? uy tín ?? mua hàng là khá quan tr?ng.

Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p:

S?n ph?m g?m các thành ph?n chính nh? sau:

- Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac

- Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg)

- Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg,

- Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì...

Tác d?ng chính c?a thu?c tuy?t liên phong th?p:

- H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p

- H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p

- H? tr? ?i?u tr? gout

-H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n?

- Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu?

- Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n

??i t??ng s? d?ng s?n ph?m: s?n ph?m thích h?p v?i nh?ng ng??i b? th?p kh?p, ?au th?n kinh t?a, thoái hóa x??ng,… và các b?nh v? x??ng kh?p khác. Ph? n? có thai, tr? em d??i 18 tu?i không ???c dùng.

H??ng d?n s? d?ng s?n ph?m: Ng??i l?n ngày 2 l?n, m?i l?n 2 viên, sáng và t?i. (dùng 4 – 5 h?p liên t?c ?? có hi?u qu? t?t nh?t.)

Quy cách: h?p 30 viên

Nhà s?n xu?t: Manufactured By WELIP (M) SON.BHD Lot 1892, Riverview Arcade 93450 Kuching Sarawak – Malaysia.
Reply With Quote
  #3  
Old 12-08-2019, 03:42 AM
tientet2020 tientet2020 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 22
Re: Trùng th?o l?c nhung h??u

T?t nguyên ?án 2020 ?ang g?n k? , th? tr??ng ti?n lì xì t?t 2020 ?ang r?t sôi ??ng vì dòng ng??i ?ang tìm ki?m 1 lo?i ti?n lì xì ??c ?áo may m?n cho d?p t?t 2020 này.

Khác v?i n?m con chó 2018, hình ?nh chú Chu?t cho n?m Canh tý 2020 xu?t hi?n trên khá nhi?u lo?i ti?n hình con chu?t nh? c?a Sao tô mê , Kamberra c?a Úc , Macao...và r?t nhi?u lo?i ti?n lì xì ??c ?áo khác
ti?n có hình chu?t c?a n??c Sao Tô MêC?p xu ti?n con chu?t m? vàng b?c úcTi?n 2 usd hình con chu?t m? vàng m?ti?n có hình con chu?t1 tri?u usd m? l?u ni?m
ti?n hình con chu?t macao
ti?n con chu?t trung qu?c
Theo ?ó, giá c?a m?t t? 2 usd hình con chu?t ???c in ?n riêng cho các n??c châu Á (trong ?ó có Vi?t Nam) trong d?p T?t c?a B? Tài chính M? ???c rao bán trên m?ng r?i vào kho?ng 400.000-450.000 ??ng m?t t?. Ngoài ra có thêm m?t loai ti?n khác là t? 2 USD in hình chó m? vàng 2018 có giá m?c h?n t? 450.000 ??ng t?i 500.000 ??ng m?t t? bao g?m bao da xanh và bao lì xì. Trong khi ?ó, ??ng ti?n xu con chu?t 2020 k? ni?m T?t Canh tý c?a Australia bán giá 150.000 ??ng b?c và 200.000 ??ng xu vàng.M?t s? m?u ti?n hình con chu?t 2020 khác c?ng ???c rao bán giá khá d? ch?u , trong ?ó có ??ng ti?n con chu?t Kamberra c?a Úc (giá 110.000 ??ng) và ??ng Macao hình con chu?t (giá 25.000 ??ng).

?? s? h?u nh?ng ti?n hình con chu?t ??c ?áo vui lòng ??t hàng t?i website này.

Website chính : http://tienconchuot.com/
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.