VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ "Chảnh"
forgot Password
Register

Câu Lạc Bộ "Chảnh" Khoe Tài , Khoe Sắc, Khoe Của

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-13-2019, 11:53 PM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 35
ki?n t?o website t?t giúp seo web hi?u qu?

xây c?t website t?t giúp seo web hi?u qu? - Th?i ??i công ngh? phát tri?n, marketing online bùng n? nh? là m?t xu h??ng th?i th??ng giúp ??n v? t?ng doanh thu m?t cách g?p rút mà gi?m thi?u t?i ?a chi phí. SEO là m?t trong nh?ng cách làm marketing online ???c nhi?u doanh nghi?p s? d?ng b?i hi?u qu? tuy?t v?i mà nó mang l?i trong khi chi phí ti?t ki?m h?n khá nhi?u. Tuy nhiên, ngoài các y?u t? ?nh h??ng ??n hi?u qu? SEO nh? n?i dung website, m?c ?? chu?n SEO c?a các bài vi?t… thì 3 v?n ?? v? thi?t k? website sau c?ng ?nh h??ng khá nhi?u ??n quá trình SEO.


Theo báo cáo m?i nh?t c?a Amazon, ch? c?n website c?a h? t?i ch?m 0.1s thì doanh thu c?a h? gi?m 1%. Theo m?t nghiên c?u c?a Akamai, 47% ng??i dùng mu?n có m?t trang web t?i trong hai giây ho?c ít h?n.

T?c ?? t?i trang ?nh h??ng SEO.PNG

T?c ?? t?i trang ?nh h??ng ??n SEO

Rõ ràng, t?c ?? t?i trang ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c gi? chân khách hàng ? l?i v?i website lâu h?n. Riêng ??i v?i SEO, m?t trong nh?ng tiêu chí ?? google Review là t?c ?? t?i trang c?a web ?ó. T?c ?? t?i trang càng nhanh, google càng ?u tiên ?? website ?ó xu?t hi?n ? v? trí top ??u. công ty có th? tìm hi?u chi ti?t h?n v? v?n ?? làm th? nào ?? c?i thi?n t?c ?? t?i trang c?a website t?i ?ây.
Giao di?n thân thi?n v?i ?i?n tho?i

V?i s? ng??i dùng smartphone ?? truy c?p internet ?ang t?ng nhanh m?t cách chóng m?t thì vi?c xây ??p website sao cho thân thi?n v?i ?i?n tho?i là ?i?u vô cùng c?n thi?t ?? giúp doanh nghi?p t?ng hi?u qu? c?a SEO.

C? th?, theo d? ?oán c?a Nielsen thì ??n n?m 2020 nhân lo?i s? có ??n 5,8 t? k?t n?i b?ng smartphone, trong ?ó n?m 2015 con s? này ?ã lên t?i 2.6 t? k?t n?i. Theo ngu?n tin c?a baomoi.com, t?i Vi?t Nam t? l? s? h?u smartphone ?ang t?ng mau l?. ??c bi?t ?ây c?ng là thi?t b? ???c 91% ng??i dùng s? d?ng ?? truy c?p tr?c tuy?n. C?ng theo ?ó, n?u nh? n?m 2014 ng??i VN trung bình dùng 15,5 gi? m?i tu?n truy c?p tr?c tuy?n và x?p th? 6 trong khu v?c thì ??n n?m 2015 con s? này ?ã lên 24,7 gi?, t?ng 160% so v?i n?m 2014, ??c bi?t nhóm tu?i 21-19 có th?i gian tuy c?p lên t?i 27,2 gi?.

Giao di?n website thân thi?n v?i nhi?u màn hình.png

Giao di?n thân thi?n

Ch?c h?n công ty c?ng th?y ???c t?m quan tr?ng vì sao vi?c thi công giao di?n web phù h?p v?i các thi?t b? di ??ng là ?i?u c?n thi?t ph?i làm ?? t?ng doanh thu ph?i không? N?u website ch? phù h?p v?i giao di?n máy tính thì rõ ràng, doanh nghi?p ?ã b? ?i s? l??ng l?n khách hàng ti?m n?ng truy c?p b?ng thi?t b? c?m tay. H? qu? kéo theo là các công c? tìm ki?m, ??c bi?t google s? ?ánh giá th?p website c?a ??n v?.
Chuy?n h??ng trang web

Chúng ta không th? bi?t tr??c ???c nh?ng s? c? gì s? x?y ra ? t??ng lai, nh?ng chúng ta hoàn toàn có th? chu?n b? nh?ng gi?i pháp ?? gi?i quy?t khi g?p ph?i s? c? ?ó. Website c?ng v?y, vi?c chuy?n h??ng t?i m?t trang khác t?t h?n, v?n ?ang ho?t ??ng bình th??ng là ?i?u c?n thi?t mà t? ch?c ph?i phòng ng?a khi website b? l?i. ?i?u này s? giúp t? ch?c ??t hi?u qu? t?t h?n trong quá trình SEO.

Trên ?ây ch? là 3 trong s? r?t nhi?u các y?u t? ?nh h??ng ??n hi?u qu? c?a quá trình SEO. Tuy nhiên, doanh nghi?p c?ng nên l?u ý các y?u t? này ?? tri?n khai vi?c v?i công ty ki?n thi?t website giúp mang l?i k?t qu? kinh doanh nh? mong ??i.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.