VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-01-2019, 03:48 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Best Slim Collagen USA

Thu?c Gi?m Cân Best Slim Collagen

Thu?c gi?m cân Best slim collagen[/b] không nh?ng thúc ??y trong quá trình ??t cháy l??ng m? th?a làm c? th? s?n ch?c mà gi? ?ây s?n ph?m còn có th? giúp s?c kh?e c?a b?n t?t h?n r?t nhi?u, quá trình trao ??i ch?t t?t giúp b?n gi?m cân thân hình v?a ??p không b? ch?y x?. H?n n?a, Best Slim Collagen không gây b?t k? tác d?ng ph? nào trong quá trình s? d?ngS? d?ng Best Slim Collagen th??ng xuyên có th? giúp b?n gi?m ngay 4-5kg sau 4 tu?n không c?n ?n kiêng mà hoàn toàn không gây ra b?t c? tác d?ng ph? nào ?nh h??ng ??n s?c kh?e. ??c bi?t khi ?ã ??t ???c cân n?ng nh? mong mu?n và ng?ng s? d?ng thì không gây t?ng cân nh? các lo?i thu?c gi?m cân khác trên th? tr??ng. N?u b?n là ng??i th??ng xuyên ph?i ?n nhi?u nh?ng l?i ít v?n ??ng thì Best Slim Collagen là ng??i b?n ??ng hành không th? thay th? ?? luôn ??m b?o và ng?n ng?a tình tr?ng t?ng cân không ki?m soát, béo phì.

Nh?ng thành ph?n chính có trong viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen:


 • Apple cider vinegar (Gi?m táo): 990mg
 • Fatty acid salts (Mu?i axit béo): 10mg
 • Belaunja extract (Chi?t xu?t Belaunja): 300 mcg
 • Poria (Ph?c linh): 100mcg
 • Collagen: 150mcg
 • Irvingia gabonensis (Xoài Châu Phi): 120mcg
 • Lotus leaf extract (Chi?t xu?t Lá sen): 90mcg
 • Ph? li?u: Gelatin: 180mg, ???ng Maltodextrin: 40mg v?a ?? 1 viên.


Tác D?ng gi?m cân m?nh m? c?a Best Slim Collagen

Best Slim Collagen s? giúp b?n s? h?u m?t thân hình thon g?n, tr? trung và ??y s?c s?ng, cho b?n c?m giác tho?i mái, t? tin v? vóc dáng.

Collagen Best Slim USA làm tan m? th?a trong c? th? b?ng cách ??t cháy m? t? t? và làm cho c? th? có kh? n?ng t? tiêu hao m? th?a. S?n ph?m gi?m cân Best Slim Collagen không ??y nhanh quá trình ??t cháy m? ?? gi?m cân 1 cách nhanh chóng mà chú tr?ng gi?m cân an toàn hi?u qu?

Bên c?nh quá trình ??t cháy m?, viên gi?m cân Best Slim Collagen còn phân gi?i ??c t? trong t?ng t? bào c?a c? th? giúp lo?i th?i ??c t? và khí gas d? th?a trong bao t?, t?y s?ch mùi hôi qua ???ng mi?ng.

Ngoài ra, nh? có các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên nên giam can Best Slim Collagen còn giúp c? th? b?n ch?ng l?i quá trình lão hóa, làm t?ng s?c c?ng b? m?t, giúp da m?n màng t??i tr?, mang ??n cho b?n 1 thân hình thon g?n tr? trung.


Cách s? d?ng viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen ??t hi?u quá nh?t:

- M?i ngày s? d?ng 1 viên gi?m cân Collagen Best Slim 30 phút tr??c khi ?n sáng.

- U?ng th?t nhi?u n??c l?c trong ngày (t?i thi?u 2 - 3 lít)

- Kiêng trà, cafe, bia r??u

- Ch? ?ô ?n h?p lý ?n ít d?n khi ??n cu?i ngày, h?n ch? ?n sau 7h t?i, t?p th? d?c s? giúp gi?m cân nhanh h?n và c? th? kh?e m?nh, máu lên não ??u ??n giúp gi?m ?au ??u.

- Khi gi?m t?i cân n?ng phù h?p, b?n không nên d?ng s? d?ng s?n ph?m ??t ng?t mà b?n hãy nên u?ng cách nh?t thu?c 2 ngày / 1 viên trong th?i gian ng?n n?a ?? cho th? d?n ?n ??nh, r?i m?i d?ng h?n thì b?n không lo b? lên cân l?i và an toàn cho s?c kh?e.

- C?ng c?n l?u ý sau khi ?ã ??t cân n?ng mong mu?n thì không nên ?n quá tho?i mái mà nên ?n ?i?u ?? khoa h?c, ?n ít ch?t béo, nhi?u rau xanh.


Thông tin chi ti?t s?n ph?m Best Slim Collagen USA

 • Lo?i s?n ph?m: Th?c ph?m ch?c n?ng
 • Nhà s?n xu?t: T?p ?oàn America Nutrition Hoa K?
 • D?ng bào ch?: Viên bao phim
 • Quy cách s?n ph?m: H?p 1 l? x 40 viên$Link$

Last edited by chichi116; 08-19-2019 at 04:10 AM..
Reply With Quote

  #2  
Old 10-03-2019, 10:40 PM
hoangtuanpro hoangtuanpro is offline
Silver Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 132
Re: Best Slim Collagen USA

Làm quen nhé
Reply With Quote
  #3  
Old 10-11-2019, 03:34 AM
chichi114 chichi114 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 16
Re: Best Slim Collagen USA

B? 3 Herablife gi?m cân c? b?n chính hãng giá r? ???c r?t nhi?u ng??i tin dùng s? d?ng ?? h? tr? trong vi?c ki?m soát cân n?ng và b? sung dinh d??ng t?ng c??ng s?c kh?e, s?c ?? kháng.

Xã h?i hi?n ??i phát tri?n khi?n cho cu?c s?ng tr? nên v?i vàng và g?p gáp lên r?t nhi?u. B?a ?n c?a chúng ta không còn cân b?ng d??ng ch?t nh? tr??c. ?? ?n nhanh phát tri?n khi?n cho chúng ta m?t cân b?ng v? d??ng ch?t, béo phì nhi?u h?n.

M?t s? nguyên nhân d?n ??n béo phì.

+ ?n u?ng m?t cân ??i, ch? ?? dinh d??ng không h?p lý

+ Nh?n ?n c?ng là m?t nguyên nhân d?n ??n béo phì

+ Ng??i b? m?t ng?, ho?c ng? quá ít

+ Ph? n? b? thay ??i n?i ti?t t?

+ Ph? n? sau sinh

+ Môi tr??ng ô nhi?m

+ Di truy?n

Nguyên lý gi?m cân c?a b? ba herbalife gi?m cân c? b?n

Herbalife gi?m cân c? b?n giúp h? tr? cân b?ng và ?n ??nh dinh d??ng h?p lý trong b?a ?n, b? sung vitamin và khoáng ch?t hoàn ch?nh giúp các tê bào trong c? th? kh?e m?nh ??ng th?i không cung c?p ch?t béo ?? c? th? s? d?ng ch?t béo t? các l?p m? th?a d??i da s?n sinh ra n?ng l??ng giúp c? th? ho?t ??ng.

B? s?n ph?m herbalife gi?m cân c? b?n g?m nh?ng s?n ph?m :

+ Herbalife F1

+ B?t protein herbalife

+ Multivitamin Herbalife

Ngoài nh?ng s?n ph?m trong b? herbalife gi?m cân c? b?n các b?n có th? s? d?ng k?t h?p thêm s?n ph?m trà th?o m?c cô ??c herbalife, cell u loss, cell activator ?? h? tr? gi?m cân t?t h?n.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.