VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-09-2019, 02:33 AM
orchidspade0 orchidspade0 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 24
An V??ng Villa D??ng N?i: 5 lý do ??u t? vào c?n bi?t th? c?nh m?t ???ng l?n

Thu?n nhân th? ?? ?, cho thuê ???c giá, khan hãn h?u theo th?i gian... là ?u ?i?m c?a nh?ng c?n An V??ng Villa D??ng N?i n?m ? m?t ???ng l?n làm cho các nhà ??u t? quan tâm.
T?a l?c t?i tr?ng ?i?m Khu t?nh thành D??ng N?i (Hà ?ông, Hà N?i), ngay ?i?m giao c?t gi?a ???ng Ngô Thì Nh?m và Lê Quang ??o m? r?ng, An V??ng Villa mang 5 l?i th? vàng kích thích nhà ??u t? d?c h?u bao vào nh?ng c?n vi la m?t ???ng l?n.
V? trí lý t??ng c?a An V??ng Villa D??ng N?i khi n?m t?i m?t ???ng to và Công viên Thiên V?n h?c??u tiên, An V??ng Villa D??ng N?i n?m ngay m?t ti?n là ???ng Lê Quang ??o và Ngô Thì Nh?m t?o ph? bi?n l?i ích cho ng??i s? h?u. V? l?i th? giao thông, t? d? án c? dân s? h?u th? ?i l?i d? dàng ??n khu v?c tr?ng ?i?m Th? ?ô b?ng ?a d?ng h??ng khác nhau nh? tuy?n Ngô Thì Nh?m n?i s? h?u T? H?u – Lê V?n L??ng – vòng ?ai 3; tuy?n Lê Quang ??o kéo dài ??n trung tâm M? ?ình… V? l?i th? sinh ho?t, ch? trong bán kính kho?ng 500m, c? dân t?i ?ây v?i th? k?t n?i ngay t?i h? th?ng tr??ng h?c qu?c t? VIS, JIS; tr?ng ?i?m th??ng nghi?p Aeon Mall Hà ?ông; công viên Thiên V?n h?c r?ng 12ha….

Th? hai, bi?t th? An V??ng Villa D??ng N?i có ti?m n?ng th??ng m?i khá l?n. V?i m?t ???ng l?n r?ng 40m, ko ch? s? h?u ng??i mua t?i khu t?nh thành mà còn l??ng khách vãng lai khi ??i r?t th? Aeon Mall ?i vào ho?t ??ng vào tháng 12/2019 t?i ?ây. Khi v?i các vi la này, ch? nhà s? h?u th? dùng ?? m? ??a ch? buôn bán tr?c ti?p, m? hàng ?n, quán cà phê, hi?u qu?n áo... ho?c cho thuê m?t b?ng kinh doanh.

Th? ba, vi la An V??ng Villa là m?u s?n ph?m l?u gi? c?a c?i ?n ??nh vì ch?ng ???c tr??t giá và l?m phát. ??c thù c?a thành ph? Vi?t Nam là xung quanh nhà ph? m?t ti?n luôn hình thành các khu dân c? s?m u?t. Vì th? giá tr? An V??ng Villa ???c tích l?y d?n theo n?m tháng s? h?u quy lu?t chung là l?y ti?n theo th?i gian.

Th? t?, giá tr? ??a tô c?a An V??ng Villa t?ng m?nh nh? tính khan hi?m lúc mang v? trí m?t ???ng l?n. Do giai ?o?n th? thành hóa m?nh m?, nhà cao t?ng m?c lên ngày 1 ?a d?ng và v?i xu th? l?n l??t d?n nhà ph?i ch?ng t?ng b?t bu?c vi la v?i m?t ti?n th??ng ko t?ng s? l??ng, th?m chí mang th? b? thu h?p d?n theo th?i gian.

Th? n?m, hi?n nay, An V??ng Villa D??ng N?i ?ang v?n d?ng chính sách ?u ?ãi h?p d?n. C? th?, ng??i dùng ???c t?ng s? ti?n t?n có giá tr? lên ??n 1,4 t? ??ng khi giao t? t?u bán thành công. Bên c?nh ?ó, nhi?u chính sách ?u ?ãi v? thanh toán tr??c h?n c?ng ???c v?n d?ng cho các b?n c?a An V??ng Villa trong ??t này. ??c bi?t h?n, hi?n qu? hàng c?a các vi la mang m?t ???ng l?n t??ng ??i ?a d?ng có di?n tích t? 170 – 400m2. Nh? v?y, ng??i dùng v?i nhi?u c? h?i l?a s?m các c?n bi?t th? ?ng ý.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:59 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.