VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-07-2017, 09:45 AM
Nguyenhainam01
Guest
 
Posts: n/a
Xem h??ng nhà b?p h?p phong th?y theo tu?i v? hay tu?i ch?ng m?i ?úng ?

Trong xã h?i bây gi? công vi?c làm nhà, b?p, khai tr??ng c?a hàng ho?c mua xe... Thì chúng ta v?n r?t quan tâm v? xem phong th?y. Vi?c ?i?u hòa các y?u t? tác ??ng t?i phong th?y s? giúp cho cu?c s?ng c?a b?n nh?ng v?n taì và luôn g?p thu?n l?i trong làm ?n và trong các m?i quan h?. Bài vi?t hôm nay s? ?em ??n cho các quý v? phong th?y nhà b?p nên xem h??ng b?p theo tu?i ch?ng hay tu?i v? và xem ngày ??t b?p ph?c v? vi?c phong th?y nhà b?p.

Phong th?y trong l?nh v?c thi?t k? phòng b?p

Theo tr??ng phái Bát Tr?ch v? phong th?y thì h??ng nhà - h??ng ban th? - h??ng b?p ??u l?y theo h??ng h?p v?i tu?i c?a ng??i ch?ng trong gia ?ình và ng??i ph? n? s? không li?n quan gì ??n v?n ?? phong th?y c?a gia ?ình. Nh?ng Ông bà ta luôn có câu "?àn ông coi nhà, ?àn bà coi b?p" xu?t phát ? quan ni?m này cho th?y rõ r?ng ? vi?c làm nhà thì c?n c? tu?i c?a ng??i ?àn ông trong gia ?ình ?? ch?n l?a h??ng c?a ngôi nhà còn ? vi?c ch?n h??ng b?p thì c?n c? tu?i c?a ng??i ph? n? trong gia ?ình. V?y quan ni?m nào m?i là ?úng ?? ch?n h??ng b?p h?p phong th?y chúng ta hãy cùng theo dõi phân tích d??i ?ây

>>> B?n có th? xem thêm ch?n ngày t?t mua xe ?? g?p nhi?u ?i?u may m?n

Th? nh?t là: V? tín ng??ng b?p là v? trí ng? tr? c?a v? th?n b?p hay là Táo Quân. Mà Táo Quân thì ?âu có tu?i c? th? nào ?? coi h??ng, không l? l?i l?y tu?i c?a ng??i d??ng ?? coi? r?i nh?ng tr??ng h?p b? ?? nhà cho con cho cháu ??i sau n?u 0 h?p tu?i thì l?i ph?i chuy?n h??ng b?p ?

Th? hai là: V? ch?n h??ng b?p theo tu?i v?, ngày x?a ?àn ông n?m thê b?y thi?p bi?t ch?n theo tu?i c?a v? nào? ng??i ??c thân thì sao có c?n c? coi h??ng b?p.V? xã h?i ngày naynhi?u gia ?ình l?i là ng??i ?àn ông n?u b?p hay có ng??i làm thuê làm b?p thì làm th? nào ch?n h??ng b?p theo tu?i ng??i ph? n?

Th? ba là: B?p là 1 ph?n trong t?ng th? h? th?ng c?a c?n nhà. Vì v?y không th? làm h??ng b?p theo tu?i c?a v? hay ch?ng mà ph?i xây h??ng b?p phù h?p v?i phong th?y c?a ngôi nhà.

Nh? v?y bài vi?t ?ã gi?i thích v? cách xem h??ng b?p hi v?ng các b?n tham kh?o và rút ra ???c kinh nghi?m xem h??ng b?p h?p phong th?y nh?t. ?? ph?c v? trong l?a ch?n làm nhà b?p, b?p quý v? th? tham kh?o xem ngày hoàng ??o 6/2017 ?? xem nh?ng ngày t?t kh?i hành cho công vi?c c?a mình.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-01-2018, 02:22 PM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 235
Re: Xem h??ng nhà b?p h?p phong th?y theo tu?i v? hay tu?i ch?ng m?i ?úng ?

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22
Reply With Quote
  #3  
Old 06-01-2018, 02:34 PM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 235
Re: Xem h??ng nhà b?p h?p phong th?y theo tu?i v? hay tu?i ch?ng m?i ?úng ?

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22
Reply With Quote
  #4  
Old 08-02-2018, 10:17 PM
muazuicom22 muazuicom22 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 41
Re: Xem h??ng nhà b?p h?p phong th?y theo tu?i v? hay tu?i ch?ng m?i ?úng ?

Bán website diaocdanang24h.com

Tu?i ??i tên mi?n diaocdanang24h.com 06-2015 ??n nay ( 3 n?m )

Do có tu?i ??i khá lâu nên thích h?p cho các b?n làm SEO ho?c phát tri?n th??ng hi?u công ty

Bao g?m: tên mi?n + website ?ang ho?t ??ng ?n ??nh + hosting pro 5GB không gi?i h?n b?ng thông. T?t c? còn th?i h?n 1 n?m

Thanh toán xong s? dc chuy?n giao admin web trong 5 phút, ??i thông tin chính ch? s? h?u tên mi?n c?a b?n, và cung c?p mã key ?? ??i nhà qu?n lý tên mi?n khác ( qua pavietnam, qua matbao ... ) n?u b?n c?n

Giá: 5,900,000 ? ( n?m tri?u chín tr?m ngàn ??ng ) ( không tr? giá )

Tài kho?n thanh toán: thietkewebchuyen.com/phuong-thuc-thanh-toan.html

Thông tin thêm liên h?:
0934 150 770 Zalo – 0978 106 552 Zalo – hohoanganh20588 @gmail.com –ThietKeWebChuyen.Com
Reply With Quote
  #5  
Old 12-11-2018, 08:18 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Xem h??ng nhà b?p h?p phong th?y theo tu?i v? hay tu?i ch?ng m?i ?úng ?

Nhà c?p 4 ??p m?i xây vào ? ngay, g?m 1 phòng ng?, 1 phòng khách, 1 nhà b?p, 1 WC
Di?n tích 4.6m x 22m
Di?n tích công nh?n là 72.2m
Có v? trí t?i ???ng TL41, ph??ng Th?nh L?c, Qu?n 12, TpHCM. V?i khu hi?n h?u dân c?
Giá ra ?i nhanh 3 t? 250 tri?u ( Hoa h?ng cho anh em môi gi?i 30 tri?u )
Liên h? chính ch? cô H?ng 0848 685 584
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.