VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-17-2019, 09:41 PM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 68
giá vách ng?n phòng b?ng th?ch cao qu?n 3

vách ng?n th?ch cao giá r? t?i hà n?i qu?n 3


M?t ?i?u tuy?t v?i khi l?p ??t làm vách ng?n th?ch cao phòng ng? là nó r?t r?. Không có tài li?u nào s? phá s?n b?n. ?ây là th? ??n gi?n: gi?y, th?ch cao, kim lo?i, ?c vít và m?t s? d?i nh?a.

B?n có th? xé t??ng th?ch cao ho?c th?ch cao / lath hi?n có trong m?t c?n phòng và dán l?i t??ng v?i giá r?. Chi phí này th?m chí các y?u t? trong các d?ng c? vách th?ch cao c?a b?n nh?ng không cách ?i?n ho?c ch?y ?i?n. xây nhà b?ng t??ng th?ch cao Huy?n C?n Gi?


Th?t là m?t c?m giác tuy?t v?i khi có nh?ng b?c t??ng hoàn toàn m?i trong m?t c?n phòng mà tr??c ?ó b?n ch? có t?m th?ch cao ?? nát ho?c t?m t??ng b? m?c, ch?y x?. nh?ng b?n c?n là n?m m?c ??n gi?n.

Vách th?ch cao th??ng ???c g?i là vách ván giá r?, và có r?t ít lý do t?i sao nó ph?i ??t.

kiên c?, n?u b?n mua m?t san pham ??c bi?t nh? vách th?ch cao siêu nh? ho?c vách th?ch cao cách âm (th??ng hi?u ??i di?n: QuietRock), b?n có th? mong ??i ph?i tr? nhi?u ti?n h?n.

Nh?ng ngay c? nh?ng v?t li?u ??t ti?n h?n, khi b?n ?i xu?ng, ch? là th?ch cao k?p gi?a hai l?p


Cho ??n khi m?t s? thiên tài phát minh ra m?t cách t?t h?n, s?ch h?n, nhanh h?n ?? n?i các m?nh vách th?ch cao và che l?p các l? h?ng, chúng ta b? m?c k?t v?i h?p ch?t chung.

Pejorively g?i là "bùn" công c? này ???c tr?n s?n trong b?n nh?a ho?c khô trong túi gi?y. ??ng gi?m thi?u m?c ?? lý t??ng c?a n??c tr?n vào h?p ch?t chung c?a b?n; tr?n bùn chính xác có th? khó kh?n cho DIYers. s?n vách th?ch cao qu?n 1


N?u b?n ch? c?n m?t ho?c hai phòng, b?n s? th?y thu?n l?i khi mua bùn tr?n s?n; tùng ti?m chi phí là không ?? ?? ??m b?o tr?n l?n các h?p ch?t khô.vách th?ch cao phòng ng? qu?n 9

Và n?u b?n mu?n có ???c m?t chút huy?n ?o, h?p ch?t ít b?i s? làm gi?m ?áng k?, m?c dù không lo?i b? ???c nh?ng ?ám mây b?i t??ng khô c? ?i?n s? bò ??n t?n phía ??i di?n c?a ngôi nhà. Nó có giá kho?ng g?p ?ôi so v?i bùn th??ng nh?t, nh?ng nó ?áng giá.

Các b?ng ???c s? d?ng ?? tham gia các t?m vách th?ch cao. ???c nhúng trong bùn, nó t?o thành m?t k?t n?i c?ng sau khi bùn ?ã khô. ?i?u t?t nh?t v? nó, ?ó ch? là t? gi?y có ngh?a là nó r?. N?u b?n ngh? r?ng b?ng gi?y không m?nh, b?n ?ã sai. Ch? c?n th? phá h?y m?t b?c t??ng c? ???c n?i b?ng b?ng gi?y nhúng vào bùn: b?n s? th?y r?ng các kh?p c?ng m?nh nh? chính vách th?ch cao.
Các b?ng gi?y ph?c v? ?? tham gia các các k?t n?i, ngo?i tr? m?t k?t n?i.vách th?ch cao phòng ng? qu?n 6


Mông n?i hai t?m (hai ??u ph?ng, không thon).
N?i hai t?m mà m?i t?m có m?t ??u thon.
Góc trong.

B?ng gi?y không ???c khuyên dùng cho các góc bên ngoài (xem bên d??i, Bên ngoài góc h?t).
S?i th?y tinh so v?i b?ng gi?y

Ngoài ra, n?u b?n mu?n tiêu pha nhi?u h?n m?t chút, b?ng s?i th?y tinh ph?ng cung ?ng m?t liên k?t siêu m?nh và, ?i?u t?t nh?t c?a nh?ng, nó t? tuân th?. B?ng gi?y ?? xu?t b?n th? nh?t ph?i n?m xu?ng m?t l?p bùn m?ng ?? b?ng dính dính l?i. Nh?ng Fibatape ?ã có m?t m?t sau dính.

?i?m hay c?a trò ch?i này ngoài vi?c lo?i b? m?t b??c trong quy trình ?, ?ó là b?ng n?m trên m?t t?m ván ph?ng hoàn h?o. V?i b?ng gi?y, có c? h?i nhúng nó vào bùn s?n, kém m?n màng.


V?i nh?ng b?c t??ng, b?n có góc trong ho?c ngoài. Các góc bên trong có th? ???c hình thành b?ng b?ng gi?y. B?ng gi?y nhúng d? dàng b? s?t m? khi va ch?m m?nh. Các góc bên ngoài d? b? ?ình công. Di chuy?n m?t m?nh ?? n?i th?t, ho?c th?m chí ?ánh vào góc b?ng c?c cà phê, có th? ?? ?? chip góc. ?ó là lý do t?i sao b?n s? d?ng h?t góc.
Làm th? nào góc h?t trú t?i

Bí m?t ??ng sau h?t góc là c?nh ngoài cùng c?a góc ngoài c?a b?n là m?t v?t li?u ch?ng h? là h?p ch?t vách th?ch cao. Tùy thu?c vào lo?i h?t góc b?n ch?n, c?nh ngoài cùng là kim lo?i ho?c nh?a. Khi ???c s?n, quá trình chuy?n t? góc kim lo?i / nh?a sang h?p ch?t chung s? bi?n m?t.

C?i t?o m?t ngôi nhà ???c xây d?ng tr??c nh?ng n?m 1980? B?n có th? b?t g?p nh?ng chi?c ?inh g?n t??ng th?ch cao vào ?inh tán. Ngay c? khi b?n không phá ?? các b?c t??ng, b?n có th? nh?n th?y nh?ng "cái ?inh" ??c bi?t ?ó: nh?ng vòng tròn nh? nhô lên s?n, ch? ?? xa ?? gây khó ch?u.

?ây là lý do ??ng sau vít vách th?ch cao. Móng tay b?t ra; ?c vít không. Hãy kiên c? r?ng ?c vít c?a b?n là m?t s?i thô, không ph?i là s?i t?t, cho ?? bám v?ng ch?c trong ?inh tán g?. Xác nh?n r?ng các ?c vít này ???c ph? ph?t-pho ?? ch?ng ?n mòn. M?t chi?u dài t?t là 1 5/8 inch cho vách th?ch cao dày 1/2 inch ho?c 5/8 inch.

Mua ch? m?t pound, ?? b?t ??u, ?? ??m b?o r?ng b?n và các ?c vít ??c bi?t này k?t h?p t?t v?i nhau. N?u b?n thích chúng, sau ?ó mua v?i s? l??ng l?n. N?u không, b?n s? b? m?c k?t v?i h?p ?c vít 25 lb b? h?ng mà liên h? s? ch?i t? l?y l?i.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.