VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-28-2019, 05:36 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
B? S?a Gi?m Cân Herbalife

B? 3 s?a herbalife c? b?nchính hãng giá c?nh tranh ???c r?t nhi?u ng??i tin dùng s? d?ng ?? t?ng gi?m cân n?ng và b? sung dinh d??ng t?ng c??ng s?c kh?e, s?c ?? kháng.

Dinh d??ng S?a b?t gi?m cân[/i][/b],Herbalife F1 + F2+ PPP g?m 3 s?n ph?m: H?n H?p Dinh D??ng Công Th?c 1 (herbalife F1), vitamin công th?c 2 (herbalife F2) và th?c ph?m ?n kiêng protein (herbalife PPP) có th? dùng nh? S?a ?n kiêng lý t??ng v?i 19 vitamin thi?t y?u, khoáng ch?t, và các thành ph?n dinh d??ng, có nhi?u mùi v? th?m ngon, giúp ki?m soát cân n?ng, ki?m soát c?n ?ói, t?ng c??ng s?c kh?e cho x??ng, da và tóc.

B? 3 s?n ph?m c? b?n Herbalife


B? nâng cao 4 s?n ph?m

S?n ph?m h?n h?p dinh d??ng Công Th?c 1 có 4 mùi v?: Dâu, Vanilla, Chocolate và bánh quy kemTh?c ph?m ?n kiêng Herbalife là dòng s?n ph?m ?i ??u trong vi?c s?n xu?t các s?n ph?m dinh d??ng và ki?m soát cân n?ng t?t nh?t trên th? gi?i, Herbalife ???c bi?t ??n nh? hi?u qu? c?a s?n ph?m trong l?nh v?c herbalife t?ng cân, herbalife gi?m cân, herbalife t?ng s?c ?? kháng. S?n ph?m Herbalife không ph?i là thu?c mà là m?t lo?i th?c ph?m dinh d??ng v?i 4 v? ch? y?u là Herbalife Dâu, Vanilla, Chocolate và Bánh quy kem

H??ng d?n s? d?ng

1. Ch? ?? gi?m cân

- Pha 2 tthìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c ( hoa qu?, s?a ??u, s?a t??i không ???ng...) dùng ngày 2 l?n thay th? cho b?a ?n sáng và b?a t?i, b?a tr?a ?n bình th??ng

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau các b?a ?n (sáng, tr?a, t?i)

- Khi dùng ? ch? ?? gi?m cân nên k?t h?p dùng Trà Th?o M?c cô ??c Herbalife

2. Ch? ?? t?ng cân

- Pha 2 thìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c dùng ngày 3 l?n sau các b?a ?n

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau 3 b?a ?n

- Khi dùng ? ch? ?? t?ng cân nên k?t h?p dùng v?i Lô H?i Th?o M?c cô ??c

3. Ch? ?? b? sung dinh d??ng giúp kh?e m?nh

- Pha 1 thìa F1 + 1 thìa PPP dùng 1 ho?c 2 l?n trong ngày sau b?a ?n ho?c thay th? cho b?a ?n ph?

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày( sáng tr?a t?i)

$Link$

Last edited by chichi115; 08-18-2019 at 11:06 PM..
Reply With Quote

  #2  
Old 09-21-2019, 04:17 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Thu?c c??ng d??ng th?o d??c Tibet Babao r?ng nâu ?i?u tr? s? kém c??ng c?ng c?a “C?u Bé”. Thu?c sinh lý nam th?o d??c Tibet Babao r?ng nâu là dòng s?n ph?m ???c chi?t xu?t t? tám lo?i th?o d??c quý c?a Tây T?ng và t? hàng ch?c loài ??ng th?c v?t quý b?i s? h?p tác c?a Qu?n tr? y h?c c? truy?n H?ng Kông và Công Ngh? Sinh H?c B?nh Vi?n Truy?n Th?ng Tây T?ng Co, Ltd.

Các thành ph?n th?o d??c ?ông y bên trong Tibet Babao tây t?ng ( C??ng d??ng r?ng nâu ) giúp nhanh chóng t?ng c??ng l?u thông máu vào th? hang d.??ng v.?t nam gi?i thúc ??y quá trình c??ng d??ng và kéo dài th?i gian quan h? t.ình d.?c, ??ng th?i nó c?ng làm cho d??ng v?t to h?n nhi?u. Thành ph?n thu?c c??ng d.??ng ?ông y có th? tác d?ng nhanh chóng ?? tr? nên m?nh m? h?n và t?ng c??ng ch?t l??ng tinh d?ch.

Thu?c t?ng c??ng d.??ng Tibet Babao ???c chi?t xu?t t? 100% t? thiên nhiên nên không có b?t k? ?nh h??ng nào ??n th?n hay m?t m?i sau khi sinh ho?t t.ình d.?c. Th?o d??c có th? gi? hi?u qu? lâu dài trong nhi?u ngày nên nó là cách ch?m sóc s?c kh?e lý t??ng cho nam. M?t ?i?m n?i b?t c?a thu?c c??ng d.??ng dành cho ng??i y?u sinh lý là không có tác d?ng ph? hay ph? thu?c thu?c sau khi dùng.

Công d?ng chính c?a Thu?c t?ng c??ng d.??ng th?o d??c Tibet Babao r?ng nâu:

+ Làm cho th?n và c?t ngày càng m?nh m?.
+ T?ng c??ng d.??ng khí và kích thích lu?ng khí l?c vô hình luân chuy?n thông su?t kh?p c? th?.
+ B?i b? và làm t?ng kích th??c d.??ng v.?t.
+ C??ng d.??ng d?ng mãnh.

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 10-10-2019, 04:32 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Viên U?ng Best Slim Collagen

Viên u?ng gi?m cân Best slim collagen[/b] không nh?ng thúc ??y trong quá trình ??t cháy l??ng m? th?a làm c? th? s?n ch?c mà gi? ?ây s?n ph?m còn có th? giúp s?c kh?e c?a b?n t?t h?n r?t nhi?u, quá trình trao ??i ch?t t?t giúp b?n gi?m cân thân hình v?a ??p không b? ch?y x?. H?n n?a, Best Slim Collagen không gây b?t k? tác d?ng ph? nào trong quá trình s? d?ngS? d?ng Best Slim Collagen th??ng xuyên có th? giúp b?n gi?m ngay 4-5kg sau 4 tu?n không c?n ?n kiêng mà hoàn toàn không gây ra b?t c? tác d?ng ph? nào ?nh h??ng ??n s?c kh?e. ??c bi?t khi ?ã ??t ???c cân n?ng nh? mong mu?n và ng?ng s? d?ng thì không gây t?ng cân nh? các lo?i thu?c gi?m cân khác trên th? tr??ng. N?u b?n là ng??i th??ng xuyên ph?i ?n nhi?u nh?ng l?i ít v?n ??ng thì Best Slim Collagen là ng??i b?n ??ng hành không th? thay th? ?? luôn ??m b?o và ng?n ng?a tình tr?ng t?ng cân không ki?m soát, béo phì.

Nh?ng thành ph?n chính có trong viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen:


 • Apple cider vinegar (Gi?m táo): 990mg
 • Fatty acid salts (Mu?i axit béo): 10mg
 • Belaunja extract (Chi?t xu?t Belaunja): 300 mcg
 • Poria (Ph?c linh): 100mcg
 • Collagen: 150mcg
 • Irvingia gabonensis (Xoài Châu Phi): 120mcg
 • Lotus leaf extract (Chi?t xu?t Lá sen): 90mcg
 • Ph? li?u: Gelatin: 180mg, ???ng Maltodextrin: 40mg v?a ?? 1 viên.


Tác D?ng gi?m cân m?nh m? c?a Best Slim Collagen

Best Slim Collagen s? giúp b?n s? h?u m?t thân hình thon g?n, tr? trung và ??y s?c s?ng, cho b?n c?m giác tho?i mái, t? tin v? vóc dáng.

Collagen Best Slim USA làm tan m? th?a trong c? th? b?ng cách ??t cháy m? t? t? và làm cho c? th? có kh? n?ng t? tiêu hao m? th?a. S?n ph?m gi?m cân Best Slim Collagen không ??y nhanh quá trình ??t cháy m? ?? gi?m cân 1 cách nhanh chóng mà chú tr?ng gi?m cân an toàn hi?u qu?

Bên c?nh quá trình ??t cháy m?, viên gi?m cân Best Slim Collagen còn phân gi?i ??c t? trong t?ng t? bào c?a c? th? giúp lo?i th?i ??c t? và khí gas d? th?a trong bao t?, t?y s?ch mùi hôi qua ???ng mi?ng.

Ngoài ra, nh? có các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên nên giam can Best Slim Collagen còn giúp c? th? b?n ch?ng l?i quá trình lão hóa, làm t?ng s?c c?ng b? m?t, giúp da m?n màng t??i tr?, mang ??n cho b?n 1 thân hình thon g?n tr? trung.


Cách s? d?ng viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen ??t hi?u quá nh?t:

- M?i ngày s? d?ng 1 viên gi?m cân Collagen Best Slim 30 phút tr??c khi ?n sáng.

- U?ng th?t nhi?u n??c l?c trong ngày (t?i thi?u 2 - 3 lít)

- Kiêng trà, cafe, bia r??u

- Ch? ?ô ?n h?p lý ?n ít d?n khi ??n cu?i ngày, h?n ch? ?n sau 7h t?i, t?p th? d?c s? giúp gi?m cân nhanh h?n và c? th? kh?e m?nh, máu lên não ??u ??n giúp gi?m ?au ??u.

- Khi gi?m t?i cân n?ng phù h?p, b?n không nên d?ng s? d?ng s?n ph?m ??t ng?t mà b?n hãy nên u?ng cách nh?t thu?c 2 ngày / 1 viên trong th?i gian ng?n n?a ?? cho th? d?n ?n ??nh, r?i m?i d?ng h?n thì b?n không lo b? lên cân l?i và an toàn cho s?c kh?e.

- C?ng c?n l?u ý sau khi ?ã ??t cân n?ng mong mu?n thì không nên ?n quá tho?i mái mà nên ?n ?i?u ?? khoa h?c, ?n ít ch?t béo, nhi?u rau xanh.


Thông tin chi ti?t s?n ph?m Best Slim Collagen USA

 • Lo?i s?n ph?m: Th?c ph?m ch?c n?ng
 • Nhà s?n xu?t: T?p ?oàn America Nutrition Hoa K?
 • D?ng bào ch?: Viên bao phim
 • Quy cách s?n ph?m: H?p 1 l? x 40 viên$Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 10-19-2019, 03:40 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Herbalife F1 là s?n ph?m nh? th? nào? s? d?ng vì m?c ?ích gì? Herbalife f1 là s?n ph?m ki?m xoát cân n?ng, ?ây là m?t trong nh?ng s?n ph?m ch? ??o c?u t?p ?oàn Herbalife

Th?c ph?m ki?m soát cân n?ng Herbalife F1 b?a ?n lành m?nh (Healthy Meal). ?ây là s?n ph?m then ch?t c?a b? s?n ph?m n?i ti?ng c?a T?p ?oàn herbalife g?mB? 3 gi?m cân c? b?n gi?m cân và m?t s? s?n ph?m khác.

Herbalife F1 - Th?c ph?m ch?c n?ng h?n h?p công th?c 1:

+ B?a ?n lành m?nh có ??n 21 lo?i vitamin, khoáng ch?t, th?o d??c và ch?t dinh d??ng c?n thi?t.

+ 9g protein và ch?t x? nên healthy meal r?t có l?i cho s?c kh?e giúp h? tr? ki?m soát cân n?ng làm ??p da.

+ 3 h??ng v? th?m ngon c?a healthy meal: h??ng vani Pháp, Chocola Hà Lan, bánh quy kem và dâu tây

+Herbalife F1 không ch?a cholesterol, không ch?a ch?t béo.

+ Nuôi d??ng c? th? b?ng cách cung c?p ch?t dinh d??ng cho t? bào.

- Herbalife F1 còn là m?t th?c ph?m ch?c n?ng hoàn toàn chi?t xu?t th? ??u nành r?t t?t cho ng??i b? ti?u ???ng, giúp gi?m l??ng ???ng trong máu ho?c m? máu m?t cách ?áng k?; các b?nh v? tim m?ch, tiêu hóa , gout... Nó giúp cho nh?ng b?nh nhân này không b? thi?u ch?t trong quá trình kiêng khem c?a b?nh.

- ???c ch? bi?n ?ông khô ? nhi?t ?? -150o C nên gi? ???c t? l? ??m cao, nhi?u vi ch?t dinh d??ng và các axit amin. N?u u?ng ?? t?ng cân thì nên ?n b? sung, tr? con thì nên pha chung v?i s?a. Còn ?? gi?m cân thì ?n thay th? các th?c ?n khác vì nó nghèo calorie.

?? quá trình ki?m soát cân n?ng ???c t?t h?n chúng ta nên s? d?ng thêm các s?n ph?m : Herbalife protein power, Lô h?i th?o m?c cô ??c

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.