VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Làm Quen

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-10-2018, 11:48 PM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 72
Dvu làm ?i?n n??c qu?n 3,

Tìm th? s?a ?i?n n??c, làm ?i?n n??c, s?a ?ng n??c t?i nhà,s?a ?i?n t?i nhà qu?n 4, Huy?n Bình Chánh , Q.3, Q.4, qu?n Tân Phú, Q.6, Qu?n 7, Qu?n 8, Qu?n 9, QU?N 10, Q.11, Q.12, Qu?n Tân Bình, Tân Phú, Q. Bi?nh Tân, Q.Phu? Nhuâ?n, Qu?n Gò V?p, H. C? Chi, Bi?nh Tha?nh, Quâ?n Thu? ???c, H. Nhà Bè, H. Hóc Môn, Bi?nh Cha?nh,TP HCM

Th? s?a ?i?n n??c qu?n 9 chuyên nh?y aptomat, ch?p cháy ?i?n, m?t ?i?n, rò r? ?i?n, m?t pha. Kh?c ph?c m?i s? c? v? n??c nh? : không có n??c c?p, thông t?c lavabo – b?n c?u - ?ng thoát sàn nhà t?m và sân th??ng ,thay các thi?t b? v? sinh. Nh?n l?p ??t, s?a ch?a b?o trì các thi?t b? v? ?i?n n??c. Thông t?c ???ng ?ng n??c, lavabol, thi?t b? v? sinh Nh?n s?n l?i nhà c?a s?t, ngói mái nhà trong d?p t?t ??n, ……. S?a ch?a ch?ng th?m chuyên nghi?p, có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c ch?ng th?m nhà : ch?ng th?m sàn nhà, sân th??ng, tollet, vách t??ng, mái tôn Thay th?, s?a ch?a, l?p ??t máy b?m n??c giá r? t?i nhà

?ã h?n 10 n?m ?ang ? và h? tr? bà con t?i TPHCM nên chúng tôi th?u hi?u nh?ng khó kh?n c?a khách hàng khi c?n ??n m?t d?ch v? : Nhanh chóng, chuyên nghi?p, uy tín, th? tay ngh? cao, giá gi? và b?o hành ?úng th?i h?n.

S?a ?i?n n??c Nhà Xanh ?ã m? nhi?u chi nhánh t?i các qu?n TPHCM nh? qu?n 7 qu?n Gò V?p Huy?n Nhà Bè qu?n 4 qu?n 9 qu?n 2 và các ??a bàn lân c?n Bà R?a - V?ng Tàu ?i?n Biên ??ng Nai. Chúng tôi luôn ??t ra tiêu chí rõ ràng khi ph?c v? : Luôn mang l?i s? hài lòng cho m?i nhà v?i ch?t l??ng ph?c v? c?ng nh? gi?m thi?u t?i ?a chi phí.

B?t c? khi nào b?n c?n hãy g?i ngay cho th? s?a ?i?n n??c giá r? chúng tôi ?? ???c ti?p nh?n, t? v?n và báo giá hoàn toàn mi?n phí và s?a ch?a nhanh nh?t có th?.

chúng tôi là m?t ??n v? có th? ?áp ?ng nhu c?u c?a q.khách t? ch?t l??ng ??n chuyên môn l?n giá c?. Chúng tôi có th? mang l?i cho quý khách m?t d?ch v? v?i phong cách ph?c v? chuyên nghi?p.

V?i quy trình chu?n v? cung c?p d?ch v?, ch?t l??ng luôn ?i ??u và ??i ng? nhân viên có tay ngh?, nhi?t tình, chúng tôi t? tin mang l?i cho q.khách m?t d?ch v? hoàn h?o ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a các khách hàng 24/24.

Chúng tôi có ??i ng? th? s?a ch?a ?i?n n??c t?i ???ng C?ng Hòa, ???ng Lê V?n S?, ???ng Ph?m V?n Hai, ???ng Tr??ng S?n, ???ng Tr?nh ?ình Tr?ng, ???ng Nguy?n Tr?ng Tuy?n, ???ng Bàu Cát, ???ng Hoàng V?n Th?, ???ng B?ch ??ng, ???ng Ph?m V?n B?ch,...

D?ch v? s?a ?i?n n??c t?i ???ng Lý Th??ng Ki?t, ???ng L?c Long Quân, ???ng Phan Huy Ích, ???ng Tr??ng Chinh, ???ng Tân S?n Nhì, ???ng Tân K? Tân Quý, ???ng Ph? Quang, ???ng Nguy?n Tr?ng Tuy?n, ???ng Nguy?n Thái Nguyên, ???ng Hoàng Hoa Thám, ???ng Cách M?ng Tháng Tám, ???ng Bành V?n Trân,... và nhi?u tuy?n ???ng khác t?i ??a bàn.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.