VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Software Tutorial

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-08-2018, 01:23 AM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

[url=https://www.linkedin.com/pulse/thu%E1%BB%91c-x%C6%B0%C6%A1ng-kh%E1%BB%9Bp-malaysia-tuy%E1%BA%BFt-li%C3%AAn-phong-th%E1%BA%A5p-saurean-s%E1%BB%A9c-khoe?articleId=6417633593106976768#comments-6417633593106976768&trk=prof-post]Tuy?t liên phong th?pSAUREAN FONG SEP LIN có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p tr? phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, viên x??ng kh?p, thoái hóa x??ng, gai ?ôi c?t s?ng d?n ??n ch?ng ?au nh?c.Giá bán : 180.000 vn?/ h?pB?t c? ai c?ng có th? m?c các b?nh v? x??ng kh?p, b?nh x??ng kh?p th??ng có ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?n và các kh?p x??ng. Khi các x??ng và s?n b? ?n mòn s? làm gi?m t?c ?? v?n ??ng, có th? làm m?t kh? n?ng nâng ?? và ho?t ??ng ban ??u c?a các kh?p.

Ai c?ng có th? m?c ch?ng b?nh v? x??ng kh?p nh?: viêm kh?p, th?p kh?p, viêm ?a kh?p...??c bi?t là ng??i già. M?t s? ng??i tr? tu?i c?ng m?c ph?i các c?n b?nh này do l?i s?ng không khoa h?c. ?i?u này ?ã gây ?nh h??ng không nh? ??n ch?t l??ng cu?c s?ng và công vi?c.

Chúng tôi xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng s?n ph?m : Tuy?t liên phong th?p. L?y thành ph?n chính là loài hoa tuy?t liên tr?ng trên ??nh núi Thiên S?n tuy?t ph? t?i t?nh Tân C??ng, Trung Qu?c. Hoa Thiên s?n tuy?t liên ???c các th?y thu?c ?ông y ví nh? " B?o b?i gi?a tr?i ??t", r?t giàu axitamin, protein ...có kh? n?ng t?ng c??ng h? mi?n d?ch, tr? ?au nh?c m?i, th?p kh?p...

?u ?i?m c?a Tuy?t liên phong th?p là có ch?a ngu?n g?c t? th?o d??c hoàn toàn t? nhiên, r?t quý hi?m, ?ã ???c ?ông y áp d?ng t? ngàn n?m nay. ??c bi?t, s?n ph?m này ?ã ???c ?ông y công nh?n là s?n ph?m h? tr? ch?a b?nh phong th?p, gout hi?u qu?. Tuy nhiên, s?n ph?m có th? mang l?i m?t s? tác d?ng ph? n?u nh? ng??i s? d?ng mua ph?i s?n ph?m kém ch?t l??ng ho?c không dùng theo h??ng d?n s? d?ng. Vì th?, vi?c tìm ??n các ??a ch? uy tín ?? mua hàng là khá quan tr?ng.

Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p:

S?n ph?m g?m các thành ph?n chính nh? sau:

- Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac

- Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg)

- Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg,

- Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì...

Tác d?ng chính c?a thu?c tuy?t liên phong th?p:

- H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p

- H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p

- H? tr? ?i?u tr? gout

-H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n?

- Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu?

- Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n

??i t??ng s? d?ng s?n ph?m: s?n ph?m thích h?p v?i nh?ng ng??i b? th?p kh?p, ?au th?n kinh t?a, thoái hóa x??ng,… và các b?nh v? x??ng kh?p khác. Ph? n? có thai, tr? em d??i 18 tu?i không ???c dùng.

H??ng d?n s? d?ng s?n ph?m: Ng??i l?n ngày 2 l?n, m?i l?n 2 viên, sáng và t?i. (dùng 4 – 5 h?p liên t?c ?? có hi?u qu? t?t nh?t.)

Quy cách: h?p 30 viên

Nhà s?n xu?t: Manufactured By WELIP (M) SON.BHD Lot 1892, Riverview Arcade 93450 Kuching Sarawak – Malaysia.
Reply With Quote

  #2  
Old 12-09-2018, 11:06 PM
vodeplam2212 vodeplam2212 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 32
Re: Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

Gi?i pháp camera giám sát cho ng??i Vi?t

I. tr?ng s? yêu c?u niêm phong chi?c camera b? m?t d? li?u

Ông Vinh cho bi?t thêm: "Sáng nay khi làm vi?c v?i CSGT ???ng s?t, ???c bi?t t?i khu v?c ?ó có ??t h? th?ng camera an ninh, c? quan ch?c n?ng ?ang trích xu?t ?? n?m c?n nguyên c? th?”. ?i?u này cho th?y công ty có v? nh? có k? ho?ch ??t không ch? 1 mà ??n 2 camera selfie bên trong nó. ?? tu?i c?a các n?n nhân không ???c ban b?. cho d? toán “Mua b?o hi?m cháy, n? nép cho các TBA 110kV, 220kV do Công ty L??i ?i?n cao áp mi?n B?c qu?n lý, v?n hành t? 0h00 ngày 01/12/2018 ??n 24h00 ngày 30/06/2019” ???c ?ng chu?n t?i V?n b?n s? 5011/Q?-NGC ngày 26/10/2018, d? án “???ng dây 110kV 172E5.

H? th?ng treo ?a ?i?m liên k?t cùng khung g?m làn t? thép c??ng l?c (chi?m 51,8% - theo công b? c?a nhà s?n xu?t) mang l?i s? ??m ch?c cho xe ngay c? khi vào cua hay mi?t ga ti?p chuy?n t?ng t?c trên 80 km/gi?. Tuy nhiên, nh?ng tham s? k? thu?t chi ti?t v? m?u xe nh? này ?ã b? rò r? s?m. Tôi c?ng nói v?i cô là tôi ??ng ? v? trí c?a con c?ng c?m th?y ?au ??n. Khi phát hi?n h?c trò P. Tr??c th?c ti?n trên, C?c tr??ng C?c Qu?n lý Khám ch?a b?nh L??ng Ng?c Khuê cho bi?t, s?p t?i B? Y t? s? coi tiêu chí nhà v? sinh b?nh vi?n là tiêu chí ??c bi?t quan tr?ng ?? “ch?m ?i?m” các b?nh vi?n. Su-57 t?ng ???c thí nghi?m th?c ??a ? Syria ??u n?m 2018 và d? ki?n s? ???c chuy?n giao cho Quân ??i Nga t? n?m 2019.

II. iPhone s? có 3 ?ng kính camera vào n?m 2019

Thi?t k? 4 ch?u ???c làm t? h?p kim nhôm và không có túi khí bên trong, nh?ng ?ây c?ng là thi?t k? ??p chung c?c tr??c khi dòng xe này b? khai t?. Ng??i n? gi?i c??p tài s?n là Nguy?n Th? Tú Uyên (36 tu?i, quê ??ng Nai, t?m trú qu?n 7). Sol Villas - X?ng t?m th??ng l?u. Chi?c ô tô b? h? h?ng nghiêm tr?ng sau v? tai n?n. Trong ?ó, ngay bên h? Hoàn Ki?m, 2 di tích là tháp Hòa Phong và Tháp Bút b? "bôi b?n" là thí d? c?a tình tr?ng này. Khi lên t?i t?ng cao c?a b?u khí quy?n, ho? ti?n b?t ??u th?c hành vi?c tách các ph?n ch?a nhiên li?u.

quan y?u là vi?c giám sát th?c hi?n chém các quy ??nh, quy ch?, có th? l?p thêm camera giám sát ? các ?i?m ch?m nh?m h?n ch? b?t b? ??ng. Có ??n vài ch?c camera ???c g?n ?? phát hi?n ng??i l?. Hàng gh? th? 3 ???c xem là m?t ?i?m c?ng c?a Nissan X-Trail 2. HCM xác nh?n có v? c??p t?i chi nhánh ngân hàng trên.Ng??i ?àn ông b? n?n ???c xe c?u th??ng ??a ?i c?p c?u nh?ng v?n ch?a có thông tin gì. C?ng nh? cách m?ng m?t con ng??i co và giãn, kh?u ?? kép Dual Aperture (F1.

III. Smartphone pin 'kh?ng', camera kép s?p lên k? t?i Vi?t Nam, giá 5,99 tri?u

Ngoài vi?c t?ng c??ng kh? n?ng ghi hình c?a mình, camera 360 ?? Fusion còn kèm theo tr?i nghi?m biên t?p video m?i - Mobile OverCapture. Theo ph?n h?i c?a ng??i dùng, l?i treo camera c?a Note 9 c?ng ?nh h??ng t?i kh? n?ng quay video. Bánh mâm c?a VinFast Fadil có ???ng kính 15 inch, làm t? h?p kim nhôm v?i thi?t k? 5 ch?u quan sát kép. Ch? Lành (ng? qu?n 4, TP HCM) th??ng ??n công viên 23 tháng 9 (qu?n 1, TPHCM) vui ch?i. Vivo V5s ???c d? ?oán s? có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam trong tháng 5, h?a s? là ch?n l?c h?p d?n dành cho gi?i tr? n?ng ??ng. Camera kép ? c? hai phía cung c?p cho Ulefone Power 5S r?t nhi?u ch? ?? ch?p khác nhau.

Hi?n t?i máy dùng th??ng ngày, tuy nhiên qua ngày hôm sau ch? camera xu?t hi?n v?t n??c t?. Theo th?a c?a hãng phân tách áp d?ng Kochava, Cheetah Mobile và Kika Tech ?ã l?m d?ng quy?n h?n trên ?i?n tho?i nh?m ki?m ti?n b?t h?p pháp t? các nhà qu?ng cáo. ch? h?n khi ng??i lái thao tác ph?n h??ng d?n ch? ???ng, màn hình tr?ng ?i?m l?p t?c chuy?n sang ch? ?? camera phía tr??c v?i tên ???ng, ??a ch? ??n, và m?i tên ch? h??ng r? mong mu?n. C?nh sát t?nh thành Tempe, bang Arizona chia s? ?o?n video t? camera g?n trên b?ng ?i?u khi?n ghi l?i giây lát d?n ??n v? c?ng khi?n m?t ng??i ?i b? thi?t m?ng do xe t? lái Uber gây ra. thông tin ban s? cho bi?t, vào kho?ng 18h ngày 30/11, có 4 thanh niên l? m?t ??n khách s?n H. n?i Yoo Hee Yeol nhìn cô, anh ?y nói,.
Reply With Quote
  #3  
Old 01-13-2019, 05:47 AM
kenhlike08 kenhlike08 is offline
Silver Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 139
Re: Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

BÁN HÀNG ONLINE LÀ C? M?T NGH? THU?T
- Bán hàng mà t??ng tác còn th?p là do bài vi?t ch?a thu hút ho?c ti?p c?n khách hàng còn th?p.
- Bán hàng mà ít ??n là do khách hàng ch?a tin t??ng vào s?n ph?m, ch?a tin t??ng vào ng??i bán.
- Bán hàng mà không th??ng xuyên ti?p c?n v?i các khách hàng m?i thì s?m mu?n c?ng s? b? t?t l?i so v?i ??i th? c?nh tranh.
Các d?ch v? chúng tôi cung c?p ?? t?ng ti?p c?n khách hàng ti?m n?ng:
? D?ch v? t?ng like fanpage
? T?ng ng??i xem video khi livestream trên facebook
? T?ng like bài vi?t t? ??ng (H? th?ng t? ??ng like khi ??ng bài vi?t trên fanpage, trang cá nhân facebook)
? D?ch v? t?ng theo dõi th?t trang facebook cá nhân
? D?ch v? t?ng ?ánh giá 5 sao trên Fanpage (Có n?i dung ?ánh giá)
? D?ch v? t?ng l??t xem video trên facebook
? D?ch v? t?ng comment bài vi?t theo k?ch b?n (target ???c ??i t??ng: ?? tu?i, gi?i tính, khu v?c...)
? ??i tên fanpage h?t l?n ??i
? T?ng like vote các cu?c thi, like album ?nh, like stt, like cmt...
? Ch?y Qu?ng cáo facebook
? ... Các d?ch v? khác liên quan ??n Facebook

??m b?o 100% like là ng??i th?t, ng??i like s? d?ng ngôn ng? Vi?t Nam. Ng??i like ch?m ch? online facebook h?ng ngày ?? b?n qu?ng bá hay gi?i thi?u ??t hi?u qu? cao h?n.

Cam k?t h? tr?, x? lý k?p th?i m?i tình hu?ng trong quá trình s? d?ng d?ch v?. H? tr? nhanh t? 8h - 23h t?t c? các ngày trong tu?n.

Thông tin liên h?:
Mr ?i?u
- D?ch v? Facebook Marketing
M: 0983 439 103 (có Zalo)
E: kenhlike@gmail.com
F:
https://fb.com/dieukc
W: http://dichvufacebook.vn http://fb.kenhlike.com
Reply With Quote
  #4  
Old 05-25-2019, 09:05 AM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by khoetn12 View Post
[url=https://www.linkedin.com/pulse/thu%E1%BB%91c-x%C6%B0%C6%A1ng-kh%E1%BB%9Bp-malaysia-tuy%E1%BA%BFt-li%C3%AAn-phong-th%E1%BA%A5p-saurean-s%E1%BB%A9c-khoe?articleId=6417633593106976768#comments-6417633593106976768&trk=prof-post]Tuy?t liên phong th?pSAUREAN FONG SEP LIN có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p tr? phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, viên x??ng kh?p, thoái hóa x??ng, gai ?ôi c?t s?ng d?n ??n ch?ng ?au nh?c. Giá bán : 180.000 vn?/ h?p B?t c? ai c?ng có th? m?c các b?nh v? x??ng kh?p, b?nh x??ng kh?p th??ng có ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?n và các kh?p x??ng. Khi các x??ng và s?n b? ?n mòn s? làm gi?m t?c ?? v?n ??ng, có th? làm m?t kh? n?ng nâng ?? và ho?t ??ng ban ??u c?a các kh?p. Ai c?ng có th? m?c ch?ng b?nh v? x??ng kh?p nh?: viêm kh?p, th?p kh?p, viêm ?a kh?p...??c bi?t là ng??i già. M?t s? ng??i tr? tu?i c?ng m?c ph?i các c?n b?nh này do l?i s?ng không khoa h?c. ?i?u này ?ã gây ?nh h??ng không nh? ??n ch?t l??ng cu?c s?ng và công vi?c. Chúng tôi xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng s?n ph?m : Tuy?t liên phong th?p. L?y thành ph?n chính là loài hoa tuy?t liên tr?ng trên ??nh núi Thiên S?n tuy?t ph? t?i t?nh Tân C??ng, Trung Qu?c. Hoa Thiên s?n tuy?t liên ???c các th?y thu?c ?ông y ví nh? " B?o b?i gi?a tr?i ??t", r?t giàu axitamin, protein ...có kh? n?ng t?ng c??ng h? mi?n d?ch, tr? ?au nh?c m?i, th?p kh?p... ?u ?i?m c?a Tuy?t liên phong th?p là có ch?a ngu?n g?c t? th?o d??c hoàn toàn t? nhiên, r?t quý hi?m, ?ã ???c ?ông y áp d?ng t? ngàn n?m nay. ??c bi?t, s?n ph?m này ?ã ???c ?ông y công nh?n là s?n ph?m h? tr? ch?a b?nh phong th?p, gout hi?u qu?. Tuy nhiên, s?n ph?m có th? mang l?i m?t s? tác d?ng ph? n?u nh? ng??i s? d?ng mua ph?i s?n ph?m kém ch?t l??ng ho?c không dùng theo h??ng d?n s? d?ng. Vì th?, vi?c tìm ??n các ??a ch? uy tín ?? mua hàng là khá quan tr?ng. Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p: S?n ph?m g?m các thành ph?n chính nh? sau: - Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac - Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg) - Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg, - Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì... Tác d?ng chính c?a thu?c tuy?t liên phong th?p: - H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p - H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p - H? tr? ?i?u tr? gout -H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n? - Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu? - Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n ??i t??ng s? d?ng s?n ph?m: s?n ph?m thích h?p v?i nh?ng ng??i b? th?p kh?p, ?au th?n kinh t?a, thoái hóa x??ng,… và các b?nh v? x??ng kh?p khác. Ph? n? có thai, tr? em d??i 18 tu?i không ???c dùng. H??ng d?n s? d?ng s?n ph?m: Ng??i l?n ngày 2 l?n, m?i l?n 2 viên, sáng và t?i. (dùng 4 – 5 h?p liên t?c ?? có hi?u qu? t?t nh?t.) Quy cách: h?p 30 viên Nhà s?n xu?t: Manufactured By WELIP (M) SON.BHD Lot 1892, Riverview Arcade 93450 Kuching Sarawak – Malaysia.
Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.