VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Video and Film Sharing
forgot Password
Register

Video and Film Sharing Nơi dành riêng cho các bạn chia sẽ những film hay video.

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-24-2018, 04:03 AM
Justindusti301 Justindusti301 is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 3
Vì sao trong nhà b?n có nhi?u mu?i?

Vì sao trong nhà b?n có nhi?u mu?i?

B?n c?m th?y lo l?ng vì ??n tháng m?a là trong nhà l?i xu?t hi?n nhi?u mu?i? Không ch? riêng b?n, hàng tri?u ng??i trên kh?p ??t n??c Vi?t Nam ??u có chung n?i lo này. V?i khí h?u nhi?t ??i ?m gió mùa ??c tr?ng, n??c ta hàng n?m ph?i ??i m?t v?i nhi?u c?n b?nh do mu?i gây ra nh? s?t rét, vàng da… và ??c bi?t là d?ch s?t xu?t huy?t. B?n có bi?t nguyên nhân t?i sao không? Bên c?nh nh?ng lý do thông th??ng nh?, v?i kinh nghi?m lâu n?m trong l?nh v?c thu mua ?? c?, a ?ã tìm ra ???c m?t lý do vô cùng ??c bi?t. M?i b?n cùng theo dõi bài vi?t d??i ?ây.

1. Nhi?u cây c?i

Mu?i chính là nguyên nhân gây ra nhi?u c?n b?nh nguy hi?m

Mu?i có t?p tính sinh s?n t?i n?i ?m ??t, r?m r?p. N?u khu v?c xung quanh nhà b?n có nhi?u cây c?i ho?c trong nhà tr?ng nhi?u cây c?nh thì ??y có th? là nguyên nhân thu hút mu?i. ?? c?i thi?n tình hình này, vào nh?ng tháng m?a, b?n nên ch? ??ng d?n d?p sân v??n, t?a tót cây cho thông thoáng, d?n d?p lu ch?u ch?a n??c tù ??ng. ??ng th?i, b?n có th? phun thu?c tr? mu?i quanh nhà ?? h?n ch? s? sinh sôi c?a chúng.

2. Môi tr??ng kém v? sinh

N?u s?ng g?n ch?, g?n bãi rác ho?c khu v?c ven sông thì nhà b?n c?ng có nguy c? ti?p ?ón ng??i khách b?t ??c d? nh? bé. Trong tr??ng h?p này, mu?i ch? xu?t hi?n trong nhà b?n vào lúc chi?u t?i, khi chúng có nhu c?u tìm th?c ?n. Vào mùa m?a, b?n nên ?óng c?a s?m, ??ng th?i phun thu?c di?t mu?i ?? c?i thi?n tình hình. Ngoài ra, khi ng? b?n ph?i nh? m?c mùng c?n th?n.

3. Trong nhà ch?a ?? c?

Trong nhà ch?a nhi?u ?? c? là nguyên nhân thu hút mu?i

?ây là lý do ít aingh? ??n nh?t vì m?i ng??i th??ng cho r?ng mu?i ch? s?ng ? n?i ?m ??t còn khu v?c chúa ?? c? trong nhà thì không thèm ??n. B?n có ngh? nh? v?y không? Th?t ra, góc t?i, ít ng??i qua l?i c?ng là n?i t?p trung nhi?u mu?i. ??c bi?t là khi b?n ch?a nh?ng món nh? không s? d?ng nh? bàn, t?, gh?, gi??ng… trong nhà thì ?ã vô tình t?o ra ch? trú ?n cho chúng vào ban ngày, ??n ?êm thì chúng l?i ra ngoài hành ngh?. Bên c?nh mu?i, vi?c ch?a ?? c? trong nhà còn t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho gián, chu?t… hoành hành. Cách ??n gi?n nh?t ?? gi?i quy?t tình hu?ng này là b?n hãy nhanh chóng thanh toán ??ng ?? không còn dùng ??n. Ho?c là cho ng??i thân, ho?c là liên h? các c? s? thu mua ?? c? ?? bán và ki?m thêm thu nh?p.

?? phòng tránh mu?i và nh?ng c?n b?nh nguy hi?m do chúng gây ra, chúng ta c?n ph?i th??ng xuyên v? sinh nhà c?a và h?n ch? ch?a ?? không còn s? d?ng trong nhà. N?u có nhu c?u thanh lý bàn gh? thì b?n hãy g?i ngay cho a theo hotline ?? ???c thu mua v?i giá t?t!
Reply With Quote

  #2  
Old 01-29-2018, 09:59 AM
Kr_rydanov1985 Kr_rydanov1985 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: ???????
Posts: 1
?????? ?????? ??????? ????????? ? ????????? ? ?????? ?? 200 ????

?????????!
?????? ????????????? ?????? 3-? ??????? ????????? ?? ??????? ?? 50 ???? ? ??????? ???? . ?????????? ?? ??????????? ??? HORECO , ?? ???? kvartyrki.biz.ua ??????? ????? ??????? ?? ??????, ???????, ??????? ??????? ??????? ??? ???????? ???? ?????????? ????? ???????? ? ?????? ? ???????.
??????????? ????? ?? ????, ???? ?? ???? 2200 ??? (75 ????????) ? ????????? ?????? ????, ???? ??????, ????, ?????????? ???????? ??????????? ????????? 17 ??????? 2018 ?. ? ????? ? ?????????? Inter?ontinental Hotel.
Reply With Quote
  #3  
Old 02-05-2018, 02:06 AM
Binancetix Binancetix is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 25
??? ????????? ????????? ????????????? ?? ????? ?? ???????? ? CryptoSignals

???????? ???????? ?? 10 000 $ ? ???? Ripple ?? 7$ ? ????????? ??? ??????
????? ?? ????? ??????? ? "???" - ???? ???????? ?????? ?????? ?? 4500-5500 $ - ????????? ????? ??? ??? ?????? ? 2018 ???? ? ?????????? ??? ??????? ??????????, ????? ????????????? ?? ??????? ????? ????? RIPPLE.
Ripple: ?????? ???????? ? ???? ????? ? ????????? ??? — Visa ???????????? Ripple.
???? (XRP) — ????????????, ??????? ??? ?????? ????? ????? ?????? VISA, MasterCard, ? ????? ??????????? ??????. ?? ???? ??? ??????-????. ?????? ???? ????? ????? ?????????? ?????? ????? 100 USD, ??? ??? ????? ?????? ???? ?????????? ??? ?? VISA ? ?????? 2018 ????. ?????????? ???????? ?????????? ? ???????, ??? ? Bitcoin.
??? ??????? Bitcoin (BTC) ? ?????????? ??????? ??????? Ripple ???????? ??????? ??????? 6.8 USD, ??? ? ??????????? ???????? ???????? ? ??????. ????????????? ?????????? ??????????? ?? ????? ???????????, ?? ??????? ?????, ????? ? ????????? ????? Ripple ???? ?? 100$ ??? ?????? ?????.
????? ?????????? ??????? ?? ????????????, ???? ?? ? ??????? ???? ????? ?? ????????????????? ???? ?? 35 000%.
Ripple ??????? ????? ??????????? ???????????, ??????????? ?? ????????? ? ?????, ?? ???????????? ? ??????????? ??????????.
? ?????????? ???????? ?? Ripple ? ??????: ???? ???????????? ? ??????? ?????? ?????? - ???? XRP ?????? ??????????? ???????? ?????????.
??????? ?????? ? ???????? ?????????? ???????? "????? ?? ?????" ? ????????? ?????, ????? ???? ????? ?????? ?? 5000-7000 $.
[url=http://binanceo.com/binance/]??? ?????? ????????? ????????????? ?? ????? Binance
Reply With Quote
  #4  
Old 02-05-2018, 04:13 AM
Binancetix Binancetix is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 25
???? ???????? ????? ?? ????????? ???????? ? ????????? ?? 4500$

??????? ??????? ??????? ???????????!
????? ?? ????? ??????? ? "???" - ???? ???????? ?????? ?????? ?? 4500-5500 $ - ????????? ????? ??? ??? ?????? ? 2018 ???? ? ?????????? ??? ??????? ??????????, ????? ????????????? ?? ??????? ????? ????? RIPPLE.
Ripple: ??????? ?? $100 ? 2018 ???? — ?????? ?????? ??????-??????.
???? (XRP) — ????????????, ??????? ??? ?????? ????? ????? ?????? VISA, MasterCard, ? ????? ??????????? ??????. ?? ???? ??? ??????-????. ?????? ???? ????? ????? ?????????? ?????? ????? 100 USD, ??? ??? ????? ?????? ???? ?????????? ??? ?? VISA ? ?????? 2018 ????. ?????????? ???????? ?????????? ? ???????, ??? ? Bitcoin.
??? ?????? Bitcoin (BTC) ? ?????????? ??????? ?????????????? ???????? ??????? Ripple (XRP) ???????? ??????? ??????? 6.8 USD, ??? ? ??????????? ???????? ???????? ? ??????. ????????????? ?????????? ??????????? ?? ????? ???????????, ?? ??????? ?????, ????? ? ????????? ????? Ripple ???? ?? 100$ ??? ?????? ?????.
????? ?????????? ??????? ?? ????????????, ???? ?? ? ??????? ???? ????? ?? ????????????????? ???? ?? 35 000%.
Ripple ??????? ????? ??????????? ???????????, ??????????? ?? ????????? ? ?????, ?? ???????????? ? ??????????? ??????????.
? ?????????? ???????? ?? Ripple ? ??????: ???? ???????????? ? ??????? ?????? ?????? - ???? XRP ?????? ??????????? ???????? ?????????.
??????? ?????? ? ???????? ?????????? ???????? "????? ?? ?????" ? ????????? ?????, ????? ???? ????? ?????? ?? 5000-7000 $.
[url=http://binanceo.com/binance/]??????? ???????????? ?? 1000% ? ??? ??? ??????!
Reply With Quote
  #5  
Old 02-22-2018, 07:09 AM
Marcusrex Marcusrex is offline
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 19
Latina Ass - Black momy boobsy# 5541890

Latina Ass - Black momy boobsy# 8711195
Big BBW Big Tits, Hardcore Sexy# 603043
Reply With Quote
  #6  
Old Today, 06:48 AM
RobertoGed RobertoGed is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 17
Nice cumshot Big brest - BBW Big amature# 364409

Nice cumshot Big brest - BBW Big amature # 1416564
Boobs Fat and Gigant Black Tits # 2984461
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
cách s? h?u ?ôi m?t long lanh nh? sao vi?t trong 5 phút b?ng kính giãn tròng Angel kinhaptrong Daily News 0 09-11-2016 11:46 PM


All times are GMT -5. The time now is 03:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.