VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-12-2019, 02:15 PM
truonganh truonganh is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 17
Vincity sportia tây m? - b?ng hàng ??c quy?n h1

NHANH TAY "T?I NGAY" ?? L?A CH?N NH?NG C?N ??P NH?T V?I GIÁ ?U ?ÃI T?T NH?T T? CH? ??U T? TRONG ??T RA HÀNG ??U TIÊN???????????? NÊN CH?N C?N H? 1PN, 2PN HAY 3PN???? Các y?u t? v? không gian s?ng, tài chính s? ?óng m?t vai trò quy?t ??nh ??n s? l?a ch?n c?n h? c?a các gia ?ình.???? C?n h? 2PN, 3PN th??ng là l?a ch?n t?i ?u cho các gia ?ình tr?, nh?ng c?n h? 1PN l?i ?áp ?ng ???c nhu c?u ngày càng t?ng c?a nh?ng khách hàng cá nhân v?i phong cách s?ng t?i gi?n.???? Tuy nhiên hi?n nay, nh?ng ng??i s?ng ??c thân có xu h??ng mua c?n h? 2 PN ?? có th? chuy?n ??i ho?c thi?t k? v?n phòng riêng ho?c phòng ng? dành cho khách. Trong khi ?ó, các gia ?ình ?ông ng??i có xu h??ng tìm ??n c?n h? 3PN ?? ??m b?o không gian riêng cho m?i thành viên. Bên c?nh di?n tích và không gian s? d?ng l?n, các c?n h? 3 phòng ng? có nhi?u l?i ích khi các c?a s? hay ban công ???c b? trí xen k? ?? h??ng ánh sáng t? nhiên.???? N?m t?i trung tâm phía Tây, n?i s? tr? thành trung tâm hành chính th? 2 c?a Th? ?ô, VINCITY SPORTIA là m?t trong s? ít các d? án s? h?u nhi?u lo?i hình c?n h? t? Studio, 1PN ??n 3PN ?? phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng.???? M?t trong nh?ng ?i?m nh?n c?a các c?n h? t?i VINCITY SPORTIA là l?i thi?t k? theo tr??ng phái không gian m?, tri?t tiêu góc ch?t ?? t?i ?u hóa di?n tích c?ng nh? công n?ng s? d?ng. Do ?ó gia ch? có th? th?a s?c sáng t?o trang trí c?ng nh? l?p ??t n?i th?t cho c?n phòng.------------???? Và m?t y?u t? c?c k? quan tr?ng quy?t ??nh ??n s? l?a ch?n c?n h? n?a là v?n ?? TÀI CHÍNH. R?t nhi?u gia ?ình còn ?ang loay hoay, cân nh?c khi l?a ch?n nh?ng c?n h? ph? h?p v?i tài chính c?a gia ?ình mình. C?n h? cao c?p thì không ?? tài chính ?? chi tr?, c?n h? giá r? thì l?i lo ??n ch?t l??ng xây d?ng, C?T không uy tín, ch?t l??ng d?ch v? v?n hành qu?n lý không ??m b?o…???? T?i VINCITY SPORTIA – GI?I PHÁP ??T PHÁ NHÀ CHO NG??I DÂN TH? ?Ô, khách hàng s? không ph?i b?n tâm v? nh?ng b?n kho?n ?ó. V?i C?T là Vingroup, ??n v? uy tín s? 1 trong l?nh v?c b?t ??ng s?n Vi?t Nam. C?T ?ã t?o thành công nh?ng d? án B?S cao c?p nh?: Vinhomes Times City, Vinhomes Royall City, Vinhomes Riverside… và m?i ?ây nh?t là Vinhomes Central Park v?i tòa tháp Landmark 81 cao nh?t Vi?t Nam hay là 1 trong 10 tòa tháp cao nh?t th? gi?i.???? ??c bi?t, v?i m?t chính sách bán hàng L?N ??U TIÊN XU?T HI?N T?I TH? TR??NG B?S VI?T NAM s? t?o ?i?u ki?n d? dàng cho khách hàng s? h?u c?n h? VINCITY SPORTIA.???? Khách hàng ch? ?óng 10% GTCH ?ã ký H?MB (t?t c? các d? án B?S hi?n nay ?? ký H?MB khách hàng ph?i có 30% GTCH), vay t?i 70% GTCH trong vòng 35 n?m v?i lãi su?t 0% trong 21 tháng.???????????? KHI MÀ MUA NHÀ D? NH? ?I THUÊ NHÀ CH? CÓ T?I “VINCITY SPORTIA”------------???????????? Hãy nhanh tay liên h? v?i chúng tôi ?? l?a ch?n c?n h? t??ng lai cho b?n và gia ?ình.???? NH?N NGAY B?NG GIÁ, CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ TI?N ?? THANH TOÁN CHO 3 TÒA ??U TIÊN RA HÀNG.???? Chúng tôi s? liên h? t? v?n tr?c ti?p và g?i thông tin khi quý khách hàng ??ng ký thông tin.Hotline: 0983824386
?
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.