VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-15-2019, 10:30 AM
chidotoji chidotoji is offline
Bronze Member
 
Join Date: Feb 2019
Posts: 33
C?n nhà Sunshine Diamond River Q.7 Chu?n khu ngh? d??ng 5 sao

Sunshine Diamond River là d? án th? 2 c?a Sunshine Group trên th? tr??ng c?n nhà ch?t l??ng cao qu?n 7. d? án Sunshine Diamond River ?ang s?c hút các ng??i mua tâm ?i?m th?i ?i?m ??u n?m 2019.

n?i dung bài vi?t sau Michael Tùng ti?p t?c san s? ??nh hình v? góc nhìn có nên ??u t? c?n nhà Sunshine Diamond River, mong mu?n quý v? thêm c? s? nh?m l?a ch?n d? án phù h?p nhu c?u.Nguyên Nhân nên d? án c?n h? Sunshine Diamond River:

d? án công trình ???c ??u t? b?i t?p ?oàn Sunshine Group là 1 nhà hàng ??u chuyên phát tri?n nh?ng d? án B?S Nhà ??t sang tr?ng ???c r?t nhi?u nhà ??u t? tin s? d?ng, ??ng th?i tên l?n c?ng nh? xu?t hi?n ?? s? uy tín cao, t?p ?oàn có ti?m l?c trung tâm tài chính r?ng l?n.
d? án là khu t?ng th? v?i t??ng ??i ??y ?? nh?ng ph?c v? c?ng nh? ti?n ích sang tr?ng hoàn thi?n sang tr?ng c?a có th??ng hi?u Sunshine Group.
t?p h?p h? t?ng giao thông ?n kh?p ích l?i liên k?t v?i nh?ng ???ng chính nh?m cho ng??i dân sau ?ây di d?i nhanh chóng, thu?n l?i qua nhi?u qu?n huy?n sát bên.
? vào th? tr??ng trong lành mát m?, hi?p h?i hi?n ??i dân trí cao.
ti?m n?ng có lãi cao vì thành kho?n gi?i do quy ??t l?n không th?.


SUNSHINE DIAMOND RIVER quan tâm C?A tinh hoa h?i t?

mang vào mình h?i th? c?a s? xa hoa c?ng nh? ??ng c?p, quy t? nhi?u tinh tuý trân quý nh?t c?ng nh? phát tri?n nh?ng tinh túy ?ó t?o Sunshine Diamond River – m?t “qu?n th? xanh, v?n minh, thông minh”, m?t “thành ph? sang ch?nh và ??ng c?p”, phòng th?c gi?c cùng s? phát tài c?a Thành Ph? H? Chính Minh.

khu ?ô th? ngh? d??ng tâm ?i?m ?i lên Thành ph? mang tên Bác

n?m ? t?i tâm ?i?m ?i lên c?a thành ph? H? Chí Minh, n?i khu tam giác c?a 3 qu?n: Q.1 – Q2 – Q.7 cùng v? trí ngay sát bên dòng sông Thành Ph? H? Chính Minh – 3 bên k? c?n m?t n??c mang l?i ngu?n sinh l?c l?c tài, v?i ?? l?n 11 tòa tháp uy nghi ??ng c?p, Sunshine Diamond River ???c xem là khu khu ?ô th? h??ng v? phong cách s?ng ngh? d??ng thông thái, v?n minh. phòng nhân s? là quan tâm c?a ?i lên ?ô th?, khu v?c technology mang ??n nhi?u giá tr? ??nh cao và tái t?o nên ánh sángnh?ng giá tr? ?i?n hình SUNSHINE DIAMOND RIVER

style s?ng resort 4.0 ?c c?u thành b?i nhân t? ngh? ng?i cùng v?i n?i s?ng sinh v?t c?nh ven sông th?ng b?ng, tái t?o nên n?ng l??ng c?ng nh? ho?t ??ng thông minh ???c hi?n nay di?n kh?p toàn b? phòng trong ?ô th? t? thang máy, bãi ?? xe cho t?i ích l?i c?ng nh? các c?n h? thông minh, ?áp ?ng thiên nhiên ?u vi?t mang l?i ng??i dân. ngoài ra, d? án còn ?c xây d?ng theo mô hình compound kín cùng h? th?ng l?i ích All in one ???c s?p ??t thông minh gi?a nhi?u tòa c?n h? ?áp ?ng ?? nhu c?u v? ngh? d??ng – trò ch?i – th? giãn c?a ng??i dân, n?i b?t t?i các tòa c?n h? ?c s?p ??t h? th?ng v??n treo, ???ng d?o b? nh?m gi?m t?i hi?u ?ng bê tông, khi?n d?u mát b?u không khí mang l?i toàn khu ?ô th?.

giá ch? c?n h? Sunshine Diamond River t? 55 tri?u/m2.

Ch? trong kho?ng 5 n?m, s? l??ng d? án B?S Nhà ??t t?i Q.7 s? không ng?ng 69%, ?i theo report c?a Jones Lang LaSalle (JLL). ?ây c?ng là khu v?c xu?t hi?n t?c ?? ??i giá c?n nhà tr?c thu?c nhóm cao nh?t t?i thành ph?, m?c k? vi?c nh?ng con ???ng k?t n?i khu v?c này cùng v?i n?i khu TP. H? Chí Minh luôn trong tình tr?ng quá t?i.

ngoài ra, v? trí d? án này còn n?m lân c?n siêu d? án công viên M?i ?èn ?? r?ng 118 hecta. Nên khi khu ?ô th? này hình thành, d? án công trình th?a k? l?i vô cùng l?n t? giá tr? gia t?ng mang ??n th?a h??ng nhi?u ích l?i, d?ch v? ??ng c?p bên trong d? án công trình này.

?? ?c t? v?n chi ti?t d? án : contact : 0901 63 43 86
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.