VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-23-2019, 10:59 PM
trunglam219 trunglam219 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 32
Xây D?ng Nhà Thép Ti?n Ch?


Nhà thép ti?n ch? Trung Lâm chuyên t? v?n XÂY D?NG NHÀ THÉP TI?N CH? t?i Tp. H? Chí Minh... v?i gi?i pháp thi?t k? t?i ?u chi phí ??n nhà ??u t? & quý khách hàng.

K?T C?U NHÀ THÉP TI?N CH?

Trong giai ?o?n phát tri?n công nghi?p nh? hi?n nay, cùng v?i s? phát tri?n kinh t?, nên có r?t nhi?u ??n v? thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch? ra ??i và c?nh tranh r?t gay g?t. ?i?u ?ó d?n ??n nhu c?u v? t? v?n thi công nhà thép t?ng ??t bi?n và r?t nhanh. Nh?ng ?? l?a ch?n ???c ??n v? uy tín, có kinh nghi?m thì không ph?i ??n gi?n.

?? giúp khách hàng & ch? ??u t? công trình d? dàng h?n trong vi?c ch?n ??n v? nhà th?u thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch? hi?u qu? nh?t, chúng tôi ??a ra 4 chi?n l??c nh? sau:
=> S? d?ng k? thu?t hi?n ??i - tiên ti?n trong quá trình thi công, s?n xu?t.
  • Áp d?ng thi?t k? theo tiêu chu?n Vi?t Nam, Qu?c T? - kinh nghi?m d? toán k?t c?u thép.
  • ??a ra gi?i pháp t?i ?u chi phí xây d?ng - thi công ?úng ti?n ?? theo yêu c?u - ??m b?o ch?t l??ng công trình.
  • L?a ch?n ??n v? có kinh nghi?m trên 15+ n?m trong l?nh v?c t? v?n - thi?t k? - s?n xu?t thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch?, ?a d?ng các công trình thi công nhà thép, nhà x??ng, nhà thép cao t?ng, nhà thép công nghi?p.
    ....
Công ty c? ph?n ??u t? xây d?ng nhà thép ti?n ch? Trung Lâm t? hào h?i ?? t?t c? các y?u t? quan tr?ng nh?t trong l?nh v?c thi?t k? thi công xây d?ng nhà ti?n ch? các công trình xây d?ng nhà thép v?i m?c tiêu " VÌ L?I ÍCH C?A KHÁCH HÀNG " & s? m?nh " RÚT NG?N RÀO C?N TH?I GIAN CHO M?I CÔNG TRÌNH ".?? ??m b?o cho quy trình l?p d?ng nhà thép ti?n ch? ??t ???c hi?u qu? cao thì vi?c t? v?n thi công nhà thép ph?i ???c th?c hi?n t?t ?? ??m b?o ???c dây chuy?n s?n xu?t c?ng nh? ti?n ?? thi công xây d?ng nhà thép.


Công Ty Nhà Thép Trung Lâm - T? V?n - Thi?t K? - Thi Công Nhà Thép Ti?n Ch?
Thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch? - Nhà thép Trung Lâm thi công công trình nhà hàng ca nh?c.

Song, ?i ?ôi v?i vi?c t? v?n xây d?ng nhà thép c?ng là lo?i mô hình t? k?t c?u nhà thép ti?n ch? lo?i hình công trình nhà thép này ???c ?u chu?ng nh?t hi?n nay, b?i làm b?ng k?t c?u thép ???c s?n xu?t, ch? t?o s?n ngay t? trong nhà máy.

Thi công nhà thép ti?n ch? th??ng ???c làm theo yêu c?a c?a b?n v? ki?n trúc và k? thu?t ?ã ch? ??nh s?n.


Hình ?nh Thi Công L?p D?ng K?t C?u Thép Nhà Hàng Ca Nh?c


Thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch? ph?i tr?i qua các giai ?o?n chính nh? sau:

- Thi?t k? k?t c?u
- Thi?t k? ki?n trúc nhà thép
- S?n xu?t c?u ki?n thép t?i thép s?n xu?t.
- L?p d?ng k?t c?u thép t?i công tr??ng.
- Xây d?ng ph?n bê tông c?t thép g?m: thì công móng, t??ng bao che, n?n nhà thép,…
Toàn b? k?t c?u thép ???c s?n xu?t ??ng b? s?n r?i ??a ra công tr??ng l?p d?ng trong th?i gian ng?n nh?t ?ã quy ??nh s?n.


Khi thi công nhà thép ti?n ch? ch? c?n r?t ít thao tác l?p ghép ?? t?o nên m?t công trình hoàn ch?nh, nh?m gi?m thi?u th?i gian thi công trên công tr??ng c?ng nh? góp ph?n gi?m thi?u ?? thi công nh?m ??a nhà thép vào ho?t ??ng s?m nh?t.

Ngoài ra Ch? ??u t? còn có th? d? dàng ki?m soát ???c ch?t l??ng công trình ngay t? trong quá trình s?n xu?t.

T? V?n Xây D?ng Nhà Thép nh?ng ?u ?i?m chính xây d?ng nhà thép mang l?i: chi phí th?p, th?i gian xây d?ng nhanh, chi phí b?o d??ng th?p và d? dàng m? r?ng thêm trong t??ng lai nên nó là l?a ch?n hàng ??u c?a Ch? ??u t? thay vì xây nhà thông th??ng.
Ph?i C?nh 3D - Công Trình Nhà Hàng Ca Nh?c - 206 Pasteur - Qu?n 3 - Tp.HCM
Kinh nghi?m thi?t k? thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch?

B?ng quy trình qu?n lý ch?t l??ng ch?t ch? t? khâu nh?p v?t li?u cho ??n khâu s?n xu?t c?u ki?n t?i nhà x??ng thép, cùng v?i ??i ng? ki?n trúc s?, k? s? nhi?u n?m kinh nghi?m trong công tác thi?t k? và thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch? t?i công trình.

Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Nhà Thép Trung Lâm cam k?t s? mang ??n cho khách hàng m?t công trình ??m b?o v? k? thu?t, m? thu?t, ti?n ?? và trên h?t là dây chuy?n ho?t ??ng c?a x??ng ???c t?i ?u hi?u qu? nh?t mà ? Nhà thép Trung Lâm m?i có.Thi công xây d?ng nhà thép ti?n ch?: 4 m?u xây d?ng nhà thép ?ang hi?n hành

1. T? v?n thi công nhà thép b?ng bê tông c?t thép:

+ ??n v? xây d?ng nhà thép thi công toàn b? nhà thép t? móng, c?t, d?m ??u b?ng bê tông c?t thép.
+ T??ng nhà thép b?ng g?ch xây dày 10cm, ho?c 20cm tùy theo h? s? thi?t k?.
+ Mái nhà x??ng : s? d?ng tole màu m? k?m + dán t?m cách nhi?t nh?m ch?ng nóng, ch?ng ?n. S? d?ng xà g? ?en ho?c m? k?m dày 1.4l-2.0ly2. T? v?n thi công nhà thép b?ng kèo thép:

+ ??n v? xây d?ng nhà thép thi công toàn b? nhà x??ng t? c?t, d?m ??u b?ng kèo thép tr? ph?n móng . Ph?n móng b?ng bê tông c?t thép r?i ??t bulong neo ??nh v? ?? ch? d?ng c?t thép nhà thép.
+ T??ng nhà thép b?ng g?ch xây dày 10cm, ho?c 20cm cao kho?ng 2,2m ??n 2,8m sau ?ó làm vách tole tùy theo h? s? thi?t k?.
+ Mái nhà thép : s? d?ng tole màu m? k?m + dán t?m cách nhi?t nh?m ch?ng nóng, ch?ng ?n. S? d?ng xà g? ?en ho?c m? k?m dày 1.4l-2.0ly
3. T? v?n xây d?ng nhà thép phân theo công n?ng s? d?ng:

– Nhà thép bao g?m các kh?i x??ng 1,2,3 ?? ??t máy móc, nguyên li?u, thành ph?m
– Nhà thép bao g?m kh?i v?n phòng ? phía tr??c ho?c bên c?nh nhà x??ng ?? kh?i v?n phòng v?a làm vi?c, v?a s?n xu?t


4. T? v?n thi công nhà thép phân theo ?? cao:

– Nhà thép cao t? 8m ??n 12m bao g?m nóc gió
– Nhà thép cao t? 6m ??n 8m bao g?m nóc gió
Khi xây nhà thép c?n chú ý ??n móng và n?n nhà x??ng vì ?ây là ph?n chính c?a nhà x??ng. Ph?n móng và n?n nhà x??ng s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng công trình, giá thành xây d?ng.Ph?i C?nh T?ng Th? 3D - Công Trình Nhà N?i Trú
?? ?áp ?ng nhu c?u m?t cách hoàn h?o và thân thi?n ??n quý khách hàng t?t h?n, vui lòng liên h? công ty Trung Lâm ?? ???c t? v?n chi ti?t:Công ty Trung Lâm: Cung c?p nh?ng gi?i pháp công ngh? thi?t k? t?i ?u k?t c?u thép v? xây d?ng nhà thép, nhà thép cao t?ng, m?t b?ng x??ng s?n xu?t...v.v. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng t? v?n chính xác thi?t th?c nh?t & Báo giá d? toán chi ti?t các h?ng m?c ( thi?t k? ki?n trúc - thi?t k? k?t c?u - cung c?p v?t t? thi công ) theo ??n giá tháng 09/2017.Ch? ??u t?: Cung c?p thông tin xây d?ng nhà thép, yêu c?u chúng tôi t? v?n thi?t k? - d? toán báo giá v?t t? t?i m?c:Liên h?: Chuyên gia t? v?n thi?t k? xây d?ng nhà thép - Hotline: 0913 99 12 99Công Ty Nhà Thép Trung Lâm cam k?t mang ??n khách hàng gi?i pháp t? v?n xây d?ng nhà thép ti?n ch? toàn di?n v?i m?c tiêu.


" RÚT NG?N RÀO C?N TH?I GIAN CHO M?I CÔNG TRÌNH"?Ó CHÍNH LÀ M?C TIÊU VÀ ??NH H??NG PHÁT TRI?N C?A CÔNG TY TRUNG LÂM
M?i chi ti?t vui lòng liên h? nhà thép Trung Lâm:

CÔNG TY C? PH?N ??U T? XÂY D?NG TRUNG LÂM

Tr? s? chính: 16 ???ng D1 - Khu Ph? 6 - Ph??ng Ph??c Long B - Qu?n 9 - TPHCM

X??ng s?n xu?t: 25 ???ng S? 8 - Ph??ng Long Tr??ng - Qu?n 9 - TPHCM

?i?n tho?i: (028) 2229 3999

Fax: (028) 62 554 999

T? v?n tr?c ti?p: 0913 99 12 99 (Mr Lâm)

Email: phongduan@trunglam.vn nhatheptrunglam@gmail.com

Website: www.trunglam.vn www.trunglam.com.vn www.trunglamdecor.com www.4shome.com.vn
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.