VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-17-2019, 11:58 AM
thachcaowinhome thachcaowinhome is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 23
thi công vách th?ch cao phòng khách, vách th?ch cao phòng ng? tphcm t?i qu?n Th? ??c

Nh?n thi công vách th?ch cao phòng khách, vách th?ch cao phòng ng? tphcm t?i qu?n 7
Xem ngay các ?u ?i?m n?i b?t khi làm vách th?ch cao phòng ng?. Cách âm t?t cho m?t không gian riêng t? yên t?nh: ?? có ???c n?ng l??ng ban ngày thì gi?c ng? bu?i ?êm ph?i ???c ??m b?o ? m?t không gian t?t nh?t, ??c bi?t là tr? nh?.

B?ng vi?c làm vách th?ch cao phòng ng?, q.khách s? luôn ???c bao b?c b?i m?t không gian yên t?nh, trong lành, h?n ch? khuy?t tán âm thanh gây ?nh h??ng ??n gi?c ng? và s?c kh?e.

Phòng ng? lúc nào c?ng mang m?t không khí t??i m?i, nh? nhàng, tái t?o n?ng l??ng cho ngày m?i, h?n ch? t?i ?a vi?c tr? nh? b? th?c gi?c b?i nh?ng âm thanh bên ngoài.

Thi công nhanh – xây d?ng ti?n: N?u phòng ng? ?ang trong tình tr?ng c?n ???c s?a ch?a sau m?t thoi gian dài s? d?ng, thì vi?c dùng vách th?ch cao cho phòng ng? không nh?ng giúp tùy ch?nh thi?t k? m?t cách d? dàng, h?n ch? t?i ?a b?i b?n trong nhà (so v?i ph??ng pháp xây b?ng bê tông), không làm ?nh h??ng ??n k?t c?u chính c?a công trình, mà còn tính th?m m? còn ???c áp d?ng tuy?t ??i.

N?u gia ch? xây m?i hoàn toàn, ?u ?i?m c?a vi?c dùng vách th?ch cao cho phòng ng? giúp b?n rút ng?n time xây d?ng, ti?t ki?m chi phí thi công và giám sát.

T?n d?ng t?i ?a di?n tích s? d?ng: ??i v?i nh?ng công trình nh? c?n h? chung c?, nhà ?ng, h?n ch? v? di?n tích s? d?ng, nhi?u ng??i s? l?a ch?n gi?m b?t di?n tích phòng ng? nh??ng không gian cho khu v?c sinh ho?t chung ho?c phòng khách.

Do ?ó, di?n tích phòng ng? s? b? thu h?p, ch?a k? ??n nh?ng v?t d?ng cá nhân nh? qu?n áo, sách, ?? trang ?i?m, nhu y?u ph?m luôn luôn phát sinh.

V?y gi?i pháp khi dùng vách th?ch cao phòng ng? là gì? Vách th?ch cao phòng ng? L?i Phát ??m b?o có m?c ch?u l?c hoàn h?o, dùng ?? móc, máng ??, t?ng di?n tích n?n s? d?ng, t?o s? tho?i mái và g?n gàng nh?t trong không gian phòng ng?.

Tính th?m m? ???c ??m b?o: Do b? m?t vách th?ch cao phòng ng? luôn nh?n thín, m?n và ??ng nh?t nên thay ??i gi?y dán t??ng ho?c ?p g? theo ý thích c?a gia ch? là vi?c h?t s?c d? dàng nh?ng v?n ??m b?o tính th?m m? r?t cao c?a v?t li?u này.

Phòng ng? là không gian quan tr?ng nh?t ??i v?i m?t c?u trúc nhà ? dân d?ng, ?? s? h?u m?t c?n phòng v?a m?i nh?t, yên t?nh, thì s? d?ng vách th?ch cao phòng ng? là gi?i pháp hàng ??u mà b?n nên l?a ch?n.

Th?ch cao Minh Châu hân h?nh mang ??n nh?ng gi?i pháp thích h?p nh?t, liên h? chúng tôi t?i ?ây ?? nh?n báo giá nhanh nh?t.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.