VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-27-2019, 09:20 PM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 11
Thu?c c??ng d??ng Thai Land

C??ng d??ng ng?a Thái

C? ch? tác d?ng c?a Thu?c c??ng d??ng ng?a thai

Viên nén v?i s? t?ng h?p chi?t xu?t th?o d??c 100% , giúp nhanh chóng t?ng c??ng sinh l?c, b?i b? s?c kh?e và nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng sinh lý mà không gây ra tác d?ng ph?. C?ng nh? nhi?u loai thu?c c??ng d??ng khác, Thu?c c??ng d??ng ng?a thái ho?t ??ng d?a trên nguyên lý t?ng c??ng l?u thông và d?n máu ??n th? hang "C?U BÉ", giúp các mô "C?U BÉ" giãn n?, kích thích cho "c?u nh?" c?a các anh n? to h?n c? chi?u dài và chi?u r?ng ??ng th?i vi?c c??ng c?ng c?ng c?ng tr? lên b?n v?ng h?n so v?i bình th??ng. Nó giúp trì hoãn vi?c xu?t tinh hi?u qu? c?ng nh? kéo dài "tu?i th?" cho cu?c yêu, giúp c? 2 cùng th?ng hoa và cùng d?t nhau lên ??nh trong s? viên mãn.

Công d?ng:

Thu?c làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng, kéo dài th?i gian quan h? sinh lý (do không b? xu?t tinh s?m) và l??ng tinh d?ch c?ng nhi?u h?n, an toàn 100%, không có tác d?ng ph? nào. V?i nh?ng ?u ?i?m khá ??c bi?t:

* T?ng c??ng kh? n?ng c??ng c?ng

* T?ng kích th??c "C?U BÉ"

* Kéo dài th?i gian quan h? nam n?

* C?i thi?n tình tr?ng li?t d??ng, r?i lo?n c??ng d??ng, xu?t tinh s?m.

* B?i b? ch?c n?ng th?n cho nam gi?i

Tính n?ng: T?ng ham mu?n, t?ng c??ng c?ng d??ng v?t ? nam gi?i, kéo dài th?i gian yêu

Thành ph?n : 100% t? th?o d??c thiên nhiên: Boschniakia rossica, Pilous antler, Sealwort, Cynomorium, Angelica, Ginseng, Medlar, Chinese caterpillar fungus, Cistanche and other precious Chinese herbs…

Li?u dùng và cách dùng thu?c c??ng d??ng ng?a thái:

U?ng 1 viên v?i 1 ly n??c tr??c khi quan h? tình d?c kho?ng 20-30 phút.

V?i nh?ng ng??i s?c kh?e y?u h?n ch? nên dùng 1/3 viên nén.

?? mang l?i hi?u qu? nhanh h?n nên nhai thu?c.

Hàm l??ng: M?i viên nén ch?a h?n h?p 7000mg

D?ng b?o ch?: Viên nén

U?ng ?i?u tr?: D?ng viên u?ng t?c th?i

Tác d?ng ph?: Không tác d?ng ph?

??i t??ng s? d?ng: Trên 22 tu?i

Quy cách ?óng gói: v? 10 viên

Xu?t x?: Thailand
Reply With Quote

  #2  
Old 10-10-2019, 04:39 AM
chichi121 chichi121 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 29
Re: Thu?c c??ng d??ng Thai Land

S?n ph?m h? tr? sinh lý nam t?c thì m?nh nh?t

S?n ph?m Thu?c sinh lý nam Tibet Baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng.
Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình


??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 12-26-2019, 02:14 AM
vantien119 vantien119 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 283
Re: Thu?c c??ng d??ng Thai Land

AG- ??NG PH?C Bình D??ng ao phu ghe 2020

Reply With Quote
  #4  
Old 10-05-2020, 03:37 AM
minhhieua11 minhhieua11 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2020
Posts: 29
Nhi?u ch? em b? khó x? vì không hi?u ???c nguyên nhân ch?m kinh mà không ph?i do mang thai. Vì c? th? ph? n? c?c k? nh?y c?m và s?c kh?e sinh s?n luôn ???c ?u tiên hàng ??u. Do ?ó, ?? lý gi?i nguyên nhân ch?m kinh mà không có thai ? n? gi?i các chuyên gia s? cung c?p ??n ch? em l?u ý sau.

Lý gi?i nguyên nhân ch?m kinh mà không có thai

Thông th??ng n? gi?i khi phát hi?n tình tr?ng kinh nguy?t ??n mu?n thì ??u ngh? ??n nguyên nhân mang thai. Tuy nhiên, trong m?t s? tình hu?ng thì v?n có nhi?u nguyên nhân d?n ??n ch?m kinh mà không ph?i do mang thai. Các bác s? chuyên khoa cho bi?t tr??ng h?p này có th? liên quan ??n s?c kho? c?a phái n? nh?:Do sinh lý:

- Do stress

- Ho?t ??ng th? ch?t c??ng ?? cao

- ??ng h? sinh h?c b? r?i lo?n

- Do tác d?ng ph? c?a thu?c ?ang dùng

- Do thay ??i cân n?ng ??t ng?t

- Do ??n th?i k? ti?n mãn kinh

Xem thêm: ??t thu?c ph? khoa b? rát

Do b?nh lý:

- R?i lo?n ti?t t? n?

- Viêm l? tuy?n c? t? cung

- Viêm n?i m?c t? cung

- U x? c? t? cung

- U nang bu?ng tr?ng

Trên là nh?ng thông tin giúp lý gi?i v? tình tr?ng tr? kinh mà không ph?i mang thai? phái n?, vì tr??ng h?p này có th? là d?u hi?u ban ??u c?a m?t b?nh lý ph? khoa nguy hi?m nào ?ó.

Chính vì v?y, khi phái n? th?y mình b? tình tr?ng ch?m kinh b?t th??ng nên kh?n tr??ng ??n ngay trung tâm ?i?u tr? b?nh lý ph? khoa uy tín ?? ???c chuyên gia th?m khám xác ??nh ?úng nguyên nhân, t? ?ó ?? xu?t ph??ng pháp h? tr? ch?a tr? chính xác.

??a ch? ch?a tr? ch?m kinh uy tín t?i Ngh? An

Phòng Khám ?a Khoa Lê L?i ti?p nh?n r?t nhi?u tr??ng h?p b?nh lý ph? khoa trong ?ó có tình tr?ng tr? kinh không do mang thai. Chúng tôi ?ã giúp ?? nhi?u ch? em nhanh chóng tr? l?i ??i s?ng h?ng ngày v?i kh? n?ng sinh s?n ?n ??nh. Phòng khám t? hào s? h?u nhi?u ??c ?i?m v??t tr?i nh?:Xem thêm: hành kinh ra c?c th?t

H?p tác v?i chuyên gia ph? khoa giàu kinh nghi?m:??i ng? chuyên gia ph? khoa có 20 n?m kinh nghi?m cùng chuyên môn chuyên ngành th?c ti?n cao thì quá trình th?m khám và ch?a tr? s? không có tr?c tr?c, tr? l?i cho ch? em tình tr?ng s?c kh?e t?t.

Dàn máy móc thi?t b? tiên ti?n:Trang thi?t b? t? máy móc th?m khám ??n ?i?u tr? ??u ???c nh?p kh?u m?t cách k? l??ng t? các n??c có n?n công ngh? hàng ??u trên th? gi?i. Nh? v?y, các chuyên gia nhanh chóng phát hi?n v? trí c?n b?nh ?? phán ?oán chính xác tránh các sai sót không mong mu?n.

Chi phí luôn rõ ràng:Chuyên gia s? trao ??i v?i b?nh nhân tình tr?ng và m?c chi phí ph?i chi tr? cho 1 ca ch?a tr? b?nh. M?i chi phí ??u ph?i ch?ng và có nhi?u ch? ?? ?u ?ãi th?m khám giúp ng??i b?nh gi?m b?t lo l?ng khi ??t h?n.

Không lo thông tin b? rò r?:Không m?t ai ngoài b?n và bác s? n?m ???c h? s? b?nh án nên s? không h? x?y ra v?n ?? rò r? gây ?nh h??ng x?u cho b?nh nhân.

Bên trên là t?t c? nh?ng thông tin liên quan ??n v?n ?? v? lý gi?i nguyên nhân ch?m kinh mà không có thai ? phái n?. N?u ch? em còn th?c m?c ch?a rõ hãy g?i ngay ??n Hotline 039 863 8725 ?? ???c h? tr? gi?i ?áp c? th? h?n.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.