VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-04-2019, 09:08 AM
boreiclin254 boreiclin254 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 6
Kinh nghi?m ?? làm vi?c hi?u qu??

Nhi?u ng??i th??ng c?m th?y nh? phát khùng lên khi ngh? cách làm sao dành th?i gian ???c cho b?n bè, gia ?ình, công vi?c, vui ch?i… Thay vì c? s?c cân b?ng th?i gian cho t?t c?, hãy tìm các t?n h??ng chúng theo cách k?t h?p. Giao t? v?i ??ng nghi?p n?i công s?, tìm ng??i có cùng s? thích ngay t?i công ty, phát tri?n ngh? nghi?p thông qua b?n bè và các ho?t ??ng mà b?n yêu thích. Tìm hi?u M?ng Vi?c Làm b?n s? th?y ?ó là kho tàng ki?n th?c h?u ích cho con ???ng s? nghi?p c?a b?n.
Hãy ch?n l?a các ?u tiên:

L?a ch?n các ?u tiên cho cu?c ??i c?a b?n. V?i m?i ?i?u, b?n có th? th?c hi?n nó theo chi?u sâu hay chi?u r?ng. Hãy t?p trung vào các ho?t ??ng mà b?n c?m th?y vui thích và th?c hi?n chúng m?t cách hi?u qu?. Tôi ch?n cu?c s?ng c?a m?t nhà t? v?n cho các công ty vì tôi thích làm vi?c kinh doanh, nh?ng tôi l?i không mu?n s?ng cu?c s?ng nh? CEO c?a m?t công ty l?n. S? ch?n l?a c?a tôi d?a trên cách s?ng mà tôi mong mu?n.


L?y hi?u qu? làm ?u tiên hàng ??u

B?n không th? gi?i t?t c? m?i th?. Nh?ng công vi?c là th? m?nh c?a b?n s? ?em ??n cho b?n nhi?u ni?m vui khi th?c hi?n, trong khi l?i t?n ít th?i gian c?a b?n. ??ng làm nh?ng vi?c không thu?c v? chuyên môn c?a b?n khi th?i gian và ngu?n l?c là h?u h?n. Hãy ki?n t?o cu?c s?ng ?? ?áp ?ng ???c nh?ng ?i?u b?n mu?n, và m?nh d?n t? ch?i nh?ng c? h?i không phù h?p v?i b?n. N?u b?n không ho?ch ??nh nên cu?c s?ng c?a chính mình, ng??i khác s? thay b?n làm ?i?u ?ó. Xem thêm ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t v? vi?c làm IT b?n ?ang c?n tìm.

Hãy ch? ??ng h?c h?i

B?n th??ng ngh? r?ng vi?c h?c h?i tiêu t?n nhi?u th?i gian c?a b?n, tuy nhiên luôn có nh?ng cách làm m?i, nh?ng công c? m?i cho phép b?n th?c hi?n nh?ng vi?c l?t v?t v?i ít th?i gian h?n và cho b?n nhi?u t? do ?? làm các công vi?c quan tr?ng. Hãy luôn tìm tòi nh?ng cách làm ti?t ki?m th?i gian. N?u c?m th?y m?t vi?c gì ?ó kéo dài lê thê, hãy th? m?t cách làm m?i và c? g?ng làm nó th?t nhanh.

Qu?ng quánh lo ?i và vui s?ng

B?n không c?n ph?i d?n v?t mình n?u không th? hoàn t?t h?t m?i ?i?u mong mu?n. ?i?u ?ó v?n th??ng xuyên x?y ra. S? không ph?i là t?n th? n?u b?n còn vài ?i?u ch?a th? th?c hi?n. Hãy ?n m?ng nh?ng ?i?u b?n ?ã làm ???c và trau d?i các k? n?ng ?? tr? nên hi?u qu? trong công vi?c. L?p danh sách các công vi?c ?u tiên, hoan h? g?ch ngang chúng khi ?ã hoàn t?t. M?i công vi?c hoàn thành là m?t chi?n th?ng nh? ?óng góp vào thành công l?n c?a b?n. Truy c?p vào website https://mangvieclam.com ?? bi?t chi ti?t h?n v? các chuyên m?c vi?c và k? n?ng cho b?n.
Reply With Quote

  #2  
Old 01-13-2020, 08:57 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Kinh nghi?m ?? làm vi?c hi?u qu??

???????? ??NG PH?C Hà N?i
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? n?u ?n, t?p d?
???? t?p d? làm nail ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p gi? ??p váy, t?p d? y?m m?ngto, may t?p d? giá r? cách ?i?u
???? t?p d? màu tr?ng, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------


????


X??ng may tap de nha bep Thành ph? Hà N?i

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.