VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-02-2016, 11:59 AM
congtygiahan1867
Guest
 
Posts: n/a
6 c?u th? Indonesia khi?n tuy?n Vi?t Nam ph?i e ng?i

Th? quân Solossa là m?t trong nh?ng ngôi sao n?i b?t c?a Indonesia t?i AFF Cup 2016. Anh s? khi?n hàng phòng ng? tuy?n Vi?t Nam ph?i dè ch?ng sau khi có 2 bàn th?ng ? gi?i n?m nay.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 1
Boaz Solossa (s? 7): Ti?n ??o 30 tu?i này chuy?n cho Lilipaly l?p công ? tr?n g?p Singapore. Ngoài ra, khi Indonesia ??i ??u Thái Lan và Philippines, anh ??u làm tung l??i ??i ph??ng. T?i AFF Cup 2016, Boaz Solossa chính là th? l?nh tinh th?n c?a ??i tuy?n Indonesia.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 2
Andik Vermansyah (s? 21): Anh ki?n t?o d?n ??n bàn san b?ng t? s? 1-1 trong tr?n g?p Singapore. T?i AFF Cup 2016, ti?n v? 25 tu?i này ch?a v?ng m?t b?t c? tr?n nào ? vòng b?ng và có v? trí chính th?c trong s? ?? chi?n thu?t c?a hu?n luy?n viên Alfred Riedl.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 3
Rizky Pora (s? 14): ?ây là c?u th? ghi bàn g? hòa 1-1 cho ??i tuy?n Indonesia ? l??t tr?n cu?i b?ng A g?p Singapore. Anh luôn thi ??u n?i b?t ? hàng ti?n v? c?a ??i tuy?n x? s? v?n ??o.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 4
Stefano Lilipaly (s? 8): Anh ?n ??nh chi?n th?ng 2-1 cho Indonesia, qua ?ó góp ph?n quan tr?ng giúp ??i tuy?n x? s? v?n ??o vào bán k?t AFF Cup 2016. C?u th? sinh ra ? Arnhem và t?ng ???c tri?u t?p vào U16 và U17 Hà Lan tr??c khi nh?p qu?c t?ch Indonesia và thi ??u cho ??i tuy?n bóng ?á qu?c gia n??c này.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 5
Lerby Eliandry (s? 12): Anh th?c hi?n pha ?ánh ??u ghi bàn th?ng th? hai cho Indonesia trong tr?n ra quân t?i b?ng A g?p Thái Lan. ?ây c?ng là l?n ??u Eliandry l?p công cho ??i tuy?n x? v?n ??o khi ???c d? AFF Cup.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 6
Fachrudin Aryanto (s? 16): H?u v? 27 tu?i này khai thông b? t?c trong tr?n g?p ch? nhà Philippines ngay phút th? 7. Ngoài ra, Aryanto còn ki?n t?o cho Stefano Lilipaly ?ánh ??u ghi bàn ? tr?n cu?i vòng b?ng g?p Singapore. Tuy nhiên, Aryanto ch? có th? góp m?t ? bán k?t l??t v? g?p ??i tuy?n Vi?t Nam trên sân M? ?ình do ch?u án ph?t th?.


>>Ngu?n News Zing
Reply With Quote

  #2  
Old 11-20-2017, 03:19 AM
LarryEnvighOvava LarryEnvighOvava is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 4
6 c u th Indonesia khi n tuy n Vi t Nam ph i e ng i

SIZE="3"SIZE="4"COLOR="Blue""Nhan d?p Ngay Ph? n? Vi?t Nam/COLOR/SIZE

Ben minh c?n tuy?n c?ng tac vien ban Bong d? ph?c v? cho quy ong/quy anh ch? th? hi?n tinh c?m c?a minh v?i m?/ v?/ch?/em gai/m?t n?a con l?i b?ng nh?ng nhanh Bong, th? hi?n tinh c?m/tinh yeu vinh c?u. COLOR="Red"T?i vi Bong minh ban ra co n? nhung khong bao gi? tan. Th? m?i g?i la tinh yeu vinh c?u./COLOR

Cong vi?c c? th? s? ph? bi?n chi ti?t c? th? hon. Nhung noi d?i khai la ben minh s? cung c?p bong cho cac b?n ban, n?u ban khong h?t co quy?n tr? l?i.

COLOR="Blue"Yeu c?u:/COLOR uu tien cac b?n sinh vien, lam vi?c theo nhom t?i thi?u la 5 ngu?i/nhom. Nhi?u nh?t la 10 ngu?i/nhom. Khong gi?i h?n nhom c?ng tac vien dang ky. Th?i gian dang ky ch?m nh?t d?n ngay COLOR="Blue"17/10/2016 /COLOR

SIZE="4"COLOR="blue"COLOR="Red"M?i chi ti?t vui long lien h?:/COLOR 0909 09 1950 g?p Quang"/COLOR/SIZE/SIZE
Reply With Quote
  #3  
Old 12-13-2017, 12:56 PM
Marceltop Marceltop is offline
Member
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 24
Black Fat - Ebony moms boobs# 6326077

Black Fat - Ebony moms boobs# 7949080
MILF BBW Big Tits, Ebony Sex# 3933644
Reply With Quote
  #4  
Old 12-13-2017, 04:17 PM
MichaelCiree MichaelCiree is offline
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 15
Black Fat - Ebony moms boobs# 5411153

Black Fat - Ebony moms boobs# 1635085
MILF BBW Big Tits, Ebony Sex# 7901159
Reply With Quote
  #5  
Old 12-14-2017, 12:09 PM
BrianTum BrianTum is offline
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 21
Big Black Grls!Old Fat MILF !# 3939874

Big Black Grls!Old Fat MILF ! # 3424813
Plumpers Boobs -- Hot Ebony, BBW, Chubby, Fat # 1928792
Reply With Quote
  #6  
Old 12-15-2017, 11:38 AM
StephenSom StephenSom is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 14
Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass# 3959731

Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass # 1042075
Big Boobs Chubby and Fat Black Tits # 7391168
Reply With Quote
  #7  
Old 12-26-2018, 10:08 PM
chuyennhathanh chuyennhathanh is offline
Silver Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 127
Re: 6 c?u th? Indonesia khi?n tuy?n Vi?t Nam ph?i e ng?i

Chuy?n Nhà Tr?n Gói Thành H?ng, Taxi T?i Thành H?ng
Chuy?n nhà thành h?ng Theo th?ng kê t? b? ph?n ch?m sóc Khách hàng c?a Taxi t?i Thành H?ng, ngày nào c?ng có vài tr??ng h?p khách g?i ?i?n t?i phàn nàn

D?ch V? Chuy?n Nhà, Chuy?n V?n Phòng Tr?n Gói - 024 37 733 733

Chi ti?t xem Chuy?n nhà thành h?ng Theo th?ng kê t? b? ph?n ch?m sóc Khách hàng c?a, ngày nào c?ng có vài tr??ng h?p khách g?i ?i?n t?i phàn nàn v? ch?t l??ng ph?c v? mà khi xác minh ra ??u do khách hàng g?i nh?m “d?ch v? gi?”. Tính sai c??c, m?t mát th?t l?c ?? ??c, hàng hóa ?? v? tr?n tránh ??n bù là nh?ng s? v? th??ng th?y. Th?m chí, còn có tr??ng h?p khách yêu c?u xu?t hóa ??n thì lái xe r?m thu thêm ti?n VAT r?i h?n ??n Thành H?ng th?t ?? l?y.Click xem t?i ?ây: ( chuy?n nhà thành h?ng ) Trên th? tr??ng, vi?c gi? m?o website c?a các th??ng hi?u uy tín ?? tr?c l?i không hi?m. Trong n?m 2016, Google ?ã xóa b? 1,7 t? qu?ng cáo vi ph?m chính sách, trong ?ó ph?n nhi?u là các qu?ng cáo b? t? cáo là vi ph?m th??ng hi?u hay l?a ??o.

C?ng theo ông Ph??ng, hàng ngày b? ph?n k? thu?t c?a Thành H?ng ph?i c? riêng ra m?t nhân s? ch? ?? tìm ki?m các website gi? m?o. K?t qu? tìm ki?m này sau ?ó ???c t?ng h?p và g?i cho Google ?? ng?n ch?n. V?i các t? ch?c, cá nhân c? tình vi ph?m nhi?u l?n, Thành H?ng s? t?p h?p h? s? và chuy?n sang các c? quan ch?c n?ng nh? công an ?? x? lý.

( 1 ) T?ng ?ài taxi t?i thành h?ng ( 024 ) 37.733.733 ti?p nh?n các cu?c g?i c?a khách hàng t? các khu v?c n?i thành hà n?i và các t?nh lân c?n h?i v? d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói, hay thuê xe taxi t?i thành h?ng nh? th? nào giá c? tr?n gói hay là ?i taxi t?i tính kilome giá bao nhiêu, nhân viên công ty ?ã t? v?n mi?n phí cho khách hàng.

( 2 ) Sau khi Công ty thành h?ng thông nh?t và h?n khách hàng ?? c? ng??i ?i kh?o sát xem n?i th?t, và gia d?ng có nhi?u không, và ? có nhi?u t?ng không,???ng ho?c ngõ oto có vào ???c không, m?y ??n quy?t ??nh giá c? ?? hai bên th?a thu?n và th?ng nh?t và ký h?p ??ng, ??a ph??ng án làm và h?n ngày gi? ?? làm.


( 3 ) ??n ngày làm d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói thành h?ng c? cán b? k? thu?t và nhân viên m?c trang ph?c m?u ?? có ch? chuy?n nhà thành h?ng ??n làm, công ty mi?n phí toàn b? v?t t? ph? nh? thùng carton, màng chít, b?ng dính, bao bì ?? ?óng gói, ?? chánh s?t sát ?? v? công ty b?c toàn b? các ?? dùng theo yêu c?u c?a gia ?ình.

( 4 ) Tr??c khi v?n chuy?n t? trong nhà ra ngoài ô tô công ty có các d?ng c? h? ch? xe kéo t? trong ngõ nh? mà xe làm hay xe taxi lo?i nh? không vào ???c, ??n khi công ty v?n chuy?n ra ngoài và cho lên xe oto nhân viên s?p x?p c?n th?n và kê ?êm toàn b? b?ng ch?n chiên ??m b?o công vi?c cho khách hàng.

( 5) V?n chuy?n v? ??n ngôi nhà m?i c?a khách hàng nhân viên công ty ?ã nhanh chóng cho toàn b? ?? ??c ? trên oto vào trong nhà và ??a lên các t?ng ?? l?p giáp theo yêu c?u c?a gia ?ình tr??c khi ra v? nhân viên h?i gia ?ình còn công vi?c n?a không thì ?? công nhân làm n?t sau khi hoàn thành công vi?c công ty và gia ?ình thành lý h?p ??ng và thanh toán cho khách hàng

Công Ty TNHH Chuy?n Nhà Thành H?ng S? 1
??a ch?: S? nhà 14 Ngõ 898 ???ng Láng, Ph??ng Láng Th??ng, Qu?n ??ng ?a, TP. Hà N?i
?T: ( 024 ) 37. 733.733
MST:
0108555889
Emil: ducphuongbds@gmail.com
Website: https://chuyennhathanhhunghanoi.com
Reply With Quote
  #8  
Old 02-24-2019, 10:11 PM
simsodep0283 simsodep0283 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 3
Re: 6 c?u th? Indonesia khi?n tuy?n Vi?t Nam ph?i e ng?i

? Mr Th?ng: 0944.88.9999
#sodep
#simsodep
SimSoDep.Company

• Giao D?ch Toàn Qu?c 24/24 !!!
• Dùng Th? Và Hoàn Tr? L?i Sim Trong Vòng 10 Ngày
• Mua Bán - Trao ??i - C?m C? Sim T? Quý - Ng? Quý - L?c Quý - Taxi
• Duy Nh?t T?i ?ây Mua Bán Tr? Góp Lãi 0.0010% (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u)

• Tìm Sim VIP Theo Yêu C?u
• Bán Hàng: Nhanh. Chu?n. Giá T?t Nh?t
• Thu Mua Sim S? ??p ?ã Qua S? D?ng V?i Giá Cao Nh?t
• C?m C?: ??nh Giá Cao V?i Lãi Su?t Th?p (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u)

• Name: ?? M?nh Th?ng (SN 1983)
• Mobile: 0902.83.83.83 - 0912.83.83.83
• Tel: 024.22.345.678 - Fax: 0246.288.4444

• Website: simsodep.company
• Email: thang.simsodep@gmail.com
• Facebook: facebook.com/thang.simsodep

• Công ty CP Th??ng m?i và D?ch v? Vi?n thông H?ng Th?nh
• MST: 0104507482 - Ngày C?p: 03/03/2010 - N?i C?p: Hà N?i
• Add: S? 16 ngõ 105 Nguy?n Trãi - P Th??ng ?ình - Q Thanh Xuân - TP Hà N?i

========== SALE OFF SIM S? ??P ??U 03. 05. 07. 08
0812500999 = 15.000.000 VN? - 0812500888 = 15.000.000 VN?
0796774444 = 15.000.000 VN? - 0796770000 = 15.000.000 VN?
0796722999 = 15.000.000 VN? - 0795622999 = 15.000.000 VN?
0795622888 = 15.000.000 VN? - 0794698698 = 15.000.000 VN?
0794616263 = 15.000.000 VN? - 0789450000 = 15.000.000 VN?
0789404999 = 15.000.000 VN? - 0789404888 = 15.000.000 VN?
0789400999 = 15.000.000 VN? - 0789400888 = 15.000.000 VN?
0787718191 = 15.000.000 VN? - 0784929394 = 15.000.000 VN?
0782747576 = 15.000.000 VN? - 0779596868 = 15.000.000 VN?
0779596688 = 15.000.000 VN? - 0779242628 = 15.000.000 VN?
0777346688 = 15.000.000 VN? - 0777213141 = 15.000.000 VN?
0766661967 = 15.000.000 VN? - 0766661965 = 15.000.000 VN?
0766661964 = 15.000.000 VN? - 0766661963 = 15.000.000 VN?
0766661961 = 15.000.000 VN? - 0766661960 = 15.000.000 VN?
0766661958 = 15.000.000 VN? - 0766661956 = 15.000.000 VN?

0766661954 = 15.000.000 VN? - 0766661555 = 15.000.000 VN?
0705357999 = 15.000.000 VN? - 0705355888 = 15.000.000 VN?
0702567999 = 15.000.000 VN? - 0702567888 = 15.000.000 VN?
0702486868 = 15.000.000 VN? - 0702486688 = 15.000.000 VN?
0702350235 = 15.000.000 VN? - 0702322999 = 15.000.000 VN?
0702322888 = 15.000.000 VN? - 0599177999 = 15.000.000 VN?
0598888822 = 15.000.000 VN? - 0598888811 = 15.000.000 VN?
0383555588 = 15.000.000 VN? - 0379555588 = 15.000.000 VN?
0859999944 = 20.000.000 VN? - 0859999933 = 20.000.000 VN?
0859999922 = 20.000.000 VN? - 0859991995 = 20.000.000 VN?
0859991994 = 20.000.000 VN? - 0859991993 = 20.000.000 VN?
0859991990 = 20.000.000 VN? - 0859466999 = 20.000.000 VN?
0859466888 = 20.000.000 VN? - 0859456999 = 20.000.000 VN?
0859456888 = 20.000.000 VN? - 0859455999 = 20.000.000 VN?
0859455888 = 20.000.000 VN? - 0858888877 = 20.000.000 VN?

0858888844 = 20.000.000 VN? - 0858886777 = 20.000.000 VN?
0858838686 = 20.000.000 VN? - 0855626364 = 20.000.000 VN?
0855585999 = 20.000.000 VN? - 0855099666 = 20.000.000 VN?
0855090999 = 20.000.000 VN? - 0855089089 = 20.000.000 VN?
0854400999 = 20.000.000 VN? - 0854400888 = 20.000.000 VN?
0853515253 = 20.000.000 VN? - 0853224466 = 20.000.000 VN?
0853223344 = 20.000.000 VN? - 0845055999 = 20.000.000 VN?
0845055888 = 20.000.000 VN? - 0824433999 = 20.000.000 VN?
0824433888 = 20.000.000 VN? - 0823569888 = 20.000.000 VN?
0812828384 = 20.000.000 VN? - 0789466868 = 20.000.000 VN?
0789466466 = 20.000.000 VN? - 0789400400 = 20.000.000 VN?
0787727374 = 20.000.000 VN? - 0787717273 = 20.000.000 VN?
0777617181 = 20.000.000 VN? - 0767891978 = 20.000.000 VN?
0767891975 = 20.000.000 VN? - 0767891974 = 20.000.000 VN?
0767891971 = 20.000.000 VN? - 0767891970 = 20.000.000 VN?

0767891968 = 20.000.000 VN? - 0766661977 = 20.000.000 VN?
0766661976 = 20.000.000 VN? - 0766661973 = 20.000.000 VN?
0705399888 = 20.000.000 VN? - 0598667979 = 20.000.000 VN?
0598503333 = 20.000.000 VN? - 0598493333 = 20.000.000 VN?
0598492222 = 20.000.000 VN? - 0368681974 = 20.000.000 VN?
0859994666 = 25.000.000 VN? - 0859463333 = 25.000.000 VN?
0858838485 = 25.000.000 VN? - 0857555444 = 25.000.000 VN?
0855088666 = 25.000.000 VN? - 0854606789 = 25.000.000 VN?
0853513333 = 25.000.000 VN? - 0838466888 = 25.000.000 VN?
0835111000 = 25.000.000 VN? - 0833977999 = 25.000.000 VN?
0833667686 = 25.000.000 VN? - 0832999444 = 25.000.000 VN?
0827816789 = 25.000.000 VN? - 0827813333 = 25.000.000 VN?
0827812222 = 25.000.000 VN? - 0827023456 = 25.000.000 VN?
0827023333 = 25.000.000 VN? - 0823706789 = 25.000.000 VN?
0823570000 = 25.000.000 VN? - 0823566999 = 25.000.000 VN?

0823566888 = 25.000.000 VN? - 0819413333 = 25.000.000 VN?
0816666168 = 25.000.000 VN? - 0815082222 = 25.000.000 VN?
0815081828 = 25.000.000 VN? - 0812565758 = 25.000.000 VN?
0812513333 = 25.000.000 VN? - 0812512345 = 25.000.000 VN?
0812503333 = 25.000.000 VN? - 0799477999 = 25.000.000 VN?
0799477888 = 25.000.000 VN? - 0778337979 = 25.000.000 VN?
0777697999 = 25.000.000 VN? - 0767891998 = 25.000.000 VN?
0767891997 = 25.000.000 VN? - 0767891995 = 25.000.000 VN?
0767891994 = 25.000.000 VN? - 0767891993 = 25.000.000 VN?
0767891990 = 25.000.000 VN? - 0767891987 = 25.000.000 VN?
0767891985 = 25.000.000 VN? - 0766661998 = 25.000.000 VN?
0766661995 = 25.000.000 VN? - 0766661992 = 25.000.000 VN?
0766661990 = 25.000.000 VN? - 0766661981 = 25.000.000 VN?
0702566999 = 25.000.000 VN? - 0702566888 = 25.000.000 VN?
0702566566 = 25.000.000 VN? - 0702565758 = 25.000.000 VN?

0702543333 = 25.000.000 VN? - 0702485868 = 25.000.000 VN?
0599774444 = 25.000.000 VN? - 0599188999 = 25.000.000 VN?
0368681997 = 25.000.000 VN? - 0368681989 = 25.000.000 VN?
0368681984 = 25.000.000 VN? - 0368681980 = 25.000.000 VN?
0859996996 = 30.000.000 VN? - 0859994888 = 30.000.000 VN?
0858888855 = 30.000.000 VN? - 0856013333 = 30.000.000 VN?
0856012222 = 30.000.000 VN? - 0826642222 = 30.000.000 VN?
0824476789 = 30.000.000 VN? - 0824432222 = 30.000.000 VN?
0815076789 = 30.000.000 VN? - 0799472222 = 30.000.000 VN?
0779542222 = 30.000.000 VN? - 0766630999 = 30.000.000 VN?
0705396999 = 30.000.000 VN? - 0702486888 = 30.000.000 VN?
0702483333 = 30.000.000 VN? - 0702482222 = 30.000.000 VN?
0389389777 = 30.000.000 VN? - 0377444111 = 30.000.000 VN?
0377444000 = 30.000.000 VN? - 0859466789 = 35.000.000 VN?
0855777444 = 35.000.000 VN? - 0855777000 = 35.000.000 VN?

0855597888 = 35.000.000 VN? - 0855099888 = 35.000.000 VN?
0855098098 = 35.000.000 VN? - 0855097097 = 35.000.000 VN?
0855092092 = 35.000.000 VN? - 0855088555 = 35.000.000 VN?
0852567567 = 35.000.000 VN? - 0838166688 = 35.000.000 VN?
0836687888 = 35.000.000 VN? - 0823569569 = 35.000.000 VN?
0823562222 = 35.000.000 VN? - 0796643333 = 35.000.000 VN?
0796642222 = 35.000.000 VN? - 0789466999 = 35.000.000 VN?
0789466888 = 35.000.000 VN? - 0766630000 = 35.000.000 VN?
0702567567 = 35.000.000 VN? - 0598495555 = 35.000.000 VN?
0859997888 = 40.000.000 VN? - 0858885777 = 40.000.000 VN?
0855206789 = 40.000.000 VN? - 0854607777 = 40.000.000 VN?
0827817777 = 40.000.000 VN? - 0827815555 = 40.000.000 VN?
0816666663 = 40.000.000 VN? - 0816666662 = 40.000.000 VN?
0812517777 = 40.000.000 VN? - 0812507777 = 40.000.000 VN?
0796772222 = 40.000.000 VN? - 0859107777 = 45.000.000 VN?

0823566868 = 45.000.000 VN? - 0823566688 = 45.000.000 VN?
0822899888 = 45.000.000 VN? - 0815079079 = 45.000.000 VN?
0815075555 = 45.000.000 VN? - 0793575859 = 45.000.000 VN?
0793572222 = 45.000.000 VN? - 0789808182 = 45.000.000 VN?
0789483333 = 45.000.000 VN? - 0789462222 = 45.000.000 VN?
0763500000 = 45.000.000 VN? - 0702486789 = 45.000.000 VN?
0859465555 = 50.000.000 VN? - 0859457777 = 50.000.000 VN?
0854611111 = 50.000.000 VN? - 0854606060 = 50.000.000 VN?
0854494949 = 50.000.000 VN? - 0853040404 = 50.000.000 VN?
0832404040 = 50.000.000 VN? - 0827434343 = 50.000.000 VN?
0826545454 = 50.000.000 VN? - 0826535353 = 50.000.000 VN?
0812505050 = 50.000.000 VN? - 0769535353 = 50.000.000 VN?
0769515151 = 50.000.000 VN? - 0765464646 = 50.000.000 VN?
0763545454 = 50.000.000 VN? - 0763525252 = 50.000.000 VN?
0763515151 = 50.000.000 VN? - 0762010101 = 50.000.000 VN?

0859646464 = 55.000.000 VN? - 0859464646 = 55.000.000 VN?
0856313131 = 55.000.000 VN? - 0855589888 = 55.000.000 VN?
0855207777 = 55.000.000 VN? - 0832515151 = 55.000.000 VN?
0816666661 = 55.000.000 VN? - 0814070707 = 55.000.000 VN?
0812515151 = 55.000.000 VN? - 0796646464 = 55.000.000 VN?
0795646464 = 55.000.000 VN? - 0795644444 = 55.000.000 VN?
0794505050 = 55.000.000 VN? - 0764757575 = 55.000.000 VN?
0855099099 = 60.000.000 VN? - 0839476666 = 60.000.000 VN?
0827056666 = 60.000.000 VN? - 0815076666 = 60.000.000 VN?
0812506666 = 60.000.000 VN? - 0795626262 = 60.000.000 VN?
0788589589 = 60.000.000 VN? - 0776515151 = 60.000.000 VN?
0776505050 = 60.000.000 VN? - 0598668866 = 60.000.000 VN?
0598668686 = 60.000.000 VN? - 0856010101 = 65.000.000 VN?
0855589589 = 65.000.000 VN? - 0855585885 = 65.000.000 VN?
0855097777 = 65.000.000 VN? - 0835626262 = 65.000.000 VN?

0828707070 = 65.000.000 VN? - 0816666889 = 65.000.000 VN?
0798323232 = 65.000.000 VN? - 0702303030 = 65.000.000 VN?
0855206666 = 70.000.000 VN? - 0837313131 = 70.000.000 VN?
0837303030 = 70.000.000 VN? - 0827252525 = 70.000.000 VN?
0815080808 = 70.000.000 VN? - 0797434343 = 70.000.000 VN?
0796644444 = 70.000.000 VN? - 0794080808 = 70.000.000 VN?
0853626262 = 75.000.000 VN? - 0833646464 = 75.000.000 VN?
0832979797 = 75.000.000 VN? - 0832949494 = 75.000.000 VN?
0827818181 = 75.000.000 VN? - 0826212121 = 75.000.000 VN?
0818494949 = 75.000.000 VN? - 0818050505 = 75.000.000 VN?
0818040404 = 75.000.000 VN? - 0797202020 = 75.000.000 VN?
0775848484 = 75.000.000 VN? - 0773626262 = 75.000.000 VN?
0764919191 = 75.000.000 VN? - 0855030303 = 80.000.000 VN?
0797606060 = 80.000.000 VN? - 0793575757 = 80.000.000 VN?
0854606666 = 85.000.000 VN? - 0853515151 = 85.000.000 VN?

0823216666 = 85.000.000 VN? - 0859456666 = 90.000.000 VN?
0855636363 = 90.000.000 VN? - 0855626262 = 90.000.000 VN?
0832939393 = 90.000.000 VN? - 0859535353 = 95.000.000 VN?
0852535353 = 95.000.000 VN? - 0853098888 = 120.000.000 VN?
0812508888 = 120.000.000 VN? - 0702565656 = 120.000.000 VN?
0857757575 = 135.000.000 VN? - 0826626262 = 135.000.000 VN?
0812565656 = 135.000.000 VN? - 0787565656 = 135.000.000 VN?
0777646464 = 135.000.000 VN? - 0855090909 = 150.000.000 VN?
0777626262 = 220.000.000 VN? - 0834393939 = 390.000.000 VN?
0.7.8.9.10.11.12 = 950.000.000 VN?
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.