VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Làm Quen

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-09-2019, 11:00 PM
chuyennhathanh chuyennhathanh is offline
Silver Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 127
chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác gi? bài: "Nghe l?i ba m? không nghi ng? v?, tôi b? em ph?n b?i ?au ??n". Tr??c h?t, xin g?i l?i c?m ?n ban biên t?p, chuyên gia và quý ??c gi? ?ã chia s?, giúp ?? tôi trong kho?ng th?i gian khó kh?n này. Nh?ng l?i khuyên, l?i t? v?n và ??ng viên chân thành ?ó r?t quý giá v?i tôi, giúp tôi qua chuy?n này. Xin nói thêm ?ôi l?i ?? m?i ng??i ???c rõ.

Tôi và v? cùng 25 tu?i, k?t hôn ???c 6 tháng và ch?a có em bé. Chúng tôi ??u là th?c s? cùng ngành (h?c chung t? ??i h?c lên cao h?c, sau khi t?t nghi?p cao h?c thì quy?t ??nh ?i ??n hôn nhân). Tôi và v? yêu nhau, k?t hôn vì s? chân thành và gi?n d?. Tuy b?ng tu?i nh?ng tôi ch?ng ch?c h?n v?. Tôi có nói v? hi?n và ngoan ngoãn khi quen tôi là vì v? mu?n thay ??i ?? h?p v?i m?i quan h? gi?a chúng tôi. V? c?m th?y thích con ng??i c?a cô ?y sau khi quen v?i tôi và mong mu?n tôi ti?p t?c giúp v? hoàn thi?n h?n, s?ng thêm yêu ??i.

Hoàn c?nh gia ?ình v? g?p r?t nhi?u khó kh?n c? tình th??ng l?n kinh t?. V? không ???c ? cùng m? t? khi m?t tu?i. V? ? v?i ba t? nh? nên khá thi?u tình th??ng gia ?ình. Tr??c khi c??i, ba m? d?n dò tôi r?t k? l??ng v? cách làm m?t ng??i ch?ng t?t, ph?i bi?t yêu th??ng v? và bù ??p nh?ng ?i?u mà v? ?ã không có trong su?t quãng ??i tr??c ?ó. Vì v?y t? khi em v? nhà, m?i ng??i ??u quý em, xem em nh? ru?t th?t, b?i em là ng??i t?t, hi?n h?u và l? phép. Không ph?i gia ?ình tôi b?t em nh? v?y mà là th?i gian tr??c hôn nhân em ?ã nh? v?y, mong mu?n ???c là thành viên trong gia ?ình nh? c?a tôi.

Ba m? tôi là cán b? viên ch?c nên suy ngh? thoáng và hi?u con cái. Lúc v? ch?ng x?y ra bi?n c? l?n, tôi l?n ti?ng v?i v? trong ?êm ??nh m?nh ?ó khi?n ba m? gi?t mình t?nh gi?c. Sáng hôm sau ba m? g?i hai ??a l?i h?i chuy?n, bi?t v? tôi có nh?n tin cho ng??i khác vì tôi không mu?n nói nh?ng vi?c còn l?i, ?i?u ?ó s? khi?n ba m? ?au lòng. Ba m? khuyên hai ??a làm lành, khuyên v? nên c? g?ng xây d?ng l?i v?i tôi. Giây phút tôi ?au lòng nh?t là ba xin tôi tha th? cho v?. Ba là ng??i có ??a v? xã h?i khá l?n, ch?a t?ng xin ai bao gi?, th? mà l?n này l?i xin tôi, tôi ?ã khóc.

V? vi?c tôi s? d?ng t? "d?y" khi?n anh ch? hi?u l?m. Tr??c ?ây v? làm m?t m?t món quà tôi t?ng, v? r?t bu?n vì bi?t ?ó là ti?n tôi dành c? tháng l??ng ??u tiên ?? mua, r?t ý ngh?a v?i c? hai. Tôi không trách v? n?a l?i mà khuyên em ??ng bu?n, tôi có nói "Sau này l? có chuy?n gì, em c? thành th?t v?i anh, anh h?a s? tha th? t?t c?". Còn vi?c v? xin v? nhà ngo?i hay ?i ch?i ?àn hát là v? tôn tr?ng tôi nên nói, ch? không ph?i xin phép nh? ki?u m?nh l?nh ph?i tuân theo. Trong lúc b?i r?i nên tôi ?ã dùng t? ch?a ?úng khi?n anh ch? hi?u l?m.

Tôi th?y mình c?ng có ph?n gia tr??ng, dù mu?n t?t cho v? nh?ng có th? khi?n em m?t m?i. Tôi s? thay ??i b?n thân tr??c, c?i m? và bao dung h?n n?a ?? em có th? t? tin làm l?i t? ??u. Nh?ng ngày x?y ra bi?n c?, v? ch?ng không nói n?ng gì v?i nhau, ch? ?i v?i nhau ?? b? m? yên lòng. Tôi m?t ?n m?t ng?, tinh th?n và s?c kho? xu?ng d?c, xin c? quan ngh? m?t tu?n. Tôi ?i ?ây ?ó m?t mình và ng?m ngh?, sau khi ??ng bài trên VnExpress và ???c m?i ng??i t? v?n, tôi th?y thanh th?n nhi?u h?n.

Noel v?a qua, v? t? ch?c m?t bu?i ti?c v?i n?n và hoa cùng tôi ?n t?i. Trong c? bu?i ?n chúng tôi r?t ít nói, cu?i bu?i em ?ã nói ra nh?ng l?i chân thành nh?t và mong tôi tha th? ?? em bù ??p m?i l?i l?m. Sau bu?i t?i ?ó tôi c?ng nhìn nh?n l?i r?t nhi?u ?i?u, trong ?ó t? ??t mình sau t?t c?, t? phán xét b?n thân và xây d?ng l?i giá tr? s?ng c?a mình. Tôi ngh? v? không ph?i ng??i x?u, ch? làm vi?c sai. Tuy không hoàn toàn trút b? h?t nh?ng tôi ?ã thách th?c b?n thân ??n c?c ??i và d??ng nh? ?ã v??t qua. Tôi c?ng không bi?t ch?c t??ng lai s? nh? th? nào nh?ng ngh? mình ?ã c? g?ng h?t s?c. N?u cu?c ??i c? tình trêu ?ùa mình thêm l?n n?a, tôi s? v?n thanh th?n ?ón nh?n.

Tôi bi?t câu chuy?n c?a mình có ph?n h? c?u nh?ng ?ây là câu chuy?n th?t c?a tôi. Lúc vi?t nh?ng dòng này tôi v?n không tin mình ?ã làm ???c. Tôi v?n d? không tin nh?ng ?i?u k? di?u, ?y mà m?i th? ?ã x?y ra nh? v?y. Tôi không bi?t khuyên nh?ng anh ch? r?i vào tr??ng h?p gi?ng tôi nh? th? nào vì m?i nhà m?i c?nh, mong r?ng ??ng ai ph?i r?i vào hoàn c?nh nh? tôi. Chúc m?i ng??i s? h?nh phúc, thanh th?n v?i nh?ng l?a ch?n c?a mình.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.