VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-05-2019, 07:12 PM
myhanh15101996 myhanh15101996 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 27
Sim Phong Th?y Th? ?ô Xem Sim Phong Thu? h?p m?nh, h?p tu?i chính xác nh?t

<h1 class="card-title" style="font-size: 18px">

Bói sim 4 s? cu?i - gi?i mã bí ?n ??ng sau nh?ng con s?

</h1>

<h1><b>Bói sim 4 s? cu?i chu?n xác cùng chuyên gia</b></h1><p>Ngày càng có nhi?u ng??i quan tâm ??n ý ngh?a c?a các con s?, vi?c l?a ch?n s? sim ?i?n tho?i c?ng không ngo?i l?. N?u b?n ?ang mu?n tìm s? sim h?p m?nh, h?p tu?i ?? l?y may thì ??ng b? l? công th?c <strong><a href="http://www.simphongthuy.com/xem-sim-phong-thuy.htm">bói sim phong th?y 4 s? cu?i</a> </strong>mà chúng tôi mang ??n ngày hôm nay nhé.</p><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i theo phong th?y sim</strong><strong></strong></h2><p> Trong phong th?y, <strong><em>cách tính s? ?i?n tho?i h?p tu?i</em></strong> hay không ng??i ta d?a vào cung m?nh và s? nút.</p><h3><strong><em>S? cu?i ?i?n tho?i may m?n phù h?p v?i m?nh c?a gia ch?</em></strong><strong></strong></h3><p>Y?u t? ??u tiên ?? xem<strong><em> y nghia 4 so duoi so dien thoai </em></strong>có phù h?p v?i ng??i s? d?ng hay không ?ó là cung m?nh. M?i con s? thu?c m?t m?nh khác nhau có ý ngh?a và phù h?p v?i t?ng ??i t??ng khác nhau. N?u m?nh c?a s? sim và m?nh c?a ch? nhân t??ng sinh v?i nhau thì ng??i ?ó s? nh?n ???c n?ng l??ng tích c?c, g?p nhi?u may m?n, tài l?c trong cu?c s?ng c?ng nh? công vi?c.<br />

</p><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="488" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /></center>

<br />

<strong><em>S? cu?i ?i?n tho?i may m?n</em></strong> phù h?p v?i t?ng m?nh nh? sau:<br /><ul>

<li>

<p>M?nh Kim phù h?p v?i: 0, 2, 5, 6, 7, 8</p>

</li>

<li>

<p>M?nh M?c phù h?p v?i: 1, 3, 4</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th?y phù h?p v?i: 1, 6, 7</p>

</li>

<li>

<p>M?nh H?a phù h?p v?i: 3, 4, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th? phù h?p v?i: 0, 2, 5, 8, 9.</p>

</li>

</ul><div>Và ???ng nhiên, ?? tránh g?p ph?i nh?ng ?i?u không may thì b?n c?ng nên tránh nh?ng con s? t??ng kh?c v?i m?nh c?a mình. C? th?:<br />

</div><ul>

<li>

<p>M?nh Kim không nên ch?n s?: 3,4, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh M?c không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 6, 7, 8</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th?y không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 8, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh H?a không nên ch?n s?: 1, 9</p>

</li>

<li>

<p>M?nh Th? không nên ch?n s?: 3, 4, 9</p>

</li>

</ul><h3><strong><em>Cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i có phù h?p hay không d?a theo s? nút</em></strong><strong></strong></h3><div>?? bi?t<strong><em> 4 s? cu?i ?i?n tho?i nói lên ?i?u gì</em></strong> và xem s? ?ó có h?p v?i mình hay không b?n có th? ki?m tra b?ng cách c?ng t?ng 4 s? cu?i v?i nhau. L?y s? cu?i cùng c?a t?ng ??i chi?u v?i m?nh c?a mình. N?u t??ng sinh v?i m?nh theo công th?c trên thì có th? k?t lu?n s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i ?ó là phù h?p v?i b?n.</div><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i - s? ??i hung, ??i cát</strong><strong></strong></h2><div>?? bi?t <strong><em>ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i</em></strong>, s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i nh? v?y s? mang l?i ?i?m lành hay ?i?m d?, b?n có th? áp d?ng công th?c bói sim chia 80.<br />

<br />

?? <strong><em>xác ??nh s? ?i?n tho?i ??i hung ??i cát</em></strong>, b?n l?y 4 s? cu?i ?i?n tho?i chia cho 80, l?y s? ?ó tr? ?i s? ? tr??c d?u ph?y, ???c bao nhiêu thì nhân ti?p v?i 80, ???c k?t qu? ?em ??i chi?u v?i ý ngh?a c?a các con s? t? 1 ??n 80 theo qu? bói.<br />

<br /><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="419" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/h1-boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /> </center>

<strong><em>Ví d?</em></strong>: 4 s? cu?i ?i?n tho?i c?a b?n là 3683</div><ul>

<li>L?y 3683 : 80 = 46,0375</li>

<li>L?y 46,0375 - 46 = 0,0375.</li>

<li>L?y 0,0375 x 80 = 3.</li>

<li>??i chi?u ý ngh?a c?a s? 3 là s? ??i cát v?i ý ngh?a: m?i s? ngày càng phát tri?n và thu?n l?i.</li>

</ul><div> Ph?n l?n các con s? ??u mang ??n ?i?u lành, là con s? ??i cát, có ý ngh?a t?t ??p, mang may m?n, giàu sang, phú quý trong cu?c s?ng, công vi?c, gia ?ình, hôn nhân,...<br />

<br />

Tuy nhiên, hãy <strong><em>v?t ngay s? ?i?n tho?i n?u 4 s? cu?i</em></strong> s? ?i?n tho?i chia 80 có ph?n d? là 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 7576, 77, 78, 79, 80. Nh?ng con s? này là con s? ??i hung, chúng s? c?n tr? s? phát tri?n c?a ch? nhân và có th? mang ??n nh?ng ?i?u không may. Vì v?y, khi ch?n s? sim ?i?n tho?i nên c?n tr?ng v?i nh?ng s? ?i?n tho?i nh? th? này nhé.<br />

</div><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i - ?i?m danh nh?ng con s? “th?n tài”</strong><strong></strong></h2>

Ngoài các <strong><em>cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i</em></strong> có h?p v?i m?nh c?a mình hay không mà chúng tôi ?ã chia s?, n?u b?n v?n ?ang tìm ki?m con s? may m?n c?a riêng mình thì có th? tham kh?o m?t vài con s? d??i ?ây. ?ây là nh?ng s? sim ?i?n tho?i ???c nhi?u ng??i l?a ch?n nh?t mang nh?ng ý ngh?a riêng phù h?p v?i m?c ?ích c?a ng??i dùng.<br /><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="488" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/Hinh3-boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /></center><div> </div><ul>

<li>

<p><strong>6686, 6868:</strong> L?c phát, l?c phát, con s? c?a s? giàu sang, phú quý, ti?n b?c d?i dào.</p>

</li>

<li>

<p><strong>2628</strong>: L?c mãi, l?c mãi.</p>

</li>

<li>

<p><strong>7939:</strong> ?ây là con s? t??ng tr?ng cho tài l?c v?i s? k?t h?p c?a “th?n tài l?n” và “th?n tài nh?”. Ng??i s? h?u b? sim này không c?n ph?i lo l?ng v? v?n ?? ti?n b?c.</p>

</li>

<li>

<p><strong>2879:</strong> Mãi phát tài, ti?n b?c ngày càng nhi?u, công danh ngày càng thu?n l?i.</p>

</li>

<li>

<p><strong>1368:</strong> Con s? may ??n tài l?c, bình an và h?nh phúc, cu?c s?ng an l?c, thu?n bu?m xuôi gió.</p>

</li>

<li>

<p><strong>1486:</strong> M?t n?m b?n mùa ??u ???c may m?n, ?ón tài, ?ón l?c. </p>

</li>

</ul><p>Ngoài ra, b?n có th? ch?n nh?ng s? sim v?i 4 s? cu?i ???c s?p x?p theo th? t? t?ng d?n nh?: 1234, 5678, 6789,...S? s?p x?p này th? hi?n ý ngh?a ngày càng th?ng ti?n, phát tri?n thu?n l?i không ng?ng.</p><h2><strong>Bói sim 4 s? cu?i - Có nên ch?n sim Tam hoa, sim T? quý</strong><strong></strong></h2><p>Sim Tam hoa và sim T? quý c?ng là lo?i sim ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Nh?ng ?? bi?t <strong><em>ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i</em></strong> c?a sim Tam hoa hay 4 s? cu?i sim T? quý có phù h?p hay không b?n c?ng nên ??i chi?u v?i cung m?nh c?a mình.<br />

<br />

</p><center><img alt="bói sim 4 s? cu?i" class="img-responsive img-fluid" height="340" src="/data/4-so-cuoi-dien-thoai/hinh4-boi-sim-4-so-cuoi.jpg" width="650" /></center>

<br />

Dù là sim Tam hoa hay T? quý nh?ng không phù h?p v?i m?nh c?a b?n thì c?ng không ?em l?i may m?n cho b?n. Th?m chí, nó còn ?nh h??ng tiêu c?c ??n cu?c s?ng c?a b?n n?a ?ó. Vì v?y, hãy cân nh?c th?t k? các y?u t? ?? ??a ra quy?t ??nh phù h?p nh?t v?i mình nhé.<br />

<br />

Trên ?ây, chúng tôi v?a chia s? ??n b?n ??c 3 công th?c <strong>bói sim 4 s? cu?i</strong> ??n gi?n và d? dàng nh?t. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? c?a ??i ng? sim phong th?y Th? ?ô b?n s? ch?n ???c cho mình con s? may m?n và phù h?p v?i m?i tiêu chu?n c?a b?n thân nhé.<br />

<br />

<strong><u>Chi ti?t liên h?:</u><br />

SIM PHONG TH?Y TH? ?Ô<br />

??a ch?: <a href="https://goo.gl/maps/8vwf9eJXxfp"><span style="color:#0000CD;">609 Tr??ng ??nh, Hai Bà Tr?ng, 11706, Vi?t Nam</span></a><br />

Hotline: 08.5668.5668<br />

Email: lienhe@simphongthuy.com</strong>
Reply With Quote

  #2  
Old 05-25-2019, 09:04 AM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by myhanh15101996 View Post
&lt;h1 class=&quot;card-title&quot; style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt; Bói sim 4 s? cu?i - gi?i mã bí ?n ??ng sau nh?ng con s? &lt;/h1&gt; &lt;h1&gt;&lt;b&gt;Bói sim 4 s? cu?i chu?n xác cùng chuyên gia&lt;/b&gt;&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;Ngày càng có nhi?u ng??i quan tâm ??n ý ngh?a c?a các con s?, vi?c l?a ch?n s? sim ?i?n tho?i c?ng không ngo?i l?. N?u b?n ?ang mu?n tìm s? sim h?p m?nh, h?p tu?i ?? l?y may thì ??ng b? l? công th?c &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.simphongthuy.com/xem-sim-phong-thuy.htm&quot;&gt;bói sim phong th?y 4 s? cu?i&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;mà chúng tôi mang ??n ngày hôm nay nhé.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i theo phong th?y sim&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Trong phong th?y, &lt;strong&gt;&lt;em&gt;cách tính s? ?i?n tho?i h?p tu?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; hay không ng??i ta d?a vào cung m?nh và s? nút.&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;S? cu?i ?i?n tho?i may m?n phù h?p v?i m?nh c?a gia ch?&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;Y?u t? ??u tiên ?? xem&lt;strong&gt;&lt;em&gt; y nghia 4 so duoi so dien thoai &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;có phù h?p v?i ng??i s? d?ng hay không ?ó là cung m?nh. M?i con s? thu?c m?t m?nh khác nhau có ý ngh?a và phù h?p v?i t?ng ??i t??ng khác nhau. N?u m?nh c?a s? sim và m?nh c?a ch? nhân t??ng sinh v?i nhau thì ng??i ?ó s? nh?n ???c n?ng l??ng tích c?c, g?p nhi?u may m?n, tài l?c trong cu?c s?ng c?ng nh? công vi?c.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;488&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt;&lt;/center&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;em&gt;S? cu?i ?i?n tho?i may m?n&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; phù h?p v?i t?ng m?nh nh? sau:&lt;br /&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Kim phù h?p v?i: 0, 2, 5, 6, 7, 8&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh M?c phù h?p v?i: 1, 3, 4&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th?y phù h?p v?i: 1, 6, 7&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh H?a phù h?p v?i: 3, 4, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th? phù h?p v?i: 0, 2, 5, 8, 9.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;div&gt;Và ???ng nhiên, ?? tránh g?p ph?i nh?ng ?i?u không may thì b?n c?ng nên tránh nh?ng con s? t??ng kh?c v?i m?nh c?a mình. C? th?:&lt;br /&gt; &lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Kim không nên ch?n s?: 3,4, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh M?c không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 6, 7, 8&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th?y không nên ch?n s?: 0, 2, 5, 8, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh H?a không nên ch?n s?: 1, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;M?nh Th? không nên ch?n s?: 3, 4, 9&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i có phù h?p hay không d?a theo s? nút&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;div&gt;?? bi?t&lt;strong&gt;&lt;em&gt; 4 s? cu?i ?i?n tho?i nói lên ?i?u gì&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; và xem s? ?ó có h?p v?i mình hay không b?n có th? ki?m tra b?ng cách c?ng t?ng 4 s? cu?i v?i nhau. L?y s? cu?i cùng c?a t?ng ??i chi?u v?i m?nh c?a mình. N?u t??ng sinh v?i m?nh theo công th?c trên thì có th? k?t lu?n s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i ?ó là phù h?p v?i b?n.&lt;/div&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i - s? ??i hung, ??i cát&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;div&gt;?? bi?t &lt;strong&gt;&lt;em&gt;ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;, s? ?i?n tho?i v?i 4 s? cu?i nh? v?y s? mang l?i ?i?m lành hay ?i?m d?, b?n có th? áp d?ng công th?c bói sim chia 80.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ?? &lt;strong&gt;&lt;em&gt;xác ??nh s? ?i?n tho?i ??i hung ??i cát&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;, b?n l?y 4 s? cu?i ?i?n tho?i chia cho 80, l?y s? ?ó tr? ?i s? ? tr??c d?u ph?y, ???c bao nhiêu thì nhân ti?p v?i 80, ???c k?t qu? ?em ??i chi?u v?i ý ngh?a c?a các con s? t? 1 ??n 80 theo qu? bói.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;419&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/h1-boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt; &lt;/center&gt; &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Ví d?&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;: 4 s? cu?i ?i?n tho?i c?a b?n là 3683&lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;L?y 3683 : 80 = 46,0375&lt;/li&gt; &lt;li&gt;L?y 46,0375 - 46 = 0,0375.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;L?y 0,0375 x 80 = 3.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;??i chi?u ý ngh?a c?a s? 3 là s? ??i cát v?i ý ngh?a: m?i s? ngày càng phát tri?n và thu?n l?i.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;div&gt; Ph?n l?n các con s? ??u mang ??n ?i?u lành, là con s? ??i cát, có ý ngh?a t?t ??p, mang may m?n, giàu sang, phú quý trong cu?c s?ng, công vi?c, gia ?ình, hôn nhân,...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tuy nhiên, hãy &lt;strong&gt;&lt;em&gt;v?t ngay s? ?i?n tho?i n?u 4 s? cu?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; s? ?i?n tho?i chia 80 có ph?n d? là 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 7576, 77, 78, 79, 80. Nh?ng con s? này là con s? ??i hung, chúng s? c?n tr? s? phát tri?n c?a ch? nhân và có th? mang ??n nh?ng ?i?u không may. Vì v?y, khi ch?n s? sim ?i?n tho?i nên c?n tr?ng v?i nh?ng s? ?i?n tho?i nh? th? này nhé.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i - ?i?m danh nh?ng con s? “th?n tài”&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; Ngoài các &lt;strong&gt;&lt;em&gt;cách xem 4 s? cu?i ?i?n tho?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; có h?p v?i m?nh c?a mình hay không mà chúng tôi ?ã chia s?, n?u b?n v?n ?ang tìm ki?m con s? may m?n c?a riêng mình thì có th? tham kh?o m?t vài con s? d??i ?ây. ?ây là nh?ng s? sim ?i?n tho?i ???c nhi?u ng??i l?a ch?n nh?t mang nh?ng ý ngh?a riêng phù h?p v?i m?c ?ích c?a ng??i dùng.&lt;br /&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;488&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/Hinh3-boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt;&lt;/center&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;6686, 6868:&lt;/strong&gt; L?c phát, l?c phát, con s? c?a s? giàu sang, phú quý, ti?n b?c d?i dào.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;2628&lt;/strong&gt;: L?c mãi, l?c mãi.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;7939:&lt;/strong&gt; ?ây là con s? t??ng tr?ng cho tài l?c v?i s? k?t h?p c?a “th?n tài l?n” và “th?n tài nh?”. Ng??i s? h?u b? sim này không c?n ph?i lo l?ng v? v?n ?? ti?n b?c.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;2879:&lt;/strong&gt; Mãi phát tài, ti?n b?c ngày càng nhi?u, công danh ngày càng thu?n l?i.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;1368:&lt;/strong&gt; Con s? may ??n tài l?c, bình an và h?nh phúc, cu?c s?ng an l?c, thu?n bu?m xuôi gió.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;1486:&lt;/strong&gt; M?t n?m b?n mùa ??u ???c may m?n, ?ón tài, ?ón l?c. &lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Ngoài ra, b?n có th? ch?n nh?ng s? sim v?i 4 s? cu?i ???c s?p x?p theo th? t? t?ng d?n nh?: 1234, 5678, 6789,...S? s?p x?p này th? hi?n ý ngh?a ngày càng th?ng ti?n, phát tri?n thu?n l?i không ng?ng.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Bói sim 4 s? cu?i - Có nên ch?n sim Tam hoa, sim T? quý&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Sim Tam hoa và sim T? quý c?ng là lo?i sim ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Nh?ng ?? bi?t &lt;strong&gt;&lt;em&gt;ý ngh?a 3 s? cu?i ?i?n tho?i&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; c?a sim Tam hoa hay 4 s? cu?i sim T? quý có phù h?p hay không b?n c?ng nên ??i chi?u v?i cung m?nh c?a mình.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;bói sim 4 s? cu?i&quot; class=&quot;img-responsive img-fluid&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;/data/4-so-cuoi-dien-thoai/hinh4-boi-sim-4-so-cuoi.jpg&quot; width=&quot;650&quot; /&gt;&lt;/center&gt; &lt;br /&gt; Dù là sim Tam hoa hay T? quý nh?ng không phù h?p v?i m?nh c?a b?n thì c?ng không ?em l?i may m?n cho b?n. Th?m chí, nó còn ?nh h??ng tiêu c?c ??n cu?c s?ng c?a b?n n?a ?ó. Vì v?y, hãy cân nh?c th?t k? các y?u t? ?? ??a ra quy?t ??nh phù h?p nh?t v?i mình nhé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Trên ?ây, chúng tôi v?a chia s? ??n b?n ??c 3 công th?c &lt;strong&gt;bói sim 4 s? cu?i&lt;/strong&gt; ??n gi?n và d? dàng nh?t. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? c?a ??i ng? sim phong th?y Th? ?ô b?n s? ch?n ???c cho mình con s? may m?n và phù h?p v?i m?i tiêu chu?n c?a b?n thân nhé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;u&gt;Chi ti?t liên h?:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt; SIM PHONG TH?Y TH? ?Ô&lt;br /&gt; ??a ch?: &lt;a href=&quot;https://goo.gl/maps/8vwf9eJXxfp&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000CD;&quot;&gt;609 Tr??ng ??nh, Hai Bà Tr?ng, 11706, Vi?t Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; Hotline: 08.5668.5668&lt;br /&gt; Email: lienhe@simphongthuy.com&lt;/strong&gt;
Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.