VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-11-2019, 11:54 PM
intor992 intor992 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 4
Kinh nghi?m ch?n g?ch lát n?n nhà t?m ??p

N?u nhà b?n mang phong cách hi?n ??i thì hãy ch?n nh?ng viên g?ch lát n?n ??p màu ??n s?c, tr?n. Nhà ?i theo phong cách Nh?t B?n, ??ng quê cách t?t nh?t là ch?n g?ch lát gi? g? b?i vì ?ây là l?a ch?n t?i ?u cho vi?c ti?n t?i m?t ngôi nhà sinh thái. ??ng th?i, c?ng ?em l?i c?m giác g?n g?i, ?m áp v?i nhi?u l?a s? ch?n trang trí cho ch? nhân. Click vào ?ây ?? bi?t thêm nh?ng bí quy?t cho trang trí nhà ??p.Ch?n g?ch lát nhà n?n nhà t?m theo chi phí

Th? tr??ng g?ch lát n?n nhà t?m hi?n nay v?n r?t ?a d?ng v?y nên giá thành c?a các lo?i g?ch c?ng dao ??ng khác nhau. ??i v?i nh?ng m?u g?ch ??n gi?n, bình dân giá thành g?ch dao ??ng t? 50- 100 VND/ viên.

Nh?ng v?i nh?ng m?u g?ch ch?ng tr??t, g?ch cao c?p giá có th? lên ??n 100- 150 VND/viên g?ch. V?y nên b?n c?n tính toán chi phí th?t k? tr??c khi mua ?? không b? thâm h?t vào nh?ng kho?n ??u t? khác. Bi?t h?n t?i bài: Các m?u phòng khách ??p r?c r? cho b?n tham kh?o

Ch?n g?ch lát n?n nhà t?m ??p theo kích th??c

Nhà t?m là không gian có ?? ?m cao nên b?t bu?c khi ch?n g?ch phòng t?m thì các gia ch? ph?i ch?n luôn g?ch ?p t??ng. Tùy theo s? thích c?a m?i gia ?ình mà b?n có th? ch?n cùng m?t m?u g?ch lát v?i g?ch ?p ho?c g?ch ?p t??ng và g?ch lát n?n riêng.

G?ch lát n?n: Thông th??ng kích th??c chung c?a các lo?i g?ch lát là 60 x 60 cm. Tuy nhiên tùy vào di?n tích và kích th??c phòng t?m nh? hình vuông, hình ch? nh?t, hình bát giác mà có th? ch?n g?ch có kích th??c 30 x 30 cm ho?c 30 x 60 cm.

G?ch ?p t??ng: Kích th??c tiêu chu?n cho các lo?i g?ch ?p là 30 x 60 cm. Tùy theo m?c ?ích s? d?ng, n?u nh? b?n mu?n c?n phòng tr?ng r?ng h?n so v?i di?n tích th?c thì có th? ?p g?ch theo chi?u ngang, còn mu?n ??y xa kho?ng cách gi?a sàn và tr?n thì ?p t??ng theo chi?u d?c. Tham kh?o t?i tên mi?n noithatplus.com ?? c?p nh?t nh?ng m?u m?i nh?t.

Ch?n g?ch lát n?n nhà t?m theo ch?t li?u

Ngoài phong cách, màu s?c, chi phí thì b?n c?ng có th? d?a vào m?c ?ích s? d?ng nh? c?n ?? b?n hay c?n ?? ch?ng th?m n??c ?? l?a ch?n lo?i g?ch lát n?n phòng t?m phù h?p.

G?ch Ceramic, g?ch men: G?ch ???c hình thành ch? y?u b?ng cát, ??t sét và các thành ph?n khác, ???c t?ng h?p qua quá trình gia nhi?t ? nhi?t ?? cao trên 1000 ?? C. Lo?i g?ch lát sàn này ch? y?u ???c áp d?ng cho không gian, ít b? tác ??ng b?i các l?c tác ??ng bên ngoài.?á granite: Nguyên li?u chính là ??t sét v?i t? l? 7:3, cùng v?i m?t s? ch?t ph? gia khác. G?ch này ???c coi là ?á nhân t?o ??ng nh?t. Do tính ??ng nh?t c?a toàn b? viên g?ch, s?n ph?m có ?? c?ng r?t cao và ch?u ???c áp su?t cao. Lo?i g?ch này có ?? b?n cao và k?t c?u cao nên không ch? ???c s? d?ng trong nhà t?m mà còn dùng trong sân v??n, h? b?i hay khu v?c ban công, t?ng th??ng c?a ngôi nhà.

Ch?n g?ch lát n?n nhà t?m theo phong cách

Gi?a m?t r?ng nh?ng s?n ph?m g?ch lát n?n nhà t?m c?a các nhà s?n xu?t trong n??c l?n ngoài n??c, khách hàng khi ch?n s? r?t d? b? r?i m?t. V?y nên Noi That Plush??ng hãy xác ??nh phong cách c?a ngôi nhà và ??c bi?t là nhà t?m tr??c khi ?i mua g?ch. Nh? v?y b?n s? ?? b? r?i.

N?u nh? ngôi nhà b?n mang phong cách c? ?i?n hãy ch?n nh?ng ki?u g?ch lát n?n mang phong cách Châu Âu, có hoa v?n c?u k? và nhi?u chi ti?t ph?c t?p.
Reply With Quote

  #2  
Old 02-12-2020, 09:53 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Kinh nghi?m ch?n g?ch lát n?n nhà t?m ??p


XMTD - ??NG PH?C HÀ THÀNH - X??ng s?n xu?t bán t?p d? may s?n B?c K?n
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.