VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Sport News Thể thao dành cho những nam giới có cá tánh ...........

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 06-24-2018, 02:49 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Liên k?t ??u t? c?a B?o Hi?m Nhân Th? Prudential giúp gì v?i thay ??i trong cu?c s?ng

Cu?c s?ng luôn ti?m ?n nhi?u c? h?i và các tình hu?ng khó l??ng tr??c. Tuy nhiên, nhi?u m? b?m s?a hi?n ??i r?t bi?t cách tính toán ?? ?ng phó tr??c nh?ng ??i thay b?t ng?, th?m chí còn n?m b?t c? h?i ?? gia t?ng hi?u qu? ti?n dành d?m c?a gia ?ình.

Ch? T.M (32 tu?i, TP.HCM) hi?n là chuyên viên tuy?n d?ng nhân s?, còn ch?ng ch? là k? s? công ngh?. V?i m?c thu nh?p trên d??i 50 tri?u ??ng m?i tháng, v? ch?ng ch? d? tính s?p t?i s? cho con gái vào h?c l?p M?t t?i tr??ng qu?c t?, t??ng lai s? cho con ?i du h?c. T??ng ?ã “?i ?úng l? trình” thì ??u n?m nay, ch? b?t ng? bi?t mình mang thai em bé th? hai. Th?i gian nh?p h?c c?a con gái l?n trùng kh?p v?i th?i ?i?m ch? sinh em bé th? hai.

Chi phí nuôi con nh? và h?c phí m?i n?m cho bé l?n g?p l?i c?ng ngót nghét t?m 200 tri?u, ch?a k? ch?ng ???ng h?c v?n các con còn dài mà h?c phí thì th??ng t?ng theo th?i gian khi?n v? ch?ng ch? c?ng “toát m? hôi”. “2 v? ch?ng suy ngh? r?t nhi?u và quy?t tâm gi? nguyên k? ho?ch. Hi?n t?i gia ?ình c?ng ?ã có m?t kho?n dành d?m ?? ?? xoay s?, t??ng lai có th? s? ??u t? thêm ?? c? g?ng cho t??ng lai các con”, ch? M chia s?.

T??ng t?, gia ?ình ch? M.N (37 tu?i, Hà N?i), c?ng g?p tình hu?ng n?m ngoài d? li?u. Làm vi?c cho t?p ?oàn n??c ngoài, ??n tháng 4/2018, hai v? ch?ng ch? ?ã có ???c m?t kho?n kha khá ?? mua nhà và mua xe. Tuy nhiên, khi m?t ng??i b?n r? “hùn v?n” kinh doanh online, nh?n th?y ti?m n?ng kinh doanh, ch? quy?t ??nh d?c kho?n ti?n d? phòng mà v? ch?ng ch? ?ã tích góp ?? không b? l? c? h?i.
[?IMG]V?y tr??c nh?ng s? vi?c b?t ng? nh? th?, bí quy?t nào giúp các m? v?n t? tin làm ch? tình hu?ng, ??m b?o k? ho?ch có s?n không b? ?nh h??ng và n?m b?t k?p th?i các c? h?i h?p d?n?

Bên c?nh nh?ng bí quy?t “tay hòm chìa khóa” truy?n th?ng, th?i gian g?n ?ây, nhi?u ph? n? hi?n ??i c?ng ti?p c?n v?i m?t cách th?c m?i ?? gia t?ng hi?u qu? ti?n dành d?m. Ch? T.T (40 tu?i, TP.HCM) v?a quy?t ??nh tham gia b?o hi?m liên k?t ??u t? hào h?ng cho bi?t: “??i v?i nh?ng gia ?ình có thu nh?p trung bình, ti?t ki?m là vi?c hi?n nhiên ph?i làm.

Th?c ch?t, khi tham gia b?o hi?m liên k?t ??u t?, khách hàng s? ???c ch? ??ng quy?t ??nh phí b?o hi?m c?a mình s? ???c ??u t? vào ?âu b?ng vi?c s? h?u m?t s? ??n v? c?a qu? ??u t? ???c các doanh nghi?p b?o hi?m gi?i thi?u. Ví d?, v?i PRU-??u T? Linh Ho?t, s?n ph?m b?o hi?m liên k?t ??u t? m?i nh?t c?a Công ty b?o hi?m Prudential v?a ???c tung ra th? tr??ng, khách hàng có th? t? ch?n m?t qu? ho?c k?t h?p các qu? khác nhau trong 6 qu? PRUlink ?? t?o nên m?t danh m?c ??u t? phù h?p v?i k? v?ng l?i nhu?n và kh? n?ng ch?p nh?n r?i ro c?a mình.

T? ?ó, các gia ?ình có th? ch? ??ng tài chính tr??c nh?ng tình hu?ng b?t ng? trong cu?c s?ng. ?ây ???c xem là hình th?c ??u t? phù h?p v?i nh?ng ng??i không chuyên b?i vi?c ??u t? ???c qu?n lý b?i các chuyên gia ??u t? giàu kinh c?a Công ty TNHH Qu?n Lý Qu? Eastspring Investments – m?t trong nh?ng công ty qu?n lý qu? hàng ??u Vi?t Nam ??m nh?n.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.