VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-29-2018, 10:38 PM
hailongvan1's Avatar
hailongvan1 hailongvan1 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Location: TP.H? Chí Minh
Posts: 1
Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin l?p ??t cho b?nh vi?n

Hi?n nay có r?t nhi?u b?nh vi?n, phòng khám t? nhân ???c m? ra. Theo s? phát tri?n c?a n?n kinh t?, nhu c?u s?ng c?a con ng??i ?òi h?i c?n ???c trang b? nh?ng thi?t b? hi?n ??i ph?c v?. ??i v?i các b?nh vi?n, phòng khám t? nhân… thì yêu c?u ?òi h?i ph?i có vùng không gian ???c s?ch s?, sang tr?ng, mát m?, trong lành, không oi b?c, nóng n?c, ti?t ki?m ?i?n n?ng, gi?m thi?u t?i ?a ti?ng ?n... B?n là ch? c?a 1 b?nh vi?n l?n hay phòng khám t? nhân, b?n c?n t? v?n và l?a ch?n cho mình 1 h? th?ng máy l?nh sao cho phù h?p v?i không gian b?nh vi?n và phòng khám? Liên h? tr?c ti?p 0909 787 022 ?? ???c t? v?n mi?n phí rõ nh?t tr??c khi l?p ??t máy l?nh cho b?nh vi?n, phòng khám.

??c ?i?m c?a các b?nh vi?n, phòng khám cao c?p

Di?n tích r?ng và cao
Có nhi?u ng??i ra vào
Nhi?u máy móc và thi?t b?....
?? ?n ph?i ? m?c th?p nh?t
Ch?t th?i, khí th?i b?nh vi?n; mùi thu?c t?y, kh? trùng có m?t ? kh?p n?i; m?m b?nh l? l?ng trong không khí…
Yêu c?u không gian sang tr?ng, hi?n ??i, mát m? và thông thoáng

Xu th? s? d?ng máy l?nh gi?u tr?n (âm tr?n) n?i ?ng gió cho các b?nh vi?n l?n, phòng khám t? nhân cao c?p

D?a vào các ??c ?i?m trên thì yêu c?u s? d?ng máy l?nh là ?i?u thi?t y?u. Nh?ng dòng máy l?nh cao c?p và thích h?p nh?t ?? l?p ??t cho b?nh vi?n, phòng khám t? nhân cao c?p là máy l?nh gi?u tr?n (âm tr?n) n?i ?ng gió.

Xu th? s? d?ng máy l?nh cho các b?nh vi?n l?n, phòng khám t? nhân cao c?p ngày nay ??u s? d?ng máy l?nh gi?u tr?n (âm tr?n) n?i ?ng gió – Dòng máy l?nh có công su?t l?n, sang tr?ng phù h?p l?p ??t cho các b?nh vi?n cao c?p hay phòng khám cao c?p.

Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió v?i thi?t k? sang tr?ng, h? th?ng máy l?nh ???c chia ra các miêng gió, h? th?ng ?ng gió ???c ?i âm trong t??ng và la phông nên tính th?m m? cao, ???c các b?nh vi?n n?i ti?ng s? d?ng nh?: B?nh vi?n qu?c t?, b?nh vi?n ??i h?c Y D??c TP HCM…Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió thích h?p cho b?nh vi?n cao c?p, sang tr?ng và r?ng rãi...
Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió thích h?p l?p ??t cho b?nh vi?n và phòng khám 5 sao

?? ?áp ?ng ???c yêu c?u trên các b?nh vi?n, phòng khám s? d?ng gi?i pháp ?i?u hòa không khí hi?u qu? nh?t – H? th?ng máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió. H? th?ng này ???c s? d?ng ?? cung c?p cho h? th?ng làm mát cho các tòa nhà. Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió ?ã tr? thành yêu c?u tiêu chu?n công nghi?p cho xây d?ng tòa nhà m?i và hi?n nay xu h??ng s? d?ng h? th?ng Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin ?ang ngày m?t t?ng cao b?i công ngh? v??t tr?i mà Daikin mang l?i.

Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin ?a d?ng công su?t l?n, ch?t l??ng cao thích h?p l?p ??t cho b?nh vi?n, phòng khám cao c?p

Dòng Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin luôn n?i ti?ng là ti?t ki?m ?i?n n?ng, b??c ti?n ??t phá, không nh?ng ti?t ki?m ?i?n n?ng mà còn gi?m ?? ?n t?i thi?u so v?i các dòng máy l?nh khác có trên th? tr??ng.

Kh? n?ng t?o không gian thoáng ?ãng, lành m?nh và m?t b?u không khí trong lành ???c Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin mang l?i nh? công ngh? m?i nh?t c?a Daikin. Môi tr??ng t?i b?nh vi?n luôn luôn làm cho b?nh nhân có c?m giác tho?i mái và yên tâm. Kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng thì Daikin d?n ??u v? công ngh? ti?t ki?m ?i?n n?ng t?i ?a nh?t.

Nh? v?y v?i các tiêu chu?n ?áp ?ng v??t tr?i: Ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m ?? ?n, không khí thoáng ?ãng… Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin là l?a ch?n hàng ??u cho các b?nh vi?n, phòng khám ch?t l??ng cao hi?n nay c?ng nh? là l?a ch?n nâng c?p các b?nh vi?n th? h? c?. M?c ?ích chung là ph?c v? b?nh nhân t?n tình chu ?áo, t?ng kh? n?ng ch?m sóc b?nh nhân, môi tr??ng b?nh vi?n ???c trong s?ch, lành m?nh.

Có th? b?n quan tâm: B?ng giá các model Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin
??n v? chuyên nh?n th?u tr?n gói thi công máy l?nh cho b?nh vi?n, phòng khám uy tín, giá t?t nh?t

T?i khu v?c mi?n Nam, Công ty H?i Long Vân là nhà phân ph?i chính th?c máy l?nh gi?u tr?n (âm tr?n) n?i ?ng gió c?a các hãng s?n xu?t có trên th? tr??ng hi?n nay, Nh?n th?u công trình thi công l?p ??t máy l?nh cho b?nh vi?n, phòng khám uy tín, chuyên nghi?p, giá r? nh?t th? tr??ng, hàng chính hãng ??y ?? ch?ng t? hóa ??n rõ ràng, bao giá trên toàn qu?c. M?i thông tin chi ti?t mua hàng và c?n t? v?n thi?t k? - kh?o sát công trình máy l?nh cho b?nh vi?n, phòng khám vui lòng liên h? Hotline 0909 787 022 Mr Hoàng(h? tr? t? v?n 24/24)
Reply With Quote

  #2  
Old 07-09-2018, 11:04 PM
SvetikThymn SvetikThymn is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Location: Russia
Posts: 10
In my opinion you are mistaken. Let's discuss it. Write to me in PM.

All not so is simple
Reply With Quote
  #3  
Old 07-10-2018, 11:53 AM
BorrisThymn BorrisThymn is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Location: Russia
Posts: 8
Tell to me, please - where I can find more information on this question?

Here and so too happens:)
Reply With Quote
  #4  
Old 07-11-2018, 11:26 PM
malyshThymn malyshThymn is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Location: Russia
Posts: 11
Bravo, remarkable idea and is duly

I apologise, but, in my opinion, you are not right. I am assured. Write to me in PM.
Reply With Quote
  #5  
Old 07-12-2018, 09:13 AM
En_romanenov1965 En_romanenov1965 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 16
It agree, very good piece

I consider, that you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will communicate.
Reply With Quote
  #6  
Old 07-12-2018, 10:16 AM
VanilaThymn VanilaThymn is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Location: Russia
Posts: 9
You are not right. I can defend the position. Write to me in PM.

Do not give to me minute?
Reply With Quote
  #7  
Old 09-01-2018, 08:53 AM
vietphanmem20588 vietphanmem20588 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 50
Re: Máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin l?p ??t cho b?nh vi?n

Nhà xu?ng c?p c?n ra ?i nhanh t?i Th?nh L?c qu?n 12
Di?n tích: 4,6 x 22, t?ng di?n tích là 72m
H?m xe h?i, khu dân c? phát tri?n, thích h?p cho vi?c xây m?i và xe h?i t?i nhà
Giá t?t 2 t? 750 tri?u
DT: 01248685584
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.