VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Today Fashion
forgot Password
Register

Today Fashion Thời Trang và những bộ sưu tầm ...............

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-29-2018, 03:02 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o hi?m Nhân th? Prudential mu?n g?i g?m gì thông qua chi?n d?ch Gia ?ình là vô giá

Chúng ta không khó ?? “b?t g?p” câu nói “Không sao ?âu, tôi ?n” t? nh?ng ng??i xung quanh. Li?u chúng ta ?ã l?ng nghe ?? ?? th?u hi?u ng??i thân yêu có th?c s? ?n nh? l?i t? nh?n ?ó?

M?t kh?o sát ???c th?c hi?n trên 2.000 ng??i b?i Mental Health Foundation (Anh Qu?c) (*) cho bi?t: Trung bình m?t ng??i l?n nói “Không sao ?âu, tôi ?n” kho?ng 14 l?n m?t tu?n, nh?ng ch? có 19% là có ý này. Con s? này có ngh?a là, khi ch?ng c?a b?n nói “Không sao ?âu, anh ?n mà”, r?t có th? anh ?ang ph?i g?ng mình v?i gánh n?ng kinh t? ?è n?ng lên vai nh?ng không mu?n chia s? vì s? b?n thêm suy ngh?... ?i?u ?ó có ngh?a là, khi cha c?a b?n nói “Không sao ?âu, cha ?n mà”, r?t có th? cha ?ang ph?i m?t mình tr?i qua nh?ng l?n ?au ?m nh?ng không mu?n cho con cái bi?t tình tr?ng ?? kh?i thêm lo l?ng... ?i?u ?ó có ngh?a là, khi con c?a b?n nói “Không sao ?âu, con ?n mà”, r?t có th? con ?ang o?n mình tr??c gánh n?ng thi c?, chênh vênh v? t??ng lai, hay ph?i ôm l?y n?i ?au vì s? khác bi?t gi?i tính trong m?t th?i gian dài, nh?ng l?i ch?ng th? nào tr?i lòng cùng m? cha…

?ây d??ng nh? là câu chuy?n không c?a riêng ai, k? c? nh?ng ng??i n?i ti?ng – v?n luôn xu?t hi?n v?i v? ngoài r?ng r? hay hình ?nh c?a m?t gia ?ình h?nh phúc. Gi?ng nh? t?t c? chúng ta, h? c?ng có nhi?u n?i ni?m riêng không th? t? bày nh?ng luôn t? nh?n “Tôi ?n” ?? khi?n ng??i thân an lòng.

T? ?m nh? ??y ?p ti?ng c??i c?a MC Quy?n Linh và D? Th?o luôn là ni?m ao ??c và ?ôi khi xen l?n chút ganh t? c?a nhi?u ng??i. Nh?ng trong m?t chia s? m?i ?ây, v? MC Quy?n Linh - D? Th?o khi?n ng??i hâm m? b?t ng? khi cho bi?t ch? t?ng có nh?ng l?n “nói d?i” ch?ng th?t khó quên. ?ó là kho?ng th?i gian 10 n?m tr??c, khi ch? m?t mình ph?i quán xuy?n m?i chuy?n ? nhà vì MC Quy?n Linh th??ng ?i công tác xa, nhà thì ?ang xây, 2 con còn nh?, c?ng thêm áp l?c kinh doanh... Th? nh?ng, m?i khi ch?ng g?i ?i?n h?i th?m ch? luôn tr? l?i “Em ?n” ?? anh yên tâm, sau ?ó l?i t?i thân b?t khóc m?t mình.

[?IMG]

D? Th?o t?ng d?i lòng “Em ?n” ?? MC Quy?n Linh không ph?i lo l?ng.

Cùng chung n?i ni?m ?ó là m?t gia ?ình n?i ti?ng khác trong gi?i showbiz Vi?t – v? ch?ng di?n viên H?ng ??ng. Nam di?n viên chia s? câu chuy?n ?ã t?ng “nói d?i” hai cô con gái c?a mình. ?ó là lúc 2 công chúa r?i rít ch?y l?i h?i "B? ?i, b? có m?t không?". R?t m?t m?i sau ngày dài ? tr??ng quay nh?ng ông b? tr? l?i phân vân không bi?t tr? l?i “?n” hay “không ?n”. Cu?i cùng anh ch?n cách nói d?i là “B? ?n mà, không m?t ?âu” ?? v? và các con ???c yên tâm. Nhi?u ng??i hâm m? ?ã vô cùng c?m thông vì b?t g?p hình ?nh c?a chính mình trong l?i k? c?a nam di?n viên.

H?ng ??ng hay D? Th?o là hai trong s? nhi?u ng??i n?i ti?ng ch?n vi?c nói d?i b?ng câu tr? l?i “Không sao ?âu”, “?n mà” ?? ng??i thân có th? b?t lo l?ng cho mình. Ch? 3 ch? “Không sao ?âu” nh?ng ?n ch?a bi?t bao câu chuy?n và n?i ni?m c?a ng??i thân yêu mà n?u chúng ta không n? l?c l?ng nghe thì ch?ng bao gi? th?u hi?u th?c s?. Và ?ây c?ng chính là thông ?i?p mà B?o hi?m Nhân th? Prudential mu?n g?i g?m thông qua chi?n d?ch m?i nh?t mang tên “Gia ?ình là vô giá – L?ng nghe th?c s? ?? th?u hi?u yêu th??ng”.

Nh?n m?nh “Gia ?ình là vô giá”, Prudential mong mu?n m?i ng??i trong chúng ta hãy dành nhi?u th?i gian h?n ?? l?ng nghe và c?m nh?n tâm t?, tình c?m c?a nh?ng ng??i mình yêu quý, t? ?ó chia s? và cùng nhau vun ??p yêu th??ng.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

  #2  
Old 07-10-2018, 05:16 PM
SvetikThymn SvetikThymn is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Location: Russia
Posts: 10
Yes, really. So happens. We can communicate on this theme.

I recommend to you to visit a site on which there is a lot of information on this question.
Reply With Quote
  #3  
Old 07-11-2018, 10:02 AM
Kr_bogidanov1965 Kr_bogidanov1965 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 12
I know, how it is necessary to act, write in personal

Rather amusing opinion
Reply With Quote
  #4  
Old 07-11-2018, 10:49 AM
Bogdanpof Bogdanpof is offline
Member
 
Join Date: Jul 2018
Location: Western Sahara
Posts: 3
Where is Administration forum.vuilen.com ??

Where is moderator??
It is about advertisement on your website.
Regards.
Reply With Quote
  #5  
Old 07-11-2018, 12:01 PM
SvetikThymn SvetikThymn is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Location: Russia
Posts: 10
The authoritative message :), cognitively...

I congratulate, this remarkable idea is necessary just by the way
Reply With Quote
  #6  
Old 07-12-2018, 09:52 AM
En_romanenov1965 En_romanenov1965 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 16
You are mistaken. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk.

Between us speaking, try to look for the answer to your question in google.com
Reply With Quote
  #7  
Old 07-24-2018, 08:51 AM
Raymondareda Raymondareda is offline
Member
 
Join Date: Jul 2018
Location: Greenland
Posts: 1
bola online

Agen Bola Judi Online merupakan salah satu tempat bermain taruhan bola terpercaya dan terbesar di indonesia yang menyediakan jasa pembuatan akun bola online beberapa situs judi bola dengan sistem transfer beberapa bank lokal di indonesia seperti bank bca bni bri mandiri.
<a href="http://167.114.87.240/agen-bola-judi-online/">bola online</a>
Reply With Quote
  #8  
Old 08-06-2018, 08:28 PM
Alexwem Alexwem is offline
Member
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 1
However, this time around When seventeen-year-old Andrew Taylor

I am new here
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Liên k?t ??u t? c?a B?o Hi?m Nhân Th? Prudential giúp gì v?i thay ??i trong cu?c s?ng azurelight Sport News 6 07-17-2018 05:55 PM
C? h?i cho nhà ??u t? khi lãi su?t ?n ??nh v?i B?o hi?m Nhân th? Prudential azurelight Daily News 0 06-23-2018 02:50 AM
B?o hi?m Nhân th? Prudential t?ng k?t 10 n?m hành trình Cùng Xây T??ng Lai azurelight Daily News 0 06-17-2018 02:43 AM
B?o hi?m Nhân th? Prudential ra m?t gói gi?i pháp b?o v? k?t h?p ??u t? azurelight Daily News 0 06-16-2018 03:17 AM
B?o hi?m Nhân th? Prudential xây 26 ngôi tr??ng m?m non cho tr? em c? n??c azurelight Daily News 0 06-10-2018 03:27 AM


All times are GMT -5. The time now is 08:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.