VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Car

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-04-2019, 01:54 AM
leanh89ssv leanh89ssv is offline
Member
 
Join Date: Feb 2019
Posts: 8
Bao túi khí chèn hàng container 0937782768

Dunnage Air bag - STOPAK
Th??ng hi?u tin c?y ???c ??nh ngh?a cho bao khí ??m hàng. Stopak ???c bi?t ??n là nhà s?n xu?t các lo?i s?n ph?m túi khí ??m hàng / bao khí chèn hàng trong container – b?o v? hàng hóa trên thùng xe t?i ho?c trong khoan tàu… giúp ??m b?o an toàn cho hàng hóa trong su?t quá trình v?n chuy?n. Stopak ?ã dành nhi?u nhân l?c ?? nghiên c?u và phát tri?n các dòng bao khí chèn hàng / túci ??m khí ?óng hàng v?i ch?t l??ng cao, t? ?ó ?ã kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u bao túi khí ??m hàng STOPAK nh? m?t ??nh ngh?a trong vi?c b?o v? an toàn cho hàng hóa. Stopak luôn cung c?p ??n quý khách hàng nh?ng gi?i pháp chèn hàng b?ng bao túi ??m khí v?i chi phí t?i ?u và mang l?i tính hi?u qu? cao nh?t.
Túi khí chèn hàng container
Không ng?ng c?ng hi?n vì s? sáng t?o.V?i l?i h?a ?áp ?ng ???c các yêu c?u ??ng gói hàng hóa tùy ch?n t?i ?a trong m?i ph??ng th?c v?n chuy?n, m?i ki?u hàng hóa. Stopak luôn nghiên c?u và phát tri?n nh?ng dòng s?n ph?m v?i ?? sáng t?o cao vì ?ng d?ng th?c t? c?a khách hàng. ??n c? là vi?c chúng tôi ?ã cung c?p m?t gi?i pháp toàn di?n giúp cho vi?c chèn hàng b?ng túi ??m khí phù h?p v?i m?i yêu c?u c?a t?t c? khách hàng. STOPAK c?ng ???c bi?t ??n là nhà sáng t?o ý t??ng hàng ??u cho gi?i pháp b?o v? hàng hóa b?ng túi ??m khí.
Bao túi khí ??m hàng STOPAK
Ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? khách hàng.Bao ??m túi khí chèn hàng Stopak ???c ch? t?o t? ngu?n nguyên li?u ??u vào ch?t l??ng cao cùng v?i dây chuy?n s?n xu?t ???c ki?m soát nghiêm ng?c giúp t?o ra nh?ng s?n ph?m túi khí chèn hàng ch?t l??ng cao v?i chi phí t?i ?u, ?? b?n cao và b?o v? toàn di?n cho m?i lo?i hàng hóa. Ngoài ch?ng ch? qu?n lý ch?t l??ng ISO 9001:2000 s?n ph?m bao ??m khí chèn hàng STOPAK còn ??t ???c nhi?u ch?ng ch? c?a các t? ch?c và hi?p h?i kh?p th? gi?i trong vi?c b?o v? an toàn cho hàng hóa. Bên c?nh túi khí chèn hàng chúng tôi còn cung c?p linh ki?n và ph? ki?n xe nâng chính hãng t? 1.5 - 15 t?n.
Thông tin liên h?: 0937782768ho?c 0868.960.002 g?p anh Th?ng ngocthang@animex.vn ho?c ngocthang.vnu@gmail.com
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.