VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-02-2019, 10:24 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Red Viagra Cialis C200

Thu?c sinh lý nam Viagra C200 là m?t lo?i thu?c ?i?u tr? cho nh?ng ng??i Nam gi?i b? r?i lo?n ch?c n?ng Sinh Lý. ?ây là tr??ng h?p khi m?t ng??i Nam Gi?i không th? c??ng c?ng ho?c gi? cho "C?U BÉ" c??ng c?ng ?? lâu không quá trình quan h? sinh lý Nam N?


Giá Bán 600.000/ H?P 10 VIÊNThành ph?n c?a thu?c c??ng d??ng Red Viagra C200

- Các ho?t ch?t là tadalafil. M?i viên thu?c Cialis ch?a 200mg tadalafil.

- Các thành ph?n khác: Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, sodium laurilsulfate, magnesium stearate.

- Bao phim: monohydrat lactose, hypromellose, triacetin, titanium dioxide (E171), s?t oxit màu vàng (E172), talc.

Công D?ng:

- H? tr? c?c m?nh cho ch?c n?ng c??ng c?ng cho ?àn ông nam gi?i "Thu?c c??ng d??ng m?"[/b]

- T?ng c??ng sinh l?c b?n b? khi s? d?ng.

- T?ng ham mu?n cho nam gi?i trong các tr??ng h?p stress, b?t l?c …

- T?ng l??ng máu b?m t?i "C?U BÉ" hi?u qu? t?c thì giúp "C?U BÉ" c??ng c?ng to dài h?n lúc ch?a s? d?ng.

- T?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý v?i nhi?u chi?u h??ng tích c?c có l?i cho s?c kh?e nam gi?i.

– T?m ng?ng các tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng ho?c li?t d??ng cho ?àn ông.

– T?ng ch?t l??ng tinh trùng và b?i b? cho c? th? b?ng nh?ng lo?i th?o d??c ?ông y k?t h?p.

Cách s? d?ng:

U?ng 01 viên tr??c khi quan h? 15-30 phút. Thu?c có tác d?ng duy trì kéo dài 4-6 gi?

Không ???c s? d?ng 2 viên trong 24h

Xu?t x?: USA

Quy cách: 10 viên/l?
Reply With Quote
  #2  
Old 02-22-2019, 07:54 AM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Re: Red Viagra Cialis C200

Th? nào là Li?t d??ng / R?i lo?n c??ng d??ng?

Tri?u ch?ng Li?t d??ng và r?i lo?n c??ng d??ng là hi?n t??ng ch?c n?ng sinh lý, tình d?c ? nam gi?i có bi?u hi?n b?t ?n ??nh, r?i lo?n ho?c khó c??ng c?ng, ho?c c??ng c?ng không theo ý mu?n… ?àn ông b? ch?ng li?t d??ng / r?i lo?n c??ng d??ng, “c?u nh?” th??ng không ?? c?ng ho?c không c??ng c?ng ho?c c??ng c?ng trong th?i gian r?t ng?n khi?n vi?c “xâm nh?p” vào “cô bé” tr? nên khó kh?n gây khó ch?u c? cho b?n thân l?n ??i tác.

H?n n?a r?ng li?t d??ng và r?i lo?n c??ng d??ng (RLCD) là m?t ch?ng b?nh r?t ph? bi?n nh?ng do là v?n ?? nh?y c?m, nên ít ???c ??ng mày râu nêu ra bàn th?o. T? l? b? r?i lo?n c??ng d??ng / li?t d??ng càng t?ng ? nh?ng ?àn ông trên 40 tu?i, ??c bi?t là trên 60 tu?i.

Và ??y là nh?ng b?nh và nhi?u nhân t? tác ??ng g?y ra ch?ng b?nh nàyCách kh?c ph?c ch?ng li?t d??ng & r?i lo?n c??ng d??ng

“C?u bé” khó c??ng hay không th? c??ng là do không ???c l?u thông ??y ?? máu v? th? hang (khoang ch?a máu bên trong c?u nh?) nên r?i vào tình tr?ng không c??ng ho?c c??ng thì c?ng r?t d? “ng?t” trong lúc quan h? ho?c th?m chí “ng?t” tr??c khi lâm tr?n. Do ?ó c?n m?t gi?i pháp thúc ??y l?u l??ng máu ??n “C?u bé” nhi?u h?n ?? l?p ??y th? hang và làm t?ng s? c??ng c?ng c?ng nh? kéo dài c??ng c?ng h?n vào m?i lúc lâm tr?n.

Thu?c c??ng d??ngt? th?o d??c là m?t trong nh?ng gi?i pháp kích thích t?ng kh? n?ng c??ng hi?u qu? b?i nó có kh? n?ng thúc ??y l?u l??ng máu ??n c?u nh? ??y ?? h?n qua ?ó c?i thi?n s? c??ng c?ng h? tr? ?i?u tr? li?t d??ng, r?i lo?n c??ng d??ng hi?u qu? và an toàn ???c ?i?u ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y cô truy?n không gây ra tác d?ng ph? cho ng??i s? d?ng

D??i ?ây là nh?ng s?n ph?m mà chung tôi mu?n gi?i thi?u ?? t?ng b?n l?nh cho các quý ông

1. Long h? hoàng hoàn:

2. Ki?n ?en hoàng hoàn :3. Cung ?ình hoàn[/color] :4. Lôc nhung hoàng hoàn[/color] :Nh? trên Shop xin gi?i thi?u ??n các ??NG MÀY RÂU 4 lo?i s?n ph?m Thu?c c??ng d??ng cao c?p[/color] ph? bi?n nh?t trên th? tr??ng.

N?u c?n t? v?n xin liên h? ZALO/FB/VIBER : 090 4422 739
Reply With Quote
  #3  
Old 02-27-2019, 10:12 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Re: Red Viagra Cialis C200

S?n ph?m thu?c c??ng d??ng tây t?ng Tibet Baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình

Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.