VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Car
forgot Password
Register

Nice Car Hình của nhửng chiếc xe đẹp

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-01-2019, 11:06 PM
chichi114 chichi114 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 16
Thu?c sinh lý LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c c??ng d??ng Long h? tráng d??ng hoàn la? m?t lo?i th?c ph?m b?o v? s?c kh?e ???c bi?t ??n v?i hi?u qu? giu?p nâng cao kha? n?ng sinh ly? cu?a ?a?n ông, co? nguô?n gô?c l?y t? 100% t?? thiên nhiên

Tha?nh phâ?n cu?a Long Hô? Tra?ng D??ng Hoa?n:
 • ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng
 • Wang ke?o, Tru?ng Tha?o, Nhung, Tây Tang ma?ng tinh thê? câ?n tây, Himalaya Mirabilis


S?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$

Last edited by chichi114; 08-20-2019 at 10:44 PM..
Reply With Quote

  #2  
Old 08-14-2019, 12:13 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 550
Re: Thu?c sinh lý LONG H? TRÁNG D??NG

Hotline: 0988 383 757 Hà N?i 24/24h- C?u h? giao thông, C?u h? l?p ô tô, C?u h? ?c quy ô tô, L?u ??ng- Nhanh chóng – Chính xác- Giá R?!

Hãy g?i ngay 0988 383 757 T?I ?ÂYCho dù b?n ?ang ? b?t c? n?i ?âu, vào b?t c? lúc nào, n?u g?p s? c? h?ng hóc, n? l?p, ch?t máy, xe g?p n?n, trong khu v?c n?i thành Hà N?i ch? c?n nh?c máy lên và g?i ngay t?i ???ng dây nóng 0988 383 757 - d?ch v? thay l?p ô tô ? hà n?i, ngay l?p t?c v?n ?? c?a b?n s? ???c kh?c ph?c.

D?CH V? C?U H? Ô TÔ HÀ N?I 0988 383 757 S? GIÚP B?N !!!

D?ch v? c?u h? l?p hà n?i !
 • Vá l?p ô tô l?u ??ng t?i nhà, trên ???ng
 • Thay l?p s? cua xe ô tô
 • Thay m?i l?p oto di ??ng
D?ch v? c?u h? ?c quy ô tô !
 • Kích n? ?c quy ô tô
 • Thay m?i ?c quy ô tô t?i nhà, b?o hành chính hãng
S? lý các s? c? ch?t máy không rõ nguyên nhân!
 • S?a ch?a ô tô l?u ??ng, S?a ch?a h?ng hóc, ch?t máy không rõ nguyên nhân
D?ch v? c?u h? giao thông hà n?i !
 • Ti?n hành c?u h? ô tô, C?u kéo ??a xe kh?i v? trí g?p n?n ??n ??a ?i?m theo yêu c?u c?a khách
NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CÁC D?CH V? KHÁC NH?:

??i lý l?p ô tô c? ( l?p ?ã qua s? d?ng) !
 • Cung c?p l?p l??t m?i ??n 80%, nguyên b?n không vá dùi, vá thành, giá trung bình t? 400k/qu? Hãy g?i 0972 946 555 ?? nh?n báo giá lop oto cu
D?ch v? xem xe ô tô ?ã qua s? d?ng !
 • Ki?m tra, ?ánh giá ch?t l??ng và tu?i th? ??ng c?, ?c quy, ph? tùng, ??i xe ?? xác ??nh các thông s? k? thu?t c?n thi?t xác ??nh xe ?ã ??m ??ng, h?ng hóc, ??i tu hay ch?y qua taxi không, có nên mua hay không hay mua v?i giá bao nhiêu thì h?p lý
Khi nào nên g?i thay l?p ô tô ? hà n?i?

D?ch v? thay l?p ô tô ? hà n?i t? khi ra ??i ??n nay ?ã tr? thành ng??i b?n thân thi?t c?a r?t nhi?u ng??i. ?u ?i?m l?n nh?t c?a d?ch v? này là giúp b?n ti?t ki?m ???c th?i gian, công s?c, và ti?n b?c. Khi xe c?a b?n r?i vào nh?ng tr??ng h?p sau ?ây thì hãy g?i ngay 0988 383 757 d?ch v? thay l?p ô tô ? hà n?i:
 • L?p xe g?p v?n ??: xì, l?ng hay n? l?p, b?t c? khi nào và ? ?âu, b?n ch? c?n g?i cho c?u h? oto hà n?i là m?i chuy?n ??u ???c gi?i quy?t nhanh chóng.
 • Bình ?c quy y?u ho?c h?t ?i?n: ?? máy xe không n?, kh?i ??ng không ???c hãy g?i c?u h? xe ô tô hà n?i và m?i chuy?n s? ???c kh?c ph?c hi?u qu?, chuyên nghi?p.
 • Khi xe b?t ch?t ch?t máy ho?c g?p các tr?c tr?c khác: b?t c? khi nào b?n th?y xe mình có v?n ??, hãy g?i ngay cho cuu ho ha noi ?? ki?m tra và ??m b?o an toàn.
 • Tr??ng h?p xe c?a b?n g?p tai n?n, xa l?y, ,,,,c?n di chuy?n hãy g?i ngay cho xe c?u h? giao thông m?i chuy?n s? ???c gi?i quy?t ngay.
Quy trình s? lý D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng:

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô
 • N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n
*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô
 • N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài
*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân
 • N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác
*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe
 • N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.
Ph?m vi ho?t ??ng c?a d?ch v? thay l?p ô tô ? hà n?i t?i Hà N?i

Chúng tôi nh?n s?a ch?a ô tô l?u ??ng trong m?i ?i?u ki?n, m?i tình hu?ng, m?i lúc m?i n?i trong ph?m vi n?i thành Hà N?i, bao g?m:
 • D?ch v? c?u h? hà n?i t?i Qu?n Hoàn Ki?m
 • D?ch v? cuu ho xe oto t?i Qu?n Tây H?
 • D?ch v? thay l?p ô tô ? hà n?i t?i Qu?n C?u Gi?y
 • D?ch v? c?u h? giao thông t?i Qu?n ??ng ?a
 • D?ch v? c?u h? ô tô t?i Qu?n Ba ?ình
 • D?ch v? c?u h? xe ô tô t?i Qu?n Hai Bà Tr?ng
 • D?ch v? sua chua oto luu dong t?i Qu?n Nam T? Liêm
 • D?ch v? thay l?p ô tô ? hà n?it?i Qu?n B?c T? Liêm
 • D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng t?i Qu?n Long Biên
 • D?ch v? cuu ho giao thong t?i Qu?n Hoàng Mai
 • D?ch v? xe c?u h? hà n?i t?i Qu?n Hà ?ông
 • D?ch v? c?u h? ô tô hà n?i t?i Qu?n Thanh Xuân
Hãy g?i ngay cho trung tâm d?ch v? thay l?p ô tô ? hà n?i t?i Hà N?i theo s? ?i?n tho?i Hotline: 0988 383 757 ?? kh?c ph?c s? c? nhanh nh?t nh?m gi?m thi?u r?i ro và ?? m?t th?i gian ch? ??i c?a b?n.
D?CH V? C?U H? Ô TÔ T?I HÀ N?IUy tín – T?n tình – Nhanh chóng – Hi?u qu?HOTLINE: 0988 383 757https://cuuhootohanoi.com
Reply With Quote
  #3  
Old 08-16-2019, 05:47 AM
chichi114 chichi114 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 16
Re: Thu?c sinh lý LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c sinh lý Tibet baobao là m?t nhãn hi?u n?i ti?ng c?a Tây T?ng trong dòng s?n ph?m giúp h? tr? ch?a tr? r?i lo?n c??ng c?ng và tr? x.u.?.t t.i.n.h s.?.m

S?n ph?m có chi?t xu?t 100% t? th?o d??c t? nhiên và quy trình s?n xu?t nghiêm ng?t. Chính vì v?y, m?i m?t viên R?ng ?? ??u ch?a ??y nh?ng “tinh hoa c?a ??t Tr?i”. Chính vì v?y, R?ng ?? ???c coi nh? m?t lo?i “th?n d??c” phòng the ???c các quý ông r? tai nhau. S?n ph?m ???c nghiên c?u và bào ch? d?a trên th? tr?ng c?a ng??i Châu Á nên hoàn toàn phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam.


S?n ph?m Thu?c t?ng c??ng sinh lý Tibet Babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mìnhGiá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 08-26-2019, 09:37 AM
chichi114 chichi114 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 16
Re: Thu?c sinh lý LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c c.??ng d.??ng TIBET BABAO r?ng nâu là dòng s?n ph?m ???c chi?t xu?t t? tám lo?i th?o d??c quý c?a Tây T?ng và t? hàng ch?c loài ??ng th?c v?t quý b?i s? h?p tác c?a Qu?n tr? y h?c c? truy?n H?ng Kông và Công Ngh? Sinh H?c B?nh Vi?n Truy?n Th?ng Tây T?ng Co, Ltd.
Thu?c kéo dài th?i gian Tibet babao là m?t nhãn hi?u n?i ti?ng c?a Tây T?ng trong dòng s?n ph?m giúp h? tr? ?i?u tr? r?i lo?n c??ng c?ng và tr? x.u.?.t t.i.n.h s.?.m

Thu?c có ?i?u ch? 100% t? th?o d??c t? nhiên và quy trình s?n xu?t nghiêm ng?t. Chính vì v?y, m?i m?t viên R?ng ?? ??u ch?a ??y nh?ng “tinh hoa c?a ??t Tr?i”. Chính vì v?y, R?ng ?? ???c coi nh? m?t lo?i “th?n d??c” phòng the ???c các quý ông r? tai nhau. S?n ph?m ???c nghiên c?u và bào ch? d?a trên th? tr?ng c?a ng??i Châu Á nên hoàn toàn phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam.


S?n ph?m thu?c c??ng d??ng Tibet baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mìnhGiá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #5  
Old 10-09-2019, 05:17 AM
chichi121 chichi121 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 27
Re: Thu?c sinh lý LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c sinh lý nam nh?p kh?u Thái Lan

C? ch? tác d?ng c?a Thu?c ng?a thái

Viên nén v?i s? t?ng h?p chi?t xu?t th?o d??c 100% , giúp nhanh chóng t?ng c??ng sinh l?c, b?i b? s?c kh?e và nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng sinh lý mà không gây ra tác d?ng ph?. C?ng nh? nhi?u loai thu?c c??ng d??ng khác, Thu?c c??ng d??ng ng?a thái ho?t ??ng d?a trên nguyên lý t?ng c??ng l?u thông và d?n máu ??n th? hang "C?U BÉ", giúp các mô "C?U BÉ" giãn n?, kích thích cho "c?u nh?" c?a các anh n? to h?n c? chi?u dài và chi?u r?ng ??ng th?i vi?c c??ng c?ng c?ng c?ng tr? lên b?n v?ng h?n so v?i bình th??ng. Nó giúp trì hoãn vi?c xu?t tinh hi?u qu? c?ng nh? kéo dài "tu?i th?" cho cu?c yêu, giúp c? 2 cùng th?ng hoa và cùng d?t nhau lên ??nh trong s? viên mãn.

Công d?ng:

Thu?c làm t?ng kh? n?ng c??ng c?ng, kéo dài th?i gian quan h? sinh lý (do không b? xu?t tinh s?m) và l??ng tinh d?ch c?ng nhi?u h?n, an toàn 100%, không có tác d?ng ph? nào. V?i nh?ng ?u ?i?m khá ??c bi?t:

* T?ng c??ng kh? n?ng c??ng c?ng

* T?ng kích th??c "C?U BÉ"

* Kéo dài th?i gian quan h? nam n?

* C?i thi?n tình tr?ng li?t d??ng, r?i lo?n c??ng d??ng, xu?t tinh s?m.

* B?i b? ch?c n?ng th?n cho nam gi?i

Tính n?ng: T?ng ham mu?n, t?ng c??ng c?ng d??ng v?t ? nam gi?i, kéo dài th?i gian yêu

Thành ph?n : 100% t? th?o d??c thiên nhiên: Boschniakia rossica, Pilous antler, Sealwort, Cynomorium, Angelica, Ginseng, Medlar, Chinese caterpillar fungus, Cistanche and other precious Chinese herbs…

Li?u dùng và cách dùng thu?c c??ng d??ng ng?a thái:

U?ng 1 viên v?i 1 ly n??c tr??c khi quan h? tình d?c kho?ng 20-30 phút.

V?i nh?ng ng??i s?c kh?e y?u h?n ch? nên dùng 1/3 viên nén.

?? mang l?i hi?u qu? nhanh h?n nên nhai thu?c.

Hàm l??ng: M?i viên nén ch?a h?n h?p 7000mg

D?ng b?o ch?: Viên nén

U?ng ?i?u tr?: D?ng viên u?ng t?c th?i

Tác d?ng ph?: Không tác d?ng ph?

??i t??ng s? d?ng: Trên 22 tu?i

Quy cách ?óng gói: v? 10 viên

Xu?t x?: Thailand

$Link$
Reply With Quote
  #6  
Old 10-12-2019, 12:31 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 37
Re: Thu?c sinh lý LONG H? TRÁNG D??NG

Shop xin ???c "r? tai" ??n các b?n Nam s?n ph?m t?ng c??ng sinh lý hót nh?t th? tr??ng

S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng.
Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình


??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #7  
Old 11-12-2019, 10:32 PM
chichi121 chichi121 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 27
Re: Thu?c sinh lý LONG H? TRÁNG D??NG

Xin chào các ch? em ph? n?. Viêm nhi?m ph? khoa ? n? gi?i luôn là v?n ?? ???c không ít các ch? em quan tâm. ?ây là tình tr?ng mà h?u h?t ch? em nào c?ng t?ng m?c ph?i ít nh?t m?t l?n trong ??i. Nh?t là nh?ng ch? em ?ang ? trong ?? tu?i sinh s?n. Dù r?ng b?nh không ?nh h??ng tr?c ti?p t?i tính m?ng nh?ng l?i gây ra nh?ng hi?m nguy t?i tâm lý, ch?t l??ng cu?c s?ng và s?c kh?e sinh lý c?a ng??i b?nh. Chính cho nên, vi?c tìm hi?u nh?ng c?n do và trang b? tri th?c t?ng quan v? b?nh s? giúp ch? em phòng b?nh và có gi?i pháp ?i?u tr? hi?u qu? nh?t. bây ch? Shop "KHO? ??P" ?ang cung c?p s?n ph?m ph? khoa Kang My ??n dùng ?? d? phòng và h? tr? ?i?u tr? các b?nh ph? khoa c? b?n c?a ch? em n?. .

S?n ph?m ?ã ???c các bác s? ?ông y trung hoa nghiên c?u ra, s?n ph?m có ngu?n c?i t? th?i vua chúa th?i x?a truy?n l?i. Và ngày nay s?n ph?m ???c c?i ti?n cho phù h?p v?i nh?ng ch?ng b?nh và l?i s?ng sinh ho?t ???ng ??i. V?i c?i ngu?n là ?ông ý nên các thành ph?n c?a thu?c 100% bào ch? t? t? nhiên, nên trong quá trình dùng không có b?t k? ph?n ?ng ph? nào, ?i?u này khi?n ch? em yên tâm h?n r?t nhi?u. Trên th? tr??ng có r?t nhi?u s?n ph?m ??t ph? khoa c? ?ông ý và tây ý nh?ng tôi b?o ??m v?i ch? em Viên ??t ph? khoa Khang M? ??n là s?n ph?m bán ch?y, an toàn và hi?u qu? nh?t th? tr??ng.

TÁC D?NG C?A Viên d?t xe khít Kang My ??n
1. Làm s?ch gi?i ??c: Có tác d?ng làm s?ch các ch?t d? trong Â.m h? và T.? cung, các l?p n?i m?c t? cung mang ??c t? ch?a bong tróc và các t? bào th??ng bì lão hoá (t.? cung tr??c khi có mang ch? có kích t?c b?ng m?t qu? tr?ng gà, n?ng kho?ng 50g, nh?ng qua g?n 10 tháng mang thai, t? cung giãn n? gi?ng nh? m?t cái bong bóng c?ng.
Tuy r?ng sau khi sinh ?? t.? cung co l?i nh?ng c?ng ch?ng th? nào bình ph?c l?i gi?ng nh? ban ??u, vách trong t.? cung xu?t hi?n nhi?u n?p nh?n, m?i tháng n?i m?c t? cung b? bong tróc theo chu k? kinh nguy?t, ??c t? n?i m?c lão hoá c?a các n?p nh?n trên không bong tróc h?t s? d? gây nên các lo?i b?nh viêm nhi?m ph? khoa).

2. V?i am h?: Thúc ??y s? tái sinh t? bào th??ng bì Am h?, t?ng c??ng tính ?àn h?i, láng bóng c?a Am h?. n? gi?i ?ã l?p gia ?ình, ch?a sinh con ch? c?n dùng 03 viên ?ã có tác d?ng. ?àn bà sau khi sinh, dùng 1 h?p l?n Khang M? ??n hi?u qu? r?t rõ ràng. (Trên th?c ti?n là ph? n? ai c?ng mu?n c? quan sinh d?c c?a mình lúc nào c?ng gi?ng nh? th?i con gái, s?n ch?c và có ?? ?àn h?i cao.
Nh?ng sau khi sinh ??, Â.m ??o c?a ?àn bà th??ng b? giãn, l?ng l?o, nh?ng r?t ít ng??i m?o hi?m ?i th?c hi?n các ca gi?i ph?u khâu nh? Â.m h?. K?t qu? dùng Khang M? ??n r?t có tác d?ng làm co, s?n, s?ch â.m h?).

3. Tác d?ng thông kinh m?ch, ?i?u khí ho?t huy?t, làm ??p: xoá ?i v?t nám, tàn nhang. Khang M? ??n ???c ??t vào v? trí huy?t Bào Trung. Trong thân con ng??i có 04 m?ch xu?t ngu?n t? Bào Trung (Nh?m, Xung, ??c, ?ái m?ch) tr?c ti?p ?? thông kinh m?ch.
Trên ph??ng di?n d??c tính: ???ng quy b? huy?t, Hoàng k? b? khí, Xà S?ng T? b? th?n. nh?p ?? cu?c s?ng h?i h? t?o nên s?c ép l?n cho nhi?u ph? n?, th? l?c hao mòn xu?t hi?n tình tr?ng thi?u Khí huy?t. Trên lâm sàng, ???ng quy, Hoàng k? có tác d?ng b? huy?t, c?ng thêm s? ph?i h?p c?a ???ng quy, M?c d??c, Nh? h??ng có tác d?ng tr? ch?ng ?au b?ng ? huy?t, ?au toàn thân.
Trong th?m m? vi?n m?t s? ng??i do m?t th?ng b?ng n?i ti?t t? d?n ??n hi?n t??ng môi thâm ?en, nám d??i m?t, khi s? d?ng Khang M? ??n ??u ??t ???c tác d?ng t?t.

4. phòng ng?a và ng?n ng?a các c?n b?nh ph? khoa: Theo k?t qu? ?i?u tra c?a c? quan s? quan, có ??n 70 -80% ?àn bà m?c ph?i các ch?ng b?nh ph? khoa v?i c?p ?? khác nhau. Nh?ng do ng?i ngùng và thi?u hi?u bi?t, không quan hoài, không ch? ??ng ?i khám s?c kho? s?n xu?t ??nh k?. Tác d?ng t? làm s?ch, t? rà, t? ?i?u tr? c?a Khang M? ??n mang l?i s? may m?n l?n cho ?àn bà.

5. Tr? ch?ng ?au b?ng kinh (chính b?n thân nh?n ???c ích l?i).
H?u nh? m?i n? gi?i ??u ?ã t?ng b? làm phi?n vì các ch?ng ?au b?ng kinh, r?t nhi?u n? h?c trò trung h?c do áp l?c h?c t?p l?n, nên th??ng g?p ph?i các hi?n t??ng kinh nguy?t không ??u, ?au b?ng khi hành kinh. Áp d?ng ph??ng pháp dán viên Khang M? ?an lên r?n c?ng ?ã cho ???c k?t qu? t?t.
Khang M? ??n duy?t tác d?ng kích ho?t hoóc môn ?? d?c n? mang l?i hi?u qu? làm ??p cho ?àn bà, song song chu?n y tác d?ng lên ch?c n?ng c?a Bu?ng Tr?ng làm ??y lùi tu?i mãn kinh. M?t th? c?c c?a n? gi?i là m?t th? cu?c c?a c? quan s?n xu?t, c?ng là m?t cu?c ??i c?a Bu?ng Tr?ng.
nhan s?c c?a ?àn bà có qun h? kh?ng khít v?i s? s?n xu?t và suy thoái c?a l??ng hoóc môn trong thân. L??ng hoóc ?? ?? d?c n? có xu h??ng gi?m ?i t? l? ngh?ch v?i tu?i tác, là nguyên c? c?t y?u d?n ??n lão hoá. Khi n? gi?i b??c sang tu?i 35, l??ng hoóc ?? ?? d?c bình quân gi?m 3 -5 % m?i n?m, xu?t hi?n tình tr?ng da khô, s?n, nám, lão hoá…
thành th? ph? n? ph?i ??c bi?t ?? ý, ??u tiên là b? sung, b??c ti?p theo là kích ho?t. Khang M? ??n duy?t y ?i?u ti?t các ch?c n?ng Nh?m, ??c, ?ái, Xung, Th?n M?ch, làm ho?t huy?t, thông khí. Kh? n?ng th?m hút c?a s?n ph?m làm cho các t?p ch?t d? ???c th?i ra ngoài, l?u thông kinh m?ch, làm t?ng khí s?ch, gi?m khí d?, trên d??ng s?c, d??i l?u thông huy?t khí. ?ây chính là công hi?u k? bí c?a Thâm C?c Chi Tuy?n Khang M? ??n.

$Link$
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
chua xuat tinh som, chua yeu sinh ly, roi loan cuong duong, yeu sinh ly

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.