VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-16-2018, 02:17 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o hi?m Nhân th? Prudential ra m?t gói gi?i pháp b?o v? k?t h?p ??u t?

G?n ?ây, Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) ra m?t th? tr??ng s?n ph?m PRU - ??u t? linh ho?t - gi?i pháp ?áp ?ng nhu c?u b?o v? k?t h?p ??u t? c?a khách hàng. S?n ph?m này ??ng th?i giúp khách hàng ch? ??ng ?ng phó tr??c nh?ng thay ??i trong cu?c s?ng, mà v?n có c? h?i gia t?ng tài s?n hi?u qu?.

PRU - ??u t? linh ho?t mang ??n c? h?i ??u t? và gia t?ng tài s?n v?i các qu? PRUlink; B?o v? t??ng lai tài chính gia ?ình v?i 100% s? ti?n b?o hi?m và toàn b? k?t qu? ??u t?; Ch? ??ng quy?t ??nh k? ho?ch b?o v? và ??u t? theo t?ng giai ?o?n trong cu?c s?ng.

Theo ?ó, khi tham gia PRU - ??u t? linh ho?t, khách hàng có c? h?i gia t?ng tích l?y tài s?n thông qua sáu qu? PRUlink (C? phi?u Vi?t Nam, t?ng tr??ng, cân b?ng, b?n v?ng, trái phi?u Vi?t Nam và b?o toàn). Khách hàng có th? t? ch?n m?t qu? ho?c k?t h?p các qu? khác nhau ?? t?o nên m?t danh m?c ??u t? ?áp ?ng v?i k? v?ng l?i nhu?n và kh? n?ng ch?p nh?n r?i ro c?a mình.

[?IMG]

Ngoài qu?n lý qu? chuyên nghi?p, khách hàng còn có c? h?i nh?n ???c nhi?u quà t?ng và các kho?n th??ng h?p d?n. Theo ?ó, khách hàng s? có c? h?i nh?n ???c quà t?ng tr? giá 3% phí b?o hi?m c? b?n n?u phí b?o hi?m c? b?n quy n?m t? 50 tri?u ??ng ??n 100 tri?u ??ng, và quà t?ng tr? giá 5% phí b?o hi?m c? b?n n?u b?o hi?m c? b?n quy n?m t? 100 tri?u ??ng tr? lên. Ngoài ra, trong su?t quá trình tham gia b?o hi?m, khách hàng có c? h?i nh?n thêm nh?ng kho?n th??ng nh? th??ng duy trì h?p ??ng trên tài kho?n c? b?n và tài kho?n ??u t? thêm.

Bên c?nh c? h?i gia t?ng tích l?y tài s?n, PRU - ??u t? linh ho?t v?n ??m b?o nh?ng ??c ?i?m c? b?n c?a m?t s?n ph?m b?o hi?m nhân th?, ?ó là b?o v? tài chính. Trong tr??ng h?p ng??i tr? c?t c?a gia ?ình không may x?y ra r?i ro (t? vong ho?c th??ng t?t toàn b? v?nh vi?n), PRU - ??u t? linh ho?t s? h? tr? bù ??p vào ngu?n tài chính gia ?ình v?i 100% s? ti?n b?o hi?m và toàn b? k?t qu? ??u t?.

V?i s?n ph?m m?i này, khách hàng s? linh ho?t ch?n l?a, giám sát, ?i?u ch?nh k? ho?ch ??u t? và ph?m vi b?o v? theo nh?ng giai ?o?n khác nhau trong cu?c s?ng. C? th?, khách hàng có th? ch? ??ng: ?i?u ch?nh s? ti?n b?o hi?m và thay ??i l?a ch?n quy?n l?i b?o hi?m sau khi ng??i ???c b?o hi?m ??t tu?i 70; l?a ch?n, k?t h?p ho?c hoán ??i các qu? trong 6 qu? PRUlink; ?óng phí linh ho?t.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.