VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-11-2019, 12:51 PM
dnamedical69 dnamedical69 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 9
Xét nghi?m ADN t?i Trung tâm DNA Medical TpHCM

Xét nghi?m ADN t?i Trung tâm DNA Medical TpHCM. Tp h? Chí Minh là n?i công ngh? phát tri?n nh?t c? n??c. Chính vì v?y nên ? ?ây máy móc c?ng hi?n ??i h?n bao gi? h?t. Các máy móc tân ti?n và vô cùng chu?n xác. bây gi?, trên ??a bàn Hà N?i có r?t nhi?u c? s? khám ch?a b?nh ??c bi?t là xét nghi?m ADN. Và c?ng có r?t nhi?u c? s? uy tín xét nghi?m ADN ? Tp h? Chí Minh

xét nghi?m adn ? ?âu và bao nhiêu ti?n

Vi?c xét nghi?m ADN tr??c ?ây v?n r?t khó kh?n vì máy móc h?n ch? và chi phí quá cao cho m?t l?n xét nghi?m, vì v?y vi?c xét nghi?m ADN b? gi?m thi?u. Tuy nhiên hi?n t?i công ngh? phát tri?n, ??t n??c ?i lên, vi?c xét nghi?m ADN không còn b? tránh nh? tr??c và còn ?ang trên ?à phát tri?n h?n n?a.

Khái quát v? ADN và nh?ng l?i ích khi ?i xét nghi?m ADN

ADN có c?u trúc d?ng xo?n, ???c c?u t?o b?i 2 s?i, các phân t? ADN có m?t trong t?t c? các t? bào c?a c? th? con ng??i. Nó ???c truy?n t? th? h? này sang th? h? khác trong m?t gia ?ình.Chính vì th?, xác ??nh huy?t th?ng b?ng ph??ng pháp xét nghi?m ADN r?t chính xác và ph? bi?n, l?i an toàn và không h? lo l?ng v? ?? chính xác c?a nó.

Xét nghi?m b?ng ph??ng pháp xét nghi?m ADN có ?? chính xác vô cùng cao, lên t?i 99,9999%. ??y ?? hoàn h?o và r?t chính xác.
Xét nghi?m ADN thai nhi tránh các b?nh b?m sinh bây gi? ???c th?c hi?n ch? y?u b?ng ph??ng pháp xét nghi?m ADN t? do, ph??ng pháp này có tính chính xác cao r?t nhi?u so v?i ph??ng pháp xét nghi?m sàng l?c tr??c sinh.

Xét nghi?m ADN thai nhi tránh các b?nh b?m sinh th??ng ???c th?c hi?n ? tu?n th? 10-14 s? cho k?t qu? chính xác cao.

Các nhà công ngh? M? nghiên c?u 16.000 thai ph? giúp phát hi?n chính xác 38 ví nh? m?c h?i ch?ng down. Nh?ng cùng s? l??ng thai ph? ?ó nh?ng xét nghiêm b?ng ph??ng pháp sàng l?c tr??c khi sinh ch? phát hi?n ra 30 n?u m?c b?nh down

Tuy nhiên xét nghi?m ADN thai nhi tránh các b?nh b?m sinh b?ng ph??ng pháp xét nghi?m ADN t? do thì l?i không phát hi?n ra ???c các d? t?t b?t th??ng nh? ph??ng pháp sàng l?c tr??c khi sinh ???c.

ngày nay, t? l? tr? em sinh ra b? d? t?t b?m sinh chi?m kho?ng 1-3%, các d? t?t th??ng là h?i ch?ng down, ch?m l?n, kém phát tri?n...các nguyên nhân khác khách quan nh?: ng??i m? u?ng thu?c khi ?ang mang b?u, ho?c ng??i m? m?c các b?nh nh?: ?ái tháo ???ng, suy th?n, ...

Ngoài ra, khi mang thai ng??i m? ti?p xúc tr?c ti?p v?i hóa ch?t c?ng là nguyên nhân gây ra d? t?t b?m sinh cho tr?.

Xét nghi?m ADN thai nhi tránh các b?nh b?m sinh th?t s? r?t c?n thi?t trong quá trình mang thai.

Nh?ng ??i t??ng c?n ph?i xét nghi?m ADN thai nhi :

- Ng??i mang thai l?n ??u

- Ng??i mang thai khi >35 tu?i

Th?i gian th?c hi?n sàng l?c và xét nghi?m ADN thai nhi tránh các b?nh b?m sinh:

Các bà b?u nên khám ??nh kì vào 3 tháng ??u kho?ng t? tu?n th? 11-13 ?? s?m phát hi?n các d? t?t b?m sinh n?u có nh? b?nh down, ch?m l?n, .... L?n ti?p theo vào 3 tháng gi?a thai kì kho?ng t? tu?n th? 14-21 ?? ki?m tra an toàn v? các t? bào th?n kinh c?ng nh? tim m?ch. ??t cu?i vào 3 tháng cu?i cùng, n?u có ch? ??nh xét nghi?m ADN thai nhi .

Trong quá trình mang thai các bà b?u nên c?n th?n vì giai ?o?n mang thai ?nh h??ng r?t nhi?u ??n t??ng lai các con sau này, vì v?y, ngay t? khi m?i mang thai, nh?t ? giai ?o?n ??u t? 10-12 tu?n nên ?i xét nghi?m ADN thai nhi ?? tránh các b?nh b?m sinh cho tr?, th?c hi?n các ho?t ??ng sàng l?c và c?n ph?i có cho thai nhi.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.